Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2204(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0119/2016

Indgivne tekster :

A8-0119/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.58
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0194

Vedtagne tekster
PDF 191kWORD 85k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL
P8_TA(2016)0194A8-0119/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) for regnskabsåret 2014 (2015/2204(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ECSEL for perioden 27. juni-31. december 2014, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(6), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 80.
(2) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 81.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.
(5) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.
(6) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(7) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) for regnskabsåret 2014 (2015/2204(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ECSEL for perioden 27. juni-31. december 2014, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(6), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2016),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) for regnskabsåret 2014;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 80.
(2) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 81.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.
(5) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.
(6) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(7) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) for regnskabsåret 2014 (2015/2204(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2016),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet ECSEL ("fællesforetagendet") blev oprettet som et fællesforetagende den 7. juni 2014 i henhold til artikel 187 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab for perioden frem til den 31. december 2024;

B.  der henviser til, at det offentlig-private partnerskab vedrørende elektronikkomponenter og -systemer bør kombinere de finansielle og tekniske midler, der er afgørende for at mestre kompleksiteten, som følger af den stadig tiltagende innovationshastighed på området;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet ved Rådets forordning (EU) nr. 561/2014(1) blev oprettet som afløser og efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC ("ENIAC") og fællesforetagendet Artemis ("Artemis");

D.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Unionen, medlemsstaterne og de lande, der er associeret til Horisont 2020 på frivillig basis, private sammenslutninger, som repræsenterer deres tilknyttede virksomheder, og andre organisationer, der er aktive inden for elektronikkomponenter og -systemer i Unionen; der henviser til, at fællesforetagendet ECSEL bør være åbent for nye medlemmer;

E.  der henviser til, at der ved vurderingen af den samlede virkning af fællesforetagendet bør tages hensyn til investeringer fra andre juridiske enheder end Unionen og de stater, der deltager i fællesforetagendet, og som bidrager til dens målsætninger; der henviser til, at disse samlede investeringer forventes at beløbe sig til mindst 2 340 000 000 EUR;

F.  der henviser til, at det planlagte bidrag til fællesforetagendet for hele perioden for Horisont 2020 er 1 184 874 000 EUR fra Unionen, 1 170 000 000 EUR fra fællesforetagendets deltagende stater og 1 657 500 000 EUR fra private medlemmer;

G.  der henviser til, at overgangen fra ENIAC og Artemis til fællesforetagendet bør tilpasses og synkroniseres med overgangen fra det syvende rammeprogram(2) ("RP7") til Horisont 2020 for at sikre optimal anvendelse af den finansiering, der er til rådighed til forskning;

Generelt

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") fremsætter for mange generelle bemærkninger i stedet for brugbare og specifikke bemærkninger; opfordrer derfor til en revision med et skarpere fokus på de årlige finansielle resultater, gennemførelsen af flerårige projekter, herunder en klar præsentation af gennemførelsen af budgettet for det pågældende år og for de foregående år, samt deres resultater og gennemførelse;

2.  bemærker, at de oplysninger, der fremgår af fællesforetagendets beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2014 ikke var harmoniserede og ofte var ufuldstændige; bemærker, at der er behov for, at Kommissionen udarbejder retningslinjer om beretningens udformning og indhold;

3.  noterer sig det forhold, at Revisionsrettens arbejdsprogram for 2016 omfatter en særberetning om forvaltningsrevision af fællesforetagender;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  erfarer fra Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendets regnskab for perioden fra 27. juni til 31. december 2014 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i den afsluttede periode i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

5.  konstaterer, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2014 var opført 160 114 500 EUR i forpligtelsesbevillinger og 104 144 250 EUR i betalingsbevillinger;

6.  beklager de manglende oplysninger om bidrag i naturalier og kontanter; opfordrer Revisionsretten til i sine kommende beretninger at medtage bestemmelser om vurderingsproceduren og størrelsen af bidrag i naturalier og kontanter separat for RP7 og Horisont 2020;

7.  bemærker, at fællesforetagendets programmer, som er finansieret under RP7, stadig er i gang; tilskynder fællesforetagendet til at gennemføre dets budgetplanlægning nøje, idet der tages behørigt hensyn til den parallelle proces;

8.  konstaterer det forhold, at der ifølge fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2014 er blevet indført praktiske ordninger med henblik på at gennemføre de forpligtelser, som er fastsat i fællesforetagendets administrative aftaler via indførelsen af den særlige rapporteringsformular "certifikat for projektets afslutning"; bemærker, at fællesforetagendet har indført en sådan formular for de nationale finansieringsmyndigheder;

9.  konstaterer det forhold, at fællesforetagendet i 2014 udarbejdede en tjekliste, som omfatter de væsentlige elementer i et system til verifikation, og deltog i intensive drøftelser med de nationale finansieringsmyndigheder for at vurdere den sikkerhed, der ydes af de nationale systemer; bemærker, at vurderingen er blevet gennemført for fem bidragsydere, som udgør 54,2 % af de tilskud, der ydes af fællesforetagendet, og at endnu en bidragsyder svarende til 18,9 % af de tilskud, som ydes af fællesforetagendet, er blevet behandlet, selv om ajourføringen var i gang på tidspunktet for revisionen;

10.  bemærker, at fællesforetagendet har en anslået restfejlprocent på 0,73 %; bemærker imidlertid, at fællesforetagendet undlod at meddele, hvor mange transaktioner der var medtaget for at beregne denne sats og anmoder derfor fællesforetagendet om at forelægge disse oplysninger;

11.  påpeger, at Revisionsretten trods alt det ovenstående har udstedt en revisionserklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af fællesforetagendets årsregnskabs underliggende transaktioner med den begrundelse, at de administrative aftaler, der er indgået med de nationale finansieringsmyndigheder for så vidt angår revision af anmeldelser af projektomkostninger, ikke omfatter praktiske ordninger for efterfølgende revisioner;

12.  noterer sig, at ifølge Revisionsrettens beretning, foretog fællesforetagendet ikke en vurdering af kvaliteten af de modtagne revisionsrapporter fra de nationale finansieringsmyndigheder om omkostningerne i forbindelse med de afsluttede projekter; bemærker endvidere, at det efter en evaluering af revisionsstrategien fra tre af de nationale finansieringsmyndigheder ikke var muligt at konkludere, om de efterfølgende revisioner fungerer effektivt, fordi de forskellige metoder, der anvendes af de nationale finansieringsmyndigheder, hverken gør det muligt for fællesforetagendet at beregne en pålidelig vægtet fejlfrekvens eller en restfejlfrekvens; minder om, at dette tekniske problem dog ikke medfører en negativ udtalelse fra Revisionsretten, men gør det forståeligt nok ikke muligt for Revisionsretten at bekræfte transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed uden forbehold; konstaterer endvidere, at fællesforetagendet ECSEL har bekræftet, at det efter en omfattende vurdering af de nationale kontrolsystemer kunne konkluderes, at de giver en rimelig beskyttelse af fællesforetagendets medlemmers finansielle interesser;

13.  bemærker, at fællesforetagendet er af den opfattelse, at de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed på trods af adskillige rapporter fra forskellige EU-institutioner, herunder dechargemyndigheden; opfordrer fællesforetagendet til efter en vurdering af de procedurer, der er anvendt af de nationale finansieringsmyndigheder, at tilskynde de nationale finansieringsmyndigheder til at udarbejde en skriftlig erklæring om, at gennemførelsen af de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed;

14.  bemærker, at Revisionsrettens beretning indeholder en revisionserklæring med forbehold, som er baseret på mangel på oplysninger, der er nødvendige for at beregne enten en vægtet fejlforekomst eller en restfejlforekomst efter de nationale finansieringsmyndigheders efterfølgende revisioner; opfordrer Revisionsretten til at indsamle de supplerende og nødvendige dokumenter og oplysninger, som fællesforetagendet ikke har beføjelse til at rekvirere, fra de nationale revisionsinstitutioner eller de nationale kompetente myndigheder i henhold til bestemmelserne i artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; opfordrer endvidere Revisionsretten til at anvende disse yderligere dokumenter og supplerende oplysninger som en alternativ måde til at begrunde sin erklæring og til at rapportere til dechargemyndigheden om sin vurdering af disse yderligere elementer;

15.  bemærker, at et betydeligt ændringsbudget, som forhøjede forpligtelsesbevillingerne til 158 200 000 EUR, blev gennemført af bestyrelsen ved udgangen af regnskabsåret; opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden detaljerede oplysninger om de kriterier, der anvendes til at udføre en sådan betydelig finansiel afgørelse;

16.  bemærker det forhold, at gennemførselsgraden for forpligtelsesbevillingerne til operationelle aktiviteter var på 99,7 %; bemærker imidlertid, at forpligtelsesbevillingerne blev indgået på globalt plan, og at der derfor ikke er blevet indgået tilsvarende tilskudsaftaler endnu; vurderer, at disse indikatorer ikke sikrer en reel evaluering af resultaterne i mangel af en klar adskillelse af oplysningerne om gennemførelse af RP7 og Horisont 2020; opfordrer Revisionsretten til at medtage oplysninger i de kommende beretninger om gennemførelsen af budgettet under RP7 og særskilt under Horisont 2020; anmoder fællesforetagendet om at oplyse dechargemyndigheden om status og eventuelle fremskridt i denne henseende;

