Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2199(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0092/2016

Teksty złożone :

A8-0092/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.56
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0192

Teksty przyjęte
PDF 494kWORD 92k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS
P8_TA(2016)0192A8-0092/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014 (2015/2199(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za okres od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 r. wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 - C8-0055/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL(5), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0092/2016),

1.  odracza decyzję o udzieleniu dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1)Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 9.
(2)Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 10.
(3)Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4)Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.
(5)Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(6)Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7)Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2014 (2015/2199(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za okres od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 r. wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 - C8-0055/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL(5), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0092/2016),

1.  odracza zamknięcie ksiąg Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2014;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1)Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 9.
(2)Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 10.
(3)Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4)Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.
(5)Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(6)Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7)Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014 (2015/2199(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0092/2016),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS („Wspólne Przedsiębiorstwo”) ustanowiono w grudniu 2007 r. na okres 10 lat, aby ustanowić i zrealizować program badań na rzecz rozwoju kluczowych technologii w zakresie systemów wbudowanych w różnych obszarach zastosowań w celu wzmocnienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Unii oraz umożliwienia powstawania nowych rynków i zastosowań społecznych,

B.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo rozpoczęło samodzielną działalność w październiku 2009 r.,

C.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa przez okres 10 lat wynosi 420 000 000 EUR, a kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego w zakresie badań,

D.  mając na uwadze, że wkłady finansowe państw członkowskich ARTEMIS powinny być łącznie co najmniej 1,8 raza wyższe niż wkład finansowy Unii, a wkłady rzeczowe organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczących w projektach powinny być przez cały okres funkcjonowania Wspólnego Przedsiębiorstwa równe wkładowi organów publicznych lub od niego wyższe,

E.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo i Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC zostały połączone w celu utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie podzespołów i układów elektronicznych (ECSEL), która rozpoczęła działalność w czerwcu 2014 r. i będzie działać przez 10 lat;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  uznaje, że roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsiębiorstwa za okres od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 26 czerwca 2014 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia okres, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.

2.  jest zaniepokojony, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w swym sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania Wspólnego Przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2014 („sprawozdanie Trybunału”) wydał opinię z zastrzeżeniami w odniesieniu do prawidłowości i legalności operacji leżących u podstaw rozliczeń z uwagi na to, że porozumienia administracyjne podpisane z krajowymi organami finansowymi (KOF) dotyczące audytów zestawień poniesionych wydatków projektowych nie obejmują ustaleń praktycznych w sprawie audytów ex post;

3.  odnotowuje uwagę zawartą w sprawozdaniu Trybunału, że Wspólne Przedsiębiorstwo nie dokonało oceny jakości sprawozdań z audytów otrzymanych od KOF dotyczących kosztów związanych z zakończonymi projektami; zauważa ponadto, że po przeprowadzeniu oceny strategii w zakresie kontroli stosowanych przez trzy spośród KOF nie można było stwierdzić, czy kontrole ex post funkcjonują skutecznie, ze względu na różne metody stosowane przez KOF, co nie pozwoliło Wspólnemu Przedsiębiorstwu wyliczyć ważonego poziomu błędu ani poziomu błędu resztowego; zauważa także, że ECSEL potwierdziło, iż przeprowadzona przez nie szczegółowa ocena krajowych systemów zapewniania jakości wykazała, że są one zdolne do zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów finansowych członków Wspólnego Przedsiębiorstwa;

4.  wzywa ECSEL JTI, by po przeprowadzeniu oceny procedur stosowanych przez KOF zwróciła się do KOF o przedstawienie dowodów na to, że zastosowanie procedur krajowych daje uzasadnioną gwarancję legalności i prawidłowości transakcji;

5.  zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału zawarto opinię z zastrzeżeniami, które wynikają z braku informacji niezbędnych do obliczenia ważnego poziomu błędu albo poziomu błędu resztowego po przeprowadzaniu przez KOF kontroli ex post; zwraca się do Trybunału o zgromadzenie dodatkowych niezbędnych dokumentów i informacji – o które Wspólne Przedsiębiorstwo nie może wystąpić ze względu na brak uprawnień – od krajowych organów kontroli lub właściwych krajowych ministerstw, zgodnie z art. 287 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; zwraca się ponadto do Trybunału o wykorzystanie tych dodatkowych informacji jako alternatywnego źródła danych pozwalającego uzasadnić jego opinię oraz o złożenie organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z oceny tych dodatkowych elementów;

