Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2201(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0083/2016

Ingivna texter :

A8-0083/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.60
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0196

Antagna texter
PDF 180kWORD 312k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
P8_TA(2016)0196A8-0083/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014 (2015/2201(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(5), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0083/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 ansvarsfrihet för genomförandet av företagets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 422, 17.12.2015, s. 51.
(2) EUT C 422, 17.12.2015, s. 53.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014 (2015/2201(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(5), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0083/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 422, 17.12.2015, s. 51.
(2) EUT C 422, 17.12.2015, s. 53.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014 (2015/2201(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0083/2016), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallat FCH) bildades i maj 2008 som ett offentlig-privat partnerskap genom rådets förordning (EG) nr 521/2008(1) för perioden som sträcker sig fram till den 31 december 2017 för att fokusera på att utveckla marknadstillämpningar och därigenom underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecell- och vätgasteknik.

B.  Förordning (EG) nr 521/2008 ändrades genom rådets förordning (EU) nr 559/2014(2).

C.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (nedan kallat FCH2) inrättades genom rådets förordning (EU) nr 559/2014 i maj 2014 för att ersätta FCH fram till den 31 december 2024.

D.  FCH:s medlemmar är unionen, företrädd av kommissionen, och näringslivsgruppen European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping och forskningsgruppen N.ERGHY.

E.  Medlemmarna i FCH2 är unionen, företrädd av kommissionen, New Energy World Industry Grouping och New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen.

F.  Det maximala bidraget från unionen för hela perioden uppgår till 470 000 000 EUR för FCH och till 665 000 000 EUR för FCH2, vilket ska betalas från det sjunde ramprogrammets budget och från budgeten för Horisont 2020, beroende på vad som är tillämpligt. Av dessa belopp får högst 20 000 000 EUR respektive 38 000 000 EUR användas till driftskostnader.

G.  Näringslivsgruppen och N.ERGHY bidrar tillsammans med 50% av de löpande kostnaderna för FCH. N.ERGHY bidrar med en tolftedel av de löpande kostnaderna, medan näringslivsgruppen och N.ERGHY båda bidrar till driftskostnaderna genom bidrag in natura som åtminstone är jämbördiga med unionens finansiella bidrag.

H.  FCH2:s medlemmar New Energy World Industry Grouping och New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen bidrar med 43 % respektive 7 % till de löpande kostnaderna och båda bidrar till driftskostnaderna genom bidrag in natura som åtminstone uppgår till 285 000 000 EUR.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport för 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) innehåller alltför många generella kommentarer och alltför få relevanta och specifika kommentarer. Parlamentet uppmanar därför till en granskning med större fokus på det årliga finansiella resultatet, genomförandestatusen för fleråriga projekt, inklusive en tydlig presentation av genomförandet av budgeten för det aktuella året och för föregående år, projektens resultat och genomförande.

2.  Europaparlamentet noterar att institutionerna och organen varje år ska lägga fram en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, och att den information som lämnades av FCH och FCH2 i den rapporten inte är harmoniserad och ofta ofullständig. Parlamentet konstaterar at kommissionen måste ge anvisningar om hur rapporten ska utformas och vad den ska innehålla.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens arbetsprogram för 2016 omfattar en särskild rapport om effektivitetsrevisionen av FCH och FCH2.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport att årsredovisningen för FCH för 2014 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

5.  Europaparlamentet noterar bristen på information om de efterhandsgranskningar som FCH och FCH2 har genomfört. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i sina kommande rapporter inkludera information om antalet efterhandsgranskningar, summan av de belopp som granskats samt sina iakttagelser.

6.  Europaparlamentet konstaterar från den årliga verksamhetsrapporten för 2014 att FCH2 under 2014 fortsatte med efterhandsgranskningarna och inledde 22 nya granskningar. Parlamentet välkomnar det positiva resultatet vilket innebär att den kvarstående felprocenten är under 2 %.

7.  Europaparlamentet noterar att det pågår FCH program som har finansierats av det sjunde ramprogrammet. Dessa anslag kan utnyttjas till och med 2016 på grund av FCH:s finansiella bestämmelser som gör det möjligt att i budgeten åter föra in åtagande- och betalningsbemyndiganden upp till tre år efter det att de har annullerats i FCH:s budget. FCH uppmuntras att planera sin budget med omsorg och ta vederbörlig hänsyn till den parallella processen.

8.  Europaparlamentet konstaterar att enligt FCH:s årliga verksamhetsrapport för 2014 innehöll FCH:s slutliga budget för budgetåret 2014 åtagandebemyndiganden på 112 064 990 EUR och betalningsbemyndiganden på 95 952 176 EUR.

9.  Europaparlamentet påpekar att enligt FCH:s årliga verksamhetsrapport för 2014 uppgick budgetgenomförandet vid utgången av året för alla finansieringskällor till 98,48 % för åtagandebemyndigandena och till 74,52 % när det gällde genomförandet av betalningarna. Parlamentet anser att i avsaknad av en tydlig åtskillnad mellan det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 när det gäller information om genomförande, ger dessa indikatorer inte en riktig bild av resultatet. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i kommande rapporter inkludera information om genomförandet av budgeten under det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 separat.

10.  Europaparlamentet noterar att enligt FCH:s årliga verksamhetsrapport för 2014 är budgetgenomförandet för medel i det sjunde ramprogrammet 98,13 % för åtaganden (252 106 348,47 EUR av 256 893 749,15 EUR) och 65,84 % för betalningar (44 981 766,61 EUR av 68 309 937,03 EUR). Parlamentet noterar att budgetgenomförandet för medel till Horisont 2020 är 100 % för åtaganden (96 154 619,50 EUR av 96 154 619,50 EUR) och 0 % för betalningar.

11.  Europaparlamentet beklagar att information om kontantbidrag eller in natura-bidrag saknas. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i sina kommande rapporter inkludera bestämmelser gällande utvärderingsförfarandet och nivån på in natura-bidrag och kontantbidrag, vilka ska anges separat för sjunde ramprogrammet och för Horisont 2020.

12.  Europaparlamentet välkomnar FCH:s årliga bedömning av nivån på in natura-bidrag samt medlemsstaternas genomförda uppgifter med hänsyn till det sjunde ramprogrammet.

Ansökningsomgångar

13.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att av de undertecknade bidragsöverenskommelserna validerades 61 ersättningsanspråk som avsåg 551 mottagare med avseende på det sjunde ramprogrammet under 2014, enligt FCH:s årliga verksamhetsrapport för 2014. Parlamentet påpekar att från januari till december 2014 avslutades en rapporteringsperiod för 71 projekt.

14.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport hade FCH inom sjunde ramprogrammet 155 bidragsöverenskommelser som hade tillkommit efter sju årliga ansökningsomgångar som ägde rum mellan 2008 och 2013. Parlamentet noter att enligt revisionsrättens rapport skulle de första bidragsöverenskommelserna inom Horisont 2020-programmet undertecknas 2015.

15.  Europaparlamentet välkomnar FCH:s ansträngningar att göra en tydlig uppskattning av efterfrågan på bussar som drivs av bränsleceller i Europa.

16.  Europaparlamentet framhåller att i maj 2014 tog FCH2 över verksamheten från FCH. Parlamentet noterar att det inte finns tillräckligt med tydlig information om genomförandestatusen för FCH (betalningsnivå, betalningsplan för kommande år).

Rättslig ram

17.  Europaparlamentet noterar att FCH2:s finansiella bestämmelser antogs den 30 juni 2014 och baserades på modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap och beaktade kraven i rådets förordning (EU) nr 559/2014.

Interna kontrollsystem

18.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision lagt fram ett utkast till rapport om den begränsade genomgången av FCH2:s användning och spridning av forskningsresultat, i vilken det fastställs nya riktlinjer och mallar för halvtidsöversynsmöten med externa granskare.

Övervakning och rapportering

19.  Europaparlamentet välkomnar att enligt revisionsrättens rapport har FCH2 sedan 2011 en gång om året offentliggjort sin rapport med en genomgång av programmen, där syftet är att utvärdera framstegen för projekten i den portfölj som finansieras av FCH2 i förhållande till de strategiska målen.

20.  Europaparlamentet välkomnar att FCH2 offentliggjort rapporten om den socioekonomiska påverkan av FCH:s verksamhet.

21.  Europaparlamentet välkomnar att enligt FCH2:s årliga verksamhetsrapport för 2014 var de främsta prioriteringarna för 2014 (på grund av övergången till FCH2) att förstärka den visuella identiteten och omarbeta webbplatsen samt att förbättra varumärket och synligheten.

(1) Rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).
(2) Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 108).

Rättsligt meddelande