Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2199(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0092/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0092/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.56
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0192

Pieņemtie teksti
PDF 498kWORD 92k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
P8_TA(2016)0192A8-0092/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2199(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ARTEMIS finanšu gada pārskatiem laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 26. jūnijam ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(5) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0092/2016),

1.  atliek lēmuma pieņemšanu attiecībā uz apstiprinājuma sniegšanu ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 422, 17.12.2015., 9. lpp.
(2) OV C 422, 17.12.2015., 10. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2199(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ARTEMIS finanšu gada pārskatiem laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 26. jūnijam ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(5) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0092/2016),

1.  atliek ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 422, 17.12.2015., 9. lpp.
(2) OV C 422, 17.12.2015., 10. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2199(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0092/2016),

A.  tā kā ARTEMIS kopuzņēmumu (“Kopuzņēmums”) izveidoja 2007. gada decembrī uz 10 gadiem ar mērķi sagatavot un īstenot pētniecības programmu, lai izstrādātu iegulto datorsistēmu pamattehnoloģijas dažādās lietojumu jomās, tādējādi kāpinot Eiropas konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību un veicinot jaunu tirgu rašanos un jaunus lietojumu veidus sabiedrībā;

B.  tā kā Kopuzņēmums patstāvīgu darbību sāka 2009. gada oktobrī;

C.  tā kā maksimālais Savienības ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 420 000 000, kas jāfinansē no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta;

D.  tā kā ARTEMIS dalībvalstu kopējai iemaksai vajadzētu būt vismaz 1,8 reizes lielākai par Savienības finanšu iemaksu un tā kā to pētniecības un izstrādes organizāciju ieguldījums natūrā, kuras piedalās projektos Kopuzņēmuma darbības laikā, ir līdzvērtīgs publisko iestāžu ieguldījumam vai lielāks par to;

E.  tā kā Kopuzņēmumu apvienoja ar ENIAC kopuzņēmumu ("ENIAC"), lai izveidotu struktūru “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” ("ECSEL KTI"), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 26. jūnijam, kā arī tā darbības rezultātus un naudas plūsmas 2014. gada 26. jūnijā noslēgtajā periodā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

2.  pauž bažas par to, ka Revīzijas palāta ziņojumā par Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) sniedza atzinumu ar iebildēm par pakārtoto darījumu pareizību un likumību, norādot, ka administratīvajos nolīgumos, kas parakstīti ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm attiecībā uz projektu izmaksu deklarācijām, nav ietverti praktiski pasākumi ex post revīziju veikšanai;

3.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā teikto, ka Kopuzņēmums nenovērtēja no dalībvalstu finansēšanas iestādēm saņemto revīzijas ziņojumu kvalitāti attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar pabeigtajiem projektiem; turklāt ņem vērā, ka pēc triju dalībvalstu finansēšanas iestāžu revīzijas stratēģiju novērtēšanas nebija iespējams secināt, vai ex post revīzijas darbojas efektīvi, jo minēto iestāžu izmantotā atšķirīgā metodoloģija Kopuzņēmumam neļāva aprēķināt ne ticamu svērto kļūdu īpatsvaru, ne atlikušo kļūdu īpatsvaru; turklāt norāda, ka ECSEL KTI apstiprināja, ka tā veiktajos dalībvalstu nodrošināšanas sistēmu paplašinātos novērtējumos tika konstatēts, ka šīs sistēmas var nodrošināt pietiekamu aizsardzību Kopuzņēmuma dalībnieku finanšu interesēm;

4.  aicina ECSEL KTI pēc dalībvalstu finansēšanas iestāžu piemēroto procedūru novērtēšanas uzaicināt dalībvalstu finansēšanas iestādes sniegt pierādījumus, ka valsts procedūru īstenošana sniedz pamatotu pārliecību par darījumu likumību un pareizību;

5.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir ietverts atzinums ar iebildēm, balstoties uz to, ka trūkst nepieciešamās informācijas, lai pēc dalībvalstu finansēšanas iestāžu veiktajām ex post revīzijām aprēķinātu ticamu svērto kļūdu īpatsvaru, kā arī atlikušo kļūdu īpatsvaru; aicina Revīzijas palātu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 3. punktu no dalībvalstu revīzijas iestādēm vai valstu kompetentajiem dienestiem ievākt papildu un nepieciešamos dokumentus un informāciju, ko Kopuzņēmums nav pilnvarots prasīt; turklāt aicina Revīzijas palātu šādu papildu informāciju izmantot kā alternatīvu līdzekli, ar ko pamatot savu atzinumu, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šādu papildu elementu novērtēšanu;

6.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 2 554 510 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 30 330 178 apmērā (pamatdarbībām);

7.  norāda, ka sākotnējais budžets 2014. gadam ietvēra tikai saistību apropriācijas darbības izdevumiem EUR 2 200 000 apmērā un ka budžetā nebija paredzētas saistību apropriācijas pamatdarbībām; turklāt norāda, ka administratīvo saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 38 %; konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu iemesls šādam rādītājam ir tas, ka Kopuzņēmums 2014. gada jūnijā apvienojās ar ENIAC un ka budžets bija pieņemts visam minētajam gadam;

8.  atgādina Kopuzņēmumam tā pienākumu ievērot to, lai attiecība starp Savienības ieguldījumu un dalībvalstu ieguldījumu būtu 1:1,8; pauž neapmierinātību par to, ka to apropriāciju summa, par kuru tiek uzņemtas saistības attiecībā uz priekšlikumu konkursiem, bija EUR 198 000 000 jeb 48 % no kopējā budžeta; tomēr konstatē, ka, pamatojoties uz Revīzijas palātas ziņojumu, dalībvalstu budžeta ierobežojumu dēļ nebija iespējams uzņemt saistības par atlikušo budžeta daļu 52 % apmērā no kopējā budžeta;

9.  norāda uz to, ka par ieguldījumiem natūrā un skaidrā naudā ir sniegta ierobežota informācija; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut konkrētus noteikumus par novērtēšanas procedūru un apmēru, kādā veikti ieguldījumi natūrā un skaidras naudas iemaksas;

Tiesiskais regulējums

10.  ņem vērā Kopuzņēmuma apvienošanos 2014. gada jūnijā; tomēr pauž bažas par to, ka Kopuzņēmums neveica grozījumus savos finanšu noteikumos, lai nodrošinātu atbilstību jaunajai Finanšu regulai(1), kas piemērojama publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām un stājās spēkā 2014. gada 8. februārī;

Iekšējā revīzija

11.  ņem vērā, ka Kopuzņēmums vēl nav grozījis savus finanšu noteikumus, lai tajos iekļautu Lēmumā par Septīto pamatprogrammu(2) paredzēto noteikumu par Komisijas iekšējā revidenta pilnvarām; atzīmē, ka minētais saistīts ar apvienošanos ar ENIAC, izveidojot ECSEL KTI;

Iekšējā kontrole

12.  ar bažām atzīmē, ka Kopuzņēmums neveica nekādus pasākumus attiecībā uz dažiem iekšējās kontroles standartiem saistībā ar informāciju un finanšu pārskatiem, jo īpaši attiecībā uz darbību, iekšējās kontroles sistēmu un iekšējās revīzijas struktūrvienības ("IAC") novērtēšanu; norāda, ka tas bija saistīts ar gaidāmo apvienošanos; prasa ECSEL KTI informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veiktajiem pasākumiem un šajā sakarībā gūtajiem rezultātiem;

13.  ar gandarījumu norāda, ka, lai gan IAC apvienošanās laikā vēl nebija izveidota, to izveidoja neilgi pēc tās, proti, 2014. gada 4. jūlijā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

14.  no Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām secina, ka revīzijas laikā Kopuzņēmumam nebija visaptverošas rakstiskas procedūras par rīcību interešu konfliktu gadījumā; pēc iepazīšanās ar ECSEL KTI sniegto informāciju konstatē, ka tā valde ir pieņēmusi visaptverošu politikas dokumentu interešu konfliktu novēršanai;

15.  atzīmē, ka Revīzijas palātas 2016. gada darba programma ietver īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu lietderības revīziju.

(1) Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums