Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2166(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0108/2016

Texte depuse :

A8-0108/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.53
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0189

Texte adoptate
PDF 355kWORD 101k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0108/2016),

1.  acordă directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 334.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 334.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0108/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 334.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 334.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0108/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 21 229 000 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 0,56 % față de bugetul pentru 2013; întrucât 99 % din bugetul Agenției provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, aceeași ca în anul anterior, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 69,45 %, ceea ce reprezintă o scădere de 0,82 % comparativ cu anul anterior; constată că nivelul total ridicat al creditelor angajate a indicat faptul că creditele au fost angajate la timp;

Credite de angajament și reportări

2.  constată că nivelul creditelor angajate reportate către exercițiul financiar 2015 a fost de 25 % pentru titlul II (cheltuieli administrative) și de 75 % pentru titlul III (cheltuieli operaționale); constată, din informațiile furnizate de Curte, că sumele reportate în cadrul titlului II privesc în principal achiziția planificată de bunuri și servicii informatice pentru care plățile erau scadente în 2015; de asemenea, constată că reportările de la nivelul titlului III reflectă, în principal, caracterul multianual al proiectelor operaționale ale Agenției, în cadrul cărora plățile se efectuează conform unui calendar planificat;

3.  ia act de faptul că rata de execuție a creditelor reportate din 2013 în 2014 a fost de 97,68% în anul 2014, fiind anulată numai suma de 147 430 EUR, care reprezintă 2,32% din suma totală; constată, de asemenea faptul că acest nivel scăzut al anulărilor se află cu mult sub obiectivul Agenției;

Transferuri

4.  ia notă de faptul că în 2014 Consiliul de administrație al Agenției a aprobat trei transferuri între titluri bugetare care depășeau cu 10% bugetul aprobat; constată că cuantumul acestor transferuri a fost de 947 932 EUR și că acestea erau legate în special de realocarea excedentului din cadrul cheltuielilor administrative către proiectele operaționale sau către cheltuielile operaționale;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

5.  constată, din informațiile furnizate de Agenție, că, pentru a îmbunătăți calitatea ofertelor, toate procedurile de achiziții au făcut obiectul unei supravegheri înainte de lansarea cererilor de ofertă; ia act de faptul că, în urma acestei supravegheri, au fost adoptate, după caz, măsuri corective, cum ar fi modificări ale caietului de sarcini;

6.  constată că începând cu 2014 Agenția a introdus un nou sistem de evaluare, ca urmare a modificărilor aduse Statutului funcționarilor, introduse prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(1); remarcă îndeosebi faptul că rapoartele de evaluare ale Agenției includ în prezent o evaluare globală care stabilește dacă activitățile profesionale desfășurate de membrul personalului sunt satisfăcătoare; ia act de faptul că s-au organizat sesiuni de formare pentru personal cu privire la moduri de stabilire a unor obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp (SMART), a unor indicatori de performanță solizi și la moduri de redactare a unor evaluări clare;

7.  salută faptul că Agenția participă, ori de câte ori este posibil, la procedurile de achiziții ale Comisiei; constată, în plus, faptul că Agenția a lansat proceduri de achiziții comune cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), pentru dezvoltarea de aplicații pe intranet, și cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), pentru colectarea de date care să sprijine punerea în aplicare a proiectelor operaționale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  ia act de faptul că Agenția și-a revizuit și adoptat, la sfârșitul lui 2014, normele armonizate privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese destinate Consiliului său de administrație și Comitetului științific; remarcă, în plus, faptul că Agenția a elaborat și adoptat orientări pentru prevenirea conflictelor de interese în rândul personalului său;

9.  ia act, din informațiile furnizate de Agenție, de faptul că aceasta a publicat declarațiile de interese, precum și curriculum vitae (CV) ale fiecăruia dintre membrii Consiliului său de administrație și ai Comitetului științific, precum și pe cele ale echipei de conducere;

10.  constată că Agenția aplică orientările Comisiei privind denunțarea unor nereguli, în urma unei decizii a Comitetului său executiv(2); constată, de asemenea că membrii personalului sunt obligați să semnaleze faptele care indică posibile activități ilegale – inclusiv fraudă sau corupție – sau cazurile grave de nerespectare a obligațiilor profesionale; constată că Agenția a desfășurat activități de sensibilizare pe plan intern cu privire la această politică; ia act de faptul că Agenția va continua să se aplice orientările Comisiei privind denunțarea unor nereguli până la adoptarea de către Comisie a unei noi politici privind semnalarea neregulilor, preconizată în cursul lui 2016;

11.  ia act cu îngrijorare de faptul că Ombudsmanul European a concluzionat, în urma anchetei privind plângerea 178/2013/LP, că Agenția a comis un caz de administrare defectuoasă; invită Agenția să informeze Autoritatea care acordă descărcare de gestiune cu privire la măsurile luate în urma hotărârilor pronunțate de Tribunalul Funcției Publice în 2015;

12.  încurajează Agenția să își sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

13.  îi solicită Agenției să acorde o atenție deosebită protecției persoanelor care semnalează nereguli în contextul directivei ce urmează a fi adoptată în curând a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale;

14.  invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

Auditul intern

15.  constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) nu a efectuat audituri noi în cursul exercițiului 2014; constată, în continuare, că Agenția a dat curs celor două audituri efectuate în 2013 referitoare la resursele umane și la gestionarea contractelor; constată că Agenția a prezentat planuri de acțiune pentru a da curs recomandărilor IAS, care au fost apreciate pozitiv de IAS; ia act, din informațiile furnizate de Agenție, de faptul că, în 2015, IAS a efectuat un audit de urmărire subsecventă care s-a încheiat cu rezultate pozitive, neexistând nicio recomandare deschisă calificată drept „foarte importantă”; constată că toate recomandările formulate de IAS până în decembrie 2013 au fost închise;

Alte observații

16.  constată, din raportul Curții, că Statutul funcționarilor, modificat în 2004 prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004(3), cuprinde dispoziții potrivit cărora remunerațiile viitoare ale funcționarilor recrutați anterior datei de 1 mai 2004 nu ar trebui să fie inferioare celor stabilite prin versiunea precedentă a Statutului funcționarilor; constată că auditul Curții a arătat faptul că această dispoziție nu era respectată și că, în cazul a 10 dintre cei 26 de funcționari angajați la acea dată, s-a înregistrat o remunerație mai mică cu 45 892 EUR pentru perioada 2005-2014; ia act, din informațiile furnizate de Agenție, de faptul că sarcina calculării salariilor este externalizată la Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei (PMO); constată că Agenția a luat măsurile necesare pentru a remedia această problemă;

17.  ia act cu satisfacție de faptul că pe site-ul internet al Agenției sunt puse la dispoziție informații cu privire la aceasta în toate limbile Uniunii; constată că Agenția publică periodic pe platformele de socializare informații și actualizări, inclusiv date interactive, infografice, fotografii și videoclipuri cu privire la cele mai recente rapoarte ale sale și la alte activități;

18.  constată că în 2012 s-a efectuat o evaluare independentă a Agenției, pentru a evalua eficacitatea, eficiența, valoarea adăugată, utilitatea, coordonarea și coerența activității Agenției; constată că una dintre prioritățile-cheie incluse în planul strategic al Agenției pentru perioada 2013-2017, care este întemeiat pe această evaluare, constă în îmbunătățirea contribuției Agenției la procesele de la nivel național; ia act de faptul că Agenția este în curs de a-și consolida legătura cu statele membre, precum și de a-și crește cooperarea cu părțile interesate la nivel național, astfel încât consilierea bazată pe dovezi a Agenției să ajungă în centrul elaborării și punerii în aplicare a politicilor naționale în domeniul drepturilor omului;

19.  constată cu satisfacție că în februarie 2014 Agenția a lansat o pagină web pentru copii care ține de secțiunea referitoare la drepturile copilului a site-ului său internet, unde copiii pot găsi informații cu privire la drepturile lor, la persoanele care decid cu privire la drepturile lor, la ceea ce întreprinde Agenția pentru copii, precum și linkuri, dacă doresc să afle mai multe lucruri;

20.  solicită Agenției să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

21.  cere să se facă progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și cu înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și a cooperării cu țările terțe relevante;

22.  afirmă că rapoartele anuale ale Agenției ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Agenția să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

o
o   o

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(4) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, 29.10.2013, p. 15).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Notă juridică