Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2202(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0113/2016

Внесени текстове :

A8-0113/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.59
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0195

Приети текстове
PDF 565kWORD 94k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ENIAC
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година (2015/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за периода от 1 януари 2014 г. до 26 юни 2014 г., придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8‑0058/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(5), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0113/2016),

1.  Отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 25.
(2) ОВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 26.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.
(5) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година (2015/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за периода от 1 януари 2014 г. до 26 юни 2014 г., придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8‑0058/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(5), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0113/2016),

1.  Отлага приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 25.
(2) ОВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 26.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.
(5) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година (2015/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0113/2016),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ENIAC („съвместното предприятие“) e създадено на 20 декември 2007 г. за период от 10 години, за да установи и изпълнява научноизследователска програма за разработване на ключови компетентности в областта на наноелектрониката в различни сфери на приложение;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие получи финансова автономност през юли 2010 г.;

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Европейският съюз, представляван от Европейската комисия, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Швеция и Обединеното кралство и сдружението за дейности в областта на наноелектрониката в Европа (AENEAS);

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 450 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие;

Д.  като има предвид, че AENEAS трябва да направи вноска с максимален размер 30 000 000 EUR за текущите разходи на съвместното предприятие, а държавите членки трябва да участват в текущите разходи с апортни вноски и да осигурят финансови вноски в размер на най-малко 1,8 пъти вноската на Съюза;

Е.  като има предвид, че съвместното предприятие и съвместното предприятие ARTEMIS (ARTEMIS) бяха слети, за да бъде създадена съвместната технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СТИ „ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. и ще функционира в продължение на 10 години;

Бюджетно и финансово управление

1.  Потвърждава факта, че отчетите на съвместно предприятие за периода от 1 януари 2014 г. до 26 юни 2014 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 26 юни 2014 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилия на тази дата финансов период, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  Изразява загриженост, че Сметната палата, в своя доклад за годишните отчети на съвместното предприятие за периода от 1 януари 2014 г. до 26 юни 2014 г., е изказала за четвърта поредна година становище с резерви относно законосъобразността и редовността на съответните операции поради факта, че административните споразумения, подписани с националните финансиращи органи („НФО“) относно одита на декларациите за възстановяване на разходи, не включват практически механизми за последващи одити;

3.  Отбелязва, че според доклада на Сметната палата съвместното предприятие не е извършило оценка на качеството на докладите, получени от НФО относно разходите, свързани с приключили проекти; отбелязва освен това, че след оценка на одитните стратегии на три от националните финансиращи органи (НФО) не беше възможно да се установи дали последващите одити функционират ефективно, поради използваните от НФО различни методологии, което не позволи на съвместното предприятие да изчисли нито претегления процент грешки, нито процента на остатъчни грешки; отбелязва също така, че СТИ ECSEL е потвърдило, че извършената от нея подробна оценка на националните системи за гарантиране е стигнала до заключението, че последните са в състояние да гарантират в разумни граници финансовите интереси на членуващите в съвместното предприятие;

4.  Призовава СТИ ECSEL, след оценката на процедурите, прилагани от НФО, да прикани НФО да представят доказателства, че изпълнението на националните процедури предоставя достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите;

5.  Отбелязва, че докладът на Сметната палата включва становище с резерви, което се основава на липсата на информация, необходима за изчисляването както на претегления процент грешки, така и на процента на остатъчни грешки след последващите одити, извършени от НФО; приканва Сметната палата да събере допълнителните и необходими документи и информация, които съвместното предприятие не е оправомощено да изиска, от националните одитни органи или компетентните национални служби в съответствие с разпоредбите на член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз; освен това приканва Сметната палата да използва тези допълнителни документи и тази допълнителна информация като алтернативен начин да обоснове своето становище и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно оценката си по отношение на посочените допълнителни елементи;

6.  Отбелязва факта, че според доклада на Сметната палата окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2014 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 2 356 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 76 500 250 EUR;

7.  Отбелязва, че първоначалният бюджет за 2014 година включваше само бюджетни кредити за поети задължения за текущи разходи в размер на 2 300 000 EUR и че бюджетът не включваше бюджетни кредити за поети задължения за оперативни дейности; отбелязва освен това, че степента на използване на административните бюджетни кредити за поемане на задължения беше 43%; отбелязва, че според доклада на Сметната палата посочените средства се дължат на сливането на съвместното предприятие и Artemis и на факта, че бюджетът беше приет за цялата година;

8.  Отбелязва, че според доклада на Сметната палата към момента на сливането са били поети задължения за общия размер на сумата, предвидена за покани за представяне на предложения;

9.  Потвърждава, че въз основа на данните на съвместното предприятие, са били проверени националните процедури за укрепване на достоверността в държави членки, получаващи 54,2% от безвъзмездните средства на съвместното предприятие; подкрепя инициативата за по-нататъшно разширяване на обхвата; призовава СТИ ECSEL да продължи извършването на оценки с цел да се доближи до 100% обхват на всички безвъзмездни средства и да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат през финансовата 2014 година;

10.  Изразява съжаление относно липсата на информация по отношение на непаричните и паричните вноски; призовава Сметната палата да включи в бъдещите си доклади конкретни разпоредби относно процедурата за оценка и равнището на платените непарични/парични вноски;

Вътрешен одит

11.  Потвърждава факта, че според годишните отчети на съвместното предприятие службата за вътрешен одит не е изготвила нови доклади през финансовата 2014 година, че ръководството на съвместното предприятие е предприело действия по всички препоръки, включени в предишните доклади, като ги е документирало и предало в системата за отчитане и че посочените действия са се съсредоточили върху подкрепата за нови процедури; приканва съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия и за напредъка, постигнат в това отношение;

Вътрешен контрол

12.  Отбелязва факта, че структурата за вътрешен одит се нуждае от подобрения по отношение на обработката на документи, като препоръчва по-специално въвеждането на електронна система;

13.  Потвърждава факта, че според годишните отчети на смесеното предприятие структурата за вътрешен одит е изпълнила своята одобрена работна програма, която обхваща законосъобразността и редовността на административните операции, както и оперативните трансакции, осъществени в сътрудничество с НФО, като резултатите са били докладвани на управителния съвет и на изпълнителния директор; отбелязва освен това, че са били подчертани възможностите за допълнително подобрение; отправя искане към съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност за действията, предприети за справяне с този въпрос;

14.  Приема за сведение факта, че работната програма на Сметната палата за 2016 година включва специален доклад относно одитите за изпълнението на съвместните предприятия.

Правна информация