Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2199(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0092/2016

Předložené texty :

A8-0092/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.56
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0192

Přijaté texty
PDF 490kWORD 93k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS
P8_TA(2016)0192A8-0092/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 (2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ARTEMIS za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0092/2016),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria výkonnému řediteli společného podniku ECSEL za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 9.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 10.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 (2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ARTEMIS za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0092/2016),

1.  odkládá uzavření účtů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 9.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 10.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 (2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0092/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ARTEMIS (dále jen „společný podnik“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití, a posílit tak konkurenceschopnost a udržitelnost Unie a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací,

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v říjnu 2009,

C.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let činí 420 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum,

D.  vzhledem k tomu, že finanční příspěvky poskytované členskými státy společného podniku ARTEMIS by měly celkem představovat nejméně 1,8 násobku finančního příspěvku Unie, a věcný příspěvek ze strany výzkumných a vývojových organizací účastnících se na projektech poskytnutý během trvání společného podniku má být stejný jako příspěvek ze strany veřejných orgánů nebo vyšší než tento příspěvek,

E.  vzhledem k tomu, že společné podniky ARTEMIS a ENIAC („ENIAC“) se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společná technologická iniciativa ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  poznamenává, že roční účetní závěrka společného podniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 26. červnu 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  je znepokojen tím, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2014 („zpráva Účetního dvora“) vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací z toho důvodu, že ve správních dohodách podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány, které se týkají auditu výkazů projektových nákladů, nejsou uvedena praktická ujednání o provádění auditů ex post;

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že společný podnik neposoudil kvalitu zpráv o auditu, které obdržel od vnitrostátních financujících orgánů a jež se týkají nákladů na dokončené projekty; dále konstatuje, že po posouzení auditních strategií tří vnitrostátních financujících orgánů nebylo možné dojít k závěru, zda audity ex post fungují účinně, neboť vnitrostátní financující orgány používají rozličné metodiky, jež společnému podniku neumožnily vypočítat spolehlivou míru chyb ani míru zbytkových chyb; poznamenává rovněž, že společná technologická iniciativa ECSEL potvrdila, že na základě svých rozsáhlých hodnocení vnitrostátních systémů zajištění věrohodnosti dospěla k závěru, že tyto systémy mohou poskytovat přiměřenou ochranu finančních zájmů členů společného podniku;

4.  vyzývá společnou technologickou iniciativu ECSEL, aby v návaznosti na posouzení postupů uplatňovaných vnitrostátními financujícími orgány tyto orgány vyzval k předložení důkazů dosvědčujících, že vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu týkající se legality a správnosti operací;

5.  bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora obsahuje výrok s výhradou vyplývající z nedostatku informací, kterých je zapotřebí buď k výpočtu spolehlivé míry chyb, nebo míry zbytkových chyb v návaznosti na audity prováděné vnitrostátními financujícími orgány ex post; vyzývá Účetní dvůr, aby v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie získal od vnitrostátních orgánů kontroly anebo příslušných vnitrostátních úřadů další nezbytné dokumenty a informace, o něž společný podnik nemůže na základě svých pravomocí žádat; dále vyzývá Účetní dvůr, aby tyto další informace využil k alternativnímu způsobu zdůvodnění svého výroku a aby o svém posouzení těchto dalších prvků informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

6.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora konečný rozpočet společného podniku na rok 2014 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 2 554 510 EUR a prostředky na platby ve výši 30 330 178 EUR (provozní prostředky);

7.  poznamenává, že původní rozpočet společného podniku na rok 2014 zahrnoval pouze prostředky na závazky na provozní náklady ve výši 2 200 000 EUR a že rozpočet nezahrnoval prostředky na závazky na operační činnosti; dále poznamenává, že míra čerpání u prostředků na závazky v oblasti správy činila 38 %; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora je příčinou uvedených skutečností sloučení společného podniku s podnikem ENIAC v červnu 2014 a fakt, že rozpočet byl přijat na celý rok;

8.  připomíná společnému podniku jeho povinnost respektovat poměr mezi příspěvkem Unie a příspěvky členských států ve výši 1 ku 1,8; vyjadřuje nespokojenost nad tím, že výše prostředků vyčleněných na výzvy k předkládání návrhů představuje 198 000 000 EUR, tedy 48 % celkového rozpočtu; všímá si nicméně toho, že podle zprávy Účetního dvora prostředky zbývající části rozpočtu, které představují 52 % celkového rozpočtu, nebylo možné kvůli rozpočtovým omezením v členských státech přidělit na závazky;

9.  poukazuje na omezené množství informací o věcných a peněžitých příspěvcích; žádá Účetní dvůr, aby do svých budoucích zpráv zahrnul konkrétní ustanovení o postupu ocenění a míře věcných a peněžitých příspěvků;

Právní rámec

10.  je si vědom sloučení společného podniku s jiným společným podnikem, které proběhlo v červnu 2014; je nicméně znepokojen skutečností, že společný podnik neupravil své finanční předpisy tak, aby byly v souladu s novým finančním nařízením(1), které platí pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a vstoupilo v platnost dne 8. února 2014;

Interní audit

11.  konstatuje, že společný podnik neupravil své finanční předpisy tak, aby zahrnovaly ustanovení rozhodnutí o sedmém rámcovém programu(2) odkazující na pravomoci interního auditora Komise; uznává, že to nebylo provedeno v důsledku sloučení s ENIAC a vytvoření společné technologické iniciativy ECSEL;

Interní audit

12.  s obavami konstatuje, že společný podnik neučinil žádné kroky, pokud jde o některé standardy vnitřní kontroly týkající se informací a účetního výkaznictví: zejména hodnocení činností, posouzení systémů vnitřní kontroly a oddělení interního auditu (“IAC“); poznamenává, že důvodem k této skutečnosti bylo chystané sloučení; žádá společnou technologickou iniciativu ECSEL, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o přijatých opatřeních a o pokroku dosaženém v tomto ohledu;

13.  s uspokojením konstatuje, že ačkoliv funkce oddělení interního auditu nebyla v době sloučení zavedena, byla tato funkce zřízena krátce poté, a to dne 4. července 2014;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  na základě zprávy Účetního dvora s obavami konstatuje, že v době auditu nebyla ve společném podniku zavedena podrobná písemná pravidla pro řešení případů střetu zájmů; bere na vědomí informace společné technologické iniciativy ECSEL o tom, že její správní rada přijala podrobnou politiku pro zabránění střetům zájmů;

15.  bere na vědomí, že součástí pracovního programu Účetního dvora na rok 2016 je zvláštní zpráva o auditu výkonnosti společných podniků.

(1)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 38, 7.2. 2014, s. 2).
(2)Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1).

Právní upozornění