Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2198(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0094/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0094/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.57
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0193

Hyväksytyt tekstit
PDF 181kWORD 82k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys
P8_TA(2016)0193A8-0094/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/2008(4),

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0094/2016),

1.  myöntää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 17.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 19.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/2008(4),

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0094/2016),

1.  hyväksyy Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 17.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 19.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0094/2016),

A.  toteaa, että Clean Sky -yhteisyritys (jäljempänä ”yhteisyritys”) aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

B.  ottaa huomioon, että tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman tutkimustoiminnan loppuun saattamiseksi Clean Sky -yhteisyritys korvattiin Clean Sky 2 -yhteisyrityksellä neuvoston asetuksella (EU) N:o 558/2014(1), joka tuli voimaan 27. kesäkuuta 2014 ja jolla yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin 31. joulukuuta 2024 asti;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama Euroopan unioni, teollisuutta edustavat kumppanit, kuten Clean Sky -yhteisyrityksiä koskevien ITD-toimien vetäjät, ja niiden assosiaatiojäsenet, asetuksessa luetellut vetäjät ja assosiaatiojäsenet sekä asetuksen (EU) N:o 558/2014 mukaisesti valitut ydinkumppanit;

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa Clean Sky -yhteisyritystä enintään 800 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta ja Clean Sky 2 -yhteisyritystä enintään 1 755 000 000 eurolla Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta, ja ottaa huomioon, että viimeksi mainitussa rahoitusosuudessa juokseviin kustannuksiin varattu osuus saa olla enintään 39 000 000 euroa;

E.  ottaa huomioon, että komissiota lukuun ottamatta Clean Sky -yhteisyrityksen osakkaiden on katettava 50 prosenttia juoksevista kustannuksista ja että niiden on määrä osallistua operatiivisen toiminnan rahoittamiseen luontoissuorituksin, joiden arvo on vähintään yhtä suuri kuin unionin rahoitusosuus;

F.  ottaa huomioon, että Clean Sky 2 -yhteisyrityksen vetäjien ja ydinkumppaneiden on rahoitettava yhteisyritystä 2 193 700 000 eurolla yhteisyrityksen toiminnan keston aikana ja että tämä määrä sisältää täydentäviin toimiin samana aikana osoitettavat varat, joiden suuruus on vähintään 965 200 000 euroa ja jotka koostuvat luontoissuorituksista ja käteisvaroista, jotka vastaavat 50 prosentin osuutta juoksevista kustannuksista;

Yleistä

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus perustuu liian moniin yleisluonteisiin huomautuksiin käyttökelpoisten erityisten huomautusten sijasta; edellyttää siksi tarkastusta, jossa keskitytään tiiviimmin vuotuiseen taloudelliseen tulokseen, monivuotisten hankkeiden täytäntöönpanoa koskevaan tilanteeseen (mukaan lukien selkeä esitys talousarvion toteuttamisesta kyseiseltä vuodelta ja edeltäviltä vuosilta) sekä hankkeiden tuloksiin ja täytäntöönpanoon;

2.  toteaa, että toimielimiltä ja elimiltä edellytetään, että ne laativat joka vuosi selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta, ja että yhteisyrityksen selvityksessä antamat tiedot olivat epäyhdenmukaisia ja usein puutteellisia; katsoo, että komission on aiheellista antaa kertomuksen luonnetta ja sisältöä koskevia ohjeita;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 työohjelmaan kuuluu erityiskertomus yhteisyritysten tuloksellisuuden tarkastuksesta;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten(2) mukaisesti;

5.  toteaa, että yhteisyrityksen tilinpäätöstä koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset(3);

6.  panee merkille, ettei Clean Sky- ja Clean Sky 2 -yhteisyritysten suorittamista jälkitarkastuksista ole esitetty tietoja; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tulevina vuosina kertomuksiinsa tietoja jälkitarkastusten määrästä, kohteena olevista kokonaismääristä ja havainnoista; panee merkille, että yhteisyrityksen vuosikertomus sisältää tällaiset tiedot;

7.  panee merkille, että yhteisyrityksen vuoden 2014 lopullinen talousarvio oli 229 241 765 euroa, johon sisältyi 27 640 836 euroa vuodelta 2013 siirrettyinä käyttämättöminä määrärahoina; panee merkille myös, että yhteisyritys toteutti sidotuista määrärahoista 189 316 793 euroa (82,58 prosenttia) ja maksumäärärahoista 153 567 377 euroa (90,19 prosenttia)(4);

