Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2202(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0113/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0113/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.59
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0195

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 74k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä ajanjaksolta 1. tammikuuta–26. kesäkuuta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(4),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2016),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.
(5)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä ajanjaksolta 1. tammikuuta–26. kesäkuuta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(4),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2016),

1.  lykkää ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.
(5)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2016),

A.  ottaa huomioon, että ENIAC-yhteisyritys, jäljempänä 'yhteisyritys', perustettiin 20. joulukuuta 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tehtävänä on laatia ja toteuttaa tutkimusstrategia nanoelektroniikan alan keskeisen osaamisen kehittämiseksi eri sovellusaloilla;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksestä tuli taloudellisesti itsenäinen heinäkuussa 2010;

C.  toteaa, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat unioni, jota edustaa komissio, sekä Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta ja AENEAS-järjestö (Association for European Nanoelectronics Activities);

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 450 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

E.  huomauttaa, että AENEAS osallistuu yhteisyrityksen juoksevien kulujen rahoitukseen enintään 30 000 000 eurolla ja osakasvaltioiden on osallistuttava juoksevien kulujen kattamiseen luontoissuorituksin ja suorittamalla rahoitusosuuksia, joiden kokonaismäärä on unionin rahoitusosuuteen nähden vähintään 1,8-kertainen;

F.  ottaa huomioon, että ARTEMIS-yhteisyritys ja yhteisyritys yhdistettiin yhteiseksi teknologia-aloitteeksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL) ja joka käynnistyi kesäkuussa 2014 kymmeneksi vuodeksi;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 26. kesäkuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty ajanjaksolta 1. tammikuuta 2014–26. kesäkuuta 2014 annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  on huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin on kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä ajanjaksolta 1. tammikuuta 2014–26. kesäkuuta 2014 antanut neljäntenä peräkkäisenä vuonna varauman sisältävän lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, koska kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa allekirjoitetuissa, hankekuluilmoitusten tarkastamista koskevissa hallinnollisissa sopimuksissa ei määrätä jälkitarkastuksia koskevista käytännön järjestelyistä;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritys ei arvioinut päätökseen saatettujen hankkeiden kuluja koskevien, kansallisilta rahoitusviranomaisilta saatujen tarkastuskertomusten laatua; panee lisäksi merkille, että kun kolmen kansallisen rahoitusviranomaisen tarkastusstrategiat oli arvioitu, ei kyetty päättelemään, toimivatko jälkitarkastukset vaikuttavalla tavalla; toteaa tämän johtuneen kansallisten rahoitusviranomaisten erilaisista menetelmistä, joiden vuoksi yhteisyritys ei voinut laskea painotettua virhetasoa eikä jäännösvirhetasoa; panee samoin merkille, että ECSEL-yhteisyritys vahvisti, että sen kansallisia varmistusjärjestelmiä koskevien laajojen arviointien mukaan järjestelmät voivat taata kohtuullisen suojan yhteisyrityksen osakkaiden taloudellisille eduille;

4.  kehottaa ECSEL-yhteisyritystä pyytämään kansallisten viranomaisten soveltamien menettelyjen arvioinnin johdosta kansallisilta viranomaisilta todisteita siitä, että kansallisten menettelyjen toteuttaminen tarjoaa kohtuullisen varmuuden toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

5.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisältyy varauman sisältävä lausunto, joka perustuu siihen, että kansallisten rahoitusviranomaisten tekemien jälkitarkastusten jälkeen ei ole tarvittavia tietoja painotetun virhetason eikä jäännösvirhetason laskemista varten; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta keräämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisilta tarkastuselimiltä tai toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tarvittavat lisäasiakirjat ja -tiedot, joiden vaatimiseen yhteisyrityksellä ei ole valtuuksia; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta lisäksi käyttämään näitä lisäasiakirjoja ja -tietoja vaihtoehtoisena tapana perustella lausuntoaan ja kehottaa sitä raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisestä lisäaineistosta tekemästään arvioinnista;

6.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 2 356 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 76 500 250 euroa maksumäärärahoja;

7.  panee merkille, että varainhoitovuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon sisältyi vain maksusitoumusmäärärahoja juoksevia kuluja varten yhteensä 2 300 000 euroa eikä talousarvioon sisältynyt maksusitoumusmäärärahoja operatiivisiin tehtäviin; panee myös merkille, että hallinnollisten maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 43 prosenttia; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan tämä johtuu yhteisyrityksen ja ARTEMIS-yhteisyrityksen sulautumisesta kesäkuussa 2014 ja siitä, että talousarvio oli hyväksytty koko vuodeksi;

8.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ehdotuspyyntöjä varten varattu määrä oli sidottu kokonaisuudessaan sulautumisen toteuttamisajankohtaan mennessä;

9.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että kansallisia varmistusmenettelyjä on tutkittu niiden maiden osalta, jotka saivat 54,2 prosenttia yhteisyrityksen avustuksista; tukee yhteisyrityksen suunnitelmaa kattavuuden lisäämiseksi; kehottaa ECSEL-yhteisyritystä jatkamaan arviointiaan, jotta voidaan päästä sadan prosentin kattavuuteen kaikista avustuksista, ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varainhoitovuonna 2014 saavutetusta edistyksestä;

10.  pitää valitettavana, että luontois- ja käteissuorituksia koskevia tietoja ei ole annettu; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa konkreettisia tietoja arviointimenettelystä sekä luontois- ja käteissuoritusten tasosta;

Sisäinen tarkastus

11.  vahvistaa, että yhteisyrityksen tilinpäätöksen mukaan sisäinen tarkastus ei tuottanut uusia raportteja varainhoitovuoden 2014 aikana ja että yhteisyrityksen johto toteutti toimia kaikkien aiempiin kertomuksiin sisällytettyjen suositusten suhteen, dokumentoi ne ja esitti ne raportointijärjestelmässä; toteaa, että näissä toimissa keskityttiin uusien menettelyjen ylläpitämiseen; kehottaa yhteisyritystä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista toimista ja näillä toimilla saavutetusta tuloksista;

Sisäinen valvonta

12.  panee merkille, että yhteisyrityksen oma sisäinen tarkastus vaati parannuksia asiakirjojen hallintaan ja suositteli erityisesti sähköistä järjestelmää;

13.  panee merkille, että yhteisyrityksen tilinpäätöksen mukaan sisäinen tarkastus toteutti hyväksytyn työohjelmansa, joka kattaa hallinnollisten tapahtumien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden sekä yhteistyössä kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa toteutetut operatiiviset tapahtumat, ja että tuloksista ilmoitettiin hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle; panee lisäksi merkille, että tuotiin esiin lisäparannusmahdollisuuksia; pyytää yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavuttamastaan edistyksestä;

14.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 työohjelmaan kuuluu erityiskertomus yhteisyritysten tuloksellisuuden tarkastuksesta.

Oikeudellinen huomautus