Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2198(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0094/2016

Ingivna texter :

A8-0094/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.57
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0193

Antagna texter
PDF 183kWORD 82k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky
P8_TA(2016)0193A8-0094/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014 (2015/2198(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(5), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0094/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2 ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 422, 17.12.2015, s. 17.
(2) EUT C 422, 17.12.2015, s. 19.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014 (2015/2198(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(5), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0094/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 422, 17.12.2015, s. 17.
(2) EUT C 422, 17.12.2015, s. 19.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014 (2015/2198(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0094/2016), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Clean Sky (det gemensamma företaget) började arbeta självständigt den 16 november 2009.

B.  Med målet att slutföra forskningsverksamheten inom det sjunde ramprogrammet (FP7) ersatte rådets förordning (EU) nr 558/2014(1) det gemensamma företaget Clean Sky med det gemensamma företaget Clean Sky 2, med verkan från den 27 juni 2014, och förlängde det gemensamma företagets verksamhetstid till den 31 december 2024.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, och partner från näringslivet, såsom ansvariga utvecklare av integrerade teknikdemonstratorer (ITD-utvecklare) för Clean Sky, tillsammans med associerade medlemmar och de ledare och associerade som nämns i samt de huvudpartner som har valts ut i enlighet med förordning (EU) nr 558/2014.

D.  Det maximala bidraget från Europeiska unionen till det gemensamma företaget Clean Sky är 800 000 000 EUR, vilket ska betalas från det sjunde ramprogrammets budget, och det maximala bidraget till det gemensamma företaget Clean Sky 2 är 1 755 000 000 EUR, som ska betalas från budgeten för Horisont 2020, av vilka högst 39 000 000 EUR får användas till driftskostnader.

E.  Medlemmarna i det gemensamma företaget Clean Sky, förutom kommissionen, måste bidra med 50 % av de löpande kostnaderna och bör bidra till driftskostnaderna genom bidrag in natura som åtminstone är jämbördiga med unionens finansiella bidrag.

F.  Ledare och huvudpartner i det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska lämna bidrag till programmet på minst 2 193 700 000 EUR så länge det gemensamma företaget pågår, däribland bidrag till kompletterande verksamhet på minst 965 200 000 EUR in natura under samma period samt 50 % av driftskostnaderna i pengar.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport baserar sig på alltför många generella kommentarer och alltför få relevanta och specifika kommentarer. Parlamentet uppmanar därför till en granskning med skärpt fokus på det årliga finansiella resultatet, på genomförandestatusen för fleråriga projekt (inklusive en tydlig presentation av budgetgenomförandet under det aktuella året och tidigare år) samt resultaten och deras tillämpning.

2.  Europaparlamentet noterar att institutionerna och organen är skyldiga att varje år lägga fram en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, och att den information som de gemensamma företagen tillhandahöll i rapporten inte var harmoniserad och ofta ofullständig. Kommissionen måste ge anvisningar om hur rapporten ska utformas och vad den ska innehålla.

3.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens arbetsprogram för 2016 inkluderar en särskild rapport om effektivitetsrevision i gemensamma företag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2014 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets budgetbestämmelser(2).

5.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning anger att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta(3).

6.  Europaparlamentet noterar bristen på information om de efterhandsgranskningar som det gemensamma företaget Clean Sky och det gemensamma företaget Clean Sky 2 har genomfört. Revisionsrätten uppmanas att i framtida årsrapporter ta med information om antalet efterhandsgranskningar, summan av de belopp sam granskats samt sina iakttagelser. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets årsrapport innehåller denna information.

7.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för 2014 uppgick till 229 241 765 EUR, inklusive 27 640 836 EUR i outnyttjade anslag som hade förts över från 2013. Parlamentet konstaterar vidare att det gemensamma företaget utnyttjade 189 316 793 EUR i åtagandebemyndiganden (82,58 %) och 153 567 377 EUR i betalningsbemyndiganden (90,19 %)(4).

8.  Europaparlamentet noterar att det fortfarande pågår program inom ramen för det gemensamma företaget Clean Sky, som har finansierats av FP7. Dessa anslag kan utnyttjas t.o.m. 2016 på grund av det gemensamma företagets budgetbestämmelser som gör det möjligt att i budgeten åter föra in åtagande- och betalningsbemyndiganden upp till tre år efter det att de har annullerats i det gemensamma företagets budget. Det gemensamma företaget uppmuntras att planera sin budget med omsorg och ta vederbörlig hänsyn till den parallella processen.

9.  Europaparlamentet anser att dessa indikatorer (anslag och åtaganden) inte garanterar en riktig bild av resultatet eftersom revisionsrättens rapport inte tydligt skiljer på information om genomförandet av FP7 och av Horisont 2020. Revisionsrätten uppmanas att i kommande rapporter separera information om budgetgenomförandet inom ramen för FP7 och inom ramen för Horisont 2020. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets årsrapport innehåller denna information.

10.  Europaparlamentet noterar att budgetgenomförandet för medel i FP7 (avsnitt III) är 95,2 % för åtaganden (87 800 000 av 92 200 000 EUR) och 92,5 % för betalningar (112 900 000 av 122 200 000 EUR). Budgetgenomförandet för medel i Horisont 2020 (avsnitt IV) är 92,5 % för åtaganden (95 300 000 av 103 000 000 EUR) och 81,1 % för betalningar (20 500 000 av 25 000 000 EUR)(5). Parlamentet förväntar sig att det gemensamma företaget ger den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ytterligare information om denna fråga.

11.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens rapport innehåller så begränsad information om bidrag in natura respektive kontantbidrag. Revisionsrätten uppmanas att i framtida årsrapporter ta med bestämmelser rörande utvärderingsförfarandena och nivån på bidrag in natura respektive pengabidrag för FP7 och Horisont 2020, vilka bör presenteras separat.

12.  Europaparlamentet noterar att privata medlemmar kan betala bidrag in natura på två sätt i Horisont 2020-programmet. Efter starten på det gemensamma företaget Clean Sky 2 uppgick bidragen in natura till 87 413 513 EUR. Parlamentet noterar dessutom att de validerade in natura-bidragen i FP7 uppgick till 448 424 340,47 EUR(6),(7);

13.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att tidsfristerna för betalning inte alltid hölls, särskilt när det gäller bidragsöverenskommelser för partner, vilket ledde till straffavgifter på 41 000 EUR 2014. Parlamentet uppskattar det gemensamma företagets ansträngningar att ta itu med denna fråga.

Förslagsinfordringar

14.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget gick ut med en första förslagsinfordran (där partner får finansiering upp till 30 % av tillgänglig operativ finansiering, tillsammans med anbudsinfordringar) i december 2014(8),

15.  När det gäller omfattningen av den operativa verksamheten noterar Europaparlamentet att totalt 74 överenskommelser undertecknades 2014 (64 bidragsöverenskommelser för partner undertecknades och 10 bidragsöverenskommelser för medlemmar slutfördes) och 302 betalningar genomfördes (276 till partner och 26 till medlemmar - omfattande enskilda utbetalningar till 201 mottagare)(9).

16.  Europaparlamentet framhåller att i juni 2014 tog det gemensamma företaget Clean Sky 2 över verksamheten från det gemensamma företaget Clean Sky. Revisionsrättens rapport saknar tydlig information om genomförandestatusen för projekten i det gemensamma företaget Clean Sky (betalningsnivå, betalningsplan för kommande år).

Rättslig ram

17.  Europaparlamentet beaktar att budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 antogs den 3 juli 2014 och baserades på modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap, internrevisionsfunktionen och kommissionens tjänst för internrevision, och beaktade kraven i rådets förordning (EU) nr 558/2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(10).

Interna kontrollsystem

18.  Europaparlamentet noterar att IAS 2014 slutförde en granskning av de finansiella aspekterna av bidragsförvaltning. Baserat på den granskningen utfärdade IAS två mycket viktiga rekommendationer som det gemensamma företaget reagerade på genom att genomföra en skräddarsydd handlingsplan. Rekommendationerna var i linje med riktlinjerna för förhandsutvärderingar och processen för godkännande av projektets resultat. I slutet av 2014 hade de överenskomna åtgärderna för båda rekommendationerna genomförts(11).

Intressekonflikter

19.  Europaparlamentet ser i revisionsrättens rapport att det gemensamma företagets förfaranden vad gäller intressekonflikter förblir i kraft till dess att kommissionen utvecklar en gemensam modell för alla gemensamma företag(12).

Övervakning och rapportering

20.  Europaparlamentet ser i revisionsrättens rapport att den rättsliga ramen för Horisont 2020 kräver särskild övervakning av forskningsresultat, baserad på kvantitativa och, när så är lämpligt, kvalitativa belägg. För att kunna möta kraven i Horisont 2020 måste samarbetet mellan det gemensamma företaget och kommissionen fördjupas så att rapporteringen och spridningen av forskningsresultaten blir bättre(13). Den gemensamma företaget har påbörjat gemensamma aktiviteter tillsammans med kommissionens administration för en allmän strategi avseende genomförandet av riktlinjerna för Horisont 2020 och spridning av forskningsresultaten. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget att ytterligare förbättra samarbetet med kommissionen i detta sammanhang.

21.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma företagets publicering av rapporten om de socio-ekonomiska effekterna av verksamheten inom Clean Sky.

22.  Europaparlamentet välkomnar att ett samarbetsmemorandum har skrivits under med det gemensamma företaget Sesar, vilket syftar till att förstärka kopplingar och synergieffekter.

23.  Europaparlamentet välkomnar framstegen, vissa så tidigt som 2014, i demonstrationsprojekten inom programmet Clean Sky som finansierats av FP7, t.ex. demonstrationsprojektet för stora motorer.

(1) Rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 77).
(2) Revisionsrättens rapport för 2014, sid. 7.
(3) Revisionsrättens rapport för 2014, sid. 7.
(4) Rapport om slutliga räkenskaper och budgetgenomförande för budgetåret 2014 från det gemensamma företaget Clean Sky 2, s.56.
(5) Den årliga verksamhetsrapporten för 2014, s. 149.
(6) Den årliga verksamhetsrapporten för 2014, s. 154.
(7) Ansvarsfrihet för 2014 - Rapport om bidrag från medlemmar i det gemensamma företaget Clean Sky, förutom kommissionen, till Clean Sky-programmen i FP7 och Horisont 2020.
(8) Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, sid. 10.
(9) Den årliga verksamhetsrapporten för 2014, s. 7.
(10) Revisionsrättens rapport för 2014, sid. 8.
(11) Den årliga verksamhetsrapporten för 2014, s. 142.
(12) Revisionsrättens rapport för 2014, sid. 10.
(13) Revisionsrättens rapport för 2014, sid. 9.

Rättsligt meddelande