8.  panee merkille, että seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettu Clean Sky -yhteisyrityksen ohjelma on edelleen käynnissä; toteaa, että määrärahat ovat käytettävissä vuoteen 2016 saakka, koska yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännökset mahdollistavat sen, että yhteisyrityksen talousarviosta peruutetut maksusitoumus- ja maksumäärärahat otetaan uudelleen talousarvioon kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ne on peruutettu yhteisyrityksen talousarviosta; kannustaa yhteisyritystä suunnittelemaan talousarvionsa huolellisesti ja ottamaan rinnakkaisen prosessin asianmukaisesti huomioon;

9.  katsoo, että nämä indikaattorit (maksu- ja maksusitoumusmäärärahat) eivät anna takeita tuloksellisuuden todellisesta arvioinnista, koska tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ei eritellä selkeästi seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoon liittyviä tietoja; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa tietoja seitsemättä puiteohjelmaa koskevasta talousarvion toteuttamisesta ja erikseen Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevasta talousarvion toteuttamisesta; panee merkille, että yhteisyrityksen vuosikertomuksessa esitetään tällaiset tiedot;

10.  panee merkille, että seitsemänteen puiteohjelmaan (osasto 3) kohdennettujen maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 95,2 prosenttia (87 800 000 euroa kaikkiaan 92 200 000 eurosta) ja maksumäärärahojen käyttöaste puolestaan 92,5 prosenttia (112 900 000 euroa kaikkiaan 122 200 000 eurosta); panee merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelmaan (osasto 4) kohdennettujen maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 92,5 prosenttia (95 300 000 euroa kaikkiaan 103 000 000 eurosta) ja maksumäärärahojen käyttöaste puolestaan 81,1 prosenttia (20 500 000 euroa kaikkiaan 25 000 000 eurosta)(5); odottaa, että yhteisyritys antaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle lisäselvityksen tästä asiasta;

11.  pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa esitettyjen luontois- ja käteissuorituksia koskevien tietojen niukkuutta; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tarkastelemaan tulevissa kertomuksissaan myös seitsemättä puiteohjelmaa ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevaa arviointimenettelyä ja puiteohjelmia koskevien luontois- ja käteissuoritusten tasoa sekä esittämään havaintonsa erikseen kummankin puiteohjelman osalta;

12.  toteaa, että yksityiset osakkaat voivat toteuttaa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa luontoissuorituksensa kahdella tavalla; panee merkille, että Clean Sky 2 -yhteisyritysohjelman käynnistymisen jälkeen luontoissuoritusten kokonaismäärä oli 87 413 513 euroa; panee merkille myös, että seitsemännessä puiteohjelmassa hyväksyttyjen luontoissuoritusten lopullinen määrä oli 448 424 340,47 euroa(6), (7);

13.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että maksuja koskevia määräaikoja ei aina noudatettu etenkään kumppaneiden kanssa tehtyjen avustussopimusten alalla, mikä johti 41 000 euron seuraamuksiin vuonna 2014; antaa yhteisyritykselle tunnustusta siitä, että se on puuttunut tähän asiaan;

Ehdotuspyynnöt

14.  panee merkille, että yhteisyritys käynnisti ensimmäisen ehdotuspyyntömenettelynsä (jossa kumppaneille myönnettävien määrärahojen osuus on vähintään 30 prosenttia toimintaa varten käytettävissä olevasta EU-rahoituksesta tarjouspyyntöjen lisäksi) joulukuussa 2014(8);

15.  panee merkille operatiivisen toiminnan laajuuden osalta, että vuonna 2014 allekirjoitettiin yhteensä 74 sopimusta (kumppaneiden kanssa allekirjoitettiin 64 avustussopimusta ja osakkaiden kanssa saatettiin päätökseen kymmenen avustussopimusta) ja toteutettiin 302 maksua (276 maksua kumppaneille ja 26 osakkaille siten, että maksut koskivat yksittäisiä maksuja 201 edunsaajalle)(9);

16.  korostaa, että Clean Sky 2 -yhteisyritys ryhtyi kesäkuussa 2014 hoitamaan Clean Sky -yhteisyrityksen toimintaa; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ei sisälly Clean Sky -yhteisyrityksen hankkeiden täytäntöönpanon tilannetta koskevia selviä tietoja (maksujen määrä, lähivuosien maksusuunnitelma);

Oikeudelliset puitteet

17.  ottaa huomioon, että Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännökset hyväksyttiin 3. heinäkuuta 2014 julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskevan varainhoidon malliasetuksen, yhteisyrityksen oman sisäisen tarkastuksen ja komission sisäisen tarkastuksen pohjalta, ja toteaa, että tällöin otettiin huomioon asetuksessa (EU) N:o 558/2014 säädetyt vaatimukset(10);

Sisäisen valvonnan järjestelmät

18.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus sai varainhoitovuonna 2014 päätökseen tarkastuksen, joka koski avustusten myöntämiseen liittyviä rahoitusnäkökohtia; toteaa, että sisäinen tarkastus antoi tarkastuksen perusteella kaksi erittäin tärkeää suositusta, joihin yhteisyritys vastasi panemalla täytäntöön erityisen toimintasuunnitelman; panee merkille, että suositukset liittyivät ennakkohyväksymisohjeisiin ja hankesuoritteiden hyväksymisprosessiin; panee merkille, että sovitut toimenpiteet on pantu vuoden 2014 loppuun mennessä täytäntöön kummankin suosituksen osalta(11);

Eturistiriidat

19.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyritys pitää voimassa eturistiriitoihin liittyvät menettelynsä siihen saakka, kunnes komissio kehittää yhteisen mallin kaikkia yhteisyrityksiä varten(12);

Seuranta ja raportointi

20.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelman oikeudellisessa kehyksessä edellytetään tutkimustulosten erityistä seurantaa, joka perustuu määrälliseen ja tarvittaessa laadulliseen todistusaineistoon; toteaa, että jotta Horisontti 2020 -puiteohjelman vaatimukset voitaisiin täyttää, yhteistyötä yhteisyrityksen ja komission välillä olisi lisättävä tutkimustuloksia koskevan raportoinnin ja tulosten levittämisen kehittämiseksi(13); panee merkille, että yhteisyritys on käynnistänyt komission yksiköiden kanssa yhteisiä toimia Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevasta yleisestä lähestymistavasta ja tutkimustulosten levittämisestä, ja kehottaa yhteisyritystä edelleen tehostamaan yhteistyötä komission kanssa tässä suhteessa;

21.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on julkaissut selonteon, joka koskee Clean Sky -yhteisyrityksen toiminnan sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia;

22.  pitää myönteisenä, että SESAR-yhteisyrityksen kanssa allekirjoitettiin yhteistyöpöytäkirja, jonka tarkoituksena on lujittaa yhteyksiä ja vahvistaa synergioita;

23.  pitää myönteisenä, että tietyt merkittävät Clean Sky -ohjelman mukaiset demonstraattorit, kuten Large Engines Demonstrator, saatiin toteutettua seitsemännen puiteohjelman rahoituksella jo vuonna 2014.

(1)Neuvoston asetus (EU) N:o 558/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77).
(2)Varainhoitovuotta 2014 koskeva tilintarkastustuomioistuimen kertomus, s. 7.
(3)Varainhoitovuotta 2014 koskeva tilintarkastustuomioistuimen kertomus, s. 7.
(4)Clean Sky 2 -yhteisyrityksen vuoden 2014 tilinpäätös ja talousarvion toteuttamista koskeva selvitys, s. 56.
(5)Vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2014, s. 149.
(6)Vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2014, s. 154.
(7)Discharge 2014 – Report on the contributions provided by CSJU Members other than the Commission to the CS programmes under FP7 and H2020, s. 4.
(8)Selvitys varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallinnosta, s. 10.
(9)Vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2014, s. 7.
(10)Varainhoitovuotta 2014 koskeva tilintarkastustuomioistuimen kertomus, s. 8.
(11)Vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2014, s. 142.
(12)Varainhoitovuotta 2014 koskeva tilintarkastustuomioistuimen kertomus, s. 10.
(13)Varainhoitovuotta 2014 koskeva tilintarkastustuomioistuimen kertomus, s. 9.

Oikeudellinen huomautus