Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2181(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0115/2016

Ingivna texter :

A8-0115/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.54
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0190

Antagna texter
PDF 188kWORD 314k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
P8_TA(2016)0190A8-0115/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014 (2015/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0079/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(4), särskilt artikel 30,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0115/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 342.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 342.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.
(5) EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014 (2015/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(4), särskilt artikel 30,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0115/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 342.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 342.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.
(5) EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014 (2015/2181(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0115/2016), och av följande skäl:

A.  Den slutliga budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad byrån) uppgick enligt dess redovisning för budgetåret 2014 till 97 945 077 EUR, vilket utgör en ökning med 4,25 % jämfört med 2013.

B.  Enligt byråns redovisning uppgick unionens totala bidrag till byråns budget för 2014 till 86 810 000 EUR, vilket utgör en ökning med 1,53 % jämfört med 2013.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2014 att betydande förbättringar noterades när det gäller både förhands- och efterhandsverifieringar av kostnader som har begärts av deltagande länder enligt bidragsöverenskommelser. Byrån införde i juni 2013 ett mer omfattande, riskbaserat system med förhandskontroller som omfattar kravet att lämna in utvalda stöddokument tillsammans med begäran om slutlig betalning. Parlamentet konstaterar vidare att systemet med förhandskontroller kompletteras av efterhandskontroller som utförs hos mottagarna eller i form av en skrivbordsgranskning, och att de betalningar som inte omfattas av förhandskontroller i stället omfattas av efterhandskontroller.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att dokumentationen till stöd för de kostnader som begärs av dessa länder inte alltid är tillräcklig. I revisionsrättens rapport noteras att revisionsintygen, som skulle ge en ytterligare säkerhet för bidragstransaktionernas laglighet och korrekthet, inte begärdes av byrån. Parlamentet erfar från byrån att sådana intyg utfärdades 2010. Parlamentet beklagar att revisionsintygen inte utfärdades av oberoende revisionsorgan och att förseningen av mottagandet av det slutliga anspråket blev betydligt längre, trots en briefing som anordnades för byråns mottagare. Parlamentet uppmanar byrån att till fullo undersöka möjligheten till samarbete med de revisionsmyndigheter som inrättats inom ramen för fonden för yttre gränser och fonden för inre säkerhet och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvärderingen av detta samarbete.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,65 %, vilket är en ökning med 0,9 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 68,79 %, vilket är en ökning med 4,81 % jämfört med 2013.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån sänkte den övergripande nivån på överförda åtagandebemyndiganden från 35 % 2013 till 30 % 2014. Parlamentet konstaterar att den fleråriga karaktären hos byråns verksamhet och den förhöjda risken för oförutsedda händelser utgör en särskilt stor utmaning när det gäller planeringen och genomförandet av årsbudgeten. Parlamentet noterar att nivån på överföringarna till efterföljande budgetår var 4 500 000 EUR (36 %) för avdelning II (administrativa utgifter) och främst hörde samman med inköp vid årets slut i samband med flytten till byråns nya byggnad i december 2014. Parlamentet noterar att överföringarna till nästa budgetår för avdelning III (rörelsekostnader) var 29 200 000 EUR (47 %) och att de främst berodde på den fleråriga karaktären hos byråns verksamhet och godkännandet av en tilläggsbudget i oktober 2014 som uppgick till 4 200 000 EUR.

5.  Europaparlamentet påpekar att byråns rörelsekostnader i stor utsträckning är beroende av att ersättningsanspråk avseende bidrag lämnas in av medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar att den tid som förflyter mellan den sista dagen av en tjänstemans, ett flygplans eller ett fartygs utplacering i en samordnad gemensam operation och inlämnandet av anspråket i genomsnitt ligger på mellan fyra och sex månader.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet konstaterar att med tanke på att 1 087 upphandlingsförfaranden gjordes under 2014 har det offentliggjorts information om mycket få tilldelade kontrakt. Parlamentet uppmanar byrån att säkerställa transparens och offentliggöra alla sina kontrakt och förfarandena i samband med offentliga upphandlingar.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån utvecklade och antog regler som styr transparens och eventuella intressekonflikter i dess styrelse, personal och utstationerade nationella experter, särskilt ”Frontex Staff Code of Conduct”, ”Code of Conduct for all persons participating in Frontex activities” och ”Code of Conduct for joint return operations coordinated by Frontex”. Parlamentet konstaterar också att byråns verkställande direktör godkände byråns strategi för bedrägeribekämpning och handlingsplan mot bedrägerier i augusti 2015. Parlamentet konstaterar att denna strategi för bedrägeribekämpning upprättades med hjälp av riktlinjerna för både byråerna och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

8.  Europaparlamentet konstaterar att de årliga offentliga redovisningarna av åtaganden offentliggjordes på byråns webbplats för majoriteten av ledamöterna i dess styrelse. Meritförteckningarna för byråns verkställande direktör och vice verkställande direktör har offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet vill se att intresseförklaringarna för verkställande direktören, vice verkställande direktören och ledamöterna i styrelsen offentliggörs. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån och dess styrelseledamöter att göra de återstående ej offentliggjorda redovisningarna tillgängliga så snart som möjligt.

9.  Europaparlamentet noterar att byrån har utarbetat ett förslag till bestämmelser om rapportering av missförhållanden som förväntas bli antaget före utgången av första halvåret 2016. Parlamentet uppmanar byrån att också ta vederbörlig hänsyn till ombudsmannens rekommendationer i denna fråga. Parlamentet uppmanar byrån att inte ytterligare fördröja antagandet av dessa bestämmelser och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det slutgiltiga antagandet av dessa bestämmelser.

10.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

11.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man tillämpa ett helhetsgrepp, och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar, införa striktare bestämmelser för intressekonflikter, införa eller förbättra transparensregister, tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

12.  Europaparlamentet uppmanar de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland parlamentet, att stärka sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

13.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Internrevision

14.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 2014 genomförde en granskning av förbindelserna med intressenter och den externa kommunikationen i samband med förvaltningen av gemensamma resurser, vilken visade att den övergripande hanteringen av förbindelserna med intressenter och den externa kommunikationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt stöder förvaltningen av gemensamma resurser. Parlamentet erfar från byrån att den genomförde förbättringsåtgärder medan revisionen pågick och den har utarbetat den formella handlingsplanen för att säkerställa att rekommendationerna genomförs i tid. Parlamentet konstaterar vidare att IAS genomförde en revision på personalområdet, som ledde till två rekommendationer märkta ”mycket viktig” och två rekommendationer märkta ”viktig”.

Övriga kommentarer

15.  Europaparlamentet noterar av revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att förbättra beräkningen av bidrag från icke-EU-länder som är parter i Schengenavtalet (Schweiz, Liechtenstein, Island och Norge), för att avspegla de tillhörande lagbestämmelserna på ett bättre sätt(1). Byrån kommer att se över beräkningsmetoden för bidragen från dessa länder och ge den ett rättsligt korrekt format. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna översyn.

16.  Europaparlamentet noterar av revisionsrättens rapport att bidragen från Förenade kungariket och Irland till byråns budget har legat på samma nivå i många år trots den väsentligt utökade mängden aktiviteter där Förenade kungariket och Irland är involverade. Byråns styrelses arbetsgrupp för budget och redovisning ser över denna fråga och ska till byråns styrelse överlämna en rekommendation och en väg framåt när det gäller dessa bidrag. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av översynen.

17.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att det höga och ständigt ökande antalet bidragsavtal, samt storleken på de tillhörande kostnader som ska verifieras och ersättas av byrån tyder på att en mer effektiv och kostnadseffektiv alternativ finansieringsmekanism skulle kunna användas för att finansiera byråns operativa verksamhet. Parlamentet konstaterar också att de nuvarande mekanismernas komplexitet och den administrativa bördan har medfört att revisionsrätten inte har kunnat garantera transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet konstaterar också att 2015 ökade antalet insatser som byrån genomförde ytterligare och att byrån fick nya och specifika uppgifter inom ramen för EU:s regionala insatsstyrka. Parlamentet uppmanar byrån att under översynen och reformen av sina finansieringsmekanismer ta hänsyn till ovannämnda farhågor.

18.  Europaparlamentet erfar från byrån att en av rekommendationerna från byråns styrelse efter den externa utvärderingen av byrån hör samman med underlättandet av den ekonomiska förvaltningen och begär att den begränsning som infördes genom byråns inrättandeförordning ska upphävas genom att bidrag nämns. Parlamentet konstaterar att de avtalsmässiga förbindelserna mellan byrån och medlemsstaternas myndigheter kan bana väg för en effektivare och mer transparent ekonomisk förvaltning.

19.  Europaparlamentet konstaterar att när en medlemsstat placerar ut tjänstemän och/eller teknisk utrustning i byråns samordnade verksamhet undertecknar medlemsstaten den operativa plan som har upprättats av byrån och värdmedlemsstaten, där villkoren för det operativa samarbetet tydligt anges. Parlamentet erinrar om att det inte finns någon bestämmelse som ger deltagande medlemsstater frihet att använda olika sätt och metoder för att uppnå ett visst politiskt mål, som bidragsinstrumentet antyder, eftersom den operativa planen måste genomföras på det sätt som har avtalats utan avvikelse om den inte ändras. Parlamentet påpekar att det nya förslaget om upprättande av en gräns- och kustbevakning(2) går ännu längre och föreslår en proaktiv roll för gemensamma operationer och återvändandeinsatser, vilket inte är förenligt med ett bidrags egenskaper som finansieringsinstrument. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till detta när den föreslår grundförordningar i framtiden.

20.  Europaparlamentet konstaterar att trots att byrån började sin verksamhet redan 2005 och har genomfört sin operativa verksamhet sedan dess, har den bara arbetat på grundval av korrespondens och utbyten med värdmedlemsstaten, inte på grundval av en övergripande överenskommelse om huvudkontor mellan byrån och värdmedlemsstaten, vilket aldrig har undertecknats. Parlamentet noterar att en sådan överenskommelse skulle ge ytterligare ökad insyn i de villkor som gäller för byrån och dess personal. Parlamentet påminner om att kravet om att ingå en överenskommelse om inrättandet av ett huvudkontor infördes i byråns ändrade förordning 2011(3). Parlamentet noterar med oro att förhandlingarna med värdmedlemsstatens regering fortfarande pågår. Parlamentet uppmanar byrån och värdmedlemsstatens regering att ingå en överenskommelse om huvudkontor så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts och resultatet av dessa förhandlingar.

21.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar myndigheten att införa ett standardkapitel om dessa principer i sin årsrapport.

o
o   o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Avtal mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 243, 16.9.2010, s. 4) och avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 188, 20.7.2007, s. 19).
(2) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning (COM(2015)0671).
(3) Artikel 15a, införd genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 304, 22.11.2011, s. 1).
(4) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande