Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2165(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0120/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0120/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.50
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0186

Usvojeni tekstovi
PDF 415kWORD 92k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. (2015/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0120/2016),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 307.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 307.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 139, 30.5.1975., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. (2015/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0120/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 307.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 307.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 139, 30.5.1975., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. (2015/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0120/2016),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) za financijsku godinu 2014. iznosio 20 774 000 EUR, što je povećanje od 0,73 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2014. („izvješće Suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  pozdravlja korektivne mjere koje je Zaklada poduzela nakon što je Sud izrazio zabrinutost zbog evidentiranja materijalne i dugotrajne imovine;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  prima na znanje da su napori uloženi u praćenje proračuna Zaklade tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,66 % i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 79,80 %; primjećuje sa zadovoljstvom da visoka ukupna razina odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze upućuje na to da su se obveze izvršavale pravovremeno;

Obveze i prijenosi

3.  primjećuje da je razina odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze prenesenih u 2015. iznosila 53,7 % za glavu III. (operativni rashodi); potvrđuje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na višegodišnje projekte, za koje su se provodile aktivnosti i za koje se plaćalo prema rasporedu, kao i za jedan višegodišnji projekt čija je provedba pomaknuta na 2014., no za koji su plaćanja dospijevala tek 2015.;

4.  potvrđuje da, kako bi se višegodišnja priroda njezina projekta uskladila s proračunskim načelom jedne godine, Zaklada početkom svake godine Sudu podnosi izvješće o planiranoj količini prijenosa; prima na znanje da izvješćivanje omogućuje Sudu da odvoji neizbježne prijenose povezane s višegodišnjim projektima od prijenosa koji upućuju na loše proračunsko planiranje ili nedostatke u provedbi;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.  pozdravlja uvođenje nove internetske aplikacije za upravljanje postupkom odabira i zapošljavanja, koja je donesena i uvedena tijekom 2014.; napominje da će aplikacija omogućiti da se veći dio postupka, kojim se prethodno upravljalo preko nekoliko elektroničkih i papirnih sustava, ujedini u jedinstveni radni proces, čime bi se moglo uštedjeti na vremenu;

6.  prima na znanje da je u prosincu 2014. Zaklada prvi put analizirala radna mjesta služeći se zajedničkom metodologijom koja je donesena za agencije Unije; nadalje, prima na znanje da je prema toj analizi 72,81 % osoblja Zaklade obnašalo operativne funkcije, 15,54 % bilo je u administrativnoj podršci i obnašalo koordinacijske funkcije, a 11,65 % obnašalo je opće funkcije;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  prima na znanje da je tek približno polovica životopisa i izjava o financijskim interesima članova upravnog odbora Zaklade javno dostupna na njezinoj internetskoj stranici; potvrđuje da Zaklada nema pravna sredstva da podnošenje tih dokumenata učini obveznim; poziva članove upravnog odbora Zaklade da radi veće transparentnosti te dokumente smjesta podnesu;

8.  poziva institucije i agencije Unije koje imaju kodekse ponašanja, uključujući Parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskim interesima;

9.  potiče Zakladu da više radi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem uz već aktualan rad na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u postupcima zapošljavanja i provjerama uspješnosti;

Unutarnja kontrola

10.  primjećuje, slijedeći prioritete u 2013. za daljnje razvijanje standarda unutarnje kontrole Zaklade, da se koordinator za unutarnju kontrolu u svojem godišnjem planu rada usredotočio na standard unutarnje kontrole koji se odnosi na raspodjelu i mobilnost osoblja, procese i postupke, kao i na procjenu sustava unutarnje kontrole Zaklade; nadalje, prima na znanje da je odbor Zaklade za unutarnju kontrolu proveo postupak samoprocjene manjkavosti unutarnje kontrole; prima na znanje činjenicu da je zaključak procjene bio da naglasak treba staviti na podizanje razine osviještenosti o standardima unutarnje kontrole među upraviteljima; potvrđuje da je odbor za unutarnju kontrolu odlučio planirati i održati seminare o svakom izabranom sustavu unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

11.  potvrđuje da su glavne aktivnosti u 2014. u pogledu odnosa Zaklade sa Službom Komisije za unutarnju reviziju („Služba”) bile povezane s revizijom Službe iz 2013. o upravljanju odnosima s potrošačima i dionicima te s trima preporukama preporuke iz te revizije; prima na znanje da je plan koji je dogovoren sa Službom u pogledu tih triju preporuka proveden 2014. te da je Služba imala uvid u razne dokumente; potvrđuje da su korektivne mjere koje je provela Zaklada bile spremne za reviziju Službe na kraju godine i da su joj predane na reviziju;

Druge primjedbe

12.  prima na znanje, na temelju izvješća Suda, da nakon izmjene Pravilnika o osoblju u 2004. Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004(1) buduće plaće dužnosnika koji su zaposleni prije 1. svibnja 2004. ne smiju biti niže nego što su bile propisane prijašnjim pravilnikom o osoblju; primjećuje, na temelju revizije Suda, da se te odredbe još uvijek nisu ispunile u slučaju 20 od ukupno 78 tada zaposlenih službenika, zbog čega je za plaće u razdoblju od 2005. do 2014. izdvojen iznos manji za 128 735 EUR; potvrđuje da je izračun plaća u Zakladi eksternaliziran Uredu Komisije za isplatu plaća; napominje da je Zaklada poduzela potrebne mjere za otklanjanje tog problema;

13.  prima na znanje da tijekom 2014. između Zaklade i države članice u kojoj se nalazi njezino sjedište nije potpisan sveobuhvatan sporazum o sjedištu, iako je Zaklada počela s radom 1975.; sa zadovoljstvom napominje da su završeni pregovori s državom članicom u kojoj se nalazi sjedište Zaklade, a koji su započeti u veljači 2014., te da je sporazum o sjedištu Zaklade potpisan 10. studenog 2015.; primjećuje da bi se takvim sporazumom trebala promicati transparentnost u pogledu uvjeta u kojima djeluju Zaklada i njezino osoblje;

14.  pozdravlja uspješnu provedbu četverogodišnjeg radnog programa Zaklade; iznosi pohvale za važan posao koji je obavljen u trima europskim istraživanjima: europskom istraživanju o kvaliteti života, europskom istraživanju o radnim uvjetima i europskom istraživanju o poduzećima; napominje da je u istraživanjima Zaklade naglasak i dalje na nezaposlenosti mladih i socijalnoj koheziji; pozdravlja njezin doprinos procjeni učinka krize na radne i životne uvjete;

15.  pozdravlja to što su zaključena tri ključna izvješća: „Psihosocijalni rizici u Europi”, „Mobilnost radne snage: najnoviji trendovi i politike” i „Socijalna kohezija i blagostanje u EU-u”;

16.  pozdravlja istraživanje koje je provela Zaklada kao i vrijedne usporedive informacije te napominje njihovu ključnu važnost u cilju jamčenja rasprava utemeljenih na dokazima, a koje se tiču socijalne politike i politika povezanih s radnim mjestom; ističe posebnu važnost trenutačne suradnje između Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja;

17.  uzima u obzir da Zaklada i dalje bitno pridonosi razvoju politika te da se njezino stručno znanje nastavlja primjenjivati u znatnoj mjeri u ključnim političkim dokumentima Unije; pozdravlja činjenicu da ključni pokazatelji uspješnosti upućuju na to da je znanstvena vrijednost istraživanja Zaklade u velikoj mjeri vidljiva i priznata;

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. godine o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.).
(2) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti