Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2202(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0113/2016

Predložena besedila :

A8-0113/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.59
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0195

Sprejeta besedila
PDF 334kWORD 87k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 (2015/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za obdobje od 1. januarja 2014 do 26. junija 2014 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(5), zlasti členov 1(2) in 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2016),

1.  odloži podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 422, 17.12.2015, str. 25.
(2) UL C 422, 17.12.2015, str. 26.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 30, 4.2.2008, str. 21.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 (2015/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za obdobje od 1. januarja 2014 do 26. junija 2014 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(5), zlasti členov 1(2) in 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2016),

1.  odloži odobritev zaključnega Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 422, 17.12.2015, str. 25.
(2) UL C 422, 17.12.2015, str. 26.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 30, 4.2.2008, str. 21.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 (2015/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2016),

A.  ker je bilo Skupno podjetje ENIAC (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno 20. decembra 2007 za obdobje desetih let z namenom opredeliti in izvesti raziskovalni program za razvoj ključnih kompetenc za nanoelektroniko na različnih področjih uporabe;

B.  ker je skupno podjetje julija 2010 postalo finančno neodvisno;

C.  ker so ustanovni člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, Belgija, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Švedska in Združeno kraljestvo ter Združenje za evropske dejavnosti na področju nanoelektronike (AENEAS);

D.  ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje v obdobju desetih let 450 000 000 EUR, izplača pa se iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave;

E.  ker naj bi prispevek združenja AENEAS znašal največ 30 000 000 EUR za stroške poslovanja skupnega podjetja, države članice pa morajo zagotoviti prispevke v naravi za stroške poslovanja in finančne prispevke v višini najmanj 1,8-kratnega finančnega prispevka Unije;

F.  ker sta bili to skupno podjetje in Skupno podjetje ARTEMIS (v nadaljevanju: Artemis) združeni v skupno tehnološko pobudo Elektronske komponente in sistemi za vodilni položaj Evrope (STP ECSEL), ki je začela delovati junija 2014 in se bo izvajala deset let;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da zaključni račun skupnega podjetja za obdobje od 1. januarja 2014 do 26. junija 2014 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 26. junija 2014 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano obdobje, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za obdobje od 1. januarja 2014 do 26. junija 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) četrto leto zapored izdalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti povezanih transakcij, saj upravni sporazumi, podpisani z nacionalnimi organi za financiranje, v zvezi z revizijami zahtevkov za povračilo stroškov za projekte ne vključujejo praktične rešitve za naknadne revizije;

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da skupno podjetje ni ocenilo kakovosti revizijskih poročil, ki jih je prejelo od nacionalnih organov za financiranje, o stroških končanih projektov; prav tako ugotavlja, da po oceni revizijskih strategij treh nacionalnih organov za financiranje ni bilo mogoče ugotoviti, ali so naknadne revizije učinkovito delujejo, saj nacionalni organi za financiranje uporabljajo različne metodologije, zaradi česar skupno podjetje ni moglo izračunati niti ponderirane stopnje napake niti stopnje preostale napake; ugotavlja tudi, da je STP ECSEL potrdilo, da je bilo mogoče iz obširne ocene nacionalnih zavarovalnih sistemov razbrati, da lahko ti sistemi zagotavljajo primerno zaščito finančnih interesov članov skupnega podjetja;

4.  na osnovi ocene postopkov, ki jih uporabljajo nacionalni organi, poziva STP ECSEL, naj te organe prosi za dokaze, da izvajanje omenjenih postopkov daje zadostno zagotovilo za zakonitost in pravilnost transakcij;

5.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu dalo mnenje s pridržkom, ker ni imelo potrebnih informacij za izračun ponderirane stopnje napake oziroma stopnje preostale napake na osnovi naknadnih revizij nacionalnih organov financiranja; poziva Računsko sodišče, naj v skladu z določbami člena 287(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije od državnih revizijskih organov ali pristojnih državnih služb pridobi potrebne dodatne dokumente in informacije, saj skupno podjetje za to nima pooblastil; poziva ga tudi, naj te dodatne dokumente in informacije uporabi kot nadomesten vir za obrazložitev svojega mnenja in organu za podelitev razrešnice poroča o svoji oceni teh dodatnih elementov;

6.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja dejstvo, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2014 vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 2 356 000 EUR in sredstva za plačila v višini 76 500 250 EUR;

7.  ugotavlja, da je prvotni proračun za leto 2014 vključeval zgolj sredstva za prevzem obveznosti za tekoče stroške v višini 2 300 000 EUR, ne pa tudi sredstev za prevzem obveznosti za operativne dejavnosti; ugotavlja tudi, da je stopnja uporabe sredstev za prevzem upravnih obveznosti znašala 43 %; iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da gre to pripisati združitvi skupnega podjetja in Artemisa ter dejstvu, da je bil proračun sprejet za celo leto;

8.  iz poročila Računskega sodišča je seznanjen, da je bila celotna vsota, predvidena za javne razpise, dodeljena v času združitve;

9.  je seznanjen, na podlagi trditev skupnega podjetja, da so bili nacionalni postopki zagotavljanja pregledani pri državah, ki prejemajo 54,2 % nepovratnih sredstev skupnega podjetja; podpira njegovo pobudo, da bi v pregled zajeli več nepovratnih sredstev; poziva STP ECSEL, naj nadaljuje oceno, da bi se približali stoodstotni pokritosti vseh nepovratnih sredstev, in organ za podelitev razrešnice obvesti o napredku iz proračunskega leta 2014;

10.  obžaluje, da ni informacij o prispevkih v naravi in gotovini; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi konkretne določbe o postopku ocenjevanja in višini prejetih prispevkov v naravi in gotovini;

Notranja revizija

11.  iz zaključnih računov skupnega podjetja ugotavlja, da služba za notranjo revizijo med proračunskim letom 2014 ni pripravila novih poročil, da je vodstvo skupnega podjetja sprejelo ukrepe v skladu z vsemi priporočili iz prejšnjih poročil, jih dokumentiralo in vključilo v sistem poročanja ter da so bili ukrepi namenjeni podpori novim postopkom; poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o sprejetih ukrepih in doseženem napredku v zvezi s tem;

Notranja kontrola

12.  je seznanjen z dejstvom, da je skupina za notranjo revizijo zahtevala, da se izboljša obdelava dokumentov, in predlagala predvsem uvedbo elektronskega sistema;

13.  iz zaključnih računov skupnega podjetja ugotavlja dejstvo, da je skupina izvedla svoj odobreni delovni program, ki zajema zakonitost in pravilnost upravnih transakcij, pa tudi operativne transakcije, izvedene z nacionalnimi organi za financiranje, o rezultatu pa sta bila obveščena upravni odbor in izvršni direktor; je poleg tega seznanjen, da so bile poudarjene možnosti za dodatno izboljšanje; poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice seznani z ukrepi, sprejetimi za obravnavo tega vprašanja;

14.  je seznanjen z dejstvom, da delovni program Računskega sodišča za leto 2016 vključuje posebno poročilo o reviziji uspešnosti skupnih podjetij.

Pravno obvestilo