Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2166(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0108/2016

Teksty złożone :

A8-0108/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.53
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0189

Teksty przyjęte
PDF 497kWORD 98k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (2015/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Praw Podstawowych za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(4). w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0108/2016),

1.  udziela dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 334.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 334.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (2015/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Praw Podstawowych za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(4), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0108/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 334.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 334.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (2015/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0108/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2014 wyniósł 21 229 000 EUR, co stanowi spadek o 0,56 % w porównaniu z 2013 r.; mając na uwadze, że 99 % budżetu Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy 2014 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, tak jak w poprzednim roku, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 69,45 %, co stanowi spadek o 0,82 % w porównaniu z rokiem poprzednim; stwierdza, że wysoki ogólny poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zauważa, że poziom środków przeniesionych na 2015 r., na które zaciągnięto zobowiązania, wyniósł 25 % w tytule II (wydatki administracyjne), a 75 % w tytule III (wydatki operacyjne); na podstawie danych uzyskanych od Trybunału stwierdza, że przeniesienia w tytule II związane są głównie z planowanymi zakupami towarów i usług informatycznych, dla których termin płatności przypada w roku 2015; stwierdza ponadto, że w tytule III przeniesienia wynikają przede wszystkim z wieloletniego charakteru projektów operacyjnych Agencji, w ramach których płatności dokonuje się według ustalonych harmonogramów;

3.  zauważa, że wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2013 na 2014 r. wyniósł w 2014 r. 97,68 %, przy czym anulowano jedynie 147 430 EUR, co stanowi 2,32 % całej kwoty; zwraca ponadto uwagę, że ten niski poziom anulowania sytuuje się dużo poniżej celu Agencji;

Przesunięcia

4.  zauważa, że w 2014 r. zarząd Agencji zatwierdził trzy przesunięcia budżetowe między tytułami budżetowymi, których poziom wyniósł ponad 10 % zatwierdzonego budżetu; odnotowuje, że kwota tych przesunięć wyniosła 947 932 EUR i były one związane głównie z realokacją nadwyżki w wydatkach administracyjnych do projektów operacyjnych lub na wydatki operacyjne;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

5.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji zauważa, że aby poprawić jakość ofert, wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia poddano przeglądowi nadzorczemu przed ogłoszeniem zaproszeń do składania ofert; zwraca uwagę na fakt, że w następstwie tych przeglądów podjęto w razie konieczności działania naprawcze, jak modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6.  zauważa, że począwszy od 2014 r. Agencja stosuje nowy system oceny w związku ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu pracowniczego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013(1); odnotowuje zwłaszcza, że sprawozdania z oceny Agencji zawierają teraz ogólną ocenę dotyczącą tego, czy osoba zajmująca dane stanowisko wykonała swoje zadania w sposób zadowalający; stwierdza, że pracownikom zapewniono szkolenia dotyczące tego, jak ustalać skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne i terminowe cele oraz solidne wskaźniki skuteczności działania oraz jak pisać jasne oceny;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja w miarę możliwości uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Komisję; ponadto zauważa, że Agencja zainicjowała wspólnie z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące opracowania aplikacji intranetowych, a wspólnie z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) – postępowanie dotyczące gromadzenia danych wspomagających realizację projektów operacyjnych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

8.  stwierdza, że pod koniec 2014 r. Agencja zmieniła i przyjęła zharmonizowane zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów w odniesieniu do zarządu i komitetu naukowego; zauważa ponadto, że Agencja opracowała i przyjęła wytyczne dotyczące zapobiegania konfliktom interesów w odniesieniu do swoich pracowników;

9.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji przyjmuje do wiadomości, że opublikowała ona deklaracje o braku konfliktu interesów oraz życiorysy członków zarządu i komitetu naukowego, jak również zespołu kierowniczego;

10.  zauważa, że zgodnie z decyzją swojej rady wykonawczej Agencja stosuje się do wytycznych Komisji dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia(2); odnotowuje ponadto, że jej pracownicy mają obowiązek zgłaszania faktów wskazujących na ewentualne nielegalne działania, w tym nadużycia finansowe czy korupcję, bądź na poważne uchybienia przy pełnieniu obowiązków zawodowych; stwierdza, że Agencja poprawiła znajomość tej polityki wśród swoich pracowników; stwierdza, że Agencja będzie stosować się do wytycznych Komisji dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia do momentu przyjęcia przez Komisję nowej polityki w tym zakresie, co ma nastąpić w 2016 r.;

11.  zauważa z zaniepokojeniem, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził w sprawie 178/2013/LP, że Agencja dopuściła się niewłaściwego administrowania; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w związku z wyrokami wydanymi przez Sąd do spraw Służby Publicznej w 2015 r.;

12.  zachęca Agencję do lepszego informowania swoich pracowników na temat polityki dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

13.  wzywa Agencję do poświęcenia szczególnej uwagi ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, która to dyrektywa ma być wkrótce przyjęta;

14.  wzywa te instytucje oraz agencje Unii, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym Parlament, do nasilenia działań służących ich wdrażaniu, takich jak kontrola oświadczeń majątkowych;

Audyt wewnętrzny

15.  zauważa, że w 2014 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) nie przeprowadziła nowych audytów; zwraca również uwagę, że Agencja podjęła działania następcze dotyczące dwóch audytów przeprowadzonych w 2013 r. i dotyczących zasobów ludzkich oraz zarządzania umowami; stwierdza, że Agencja przedłożyła plany działania dotyczące realizacji zaleceń IAS, zaś IAS pozytywnie oceniła te plany; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji przyjmuje do wiadomości, że w 2015 r. IAS przeprowadziła audyt następczy, który dał pozytywny wynik, i że żadne zalecenie opatrzone adnotacją „bardzo ważne” nie pozostało niezrealizowane; zauważa, że zrealizowano wszystkie zalecenia wydane przez IAS do grudnia 2013 r.;

Inne uwagi

16.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że regulamin pracowniczy, zmieniony w 2004 r. rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004(3), zawiera postanowienia, zgodnie z którymi przyszłe wynagrodzenie urzędników zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r. nie powinno być niższe od wynagrodzenia przewidzianego w poprzednim regulaminie; zauważa, że w ramach przeprowadzonej przez Trybunał kontroli stwierdzono naruszenie tego przepisu, co w przypadku 10 z 26 urzędników zatrudnionych w tym czasie doprowadziło do zaniżenia przysługujących im wynagrodzeń o 45 892 EUR w latach 2005–2014; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji przyjmuje do wiadomości, że obliczanie wysokości wynagrodzeń zostało zlecone Urzędowi Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji; zauważa, że Agencja podjęła niezbędne działania, aby zaradzić sytuacji;

17.  zauważa z zadowoleniem, że podstawowe informacje dotyczące Agencji są dostępne na jej stronie internetowej we wszystkich językach Unii; zwraca uwagę, że Agencja regularnie przekazuje za pośrednictwem mediów społecznościowych informacje i aktualizacje, w tym interaktywne wizualizacje danych, infografiki, zdjęcia i nagrania wideo, na temat swoich najnowszych sprawozdań i innych prac;

18.  stwierdza, że w 2012 r. przeprowadzono niezależną ocenę Agencji, aby ustalić skuteczność, wydajność, wartość dodaną, przydatność, koordynację i spójność prac Agencji; zauważa, że jednym z kluczowych priorytetów zawartych w strategicznym planie Agencji na lata 2013–2017, który opiera się na tej ocenie, jest zwiększenie wkładu Agencji w procesy na szczeblu krajowym; przyjmuje do wiadomości, że Agencja rozwija silniejsze więzi z państwami członkowskimi i zacieśnia współpracę z krajowymi zainteresowanymi stronami, aby oparte na dowodach usługi doradztwa Agencji stały się centralnym elementem kształtowania i realizacji krajowej polityki w zakresie praw podstawowych;

19.  zauważa z zadowoleniem, że w lutym 2014 r. Agencja uruchomiła na swojej stronie internetowej sekcję dla dzieci dotyczącą praw dziecka, gdzie dzieci mogą znaleźć informacje o prawach, jakie im przysługują, o tym, kto decyduje o ich prawach, co Agencja robi dla dzieci i gdzie można znaleźć dodatkowe informacje;

20.  wzywa Agencję do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki;

21.  apeluje o ogólnie skuteczniejsze zapobieganie korupcji i zwalczanie jej dzięki podejściu całościowemu, począwszy od poprawy publicznego dostępu do dokumentów i surowszych przepisów dotyczących konfliktu interesów, wprowadzenia lub wzmocnienia rejestrów służących przejrzystości oraz zapewnienia wystarczających zasobów do przeznaczenia na środki egzekwowania prawa, a skończywszy na lepszej współpracy między państwami członkowskimi i współpracy z odnośnymi państwami trzecimi;

22.  twierdzi, że sprawozdania roczne Agencji mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Agencję do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

o
o   o

23.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(4) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1).
(4) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna