Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2199(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0092/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0092/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.56
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0192

Usvojeni tekstovi
PDF 414kWORD 90k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS
P8_TA(2016)0192A8-0092/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. (2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014. od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0092/2016),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 422, 17.12.2015., str. 9.
(2)SL C 422, 17.12.2015., str. 10.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(5)SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7)SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. (2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014. od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0092/2016),

1.  odgađa zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 422, 17.12.2015., str. 9.
(2)SL C 422, 17.12.2015., str. 10.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(5)SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7)SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. (2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0092/2016),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ARTEMIS („Zajedničko poduzećeˮ) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe programa istraživanja za razvoj ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave u raznim područjima primjene kako bi se povećala konkurentnost i održivost Unije te omogućilo nastajanje novih tržišta i društveno relevantnih primjena;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće počelo sa samostalnim radom u listopadu 2009.;

C.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 420 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje;

D.  budući da bi financijski doprinosi država članica ARTEMIS-a trebali ukupno iznositi najmanje 1,8 puta uvećan financijski doprinos Unije i da doprinos u naravi organizacija za istraživanje i razvoj koje sudjeluju u projektima tijekom razdoblja na koje je Zajedničko poduzeće osnovano mora biti jednak doprinosu javnih tijela ili veći od njega;

E.  budući da su Zajedničko poduzeće i Zajedničko poduzeće ENIAC („ENIACˮ) spojeni radi stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („ZTI ECSELˮ), koja je počela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 26. lipnja 2014. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 26. lipnja 2014. te rezultate poslovanja i novčane tokove za razdoblje završeno tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  zabrinut je što je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. (izvješće Revizorskog suda) dao kvalificirano mišljenje o pravilnosti i zakonitosti povezanih transakcija na temelju činjenice da administrativni sporazumi potpisani s nacionalnim tijelima za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za plaćanje troškova projekta ne obuhvaćaju praktične preduvjete za ex post revizije;

3.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da Zajedničko poduzeće nije ocijenilo kvalitetu izvješća o reviziji zaprimljenih od nacionalnih tijela za financiranje u vezi s troškovima povezanima sa završenim projektima; nadalje primjećuje da nakon ocjenjivanja revizijskih strategija triju nacionalnih tijela za financiranje nije bilo moguće zaključiti jesu li ex post revizije djelotvorne zbog različitih metodologija kojima su se služila nacionalna tijela za financiranje, a zbog kojih Zajedničko poduzeće nije moglo izračunati pouzdanu ponderiranu stopu pogreške ili stopu preostalih pogrešaka; također primjećuje da je zajednička tehnološka inicijativa ECSEL potvrdila da je na temelju opsežne procjene nacionalnih sustava jamstva došla do zaključka da ti sustavi mogu ponuditi razumnu razinu zaštite financijskih interesa članica Zajedničkoga poduzeća;

4.  traži od zajedničke tehnološke inicijative ECSEL da slijedom ocjene postupaka koje primjenjuju nacionalna tijela za financiranje pozove ta tijela da podastru dokaze o tome da provedba nacionalnih postupaka pruža razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija;

5.  napominje da je izvješćem Revizorskog suda obuhvaćeno i kvalificirano mišljenje koje se temelji na nedostatnim informacijama potrebnima za izračun ponderirane stope pogreške ili stope preostalih pogrešaka nakon ex post revizija nacionalnih tijela za financiranje; poziva Revizorski sud da prikupi dodatne i potrebne dokumente i informacije, koje Zajedničko poduzeće nema ovlasti tražiti od nacionalnih revizijskih tijela ili nacionalnih nadležnih odjela, u skladu s člankom 287. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; usto poziva Revizorski sud da se tim dodatnim informacijama služi kao alternativnim načinom za pravdanje svojega mišljenja i da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o svojoj ocjeni tih dodatnih elemenata;

6.  prima na znanje činjenicu da je prema izvješću Revizorskog suda konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 2 554 510 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 30 330 178 EUR (operativna);

7.  napominje da je početni proračun za 2014. obuhvatio samo odobrena sredstva za preuzimanje obveza za tekuće troškove u iznosu od 2 200 000 EUR te da proračun nije obuhvatio odobrena sredstva za preuzimanje obveza za operativne aktivnosti; osim toga, napominje da je stopa korištenja odobrenih sredstava za administrativne obveze iznosila 38 %; primjećuje da je prema izvješću Revizorskog suda razlog za ta odobrena sredstva spajanje Zajedničkog poduzeća i Zajedničkog poduzeća ENIAC u lipnju 2014. te činjenica da je proračun donesen za cijelu tu godinu;

8.  podsjeća Zajedničko poduzeće na obvezu poštovanja omjera 1 prema 1,8 između doprinosa Unije i doprinosa država članica; s nezadovoljstvom napominje da je iznos odobrenih sredstava rezerviranih za pozive za podnošenje prijedloga bio 198 000 000 EUR, što predstavlja 48 % ukupnog proračuna; međutim, primjećuje da su prema izvješću Revizorskog suda proračunska ograničenja u državama članicama otežala rezerviranje preostalog dijela proračuna, koji predstavlja 52 % ukupnog proračuna;

9.  primjećuje ograničenu količinu informacija o doprinosima u naravi i u gotovini; poziva Revizorski sud da svojim budućim izvješćima obuhvati konkretne odredbe o postupku ocjenjivanja i razini doprinosa plaćenih u naravi i u gotovini;

Pravni okvir

10.  svjestan je spajanja Zajedničkog poduzeća u lipnju 2014.; ipak je zabrinut što Zajedničko poduzeće nije izmijenilo svoja financijska pravila kako bi bila u skladu s novom Financijskom uredbom(1) koja se primjenjuje na tijela javno-privatnog partnerstva i koja je stupila na snagu 8. veljače 2014.;

Unutarnja revizija

11.  napominje da Zajedničko poduzeće nije izmijenilo svoja financijska pravila kako bi obuhvaćala odredbu iz Odluke o Sedmom okvirnom programu(2) koja se odnosi na nadležnosti unutarnjeg revizora Komisije; utvrđuje da je razlog tomu spajanje s ENIAC-om radi stvaranja zajedničke tehnološke inicijative ECSEL;

Unutarnja kontrola

12.  sa zabrinutošću primjećuje da Zajedničko poduzeće nije poduzelo određene mjere koje se odnose na neke standarde unutarnje kontrole povezane s informacijama i financijskim izvješćivanjem: točnije to su procjena aktivnosti, ocjena sustava unutarnje kontrole i odjel za unutarnju reviziju; primjećuje da je razlog tomu spajanje koje je bilo na pomolu; traži zajedničku tehnološku inicijativu ECSEL da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama i napretku postignutom u tom pogledu;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje da, iako funkcija odjela za unutarnju reviziju nije bila uspostavljena u vrijeme spajanja, uspostavljena je ubrzo nakon spajanja, 4. srpnja 2014.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

14.  sa zabrinutošću primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da Zajedničko poduzeće u vrijeme revizije nije imalo utvrđen sveobuhvatni pisani postupak za rješavanje sukoba interesa; utvrđuje da je Upravni odbor zajedničke tehnološke inicijative ECSEL donio sveobuhvatnu politiku za sprečavanje sukoba interesa;

15.  prima na znanje činjenicu da je u program rada Revizorskoga suda za 2016. uvršteno tematsko izvješće o reviziji uspješnosti zajedničkih poduzeća.

(1)Delegirana uredba Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 38, 7.2.2014., str. 2.).
(2)Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.).

Pravna napomena