Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2199(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0092/2016

Predložena besedila :

A8-0092/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.56
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0192

Sprejeta besedila
PDF 337kWORD 90k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Vgrajeni računalniški sistemi (Artemis)
P8_TA(2016)0192A8-0092/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 (2015/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ARTEMIS za obdobje od 1. januarja 2014 do 26. junija 2014 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 ((05587/2016 – C8-0055/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(5), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0092/2016),

1.  odloži podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 422, 17.12.2015, str. 9.
(2) UL C 422, 17.12.2015, str. 10.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 30, 4.2.2008, str. 52.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 (2015/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ARTEMIS za obdobje od 1. januarja 2014 do 26. junija 2014 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 ((05587/2016 – C8-0055/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(5), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0092/2016),

1.  odloži odobritev zaključnega računa Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014;

2.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 422, 17.12.2015, str. 9.
(2) UL C 422, 17.12.2015, str. 10.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 30, 4.2.2008, str. 52.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 (2015/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0092/2016),

A.  ker je bilo Skupno podjetje ARTEMIS (v nadaljevanju: skupno podjetje) decembra 2007 ustanovljeno za obdobje 10 let z namenom vzpostaviti in izvesti raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe, da bi izboljšali evropsko konkurenčnost in vzdržnost ter omogočili oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

B.  ker je začelo skupno podjetje samostojno delovati oktobra 2009,

C.  ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje v obdobju desetih let 420 000 000 EUR, izplača pa se iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave;

D.  ker bi morali finančni prispevki držav članic, ki sodelujejo v skupnem podjetju ARTEMIS, skupaj znašati najmanj 1,8-krat toliko kot finančni prispevek Unije, prispevki v naravi organizacij za raziskave in razvoj, ki sodelujejo v projektih, pa bi morali biti v obdobju delovanja skupnega podjetja enaki ali večji kot prispevki javnih organov,

E.  ker sta bili skupno podjetje in Skupno podjetje ENIAC (v nadaljevanju: ENIAC) združeni v skupno tehnološko pobudo Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (STP ECSEL), ki je začela delovati junija 2014 in se bo izvajala deset let,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da letni računovodski izkazi skupnega podjetja za obdobje od 1. januarja 2014 do 26. junija 2014 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 26. junija 2014 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano obdobje v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) izdalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti povezanih transakcij, saj upravni sporazumi, podpisani z nacionalnimi organi za financiranje, v zvezi z revizijami zahtevkov za povračilo stroškov za projekte ne vključujejo praktične rešitve za naknadne revizije;

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da skupno podjetje ni ocenilo kakovosti revizijskih poročil nacionalnih organov za financiranje, povezanih s stroški končanih projektov; prav tako ugotavlja, da po oceni revizijskih strategij treh nacionalnih organov za financiranje ni bilo mogoče ugotoviti, ali naknadne revizije učinkovito delujejo, saj nacionalni organi za financiranje uporabljajo različne metodologije, zaradi česar skupno podjetje ni moglo izračunati niti ponderirane stopnje napake niti stopnje preostale napake; ugotavlja tudi, da je STP ECSEL potrdil, da je bilo mogoče iz obširne ocene nacionalnih zavarovalnih sistemov razbrati, da lahko ti sistemi zagotavljajo primerno zaščito finančnih interesov članov skupnega podjetja;

4.  na osnovi ocene postopkov, ki jih uporabljajo nacionalni organi, poziva STP ECSEL, naj te organe prosi za dokaze, da izvajanje omenjenih postopkov daje zadostno zagotovilo za zakonitost in pravilnost transakcij;

5.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu dalo mnenje s pridržkom, ker ni imelo potrebnih informacij za izračun ponderirane stopnje napake oziroma stopnje preostale napake na osnovi naknadnih revizij nacionalnih organov financiranja; poziva Računsko sodišče, naj v skladu s členom 287(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije od državnih revizijskih organov ali pristojnih državnih služb pridobi potrebne dodatne dokumente in informacije, saj skupno podjetje za to nima pooblastil; poziva ga tudi, naj te dodatne informacije uporabi kot nadomesten vir za obrazložitev svojega mnenja in organu za podelitev razrešnice poroča o svoji oceni teh dodatnih elementov;

6.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2014 vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 2 554 510 EUR in (operativna) sredstva za plačila v višini 30 330 178 EUR;

7.  ugotavlja, da je prvotni proračun za leto 2014 vključeval zgolj sredstva za prevzem obveznosti za tekoče stroške v višini 2.200.000 EUR, ne pa tudi sredstev za prevzem obveznosti za operativne dejavnosti; ugotavlja tudi, da je stopnja uporabe sredstev za prevzem upravnih obveznosti znašala 38 %; iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da gre to pripisati združitvi skupnega podjetja in Eniaca junija 2014 ter dejstvu, da je bil proračun sprejet za celo navedeno leto;

8.  spominja skupno podjetje, da mora spoštovati razmerje 1:1,8 med prispevki Unije in prispevki držav članic; z nezadovoljstvom ugotavlja, da so prevzete obveznosti za javne razpise znašale 198 000 000 EUR, kar je 48 % skupnega proračuna; opaža pa, da sodeč po poročilu Računskega sodišča zaradi proračunskih omejitev v državah članicah ni bilo mogoče prevzeti obveznosti za preostali del proračuna (52 % skupnega proračuna);

9.  je seznanjen z omejenimi informacijami o prispevkih v naravi in gotovini; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi konkretne določbe o postopku ocenjevanja in stopnji prejetih prispevkov v naravi in gotovini;

Pravni okvir

10.  je seznanjen z združitvijo skupnih podjetij junija 2014; je kljub temu zaskrbljen, ker skupno podjetje ni spremenilo finančnih pravil ter jih uskladilo z novo finančno uredbo(1), ki se uporablja za subjekte javno-zasebnega partnerstva in je začela veljati 8. februarja 2014;

Notranja revizija

11.  ugotavlja, da skupno podjetje še ni spremenilo svojih finančnih pravil, tako da bi vključevala določbo sklepa o sedmem okvirnem programu(2), ki se nanaša na pooblastila notranjega revizorja Komisije; priznava, da tega še ni storilo zaradi združitve z ENIAC v STP ECSEL;

Notranja kontrola

12.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da skupno podjetje ni ukrepalo v zvezi z nekaterimi standardi notranje kontrole, ki se nanašajo na informacije in finančno poročanje, predvsem v zvezi z ocenjevanjem dejavnosti, sistemov notranje kontrole in skupin za notranjo revizijo; ugotavlja, da je do tega prišlo zaradi združitve, ki je bila pred vrati; poziva STP ECSEL, naj organ za podelitev razrešnice seznani s sprejetimi ukrepi in doseženim napredkom v zvezi s tem;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da skupno podjetje ob združitvi sicer ni ustanovilo skupine za notranjo revizijo, je pa to storilo 4. julija 2014, hitro po združitvi;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

14.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da skupno podjetje v času revizije ni imelo uvedenega celovitega pisnega postopka za obravnavo navzkrižja interesov; na podlagi informacij STP ECSEL ugotavlja, da je upravni odbor sprejel celovito politiko za preprečevanje navzkrižja interesov;

15.  je seznanjen z dejstvom, da delovni program Računskega sodišča za leto 2016 vključuje posebno poročilo o reviziji poslovanja skupnih podjetij;

(1)Delegirana uredba Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 38, 7.2.2014, str. 2).
(2)Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Pravno obvestilo