Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2199(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0092/2016

Texte depuse :

A8-0092/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.56
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0192

Texte adoptate
PDF 344kWORD 94k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS
P8_TA(2016)0192A8-0092/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru perioada 1 ianuarie 2014-26 iunie 2014, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(5), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0092/2016),

1.  amână decizia sa de a acorda directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 422, 17.12.2015, p. 9.
(2) JO C 422, 17.12.2015, p. 10.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 30, 4.2.2008, p. 52.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru perioada 1 ianuarie 2014-26 iunie 2014, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(5), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0092/2016),

1.  amână închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2014;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 422, 17.12.2015, p. 9.
(2) JO C 422, 17.12.2015, p. 10.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 30, 4.2.2008, p. 52.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0092/2016),

A.  întrucât întreprinderea comună ARTEMIS (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani în scopul de a defini și a pune în aplicare o agendă de cercetare în vederea dezvoltării unor tehnologii-cheie pentru sistemele informatice integrate din diferite sectoare de aplicare, cu scopul de a consolida competitivitatea Uniunii și sustenabilitatea și de a facilita apariția unor noi piețe și aplicații societale;

B.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în octombrie 2009;

C.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună pentru perioada de 10 ani este de 420 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare;

D.  întrucât contribuțiile financiare totale din partea statelor membre ale ARTEMIS ar trebui să fie de cel puțin 1,8 ori mai mari decât contribuția financiară a Uniunii, iar contribuția în natură a organizațiilor de cercetare și dezvoltare care participă la proiecte pe durata întreprinderii comune trebuie să fie egală sau superioară contribuției autorităților publice;

E.  întrucât întreprinderea comună și întreprinderea comună ENIAC (ENIAC) au fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL), a cărei activitate a demarat în iunie 2014 și va continua timp de 10 ani,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că conturile întreprinderii comune pentru perioada 1 ianuarie 2014-26 iunie 2014 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 26 iunie 2014, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  este preocupat de faptul că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a emis în raportul său privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”) o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, pe motiv că acordurile administrative semnate cu autoritățile naționale de finanțare („ANF”) referitoare la auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor nu conțin dispoziții practice privind auditurile ex post;

3.  ia act, din raportul Curții, de faptul că întreprinderea comună nu a evaluat calitatea rapoartelor de audit primite de la ANF cu privire la costurile aferente proiectelor finalizate; în plus, constată că, în urma evaluării strategiilor de audit ale celor trei ANF, nu a fost posibil să se stabilească dacă auditurile ex post funcționează eficient, date fiind metodologiile diferite folosite de ANF, ceea ce nu a permis întreprinderii comune să calculeze o rată de eroare ponderată și nici o rată de eroare reziduală; constată, de asemenea, că inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL a confirmat că, potrivit evaluărilor sale detaliate ale sistemelor naționale de asigurare, acestea pot oferi o protecție rezonabilă a intereselor financiare ale membrilor întreprinderii comune;

4.  invită inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL, având în vedere rezultatele evaluării procedurilor aplicate de ANF, să invite ANF să dovedească faptul că punerea în practică a procedurilor naționale garantează un nivel rezonabil de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor;

5.  observă că raportul Curții conține o opinie cu rezerve, ceea ce se explică prin insuficiența informațiilor necesare pentru calculul unei rate de eroare ponderate sau al unei rate de eroare reziduale în urma auditurilor ex post realizate de ANF; invită Curtea să colecteze informațiile și documentele necesare suplimentare, pe care întreprinderea comună nu este abilitată să le solicite de la organismele naționale de audit ale statelor membre sau de la serviciile naționale competente, în conformitate cu dispozițiile articolului 287 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; invită, de asemenea, Curtea să folosească aceste informații suplimentare ca modalitate alternativă de a-și întemeia opinia și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării acestor elemente suplimentare;

6.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 a cuprins credite de angajament în valoare de 2 554 510 EUR și credite de plată în valoare de 30 330 178 EUR (operaționale);

7.  constată că bugetul inițial pentru 2014 a inclus numai credite de angajament pentru costurile de funcționare în valoare de 2 200 000 EUR și că bugetul nu a inclus credite de angajament pentru activitățile operaționale; în plus, remarcă faptul că rata de execuție a creditelor de angajament aferente activităților administrative a fost de 38 %; observă că, potrivit raportului Curții, aceste credite se explică prin fuziunea întreprinderii comune cu ENIAC în iunie 2014, precum și prin faptul că bugetul a fost adoptat pentru întregul an respectiv;

8.  reamintește întreprinderii comune obligația de a respecta proporția de 1 la 1,8 dintre contribuția Uniunii și contribuția statelor membre; ia act cu nemulțumire de faptul că suma pentru creditele angajate pentru cererile de propuneri a fost de 198 000 000 EUR, reprezentând 48 % din bugetul total; observă, cu toate acestea, că, potrivit raportului Curții, restricțiile bugetare aplicate în statele membre nu au permis angajarea părții rămase din buget, reprezentând 52 % din bugetul total;

9.  ia act de cantitatea limitată de informații privind contribuțiile în natură și în numerar; invită Curtea să includă în rapoartele sale viitoare dispoziții concrete privind procedura de evaluare și nivelul contribuțiilor în natură și în numerar plătite;

Cadrul juridic

10.  are cunoștință de fuziunea întreprinderii comune în iunie 2014; cu toate acestea, este preocupat de faptul că întreprinderea comună nu și-a modificat normele financiare pentru a se conforma noului Regulament financiar-tip(1) aplicabil organismelor de parteneriat public-privat, care a intrat în vigoare la 8 februarie 2014;

Auditul intern

11.  constată că întreprinderea comună nu și-a modificat normele financiare pentru a include dispoziția din Decizia privind al șaptelea program-cadru(2) referitoare la competențele auditorului intern al Comisiei; recunoaște că această situație se explică prin fuziunea cu ENIAC în cadrul inițiativei comune în domeniul tehnologiei ECSEL;

Controlul intern

12.  constată cu îngrijorare că întreprinderea comună nu a luat măsuri în privința anumitor standarde de control intern referitoare la informarea și raportarea financiară: în special, evaluarea activităților, evaluarea sistemelor de control intern și structura de audit intern; observă că acest lucru a fost cauzat de fuziunea ce urma să aibă loc; solicită inițiativei comune în domeniul tehnologiei ECSEL să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate și la progresele înregistrate în acest sens;

13.  ia act cu satisfacție de faptul că, deși funcția structurii de audit intern nu a fost stabilită la momentul fuziunii, această funcție a fost instituită la scurt timp după fuziune, la 4 iulie 2014;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14.  constată cu îngrijorare din raportul Curții că, la momentul auditului, întreprinderea comună nu dispunea de o procedură scrisă detaliată cu privire la modul de gestionare a conflictelor de interese; ia act de faptul că Consiliul de conducere al inițiativei comune în domeniul tehnologiei ECSEL a adoptat o politică cuprinzătoare de prevenire a conflictelor de interese;

15.  ia act de faptul că programul de lucru al Curții pentru 2016 include un raport special referitor la auditul performanței întreprinderilor comune.

(1) Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 38, 7.2.2014, p. 2).
(2) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

Notă juridică