Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2199(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0092/2016

Esitatud tekstid :

A8-0092/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.56
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0192

Vastuvõetud tekstid
PDF 260kWORD 76k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS
P8_TA(2016)0192A8-0092/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ARTEMIS eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (ajavahemik 1. jaanuarist kuni 26. juunini 2014) koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(4),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(5), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0092/2016),

1.  lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1)ELT C 422, 17.12.2015, lk 9.
(2) ELT C 422, 17.12.2015, lk 10.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ARTEMIS eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (ajavahemik 1. jaanuarist kuni 26. juunini 2014) koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(4),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(5), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0092/2016),

1.  lükkab edasi ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1)ELT C 422, 17.12.2015, lk 9.
(2) ELT C 422, 17.12.2015, lk 10.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0092/2016),

A.  arvestades, et ühisettevõte ARTEMIS (edaspidi „ühisettevõte“) asutati 2007. aasta detsembris 10 aastaks ja selle eesmärk on määratleda ja rakendada teadusuuringute kava manussüsteemide põhitehnoloogiate arendamiseks eri rakendusvaldkondades, et tugevdada liidu konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning võimaldada uute turgude ja ühiskondlike rakenduste tekkimist;

B.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 2009. aasta oktoobris;

C.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 420 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

D.  arvestades, et ühisettevõttes ARTEMIS osalevate liikmesriikide rahalise toetuse kogusumma peaks olema vähemalt 1,8 korda liidu rahalisest toetusest suurem ning et ühisettevõtte tegutsemisaja jooksul projektides osalevate teadus- ja arendusorganisatsioonide mitterahaline toetus peab olema avaliku sektori asutuste toetusega võrdne või sellest suurem;

E.  arvestades, et ühisettevõte ja ühisettevõte ENIAC ühendati ja nendest loodi ühine tehnoloogiaalgatus Euroopa juhtpositsiooni tugevdamiseks elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (edaspidi „ECSEL“), mis alustas tegevust 2014. aasta juunis ja tegutseb 10 aastat;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et ühisettevõtte ajavahemiku 1. jaanuar kuni 26. juuni 2014 raamatupidamisaruanded kajastavad kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 26. juuni 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud perioodil vastavalt ühisettevõtte finantseeskirja sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  peab murettekitavaks, et kontrollikoda esitas oma aruandes ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) märkustega arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta põhjendusega, et riiklike rahastamisasutustega projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimise kohta sõlmitud halduslepingud ei sisalda järelauditite praktilist korda;

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõte ei hinnanud riiklikelt rahastamisasutustelt saadud auditiaruannete kvaliteeti lõpetatud projektidega seotud kulude osas; märgib ühtlasi, et kolme riikliku rahastamisasutuse auditistrateegia hindamise põhjal ei olnud võimalik teha järeldust järelauditite tulemusliku toimimise kohta, kuna riiklikud rahastamisasutused kasutavad eri metoodikat, mis ei võimaldanud ühisettevõttel arvutada ei kaalutud veamäära ega ka jääkvigade määra; märgib ühtlasi, et ECSEL kinnitas, et jõudis riiklike kindlustussüsteemide laiaulatusliku hindamise põhjal järeldusele, et need süsteemid suudavad ühisettevõtte liikmete finantshuve mõistlikul määral kaitsta;

4.  palub, et ECSEL kutsuks riiklikke rahastamisasutusi pärast nende kohaldatavate menetluste hindamist üles esitama tõendeid selle kohta, et riiklike menetluste rakendamine annab tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta mõistliku kindluse;

5.  märgib, et kontrollikoja aruandes esitatakse märkustega arvamus, mis on tingitud sellest, et riiklike rahastamisasutuste järelauditite järel ei ole piisavalt teavet kaalutud veamäära või jääkvigade määra arvutamiseks; palub, et kontrollikoda nõuaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 riiklikelt auditiorganitelt või riiklikelt pädevatelt asutustelt täiendavaid ja vajalikke dokumente ja teavet, mida ühisettevõttel ei ole voli nõuda; kutsub kontrollikoda lisaks üles kasutama seda lisateavet oma arvamuse alternatiivseks põhjendamiseks ning esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende täiendavate elementide kohta oma hinnangu;

6.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal sisaldas ühisettevõtte 2014. aasta lõplik eelarve 2 554 510 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 30 330 178 euro ulatuses maksete assigneeringuid (tegevusassigneeringud);

7.  võtab teadmiseks, et 2014. aasta esialgne eelarve sisaldas kulukohustuste assigneeringuid ainult jooksvate kulude osas 2 200 000 euro suuruses summas ega sisaldanud kulukohustuste assigneeringuid tegevuskulude jaoks; märgib ühtlasi, et halduskulude osas oli kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär 38 %; märgib, et need assigneeringud on kontrollikoja aruande kohaselt tingitud ühisettevõtte ja ENIACi ühendamisest 2014. aasta juunis ning asjaolust, et eelarve võeti vastu kogu aastaks;

8.  tuletab ühisettevõttele meelde kohustust järgida liidu ja liikmesriikide rahalise osaluse suhet, mis peab olema 1:1,8; märgib rahulolematusega, et projektikonkursside jaoks eraldati kulukohustustega seotud assigneeringuid 198 000 000 eurot ehk 48 % kogu eelarvest; märgib seejuures, et kontrollikoja aruande kohaselt ei olnud liikmesriikide eelarvepiirangute tõttu võimalik eraldada ülejäänud osa eelarvest, mis moodustas kogu eelarvest 52 %;

9.  märgib, et mitterahalise ja rahalise osaluse alane teave on piiratud; kutsub kontrollikoda üles lisama tulevastesse aruannetesse erisätted hindamismenetluse ning mitterahalise ja rahalise osaluse taseme kohta;

Õigusraamistik

10.  on teadlik ühisettevõtte ühinemisest 2014. aasta juunis; tunneb siiski muret, et ühisettevõte ei muutnud oma finantseeskirju vastavalt 8. veebruaril 2014 jõustunud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste uuele finantsmäärusele(1);

Siseaudit

11.  märgib, et ühisettevõte ei lisanud oma finantseeskirjadesse seitsmenda raamprogrammi otsuse(2) sätet komisjoni siseaudiitori pädevuse kohta; võtab teadmiseks, et see oli tingitud ühinemisest ENIACiga, moodustades ECSELi;

Sisekontroll

12.  märgib murega, et ühisettevõte ei võtnud meetmeid seoses teatud teavitamist ja finantsaruandlust puudutavate sisekontrollistandarditega, eriti seoses meetmete hindamise, sisekontrollisüsteemide hindamise ning siseauditi üksusega; võtab teadmiseks, et see tulenes eelseisnud ühinemisest; palub ECSELil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni võetud meetmetest ja nendes küsimustes tehtud edusammudest;

13.  märgib rahuloluga, et kuigi siseauditi üksust ei loodud ühinemise ajal, loodi see vahetult pärast seda (4. juulil 2014);

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et auditi tegemise ajal puudus ühisettevõttel terviklik kirjalik menetlus huvide konfliktide käsitlemiseks; võtab teadmiseks, et ECSELi juhatus võttis vastu tervikliku poliitika huvide konfliktide ärahoidmiseks;

15.  võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja 2016. aasta tööprogramm hõlmab eriaruannet ühisettevõtete tulemusauditi kohta.

(1)Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta (ELT L 38, 7.2.2014, lk 2).
(2)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 412, 30.12.2006, lk 1).

Õigusalane teave