Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2166(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0108/2016

Predložena besedila :

A8-0108/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.53
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0189

Sprejeta besedila
PDF 346kWORD 96k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 (2015/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(4), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0108/2016),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 334.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 334.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 53, 22.2.2007, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 (2015/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(4), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0108/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 334.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 334.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 53, 22.2.2007, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 (2015/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0108/2016),

A.  ker računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2014 znašal 21 229 000 EUR, kar je 0,56 % manj kot leta 2013; ker 99 % proračuna agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije za leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna tako kot prejšnje leto dosegla 100 %, stopnja izvrševanja plačil pa 69,45 %, kar je 0,82 % manj kot prejšnje leto; priznava, da je visoka skupna raven prevzetih obveznosti pokazala, da so bile proračunske obveznosti prevzete pravočasno;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

2.  ugotavlja, da je raven prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2015 za naslov II (upravni odhodki) znašala 25 %, za naslov III (odhodki iz poslovanja) pa 75 %; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se preneseni zneski iz naslova II večinoma nanašajo na načrtovani nakup blaga in storitev informacijske tehnologije, za katerega je plačilo zapadlo šele leta 2015; potrjuje tudi, da so prenosi v naslovu III predvsem posledica večletne narave operativnih projektov agencije, katerih plačila se izvršujejo v skladu s časovnimi načrti;

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2013 v leto 2014, leta 2014 dosegla 97,68 %, pri čemer je bilo storniranih le 147 430 EUR, kar je 2,32 % celotnega zneska; poleg tega ugotavlja, da je ta nizka stopnja stornov precej nižja od cilja agencije;

Prerazporeditve

4.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije v letu 2014 odobril tri proračunske prerazporeditve med proračunskimi naslovi in nad 10 % odobrenega proračuna; ugotavlja, da so te prerazporeditve znašale 947 932 EUR in so se večinoma nanašale na prerazporeditev presežka v okviru upravnih odhodkov za operativne projekte ali znotraj odhodkov iz poslovanja;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da so bili za izboljšanje kakovosti ponudb vsi postopki javnih naročil predmet nadzornega pregleda pred objavo javnih razpisov; je seznanjen, da so bili po teh pregledih po potrebi sprejeti popravljalni ukrepi, kot so spremembe razpisnih zahtev;

6.  ugotavlja, da je agencija od leta 2014 uvedla nov sistem ocenjevanja, ki je posledica sprememb kadrovskih predpisov, ki jih je uvedla Uredba (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(1); zlasti ugotavlja, da sedaj ocenjevalna poročila agencije vključujejo skupno oceno o tem, ali je bila uspešnost osebe na delovnem mestu zadovoljiva; ugotavlja, da so potekala usposabljanja za osebje o tem, kako določiti specifične, merljive, dosegljive, ustrezne in časovno določene cilje (SMART) in trdne kazalnike uspešnosti, ter o tem, kako se napiše jasna ocena;

7.  pozdravlja dejstvo, da agencija sodeluje v postopkih javnih naročil Komisije, kadar je to mogoče; ugotavlja tudi, da je agencija začela izvajati skupne postopke za oddajo naročil z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za razvoj intranetnih aplikacij ter z Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE) za zbiranje podatkov, ki podpirajo izvajanje operativnih projektov;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

8.  potrjuje, da je agencija konec leta 2014 revidirala in sprejela usklajena pravila za preprečevanje nasprotja interesov glede svojega upravnega odbora in znanstvenega odbora; poleg tega ugotavlja, da je agencija razvila in sprejela smernice za preprečevanje nasprotja interesov za svoje zaposlene;

9.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je objavila izjave o interesih in življenjepise članov upravnega odbora in znanstvenega odbora ter življenjepise vodstvene ekipe;

10.  ugotavlja, da agencija na podlagi odločitve svojega izvršnega odbora(2) izvaja smernice Komisije o prijavljanju nepravilnosti; poleg tega ugotavlja, da so člani osebja dolžni poročati o dejstvih, ki bi kazali na morebitne nezakonite dejavnosti, vključno z goljufijo ali korupcijo, ali na hujše neizpolnjevanje poklicnih obveznosti; ugotavlja, da je agencija interno povečala ozaveščenost o tej politiki; je seznanjen, da bo agencija še naprej izvajala smernice Komisije o prijavljanju nepravilnosti, dokler Komisija ne bo sprejela nove politike o prijavljanju nepravilnosti, kar je predvideno za leto 2016;

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Evropska varuhinja človekovih pravic v pritožbi 178/2013/LP sklenila, da je agencija kriva slabega upravljanja; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o nadaljnjih ukrepih v zvezi s sodbami Sodišča za uslužbence Evropske unije iz leta 2015;

12.  spodbuja agencijo k nadaljnjemu boljšemu ozaveščanju svojih zaposlenih o politiki v zvezi z nasprotjem interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih točk razprave v postopke zaposlovanja in preglede uspešnosti;

13.  poziva agencijo, naj posebno pozornost nameni zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, saj naj bi bila kmalu sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem;

14.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno z Parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

Notranja revizija

15.  ugotavlja, da služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2014 ni izvedla novih revizij; poleg tega ugotavlja, da je agencija sprejela nadaljnje ukrepe po dveh revizijah, ki sta bili opravljeni leta 2013 na področju človeških virov in upravljanja pogodb; ugotavlja, da je agencija v odgovor na priporočila službe Komisije za notranjo revizijo predložila akcijske načrte, ki jih je ta služba ocenila pozitivno; je seznanjen s trditvami agencije, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2015 izvedla naknadno revizijo, ki se je končala s pozitivnim izidom brez odprtih „zelo pomembnih“ priporočil; ugotavlja, da so bila vsa priporočila, ki jih je ta služba izdala pred decembrom 2013, zaključena;

Druge pripombe

16.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je sprememba kadrovskih predpisov leta 2004 z uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004(3) vključevala določbe, da prejemki uradnikov, ki so bili zaposleni pred 1. majem 2004, ne smejo biti nižji, kot so bili po prejšnjih kadrovskih predpisih; ugotavlja, da je Računsko sodišče med revizijo ugotovilo, da te določbe niso bile upoštevane in je bilo izplačilo desetim od 26 takrat zaposlenih uradnikov zaradi tega v obdobju 2005–2014 za 45 892 EUR prenizko; je seznanjen s trditvami agencije, da je obračunavanje plač preneseno na Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih pravic; je seznanjen, da je agencija sprejela potrebne ukrepe za rešitev tega vprašanja;

17.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija na svojem spletišču ponuja svoje osnovne informacije v vseh uradnih jezikih Unije; ugotavlja, da agencija redno objavlja informacije in novosti, vključno z interaktivnimi vizualizacijami podatkov, informativno grafiko, fotografijami in videoposnetki, o svojih najnovejših poročilih in drugih dejavnostih na kanalih družbenih medijev;

18.  ugotavlja, da je leta 2012 potekalo neodvisno ocenjevanje agencije za ocenitev uspešnosti, učinkovitosti, dodane vrednosti, uporabnosti, usklajevanja in skladnosti dela agencije; ugotavlja, da je ena od ključnih prednostnih nalog agencije, ki je vključena v njen strateški načrt za obdobje 2013–2017, ki temelji na tej oceni, pomagati okrepiti prispevek agencije k procesom na nacionalni ravni; je seznanjen, da agencija razvija tesnejše povezave z državami članicami ter povečuje sodelovanje z nacionalnimi deležniki, da bi se svetovanje agencije na podlagi dokazov postavilo v središče oblikovanja in izvajanja nacionalnih politik na področju temeljnih pravic;

19.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija februarja 2014 objavila spletno stran za otroke kot del oddelka za otrokove pravice svojega spletnega mesta, kjer otroci lahko poiščejo informacije o tem, kakšne so njihove pravice, kdo odloča o njihovih pravicah, kaj agencija dela za otroke ter povezave, če želijo izvedeti več;

20.  poziva agencijo, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

21.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba olajšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede nasprotja interesov, uvesti ali izboljšati registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za kazenski pregon, tudi s poglobitvijo sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

22.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

o
o   o

23.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(4) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Uredba (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (UL L 287, 29.10.2013, str. 15).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 124, 27.4.2004, str. 1)
(4) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov