Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2186(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0122/2016

Ingivna texter :

A8-0122/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.52
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0188

Antagna texter
PDF 182kWORD 310k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol)
P8_TA(2016)0188A8-0122/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014 (2015/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(4), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0122/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska polisbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska polisbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 324.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 324.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014 (2015/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(4), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0122/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska polisbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 324.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 324.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014 (2015/2186(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0122/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska polisbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 84 339 820 EUR, vilket utgör en ökning med 2,20 % jämfört med 2013.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse utifrån revisionsrättens rapport att insatserna för att följa upp budgeten avsevärt förbättrades under budgetåret 2014 och resulterade i ett högt budgetgenomförande på 99,70 %, vilket visar att åtagandena gjordes i tid. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 93 %, vilket innebär en ökning med 2,80 % jämfört med föregående år.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att det totala beloppet för åtagandebemyndiganden som fördes över till 2015 uppgick till 5 663 960 EUR (6,72 % av de totala anslagen). Parlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att överföringarna uppgick till 1 900 000 EUR (27 %) för avdelning II (administrativa utgifter), vilket är en minskning på 14 % jämfört med föregående år. Parlamentet konstaterar att överföringarna främst gällde ändringar av byråns huvudkontor som öppnades 2011.

3.  Europaparlamentet noterar bekymrat utifrån revisionsrättens rapport att andelen förfallna åtaganden som fördes över från 2013 var så stor som 22 %, vilket är en ökning på 13 % jämfört med föregående år. Parlamentet konstaterar att de förfallna åtagandena främst berodde på att externa leverantörers it-projekt blev försenade på området för dokumenthantering och tillgångsförvaltning och utbyte av polisuppgifter. Parlamentet konstaterar vidare att förseningarna inte inverkade på byråns operativa verksamhet eftersom man kunde fortsätta att använda de befintliga it-lösningarna för de berörda systemen. Parlamentet noterar att den faktiska nominella ökningen av anslag som överförts men inte utnyttjats uppgick till 0,9 miljoner EUR vid utgången av 2014, trots den leveransförsening som de externa leverantörerna orsakade.

4.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i framtiden se till att andelen gjorda åtaganden som överförs är så låg som möjligt, i syfte att mer effektivt leva upp till sina skyldigheter i fråga om transparens och ansvarsskyldighet.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2014 slutförde den organisationsövergripande översynen av sina upphandlingsförfaranden, med målet att förbättra den interna organisationen. Parlamentet noterar att byrån till följd av översynen inrättade ett verksamhetsområde för upphandling under direkt ledning av den biträdande direktören med ansvar för avdelningen för verksamhetsstyrning, vilket ledde till utformningen av en central strategi för viktiga faser i upphandlingsförfarandet och för de respektive kvalitetskontrollerna.

6.  Europaparlamentet erfar från byrån att anbudskriterierna för dess pågående upphandlingsförfaranden offentliggörs på dess webbplats tillsammans med en årlig översikt av avslutade kontrakt. Parlamentet noterar att byrån ska offentliggöra översikten över anbudsförfarandena för budgetåret 2015 före utgången av 2016 i enlighet med budgetförordningen.

7.  Europaparlamentet uppmanar byrån att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga bedömningar och uteslutning i offentliga upphandlingar, med lämpliga bakgrundskontroller som ska utföras i varje enskilt fall, och att tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, vilket är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet konstaterar att byråns direktörs och biträdande direktörers meritförteckningar och förklaringar om att de kommer att utöva sina arbetsuppgifter och ansvar på ett oberoende sätt har offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet konstaterar att byråns styrelse tog del av den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendationer om offentliggörandet av styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar. Parlamentet uppmanar byrån och styrelseledamöterna att göra dessa handlingar tillgängliga på byråns webbplats så snart de har lämnats in till byrån.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2014 offentliggjorde en ny uppförandekod med riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter och ”svängdörrsmetoder”.

10.  Europaparlamentet kräver att de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland parlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

11.  Europaparlamentet uppmanar byrån att särskilt uppmärksamma skyddet av visselblåsare inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv som snart ska antas om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas.

12.  Europaparlamentet uppmanar byrån vidare att öka uppmärksamheten om policyer som rör intressekonflikter bland sin personal, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten, och att inkludera integritet och transparens som en obligatorisk fråga som ska diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

13.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man anta ett helhetsgrepp som inleds med att man förbättrar allmänhetens tillgång till handlingar och inför mer strikta bestämmelser vad gäller intressekonflikter, upprättande eller stärkande av öppenhetsregister och tillhandahållande av tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder, och även genom ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

14.  Europaparlamentet välkomnar de bestämmelser som fastställdes av byråns styrelse om interna utredningar, och påminner byrån om att den måste anta interna bindande regler för visselblåsare, enligt artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Internkontroll

15.  Europaparlamentet noterar att internrevisionsfunktionens (IAC) uppgifter och ansvar inom byrån utförs av den interna revisionsfunktionen (IAF). Parlamentet noterar att IAF i enlighet med den revisionsplanering som godkänts av byråns styrelse, offentliggjorde en konsultgranskning avseende byråns operativa insatser, vilket resulterade i fem strategiska teman som kommer att beaktas i byråns verksamhetsplan och som kommer att ge viktiga bidrag till byråns nästa fleråriga strategi, som ska färdigställas under 2016.

16.  Europaparlamentet konstaterar att IAF gav sitt stöd till en revision av byråns kriminaltekniska laboratorium avseende undersökningen av eurosedlar, vilket är en grundläggande etapp för att ansöka om en formell ackreditering av byråns kriminaltekniska laboratorium på detta område.

Internrevision

17.  Europaparlamentet noterar att byråns styrelse i maj 2014 godkände den strategiska revisionsplan för perioden 2014–2016 som utarbetats av kommissionens tjänst för internrevision (IAS). Parlamentet noterar att IAS utförde en kontrollrevision av rekryteringsförfarandena i september 2014, vilken bekräftade att byråns rekryteringsförfaranden fungerade korrekt. Parlamentet konstaterar att det i IAS revisionsrapport betonades att byråns rekryterings- och urvalsförfaranden var sunda och effektiva, och att IAS ansåg att rapporten om den ekonomiska förvaltningen var korrekt och lades fram i tid. Parlamentet konstaterar vidare att IAS fastställde tre rekommendationer markerade som ”viktiga”. Parlamentet konstaterar även att byrån utarbetade en handlingsplan för att åtgärda de identifierade problemen, vilken därefter godkändes av IAS.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet erfar från byrån att den reviderade sin budgetförordning(1) i syfte att harmonisera den med bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013(2). Parlamentet konstaterar dessutom att byrån tillämpar kommissionens genomförandebestämmelser och kommer att fortsätta sina ansträngningar för att budgeten ska genomföras effektivt och smidigt, särskilt i fråga om överföringar som rör administrativa utgifter.

19.  Europaparlamentet noterar att byrån har offentliggjort sin konsoliderade årliga verksamhetsrapport på sin webbplats.

o
o   o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.)
(3) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande