Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2201(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0083/2016

Teksty złożone :

A8-0083/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.60
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0196

Teksty przyjęte
PDF 498kWORD 96k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych
P8_TA(2016)0196A8-0083/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych na rok budżetowy 2014 (2015/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 - C8-0057/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2(5), w  szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0083/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 51.
(2) Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 53.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych za rok budżetowy 2014 (2015/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 - C8-0057/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2(5), w  szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0083/2016),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2014;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 51.
(2) Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 53.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych na rok budżetowy 2014 (2015/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0083/2016),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych („WP FCH”) zostało utworzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 521/2008(1) w maju 2008 r. jako partnerstwo publiczno-prywatne na okres do 31 grudnia 2017 r., a jego zadaniem jest skupienie się na opracowaniu aplikacji rynkowych i tym samym ułatwienie dodatkowych działań przemysłu zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych,

B.  mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 521/2008 zostało zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 559/2014(2),

C.  mając na uwadze, że na mocy rozporządzenia (UE) nr 559/2014 w maju 2014 r. powstało Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 („WP FCH2”), aby zastąpić WP FCH do dnia 31 grudnia 2024 r.,

D.  mając na uwadze, że członkami WP FCH są: Unia, reprezentowana przez Komisję, zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych („zrzeszenie branżowe”) oraz zrzeszenie badawcze N.ERGHY („N.ERGHY”),

E.  mając na uwadze, że członkami WP FCH2 są: Unia, reprezentowana przez Komisję, New Energy World Industry Grouping („NEW Industry Grouping”) oraz New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL („zrzeszenie badawcze”),

F.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii Europejskiej na rzecz WP FCH wynosi 470 000 000 EUR, a WP FCH2 – 665 000 000 EUR, i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego (7PR) oraz z budżetu programu „Horyzont 2020”, przy czym część tych kwot przeznaczona na koszty bieżące nie może przekroczyć odpowiednio 20 000 000 EUR i 38 000 000 EUR;

G.  mając na uwadze, że oczekuje się, iż zrzeszenie branżowe FCH i N.ERGHY razem pokryją 50 % kosztów bieżących FCH; mając na uwadze, że N.ERGHY powinno pokryć jedną dwunastą kosztów bieżących, oraz że zrzeszenie branżowe FCH i N.ERGHY powinny wnieść swój wkład niepieniężny w pokrycie kosztów operacyjnych, który powinien być co najmniej równy wkładowi finansowemu Unii,

H.  mając na uwadze, że oczekuje się, iż NEW Industry Grouping i zrzeszenie badawcze jako członkowie WP FCH2 pokryją odpowiednio 43 % i 7 % kosztów bieżących, oraz że obydwa podmioty powinny wnieść swój wkład niepieniężny w pokrycie kosztów operacyjnych, który powinien wynosić co najmniej 285 000 000 EUR,

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego („Trybunał”) opiera się na zbyt wielu ogólnych uwagach, z pominięciem istotnych, szczegółowych informacji; apeluje zatem o przeprowadzenie kontroli ściślej ukierunkowanej na roczne wyniki finansowe, stan realizacji projektów wieloletnich (w tym przejrzystą prezentację wykonania budżetu na dany rok i lata poprzednie) oraz wyniki i ich wdrożenie;

2.  zauważa, że instytucje i organy mają obowiązek sporządzać co roku sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami oraz że informacje przekazane w tym sprawozdaniu przez WP FCH i WP FCH2 są niespójne i często niekompletne; Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące charakteru i treści tego sprawozdania;

3.  zauważa, że w programie prac Trybunału na 2016 r. uwzględniono przygotowanie sprawozdania specjalnego dotyczącego kontroli wykonania zadań przez WP FCH i WP FCH2;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zwraca uwagę, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału roczne sprawozdanie finansowe WP FCH za rok 2014 przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego;

5.  zauważa brak informacji o kontroli ex post przeprowadzonych przez WP FCH i WP FCH2; wzywa Trybunał do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach informacji o liczbie kontroli ex post, ogólnej kwocie poddanej kontroli i ustaleniach z tych kontroli;

6.  dowiaduje się z rocznego sprawozdania z działalności, że w 2014 r. WP FCH2 kontynuowało kontrole ex post, rozpoczynając 22 nowe kontrole; z zadowoleniem przyjmuje ich pozytywne wyniki, co oznacza, że poziom błędu resztowego wynosi poniżej 2%;

7.  odnotowuje, że programy realizowane w ramach WP FCH, finansowane ze środków 7PR, są w toku; zauważa, że środki te pozostają dostępne do końca 2016 r., ponieważ regulamin finansowy WP FCH zezwala na ponowne zapisanie w budżecie środków na zobowiązania i płatności do trzech lat po ich anulowaniu z budżetu WP FCH; zachęca WP FCH do ostrożnego planowania budżetu, z należytym uwzględnieniem procesu równoległego;

8.  przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności za 2014 r. ostateczny budżet WP FCH na rok budżetowy 2014 przewidywał środki na zobowiązania w wysokości 112 064 990 EUR oraz środki na płatności w wysokości 95 952 176 EUR;

9.  podkreśla, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności za 2014 r. wykonanie budżetu do końca roku w odniesieniu do wszystkich źródeł finansowania wyniosło 98,48 % środków na zobowiązania i 74,52 % środków na płatności; uważa, że wobec braku jasnego rozdziału między informacjami o wykonaniu budżetów 7PR i Horyzont 2020 wskaźniki te nie gwarantują faktycznej oceny wyników; wzywa Trybunał do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach odrębnie informacji o wykonaniu budżetu 7PR i budżetu Horyzont 2020;

10.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności za 2014 r. budżet 7PR wykonano w 98,13 % w odniesieniu do środków na zobowiązania (252 106 348,47 EUR z 256 893 749,15 EUR) i 65,84 % w odniesieniu do środków na płatności (44 981 766,61 EUR z 68 309 937,03 EUR); zauważa, że budżet programu Horyzont 2020 wykonano w 100 % w odniesieniu do środków na zobowiązania (96 154 619,50 EUR z 96 154 619,50 EUR) i 0 % w odniesieniu do środków na płatności;

11.  ubolewa nad skąpymi informacjami na temat wkładów niepieniężnych i pieniężnych; wzywa Trybunał do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach zapisów dotyczących procedury oceny i poziomu wniesionych wkładów niepieniężnych i pieniężnych osobno dla 7PR i Horyzont 2020;

12.  z zadowoleniem przyjmuje roczną ocenę WP FCH dotyczącą poziomu wkładów niepieniężnych, a także zrealizowanie zadań członków w odniesieniu do 7PR;

Zaproszenia do składania wniosków

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności za 2014 r. w 2014 r. wśród podpisanych umów o dotację zatwierdzono 61 zestawień kosztów obejmujących 551 beneficjentów w odniesieniu do 7PR; podkreśla, że od stycznia do grudnia 2014 r. zakończył się okres programowania dla 71 projektów;

14.  odnotowuje, że 7PR FCH obejmował 155 umów o dotację zawartych w wyniku siedmiu zaproszeń do składania wniosków ogłoszonych w latach 2008–2013; zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału pierwsza umowa o dotację w ramach Horyzont 2020 miała zostać podpisana w 2015 r.;

15.  z zadowoleniem przyjmuje działania WP FCH na rzecz dokładnego określenia zapotrzebowania na autobusy napędzane ogniwami paliwowymi w Europie;

16.  podkreśla, że w maju 2014 r. WP FCH2 przejęło działalność WP FCH; zauważa, że nie ma wystarczająco jasnych informacji dotyczących stanu realizacji WP FCH (poziom płatności, plan płatności na kolejne lata);

Ramy prawne

17.  odnotowuje, że regulamin finansowy WP FCH2 przyjęto w dniu 30 czerwca 2014 r. na podstawie modelowego regulaminu finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne oraz przy uwzględnieniu wymogów rozporządzenia (UE) nr 559/2014;

Systemy kontroli wewnętrznej

18.  odnotowuje sporządzenie przez Służbę Audytu Wewnętrznego WP FCH2 projektu sprawozdania w sprawie ograniczonego przeglądu wykorzystania i rozpowszechniania wyników badań, w którym ujęto nowe wytyczne i modele śródokresowych przeglądów z udziałem audytorów zewnętrznych;

Monitorowanie i sprawozdawczość

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału od 2011 r. WP FCH2 opracowuje roczne sprawozdanie z przeglądu programu, w którym ocenia osiągnięcia projektów finansowanych przez WP FCH2 w porównaniu z celami strategicznymi;

20.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie przez WP FCH2 sprawozdania w sprawie społeczno-gospodarczych skutków działalności WP FCH;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności za 2014 r. w związku z przekształceniem się w WP FCH2 głównymi priorytetami na 2014 r. była odnowa tożsamości wizualnej oraz rozwój strony internetowej, a także ulepszenie elementów identyfikacji wizualnej i widoczności.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1).
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108).

Informacja prawna