Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2200(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0081/2016

Předložené texty :

A8-0081/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.61
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0197

Přijaté texty
PDF 500kWORD 102k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
P8_TA(2016)0197A8-0081/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014 (2015/2200(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(5), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0081/2016),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 61.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 62
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 38.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) za rozpočtový rok 2014 (2015/2200(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8–0056/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(5), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0081/2016),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) za rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 61.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 62
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 38.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014 (2015/2200(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0081/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (dále jen „společný podnik pro inovativní léčiva“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem výrazně zlepšit efektivitu a účinnost procesu vývoje léčiv s dlouhodobým zaměřením na to, aby farmaceutické odvětví vyrábělo účinnější a bezpečnější inovativní léčiva,

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku přijetí nařízení Rady (EU) č. 557/2014(1) v květnu 2014 nahradil společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 („společný podnik pro inovativní léčiva 2“) v červnu 2014 společný podnik pro inovativní léčiva za účelem dokončení výzkumných činností podle sedmého rámcového programu (7. RP) a prodloužil trvání společného podniku do 31. prosince 2024,

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, kterou zastupuje Komise, a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA);

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 2009;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku na desetileté období činí 1 000 000 000 EUR, přičemž tato částka má být vyplacena z rozpočtu 7. RP, zatímco zakládající členové mají přispívat rovným dílem na provozní náklady, přičemž příspěvek každého z nich nesmí překročit 4 % celkového příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na desetileté období činí 1 638 000 000 EUR, přičemž tato částka má být vyplacena z rozpočtu programu Horizont 2020, a členové jiní než Komise mají přispívat 50 % na provozní náklady a měli by přispívat na provozní náklady peněžními nebo věcnými příspěvky či v jejich kombinaci ve výši, která odpovídá finančnímu příspěvku Unie;

Obecné poznámky

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora vychází z přílišného počtu obecných poznámek, což je na úkor poznámek konkrétních, které by bylo zapotřebí uplatnit; vyzývá proto k provedení auditu, který by se ve větším rozsahu zaměřil na roční finanční výkonnost, stav provádění víceletých projektů (včetně jasného uvedení plnění rozpočtu na příslušný rok a uplynulé roky) a výsledky jejich plnění;

2.  poukazuje na to, že orgány a instituce mají povinnost vypracovat každý rok zprávu o rozpočtovém a finančním řízení a že informace poskytnuté společným podnikem v této zprávě postrádaly jednotnost a byly často nekompletní; proto se domnívá, že Komise by měla vydat pokyny k povaze a obsahu zprávy;

3.  bere na vědomí, že součástí pracovního programu Účetního dvora na rok 2016 je zvláštní zpráva o auditu výkonnosti společných podniků;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s jeho finančními předpisy a účetními pravidly, která schválil účetní Komise;

5.  bere na vědomí, že není dostatek informací o auditech ex post, které prováděl společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva a společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2; vyzývá Účetní dvůr, aby do svých budoucích zpráv zahrnul informace o počtu auditů ex post, celkových auditovaných částkách a zjištěních auditu;

6.  bere na vědomí čistý výrok vydaný Účetním dvorem ve věci legality a správnosti operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku za rok 2014, a všímá si, že společný podnik dodržel práh významnosti;

7.  bere na vědomí, že podle výroční zprávy o činnosti byly ke konci roku 2014 dokončeny čtyři přezkumy ex post, které byly provedeny u společností náležejících EFPIA, a probíhaly další dva přezkumy a audity; tyto závazky se týkají největších přispěvatelů věcných příspěvků ve prospěch projektů společného podniku, čímž je zajištěno důkladné pokrytí programu;

8.  konstatuje se znepokojením, že provádění operačních kontrol ex ante u plateb nákladů projektů nebylo dostatečně zdokumentováno; kontroly ex ante, které byly prováděny úředníky společného podniku odpovědnými za projekt, jasně nevymezily stav projektu ani k němu neuváděly příslušné připomínky (tj. probíhající, probíhající s nesrovnalostmi, pozastavený či zrušený), a stejná situace panovala, i pokud jde o výsledky (tj. chybějící připomínky typu: žádné výhrady, výhrady vyžadující vyjasnění, zásadní výhrady); a platby byly provedeny, aniž by byl sestaven oficiální seznam realizovaných výsledků přijatých pracovníky odpovědnými za vědecké projekty a aniž by bylo zmíněno posouzení výsledků těmito pracovníky; bere na vědomí, že společný podnik stanovil akční plán s cílem zohlednit připomínky auditorů a posílit systém kontrol ex ante;

9.  konstatuje, že rozpočet společného podniku na rok 2014 obsahoval prostředky na závazky ve výši 223 000 000 EUR a prostředky na platby ve výši 171 000 000 EUR; celková míra čerpání prostředků na závazky činila 92,4 % (99,5 % v roce 2013) a míra čerpání prostředků na platby činila 73,9 % (97,5 % v roce 2013);