6.  przyjmuje do wiadomości, na podstawie sprawozdania Trybunału, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsiębiorstwa na rok budżetowy 2014 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 2 554 510 EUR oraz kwotę środków na płatności (operacyjne) w wysokości 30 330 178 EUR;

7.  zauważa, że początkowy budżet na 2014 r. obejmował jedynie środki na zobowiązania związane z kosztami bieżącymi w kwocie 2 200 000 EUR i nie obejmował środków na zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej; zauważa ponadto, że stopa wykorzystania środków na zobowiązania administracyjne wyniosła 38 %; zauważa, na podstawie sprawozdania Trybunału, że wynika to z fuzji Wspólnego Przedsiębiorstwa z ENIAC w czerwcu 2014 r. i z faktu, że budżet został przyjęty na cały rok;

8.  przypomina, że Wspólne Przedsiębiorstwo ma obowiązek przestrzegania proporcji 1:1,8 między wkładem Unii a wkładem państw członkowskich; z zaniepokojeniem zauważa, że kwota środków, na które zaciągnięto zobowiązania w związku z zaproszeniami do składania wniosków, wyniosła 198 000 000 EUR, co stanowi 48 % całkowitego budżetu; zauważa jednak, że według sprawozdania Trybunału to ograniczenia budżetowe w państwach członkowskich uniemożliwiały zaciągnięcie zobowiązań na pozostałą kwotę budżetu, stanowiącą 52 % całkowitego budżetu;

9.  odnotowuje ograniczoną liczbę informacji o wkładach rzeczowych i pieniężnych; apeluje do Trybunału o włączenie do przyszłych sprawozdań konkretnych postanowień dotyczących procedury oceny oraz poziomu wpłaconych wkładów rzeczowych i pieniężnych;

Ramy prawne

10.  wie o fuzji Wspólnego Przedsiębiorstwa przeprowadzonej w czerwcu 2014 r.; jest jednak zaniepokojony tym, że Wspólne Przedsiębiorstwo nie zmieniło swoich przepisów finansowych w sposób zgodny z nowym rozporządzeniem finansowym(1) obowiązującym w stosunku do organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, które weszło w życie w dniu 8 lutego 2014 r.;

Audyt wewnętrzny

11.  przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsiębiorstwo nie zmieniło swoich przepisów finansowych w celu uwzględnienia przepisu decyzji w sprawie siódmego programu ramowego(2) dotyczącego uprawnień audytora wewnętrznego Komisji; przyznaje, że stało się tak z powodu fuzji z ENIAC prowadzącej do utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej ECSEL;

Kontrola wewnętrzna

12.  z niepokojem odnotowuje, że Wspólne Przedsiębiorstwo nie podjęło działań w związku z pewnymi normami kontroli wewnętrznej związanymi z podawaniem informacji i sprawozdawczością finansową: w szczególności dotyczącymi oceny działań, oceny systemów kontroli wewnętrznej i jednostki audytu wewnętrznego (IAC); zauważa, że wynikało to ze zbliżającej się fuzji; zwraca się do ECSEL, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o powziętych środkach i poczynionych postępach w tej sprawie;

13.  z zadowoleniem zauważa, że choć w chwili fuzji nie była ustanowiona jednostka audytu wewnętrznego, to funkcja ta została powołana niedługo po fuzji, w dniu 4 lipca 2014 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z niepokojem, że w momencie audytu Wspólne Przedsiębiorstwo nie dysponowało kompleksową procedurą pisemną w sprawie konfliktów interesów; potwierdza, że rada zarządzająca ECSEL przyjęła kompleksową politykę zapobiegania konfliktom interesów;

15.  zauważa, że w programie prac Trybunału na 2016 r. uwzględniono przygotowanie specjalnego sprawozdania dotyczącego kontroli wspólnych przedsięwzięć pod kątem osiąganych przez nie wyników.

(1)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2).
(2)Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).

Informacja prawna