17.  bemærker, at der ikke blev foretaget nogen klar adskillelse mellem oplysninger om gennemførelse af RP7 og Horisont 2020 som følge af, at der ikke blev undertegnet nogen kontrakter om gennemførelsen af Horisont 2020 ved udgangen af 2014, og at der dermed ikke var blevet gennemført nogen betalinger; anmoder Revisionsretten om at fremlægge særskilte oplysninger om budgetgennemførelsen for RP7 og Horisont 2020 i sin beretning for 2015; opfordrer fællesforetagendet til at forelægge disse oplysninger i sin beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2015;

18.  støtter fællesforetagendets initiativ til at samarbejde med mindre bidragydere og at udvide omfanget af vurderingen af bevillingerne, for at de omfatter 90 % af de tildelte bevillinger; opfordrer fællesforetagendet ECSEL til at fortsætte sin vurdering med henblik på at nærme sig en dækning på 100 % af de samlede tilskud og underrette dechargemyndigheden om de fremskridt, der blev gjort i regnskabsåret 2015 og 2016;

19.  påpeger, at fællesforetagendet overtog aktiviteterne fra ENIAC og Artemis i juni 2014; bemærker, at der ikke er tilstrækkeligt klare oplysninger om status for gennemførelsen af fællesforetagendets projekter (størrelsen af betalinger, betalingsplan for de næste år);

20.  glæder sig over fællesforetagendets vurdering af niveauet af bidrag i naturalier; bemærker imidlertid manglen på tilstrækkelige oplysninger til at sikre udførelsen af medlemmernes opgaver med hensyn til RP7;

Retlige rammer

21.  gentager sin anmodning til Revisionsretten om at fremlægge en fuldstændig og passende finansiel vurdering af fællesforetagendets rettigheder og forpligtelser for perioden, indtil fællesforetagendet indledte sin virksomhed(3);

Intern revision

22.  noterer sig det forhold, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste gennemførte en risikovurdering af fællesforetagendet; påpeger, at fire elementer er blevet betegnet som "høj effekt/høj risiko";

23.  anmoder om, at fællesforetagendet forelægger dechargemyndigheden detaljerede oplysninger om risikostyring af indirekte omkostninger og om konkrete foranstaltninger, der er truffet i lyset af arbejdet med Kommissionen for at finde alternative mekanismer samt yderligere muligheder for at konvergere regnskabsmæssige procedurer for at undgå den potentielle risiko for dobbelt eller tredobbelt bogføring og indberetning og den finansielle byrde, som dette kan medføre;

24.  opfordrer fællesforetagendet til at holde dechargemyndigheden underrettet om vedtagelsen og gennemførelsen af strategien til bekæmpelse af svig;

25.  konstaterer det forhold, at fællesforetagendet vil gennemføre en revisionsstrategi i overensstemmelse med standardprocedurerne for Horisont 2020; anmoder om, at fællesforetagendet forelægger dechargemyndigheden en rapport med angivelse af de kriterier, der anvendes for at gennemføre en sådan strategi, samt med begrundelsen for og en vurdering af effektiviteten af en sådan strategi;

Interne kontrolsystemer

26.  bemærker, at fællesforetagendets bestyrelse har oprettet en intern revisionsfunktion og har godkendt det relevante interne charter; bemærker endvidere, at to standarder for intern kontrol ifølge fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2014 endnu ikke er blevet gennemført fuldt ud, og at visse procedurer stadig skal ajourføres;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

27.  bemærker med tilfredshed, at en omfattende politik for forebyggelse af interessekonflikter blev vedtaget af fællesforetagendet; minder imidlertid om, at erklæringerne om interessekonflikt for medlemmerne af bestyrelsen ikke er offentligt tilgængelige;

Overvågning og rapportering af forskningsresultater

28.  glæder sig over de fremskridt, som fællesforetagendet har gjort i forbindelse med overvågningen og rapporteringen; bemærker imidlertid, at der bør gøres en større indsats for at samarbejde tættere med Kommissionen for at opfylde kravene i Horisont 2020 og at bidrage til bedre formidling af RP7's forskningsresultater; bemærker endvidere, at fællesforetagendet bør øge den systematiske formidling af forskningsresultaterne; anmoder fællesforetagendet om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterleve ovenstående i fremtiden og til at underrette dechargemyndigheden herom;

29.  glæder sig over, at fællesforetagendet har offentliggjort rapporten om den socioøkonomiske indvirkning af fællesforetagendet ECSEL's aktiviteter;

30.  minder om, at dechargemyndigheden har anmodet Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om fællesforetagendernes kapacitet sammen med deres private partnere for at sikre merværdi og en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration(4).

(1) Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).
(3) EUT L 255 af 30.9.2015, s. 418, EUT L 255 af 30.9.2015, s. 426.
(4) EUT L 255 af 30.9.2015, s. 418, EUT L 255 af 30.9.2015, s. 426.

Juridisk meddelelse