10.  konstatuje, že míra čerpání prostředků na operační činnosti činila 93 % u prostředků na závazky a 74 % u prostředků na platby; přidělení prostředků na závazky však bylo provedeno souhrnně, což znamená, že do konce roku 2014 nebyly podepsány příslušné grantové dohody;

11.  domnívá se, že nebudou-li jasně odděleny informace o čerpání za období 7. RP od období programu Horizont 2020, nezajistí tyto ukazatele skutečné posouzení výkonnosti; žádá Účetní dvůr, aby ve svých budoucích zprávách vymezil odděleně informace o plnění rozpočtu podle 7. RP a podle programu Horizont 2020;

12.  bere na vědomí, že prostředky na závazky a prostředky na platby nejsou ve výroční zprávě o činnosti vykazovány odděleně pro 7. RP a program Horizont 2020; bere na vědomí, že v kontextu čerpání operačního rozpočtu jsou prostředky na závazky uvedené ve výroční zprávě o činnosti a v roční účetní závěrce společného podniku rozděleny na 7. RP a program Horizont 2020; vyzývá společný podnik, aby do příštích výročních zpráv zahrnul více informací o čerpání rozpočtu (závazky a platby) pro 7.RP a pro program Horizont 2020;

13.  lituje, že o věcných a peněžitých příspěvcích nebylo poskytnuto dostatečné množství informací; žádá Účetní dvůr, aby ve svých budoucích zprávách zahrnul zvláštní ustanovení o postupu ocenění a míře věcných a peněžitých příspěvků, které budou uvedeny odděleně pro 7. RP a program Horizont 2020;

14.  konstatuje, že stále probíhají programy společného podniku financované na základě 7. RP; konstatuje, že tyto prostředky jsou i nadále k dispozici do roku 2017, neboť finanční pravidla společného podniku mu umožňují, aby opětovně využil prostředky na závazky a platby, a to v období až tří let od okamžiku, kdy tyto prostředky byly v rozpočtu společného podniku zrušeny; vybízí společný podnik, aby pečlivě prováděl své rozpočtové plánování a náležitě zohlednil souběžný postup;

Výzvy k předkládání návrhů

15.  vítá skutečnost, že v návaznosti na výzvy k předkládání nabídek v období 2008–2013 bylo v rámci 7. RP uzavřeno 54 grantových dohod v celkové výši 897 000 000 EUR, což představuje 93 % maximálního příspěvku Unie určeného pro výzkumné činnosti společného podniku;

16.  bere na vědomí trvalý nárůst zapojení malých a středních podniků (MSP) v důsledku podpory jejich účasti na činnostech společného podniku; do konce roku 2014 činil podíl MSP 16 % všech příjemců (oproti 15 % v roce 2013); kromě toho MSP zapojené do projektů společného podniku obdržely 15,8 % prostředků z celkového rozpočtu; vybízí společný podnik, aby v tomto trendu pokračoval;

17.  zdůrazňuje, že společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 převzal v červnu 2014 činnost společného podniku pro inovativní léčiva, avšak není k dispozici dostatek jasných informací o stavu provádění projektů společného podniku pro inovativní léčiva (rozsah plateb či plány plateb na další roky);

Střet zájmů

18.  konstatuje, že politika upravující střet zájmů výkonného ředitele a zaměstnanců společného podniku je veřejně k dispozici na internetových stránkách společného podniku;

19.  vítá skutečnost, že prohlášení o střetu zájmů výkonného ředitele bylo zveřejněno na internetových stránkách společného podniku; všechna jména a životopisy členů správní rady a vědeckého výboru společného podniku a jména osob ve skupině zástupců členských států jsou zveřejněna na internetových stránkách společného podniku; vybízí společný podnik, aby na svých internetových stránkách jednotlivé životopisy zveřejnil;

Právní rámec

20.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že dne 7. července 2014 byla přijata finanční pravidla společného podniku pro inovativní léčiva 2, která vycházejí ze vzorového finančního nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru;

Systémy vnitřní kontroly

21.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise dokončil audit týkající se monitorování a vykazování operativních výsledků, přičemž veškerá jeho doporučení společný podnik zohlednil;

22.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že na počátku roku 2015 byly dokončeny dva audity, přičemž první se týkal kontrol operačních výdajů ex ante a druhý posouzení rizik; společný podnik uplatnil doporučení týkající se kontrol ex ante prostřednictvím akčního plánu, který útvar IAS přijal;

23.  vítá, že byla v únoru 2016 zveřejněna krátká analýza výsledků projektů společného podniku s ohledem na jejich sociálně-ekonomický dopad; bere na vědomí, že externí odborníci připravují rozsáhlejší analýzu sociálně-ekonomického dopadu, která by měla být zveřejněna nejpozději v květnu 2016; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria tuto zprávu předložil;

(1) Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54).

Právní upozornění