Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2202(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0113/2016

Předložené texty :

A8-0113/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.59
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0195

Přijaté texty
PDF 486kWORD 87k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 (2015/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014, spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2016),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria výkonnému řediteli společného podniku ECSEL za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 (2015/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014, spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2016),

1.  odkládá uzavření účtů společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 (2015/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ENIAC (dále jen „společný podnik“) byl založen dne 20. prosince 2007 na období 10 let s cílem vypracovat a provádět výzkumný program pro rozvoj klíčových kompetencí pro nanoelektroniku v různých oblastech využití;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik získal v červenci 2010 finanční autonomii;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, zastoupená Komisí, Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené království a sdružení zastupující organizace působící v oblasti nanoelektroniky v Evropě (AENEAS);

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let činí 450 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum;

E.  vzhledem k tomu, že sdružení AENEAS přispěje na provozní náklady společného podniku nanejvýše 30 000 000 EUR a členské státy se na provozních výdajích podílejí věcnými příspěvky a poskytují finanční příspěvky ve výši alespoň 1,8násobku příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že společný podnik a společný podnik ARTEMIS (dále jen „podnik Artemis“) byly sloučeny, aby vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (dále jen „iniciativa ECSEL “), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  uznává, že roční účetní závěrka společného podniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 26. červnu 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za uvedené skončené období v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  je znepokojen tím, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) vydal už čtvrtý rok po sobě výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, neboť ve správních dohodách podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány, které se týkají auditu výkazů projektových nákladů, nejsou uvedena praktická ujednání o provádění auditů ex post;

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že společný podnik neposoudil kvalitu zpráv o auditu, které obdržel od vnitrostátních financujících orgánů a které se týkají nákladů na dokončené projekty; dále konstatuje, že po posouzení auditních strategií tří vnitrostátních financujících orgánů nebylo možné dojít k závěru, zda audity ex post fungují účinně, neboť vnitrostátní financující orgány používají rozličné metodiky, jež společnému podniku znemožnily vypočítat spolehlivou míru chyb nebo míru zbytkových chyb; poznamenává rovněž, že iniciativa ECSEL potvrdila, že na základě svých rozsáhlých hodnocení vnitrostátních systémů zajištění věrohodnosti dospěla k závěru, že tyto systémy mohou poskytovat přiměřenou ochranu finančních zájmů členů společného podniku;

4.  vyzývá iniciativu ECSEL, aby v návaznosti na posouzení postupů, které uplatňují vnitrostátní financující orgány, vyzvala tyto orgány k předložení důkazů o tom, že tyto postupy poskytují přiměřenou jistotu pro legalitu a správnost operací;

5.  bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora obsahuje výrok s výhradou vyplývající z nedostatku informací, kterých je zapotřebí buď k výpočtu spolehlivé míry chyb, nebo míry zbytkových chyb v návaznosti na audity prováděné vnitrostátními financujícími úřady ex post; vyzývá Účetní dvůr, aby v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie získal od vnitrostátních orgánů kontroly anebo příslušných vnitrostátních úřadů další nezbytné dokumenty a informace, o něž společný podnik nemůže na základě svých pravomocí žádat; dále vyzývá Účetní dvůr, aby tyto další dokumenty a informace využil k alternativnímu způsobu zdůvodnění svého výroku a aby o svém posouzení těchto dalších prvků informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria;

6.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora zahrnoval konečný rozpočet společného podniku na rozpočtový rok 2014 prostředky na závazky ve výši 2 356 000 EUR a prostředky na platby ve výši 76 500 250 EUR;

7.  poznamenává, že původní rozpočet na rok 2014 zahrnoval pouze prostředky na závazky určené na provozní náklady ve výši 2 300 000 EUR a že rozpočet nezahrnoval prostředky na závazky na operační činnosti; dále poznamenává, že míra čerpání u prostředků na závazky v oblasti správy činila 43 %; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora důvodem této nízké míry plnění je sloučení společného podniku s podnikem Artemis a skutečnost, že rozpočet byl přijat na celý rok;

8.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byly k celkové částce plánované pro výzvy k předkládání nabídek přijaty závazky v době sloučení společných podniků;

9.  bere na vědomí informaci společného podniku, že vnitrostátní systémy záruk byly přezkoumány v případě zemí přijímajících 54,2 % grantů společného podniku; podporuje jeho iniciativu dále zvyšovat tento procentuální podíl; vyzývá iniciativu ECSEL, aby pokračovala v hodnocení s cílem dosáhnout 100% pokrytí všech grantů a aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o pokrocích dosažených v rozpočtovém roce 2014;

10.  lituje, že o věcných a peněžitých příspěvcích nebyly poskytnuty žádné informace; žádá Účetní dvůr, aby do budoucích zpráv zahrnul konkrétní ustanovení o postupu ocenění a míře věcných a peněžitých příspěvků;

Interní audit

11.  konstatuje, že podle ročních účtů společného podniku nevypracoval útvar interního auditu během rozpočtového roku 2014 nové zprávy, že vedení společného podniku přijalo opatření na základě všech doporučení uvedených v předchozích zprávách, zdokumentovalo je a zveřejnilo v systému podávání zpráv a že jádrem těchto opatření je podpora nových postupů; vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o přijatých opatřeních a o pokroku, jehož bylo v tomto ohledu dosaženo;

Vnitřní kontrola

12.  bere na vědomí, že útvar interního auditu žádal, aby se zlepšilo zpracovávání dokumentů, a doporučil zejména elektronický systém;

13.  bere na vědomí, že podle ročních účtů společného podniku provedl útvar interního auditu schválený pracovní program týkající se legality a správnosti administrativních operací, jakož i příslušných operačních transakcí provedených ve spolupráci s vnitrostátními financujícími orgány, a že výsledky byly oznámeny správní radě a výkonnému řediteli; dále konstatuje, že bylo poukázáno na možnosti dalšího zlepšení; žádá společný podnik, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o opatřeních, která přijal k řešení této otázky;

14.  bere na vědomí, že pracovní program Účetního dvora na rok 2016 zahrnuje zvláštní zprávu o auditu výkonnosti společných podniků.

Právní upozornění