Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2199(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0092/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0092/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.56
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0192

Hyväksytyt tekstit
PDF 172kWORD 76k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys
P8_TA(2016)0192A8-0092/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä ajanjaksolta 1. tammikuuta–26. kesäkuuta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008(4),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0092/2016),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 9.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 10.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.
(5)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä ajanjaksolta 1. tammikuuta–26. kesäkuuta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008(4),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0092/2016),

1.  lykkää ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 9.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 10.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.
(5)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0092/2016),

A.  ottaa huomioon, että ARTEMIS-yhteisyritys perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tehtävänä on määritellä ja toteuttaa tutkimusohjelma sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien avainteknologioiden kehittämiseksi eri sovellusaloilla unionin kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen lujittamiseksi sekä mahdollistaa uusien markkinoiden ja yhteiskunnallisten sovellusten syntyminen;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa lokakuussa 2009;

C.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 420 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

D.  toteaa, että ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuuksien kokonaismäärän olisi oltava unionin rahoitusosuuteen nähden vähintään 1,8-kertainen ja että hankkeisiin yhteisyrityksen keston ajan osallistuvien tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden luontoissuoritusten on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin viranomaisten osuus;

E.  ottaa huomioon, että ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritykset yhdistettiin yhteiseksi teknologia-aloitteeksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL-yhteisyritys) ja joka käynnistyi kesäkuussa 2014 kymmeneksi vuodeksi;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 26. kesäkuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty 1. tammikuuta 2014 ja 26. kesäkuuta 2014 väliseltä ajalta annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  on huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin on kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 antanut varauman sisältävän lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, koska kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa allekirjoitetuissa, hankekuluilmoitusten tarkastamista koskevissa hallinnollisissa sopimuksissa ei määrätä jälkitarkastuksia koskevista käytännön järjestelyistä;

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyritys ei arvioinut päätökseen saatettujen hankkeiden kuluja koskevien, kansallisilta rahoitusviranomaisilta saatujen tarkastuskertomusten laatua; panee lisäksi merkille, että kun kolmen kansallisen rahoitusviranomaisen tarkastusstrategiat oli arvioitu, ei kyetty päättelemään, toimivatko jälkitarkastukset vaikuttavalla tavalla; toteaa tämän johtuneen kansallisten rahoitusviranomaisten erilaisista menetelmistä, joiden vuoksi yhteisyritys ei voinut laskea painotettua virhetasoa eikä jäännösvirhetasoa; panee myös merkille, että ECSEL-yhteisyritys on vahvistanut, että sen kansallisia varmistusjärjestelmiä koskevien laajojen arviointien mukaan järjestelmät voivat taata kohtuullisen suojan yhteisyrityksen osakkaiden taloudellisille eduille;

4.  kehottaa ECSEL-yhteisyritystä pyytämään kansallisten viranomaisten soveltamien menettelyjen arvioinnin johdosta kansallisilta viranomaisilta todisteita siitä, että kansallisten menettelyjen toteuttaminen tarjoaa kohtuullisen varmuuden toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

5.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisältyy varauman sisältävä lausunto, joka perustuu siihen, että kansallisten rahoitusviranomaisten tekemien jälkitarkastusten jälkeen ei ole tarvittavia tietoja painotetun virhetason eikä jäännösvirhetason laskemista varten; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta keräämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisilta tarkastuselimiltä tai toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tarvittavat lisäasiakirjat ja -tiedot, joiden vaatimiseen yhteisyrityksellä ei ole valtuuksia; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta lisäksi käyttämään näitä lisätietoja vaihtoehtoisena tapana perustella lausuntoaan ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisestä lisäaineistosta tekemästään arvioinnista;

6.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 2 554 510 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 30 330 178 euroa maksumäärärahoja (operatiiviset tehtävät);

7.  panee merkille, että vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon oli varattu vain 2 200 000 euron maksusitoumusmäärärahat juoksevia kuluja varten ja että talousarvioon ei sisältynyt maksusitoumusmäärärahoja operatiivisia tehtäviä varten; panee lisäksi merkille, että hallinnollisten maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 38 prosenttia; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan tämä johtuu ARTEMIS-yhteisyrityksen sulautumisesta ENIAC-yhteisyritykseen kesäkuussa 2014 ja siitä, että talousarvio oli hyväksytty koko kyseiselle vuodelle;

8.  muistuttaa yhteisyritystä, että EU:n rahoitusosuuden ja osakasvaltioiden rahoitusosuuden suhteen on oltava yhteisyrityksessä 1:1,8; ilmaisee tyytymättömyytensä siihen, että ehdotuspyyntömenettelyihin sidottujen määrärahojen määrä oli 198 000 000 euroa eli 48 prosenttia määrärahojen kokonaismäärästä; panee kuitenkin merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osakasvaltioiden talousarviorajoitteet estivät sitomasta talousarvion jäljelle jäävää osaa, joka on 52 prosenttia koko talousarviosta;

9.  panee merkille luontois- ja käteissuorituksia koskevien tietojen niukkuuden; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiin konkreettisia tietoja arviointimenettelystä sekä luontois- ja käteissuoritusten tasosta;

Oikeudelliset puitteet

10.  on tietoinen yhteisyrityksen sulautumisesta kesäkuussa 2014; on siitä huolimatta huolissaan siitä, että yhteisyritys ei tarkistanut varainhoitoa koskevia sääntöjään niin, että ne olisivat olleet 8. helmikuuta 2014 voimaan tulleen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidosta annetun uuden asetuksen(1) mukaiset;

Sisäinen tarkastus

11.  panee merkille, että yhteisyritys ei tarkistanut varainhoitoa koskevia säännöksiään niin, että niihin olisi sisällytetty seitsemännestä puiteohjelmasta tehdyn päätöksen(2) säännös, joka koskee komission sisäisen tarkastajan toimivaltuuksia; panee merkille, että tämä johtui ENIAC:n sulautumisesta, jolloin muodostettiin ECSEL-yhteisyritys;

Sisäinen valvonta

12.  panee huolestuneena merkille, että yhteisyritys ei toteuttanut tiettyjä sisäisen valvonnan standardeja koskevia toimia, jotka liittyvät tiedottamiseen ja tilinpäätösraportointiin ja joita ovat erityisesti toiminnan arviointi sekä sisäisten valvontajärjestelmien ja oman sisäisen tarkastuksen arviointi; toteaa, että tämä johtui lähestyvästä sulautumisesta; pyytää ECSEL-yhteisyritystä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista toimista ja näitä osin saavutetuista tuloksista;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että vaikka omaa sisäistä tarkastusta ei ollut vielä perustettu sulautumisen tapahtuessa, se perustettiin kohta tämän jälkeen eli 4. heinäkuuta 2014;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

14.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että yhteisyrityksellä ei ollut tarkastuksen ajankohtana kattavaa kirjallista menettelyä eturistiriitojen käsittelyä varten; panee merkille, että ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto on hyväksynyt eturistiriitojen ehkäisemistä koskevat kattavat periaatteet;

15.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 työohjelmaan kuuluu erityiskertomus yhteisyritysten tuloksellisuuden tarkastuksesta.

(1)Komission delegoitu asetus (EU) N:o 110/2014, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2).
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

Oikeudellinen huomautus