Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2186(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0122/2016

Předložené texty :

A8-0122/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.52
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0188

Přijaté texty
PDF 491kWORD 91k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol)
P8_TA(2016)0188A8-0122/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2014 (2015/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(4), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0122/2016),

1.  uděluje řediteli Evropského policejního úřadu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského policejního úřadu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 324.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 324.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského policejního úřadu (Europol) za rozpočtový rok 2014 (2015/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(4), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0122/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského policejního úřadu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského policejního úřadu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 324.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 324.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2014 (2015/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0122/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského policejního úřadu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 84 339 820 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 2,20 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je účetní závěrka úřadu spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2014 vyústilo ve vysokou míru plnění rozpočtu dosahující 99,70 %, což dokazuje, že závazky byly přijaty včas; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 93 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 2,80 %;

Závazky a přenesené prostředky

2.  podotýká, že celková částka prostředků na závazky přenesených do roku 2015 se v porovnání s předchozími lety snížila a činila 5 663 960 EUR, což představuje 6,72 % celkových prostředků; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora dosáhly přenosy v hlavě II výše 1 900 000 (27 %) (administrativní výdaje), což představuje snížení o 14 % oproti předchozímu roku; konstatuje, že tyto přenosy byly převážně spojeny se změnami sídla úřadu, které bylo otevřeno v roce 2011;

3.  je znepokojen tím, že podle zprávy Účetního dvora dosáhla míra zrušených prostředků na závazky přenesených z roku 2013 až 22 %, což představuje zvýšení o 13 % oproti předchozímu roku; uznává, že rušení prostředků bylo způsobeno zejména se zpožděními při realizaci projektů IT prováděných externími dodavateli v oblasti správy dokumentů a řízení aktiv a výměny policejních údajů; bere dále na vědomí, že tato zpoždění neměla vliv na operační činnosti, neboť příslušné systémy i nadále využívaly stávající řešení IT; konstatuje, že navzdory zpoždění dodávek způsobenému externími dodavateli dosáhl skutečný nominální růst nevyužitých přenosů prostředků na konci roku 2014 výše 0,9 milionů EUR;

4.  vyzývá úřad, aby napříště dbala o to, aby objem prostředků přidělených na závazky přenášených do následujícího roku byl co nejnižší, a úřad tak lépe plnil povinnost transparentnosti a odpovědnosti;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  konstatuje, že úřad v roce 2014 dokončil přezkum procesu zadávání zakázek ve všech svých organizačních složkách s cílem zdokonalit současnou interní organizační strukturu; bere na vědomí, že z tohoto přezkumu vyplynulo, že úřad vytvořil „procurement business area“ pod přímým řízením zástupce ředitele úseku správy, což má vést ke vzniku centralizovaného přístupu k hlavním fázím zadávacích řízení a k příslušným kontrolám kvality;

6.  bere na vědomí informaci úřadu o tom, že výběrová kritéria pro probíhající postupy zadávání zakázek jsou zveřejněna na jeho internetové stránce společně s ročním přehledem uzavřených smluv; bere na vědomí, že úřad má podle finančního nařízení do konce června 2016 zveřejnit přehled postupů pro zadávání zakázek za rozpočtový rok 2015;

7.  žádá úřad, aby důsledně uplatňovala opatření týkající se diskrece a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňoval kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což má zásadní význam pro ochranu finančních zájmů Unie;

Prevence a řešení střetu zájmu a transparentnost

8.  konstatuje, že na stránkách úřadu se zveřejňují životopisy a prohlášení o nezávislém plnění úkolů ředitele a jeho zástupců; konstatuje, že správní rada úřadu vzala na vědomí doporučení orgánu příslušného pro udělení absolutoria, jež se týkala zveřejňování životopisů a prohlášení o zájmech členů správní rady; vyzývá úřad a členy správní rady, aby tyto dokumenty ihned po jejich předání úřadu zveřejnila na internetových stránkách úřadu;

9.  bere na vědomí, že úřad zveřejnil v roce 2014 nový kodex chování obsahující pokyny pro řízení a předcházení střetu zájmů a „efektu otáčivých dveří“;

10.  vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

11.  vyzývá úřad, aby věnoval zvláštní pozornost ochraně whistleblowerů v kontextu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním;

12.  vybízí úřad, aby dále zvyšoval povědomí svých pracovníků o politice předcházení střetu zájmů, souběžně s již probíhajícími osvětovými činnostmi, a požaduje, aby bezúhonnost a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

13.  požaduje celkové zlepšení systému pro prevenci a potírání korupce ve veřejném sektoru na základě komplexního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

14.  vítá opatření pro interní vyšetřování, jež správní rada Europolu přijala, a připomíná úřadu, že v souladu s článkem 22c služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014, musí přijmout závazná interní pravidla týkající se whistleblowerů;

Vnitřní kontroly

15.  bere na vědomí, že úkoly oddělení interního auditu (IAC) úřadu vykonává jeho vnitřní auditní funkce (IAF); konstatuje, že v souladu s plánem auditů schváleným správní radou úřadu vydal IAF posudek (consultancy review) o fungování úřadu, z něhož vyplynuje pět strategických témat, která budou zohledněna v jeho plánování a stanou se jedním z důležitých vstupů při vytváření příští víceleté strategie úřadu, která bude dokončena v roce 2016;

16.  bere na vědomí, že IAF podpořil audit forenzní laboratoře úřadu v souvislosti se zkoumáním bankovek eura, což je důležitým krokem k tomu, aby se laboratoř mohla ucházet o formální akreditaci v této oblasti;

Interní audit

17.  konstatuje, že v květnu 2014 schválila správní rada úřadu strategický plán auditu na období 2014–2016, který vyhotovil útvar interního auditu Komise (IAS); bere na vědomí, že IAS vypracoval v září 2014 audit věrohodnosti týkající se náborových postupů, v němž byla potvrzena kvalita postupů uplatňovaných úřadem; bere na vědomí, že auditní zpráva IAS zdůrazňuje, že výběrové a náborové postupy úřadu byly řádné a účinné a že vedení dostávalo včas a vhodným způsobem příslušné informace; konstatuje, že IAS označil tři doporučení za „důležitá“; bere na vědomí, že úřad vypracoval akční plán s cílem částečně řešit zjištěné problémy a že IAS tento plán akceptoval;

Další připomínky

18.  bere na vědomí, že úřad provedl přezkum svých finančních předpisů(1) a uvedl je do souladu s ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013(2); dále bere na vědomí, že úřad uplatňuje prováděcí pravidla Komise a měl by pokračovat ve svém úsilí o zabezpečení efektivního plnění rozpočtu v souladu s předpisy, zejména pokud jde o přenosy týkající se administrativních výdajů;

19.  bere na vědomí, že úřad zveřejnil na své internetové stránce svou konsolidovanou výroční zprávu o činnosti;

o
o   o

20.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(3)o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12. 2013, s. 42).
(3) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění