Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2166(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0108/2016

Внесени текстове :

A8-0108/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.53
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0189

Приети текстове
PDF 582kWORD 105k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година (2015/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8‑0064/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0108/2016),

1.  Освобождава от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 334.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 334.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година (2015/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8‑0064/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0108/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 334.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 334.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година (2015/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0108/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 21 229 000 EUR, което представлява намаление с 0,56% спрямо 2013 г.; като има предвид, че 99 % от бюджета на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджет и финансово управление

1.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, същата степен като тази за предходната година, и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 69,45%, което представлява намаление с 0,82% спрямо предходната година; установява, че високото общо равнище на бюджетните кредити за поети задължения е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

2.  Отбелязва, че равнището на пренесените към 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения е 25% за дял II (административни разходи) и 75% за дял III (оперативни разходи); установява въз основа на доклада на Сметната палата, че преносите по дял II се отнасят главно до планираното закупуване на стоки и услуги, свързани с информационните технологии, за които плащанията са били дължими през 2015 г.; потвърждава освен това, че преносите по дял III отразяват основно многогодишния характер на оперативните проекти на Агенцията, при които плащанията се извършват по планиран график;

3.  Отбелязва, че през 2014 г. степента на изпълнение за бюджетните кредити, пренесени от 2013 към 2014 г., е 97,68%, като само 147 430 EUR са били анулирани, което представлява 2,32% от общата сума; освен това отбелязва, че тази ниска степен на анулирани бюджетни кредити е доста под целта на Агенцията;

Трансфери

4.  Отбелязва, че през 2014 г. Управителният съвет на Агенцията одобри три бюджетни трансфера между дялове от бюджета, както и над 10% от одобрения бюджет; отбелязва, че тези трансфери възлизат на сумата от 947 932 EUR и са свързани главно с преразпределяне на излишъка в рамките на административните разходи, към оперативни проекти или в рамките на оперативните разходи;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  Отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че с цел подобряване на качеството на офертите е извършен надзорен преглед на всички процедури за възлагане на обществени поръчки преди отправянето на покани за участие в търгове; отбелязва факта, че освен тези прегледи, при необходимост, са предприети корективни действия, като например промени в тръжните спецификации;

6.  Отбелязва, че от 2014 г. Агенцията е въвела нова система за оценка в резултат на промените в Правилника за длъжностните лица, внесени чрез Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета(1); отбелязва по-специално, че докладите за оценка на Агенцията понастоящем включват цялостна оценка за задоволителността на работата на служителя; посочва, че за служителите са организирани обучителни сесии за определяне на специфични, измерими, достижими, целесъобразни и обвързани със срокове цели (SMART) и надеждни показатели за изпълнението, както и за изготвянето на ясни оценки;

7.  Приветства факта, че Агенцията участва в процедури за възлагане на обществени поръчки на Комисията винаги, когато това е възможно; освен това отбелязва, че Агенцията стартира съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки заедно с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за разработването на интранет приложения, както и с Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за събирането на данни за подпомагане на изпълнението на оперативните проекти;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  Отбелязва, че в края на 2014 г. Агенцията преразгледа и прие хармонизирани правила за предотвратяване на конфликти на интереси във връзка с нейния Управителен съвет и Научен комитет; освен това отбелязва, че Агенцията разработи и прие насоки за предотвратяването на конфликти на интереси, предназначени за нейните служители;

9.  Отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя е публикувала декларациите за интереси и автобиографиите на членовете на нейния Управителен съвет и Научен комитет, както и на нейния ръководен екип;

10.  Отбелязва, че Агенцията прилага насоките на Комисията за подаването на сигнали за нарушения съгласно решението на нейния Изпълнителен съвет(2); отбелязва освен това, че нейните служители са задължени да докладват за обстоятелства, свидетелстващи за евентуална незаконна дейност, включително измама или корупция, или за сериозно неизпълнение на професионалните задължения; констатира, че Агенцията е повишила осведомеността на своите служители във връзка с тази политика; отбелязва, че Агенцията ще продължи да прилага насоките на Комисията за подаването на сигнали за нарушения до приемането от Комисията на нова политика за подаването на сигнали за нарушения, предвидено за 2016 г.;

11.  Отбелязва със загриженост, че по жалба 178/2013/LP Европейският омбудсман заключи, че Агенцията е допуснала лошо управление; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно последващите действия във връзка с решенията на Съда на публичната служба, постановени през 2015 г.;

12.  Насърчава Агенцията да повишава в по-голяма степен информираността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред своите служители, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждане на постигнатите резултати;

13.  Призовава Агенцията да обърне специално внимание на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в контекста на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване, която предстои скоро да бъде приета;

14.  Призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси на поведение, включително и Парламента, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

Вътрешен одит

15.  Отбелязва, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) не е провеждала нови одити; освен това отбелязва, че Агенцията е предприела последващи действия във връзка с два одита, извършени през 2013 г. във връзка с човешките ресурси и управлението на договори; констатира, че Агенцията е представила планове за действие за изпълнение на препоръките на Службата за вътрешен одит, които бяха оценени положително от IAS; установява въз основа на информация от Агенцията, че през 2015 г. Службата за вътрешен одит е извършила последващ одит, който е приключил с положителни резултати, без неизпълнени препоръки, маркирани като „много важни“; отбелязва, че е приключило изпълнението на всички препоръки, отправени от Службата за вътрешен одит до декември 2013 г.;

Други коментари

16.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че при изменението на Правилника за длъжностните лица през 2004 г. с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета(3) са включени разпоредби, предвиждащи, че бъдещите възнаграждения на длъжностни лица, назначени преди 1 май 2004 г., не следва да бъдат по-малки от тези, заложени в предходния правилник; отбелязва, че одитът на Сметната палата е разкрил нарушение на тази разпоредба, като при 10 от 26-те длъжностни лица, назначени към този момент, се наблюдава намаление на възнагражденията с 45 892 EUR за периода 2005—2014 г.; установява въз основа на информация от Агенцията, че изчисляването на заплатите е възложено на външен изпълнител — Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията; отбелязва, че Агенцията е предприела необходимите действия, за да разреши този въпрос;

17.  Отбелязва със задоволство, че основната информация за Агенцията е публикувана на нейния уебсайт на всички езици на Съюза; отбелязва, че Агенцията редовно публикува в социалните медии информация и актуализирани данни относно последните си доклади и други дейности, включително интерактивни данни, инфографики, снимки и видеоматериали;

18.  Констатира, че през 2012 г. е извършена независима оценка на Агенцията с цел оценяване на ефективността, ефикасността, добавената стойност, полезността, координацията и съгласуваността на нейната работа; отбелязва, че един от ключовите приоритети, включени в стратегическия план на Агенцията за периода 2013—2017 г., основан на тази оценка, е увеличаване на приноса на Агенцията за процесите на национално равнище; отбелязва, че Агенцията засилва връзките си с държавите членки и увеличава сътрудничеството си със заинтересованите страни на национално равнище, за да могат подкрепените с доказателства съвети на Агенцията да залегнат в основата на изготвяните и прилагани национални политики в областта на основните права;

19.  Отбелязва със задоволство, че през февруари 2014 г. Агенцията създаде уебсайт за деца като част от раздела за правата на детето на своята интернет страница, където децата могат да намерят информация за техните права, за това кой взема решения за техните права, какво прави Агенцията за децата, както и полезни линкове, при нужда от повече информация;

20.  Призовава Агенцията да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

21.  Призовава за общо подобряване на предотвратяването и борбата с корупцията чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистрите за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

22.  Заявява, че годишните доклади на Агенцията биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

o
o   o

23.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0159.

Правна информация