Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2196(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0097/2016

Внесени текстове :

A8-0097/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.62
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0198

Приети текстове
PDF 586kWORD 122k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“
P8_TA(2016)0198A8-0097/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година (2015/2196(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8‑0052/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(4), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0097/2016),

1.  Отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 33.
(2) OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 34.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година (2015/2196(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8‑0052/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(4), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0097/2016),

1.  Отлага приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 33.
(2) OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 34.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година (2015/2196(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0097/2016),

A.  като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия („Съвместното предприятие“) е създадено през март 2007 г. за период от 35 години,

Б.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Евратом, представляван от Комисията, държавите – членки на Евратом и трети държави, които са сключили споразумения за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез,

В.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през март 2008 г.,

Бюджетно и финансово управление

1.  Отбелязва, че Сметната палата, в своя доклад за годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“), заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2014 г., както и за резултатите от неговата дейност и за неговите парични потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие;

2.  Отбелязва, че от институциите и органите се изисква всяка година да изготвят доклад за бюджетното и финансовото управление и че предоставената в този доклад информация от съвместното предприятие не е хармонизирана и в много случаи е непълна; отбелязва, че от Комисията се изисква да предостави насоки относно естеството и съдържанието на този доклад;

3.  Отбелязва, че в доклада на Сметната палата се подчертава фактът, че със заключенията на Съвета, приети на 7 юли 2010 г.(1), се одобряват средства в размер на 6 600 000 000 EUR (по стойности за 2008 г.) за вноската на съвместното предприятие за фазата от проекта, свързана с изграждането на „ITER“; отбелязва, че тази сума, удвояваща първоначалните планирани в бюджета разходи за този етап от проекта, не включва 663 000 000 EUR, предложени от Комисията през 2010 г. за покриване на евентуални непредвидени разходи; отчита, че организацията „ITER“ е създала Резервен фонд с цел осигуряване на по-ясен механизъм за обезщетяване на местните агенции за промени в проекта и за предоставяне на стимули на вътрешната организация да приема решения, свеждащи разходите до минимум, в опит да се поправят слабостите, идентифицирани в оценката на управлението на „ITER“ за 2013 г.(2); счита, че значителното увеличаване на разходите за проекта може да застраши други програми, които също се финансират от бюджета на Съюза, и може да противоречи на принципа за икономическа изгода;

4.  Отбелязва със загриженост, че сложността на дейностите на съвместното предприятие предполага, че съществува значителен риск размерът на вноската на съвместното предприятие за фазата на изграждане на проекта да се увеличи; отбелязва, че този риск се дължи основно на промени в обхвата на очакваните резултати на проекта, както и на забавяния в настоящия график, който се счита за нереалистичен, и че новият план за действие на „ITER“, включващ обхват, график и разходи ("новият план за действие на „ITER“"), приет от Съвета на организацията „ITER“ ("Съвета на „ITER“"), планиран за юни 2015 г., беше отложен за ноември 2015 г., а сега е предвиден за средата на 2016 г.; отбелязва освен това, че към момента на одита изоставането от предвидения срок за фазата на изграждане на проекта е изчислено от съвместното предприятие на най-малко 43 месеца; отчита, че съвместното предприятие вече предприема строга политика по отношение на гореизложеното и се въздържа да пристъпи към възлагане на обществени поръчки, докато спецификациите за поръчките не бъдат достатъчно стабилни; отбелязва също така, че съвместното предприятие е преразгледало графика за възлагането на обществени поръчки за всички системи, за да се гарантира, че продължителността на дейностите е правилно определена и че планираните дейности са постижими предвид наличните ресурси на организацията(3);

5.  Констатира факта, че според последната оценка изчисленият от съвместното предприятие през ноември 2014 г. недостиг на средства („отрицателни непредвидени разходи“) до приключването на фазата на изграждане възлиза на 428 000 000 EUR (по стойности за 2008 г.); отчита, че съвместното предприятие понастоящем работи върху една по-точна и актуализирана прогнозна оценка чрез мерки за ограничаване на разходите и че контролът на разходите ще продължи да бъде приоритет на равнище общо управление на проекта под ръководството на новия генерален директор на организация „ITER“; посочва, че по време на заседанието на комисията по бюджетен контрол, проведено на 22 февруари 2016 г., Комисията публично заяви, че „отхвърля“ предложението за план за действие, направено от новия генерален директор на организацията „ITER; отбелязва също така, че съвместното предприятие е въвело централна система за управление на данните за разходите за поддържане на пряк контрол на развитието на бюджета и за редовно наблюдение на промените в размера на разходите(4);

6.  Настоятелно призовава новия генерален директор на организацията „ITER“ да представи публично новия план за действие на „ITER“; очаква, че новият план за действие на „ITER“ категорично ще избегне всякакво по-нататъшно забавяне или допълнителни разходи на проекта „ITER“;

7.  Призовава съвместното предприятие да участва активно в новия план за действие на „ITER“, който следва да включва графика и обхвата на проекта; очаква новият план за действие на „ITER“ допълнително да включва мерки за разглеждане на всички забележки, направени от Сметната палата;

8.  Констатира, че съвместното предприятие все още разработва централна и единна система за интегриране на всички оперативни данни и за извършване на редовен мониторинг и контрол на разчетите, разходите и отклоненията; подчертава значението на наличието на такава система; отбелязва освен това, че съвместното предприятие все още не е актуализирало оценката на стойността на вноската на съвместното предприятие за проекта „ITER“ след приключването на фазата на изграждане; констатира, че съвместното предприятие разполага с напълно функционираща система за контрол и проследяване на разходите на равнище споразумение за възлагане на обществени поръчки и на ниво система, въпреки че към момента на одита все още не е разполагало с всички данни на ниво 6 (договори); констатира, че съвместното предприятие прави разчет на разходите за проекти по отделните екипи за проектите, а не по централизиран и уеднаквен начин; отбелязва, че съвместното предприятие използва редица инструменти за управление на данни за поддържане и управление на своите оперативни и финансови данни, обединени от централна „интегрирана система на докладване“, и че работата за подобряване на системата за управление на данните за разходите и отклоненията напредва;

9.  Потвърждава, че в резултат на предизвикателствата, пред които е изправен проектът „ITER“, новият генерален директор на организацията „ITER“ е представил на Съвета на „ITER“ план за действие, включващ конкретни мерки за преодоляване на основните пречки, които понастоящем засягат развитието на проекта; отбелязва освен това, че що се отнася до съвместното предприятие, новият изпълняващ длъжността директор е изготвил план за действие за съвместното предприятие, който до голяма степен подкрепя плана за действие на организацията „ITER“; констатира, че изпълняващият длъжността директор на съвместното предприятие е представил плана за действие пред управителния съвет на съвместното предприятие през март 2015 г. и че той е бил напълно одобрен, както и че планът за действие на съвместното предприятие допълва плана за действие на организацията „ITER“ в много отношения и набелязва допълнителни подобрения в собствените операции на съвместното предприятие; отбелязва, че по време на извършването на одита практическите мерки за прилагането на двата плана за действие все още са били в процес на определяне; отбелязва също така, че от март 2015 г. тези планове за действия се изпълняват и се наблюдават отблизо от организацията „ITER“ и от съвместното предприятие и се очаква да донесат подобрения;

10.  Отбелязва, че Съветът на „ITER“ е одобрил и работен график за организацията „ITER“ за 2016 и 2017 г., заедно с набор от междинни цели, които да бъдат постигнати през тези години; отправя искане съвместното предприятие да представи тези междинни цели с по-големи подробности пред органа по освобождаване от отговорност;

11.  Отбелязва факта, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността за финансовата 2014 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1 168 800 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 576 600 000 EUR; степента на усвояване на бюджетните кредити за поемане на задължения и извършване на плащания е съответно 100% и 88,5%; отбелязва обаче, че степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания по отношение на първоначалния бюджет за 2014 г. е 73%;

12.  Отбелязва, че по отношение на бюджетните кредити за поети задължения 23% са усвоени чрез поемане на преки индивидуални задължения, а останалите 77% — чрез глобални задължения; отбелязва, че ниското ниво на изпълнение за индивидуалните задължения се обяснява с установеното общо ниво на забавяне на проекта „ITER“ и с големия брой искания за изменение, формулирани от организацията „ITER“;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  Отбелязва факта, че е постигнат значителен напредък и че повечето от автобиографиите на членовете на управителния съвет и неговите помощни органи са били публикувани на уебсайта на съвместното предприятие; отбелязва също така, че в съответствие с процедурния правилник на управителния съвет членовете, които не публикуват автобиографиите си, нямат достъп до системата на съвместното предприятие за управление на документи, съдържаща документацията на управителния съвет(5);

Споразумение за седалището

14.  Констатира, че съвместното предприятие е приветствало предложението на Кралство Испания да се помещава в нова сграда съвместно с една испанска институция; отбелязва обаче, че не е било постигнато споразумение, защото извършеният от независим външен архитект анализ е показал, че наличните помещения не са подходящи(6); настоятелно призовава съвместното предприятие да уведоми органа по освобождаване от отговорност за резултата от неотдавнашните преговори във връзка с нов договор в сегашната сграда;

Условия на работа

15.  Дълбоко е обезпокоен от факта, че съвместното предприятие все още не е приело всички правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица; отбелязва със загриженост, че съвместното предприятие е разчитало на две преходни мерки, за да се избегне правният вакуум в очакване на формалното приемане на останалите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица; отбелязва обаче, че в това отношение е бил постигнат напредък; настоятелно призовава съвместното предприятие спешно да поправи това положение; призовава съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно по-нататъшния напредък и актуалното състояние на изпълнението(7);

Системи за вътрешен контрол

16.  Отбелязва, че през 2014 г. структурата за вътрешен одит на Съвместното предприятие IAC е извършила преглед на мониторинга на изпълнението на договорите и е посочила наличието на важни рискови фактори, като недобре разработения план на някои от дейностите на „ITER“, големия брой заявки за промени по проекта, нереалистичния график на проекта и забавянето в изпълнението на дейностите; отбелязва, че за съвместното предприятие е трудно да смекчи някои от тези рискове по ефективен начин, тъй като те се дължат на организацията „ITER“; отбелязва също така, че прегледът е установил, че е необходим и по-строг контрол и извършване на промени в процесите, по‑специално при управлението и контрола на промените, финансовото управление на договорите и управлението в случаи на неспазване на изискванията;

17.  Отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че вътрешната система на съвместното предприятие за управление на корпоративния риск е установила десет нови риска през 2014 г.; посочва, че от 32 действия, определени за преодоляване на шест много високи рискове, 13 действия са били изпълнени, девет действия са в процес на изпълнение, едно действие е било отменено, тъй като е обявено за неактуално, и девет действия не са започнати към момента на извършването на одита;

18.  Потвърждава, че Службата за вътрешен одит на Комисията ("IAS") е извършила ограничен преглед на управлението на договорите и е подчертала, че съвместното предприятие преминава от организация, която е основно насочена към възлагане на обществени поръчки, към организация, която предимно управлява договори; отбелязва, че прегледът е заключил, че съвместното предприятие постига напредък в създаването на мерки за контрол на ниво предприятие с цел справяне с рисковете, свързани с изпълнението на договорите; отбелязва обаче, че прегледът също така е определил известен брой области, в които мерките за контрол все още не са достатъчно разработени, по-специално по отношение на управлението на измененията на договорите и извънредните ситуации;

Оперативни договори за възлагане на обществени поръчки и безвъзмездни финансови средства

19.  Констатира въз основа на доклада на Сметната палата, че процедурите на договаряне са 58% от всички 67 тръжни процедури, свързани с текущата дейност, които са публикувани през 2014 г., и че има възможност за подобрение на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

20.  Изразява загриженост относно констатацията в доклада на Сметната палата, че с едно изключение, съвместното предприятие не е предоставило средствата, отпуснати за различните договори от бюджета с таван от 6 600 000 000 EUR, към момента на започване на процедурата и че не е представило информация за стойността на разчетите при приключването на тези дейности; припомня на съвместното предприятие, че тази информация е от съществено значение, за да се изчислят отклоненията при разходите от ограничения бюджет; отбелязва също така, че в един от случаите отклонението на стойността на възложения договор спрямо базовата линия на разходите е 29% и че това отклонение не е било отразено в доклада на комисията за оценка; настоятелно призовава съвместното предприятие към прозрачност и стриктно спазване на принципите за добро финансово управление;

21.  Отбелязва със загриженост, че в доклада на Сметната палата се посочват пропуски при оценката на финансовите оферти от комисията за оценка; отбелязва, че в един от случаите нито договорните опции (в размер на 32 000 000 EUR), нито допълнителните разходи, които се очаква да бъдат направени, са били взети предвид при оценката; посочва, че в друг случай офертите не са били сравнени със заложената стойност от ограничения бюджет или с базовата линия на разходите; изтъква, че при нито една от проверените процедури докладите на комисията за оценка не посочват разчета при приключването за тези договори;

22.  Отбелязва, че е имало забавяния при редица процедури за възлагане на обществени поръчки и че при една процедура за възлагане на обществена поръчка съвместното предприятие е трябвало да включи непредвидена и извънбюджетна дейност в работната програма за 2014 г., като стойността на допълнителния договор е била в размер на 2 880 000 EUR; отбелязва, че при една процедура за възлагане на обществена поръчка оценката на техническите критерии за възлагане, определени от комисията за оценка в доклада за оценка, е била твърде обща и посочените становища не са били достатъчно подробни, за да обосноват представените резултати; отбелязва освен това, че въпреки че съвместното предприятие е публикувало съответните обявления за обществени поръчки и е извършило известен брой предварителни дейности по тях, при три процедури за възлагане на обществени поръчки то не е оповестило процедурата чрез предварително обявление с цел повишаване на видимостта и конкурентоспособността, така както се препоръчва в изготвения от Комисията наръчник за възлагане на обществени поръчки;

Цялостен контрол и мониторинг на договорите за възлагане на обществени поръчки, свързани с текущата дейност, и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ

23.  Констатира, че плановете за действие, приети от съвместното предприятие в отговор на вътрешния одит на финансовите потоци, управлението на безвъзмездната финансова помощ и договорите с експерти, са били изпълнени изцяло или в по-голямата си част към март 2015 г.; отбелязва също така, че що се отнася до плановете за действие, приети от съвместното предприятие в отговор на извършените вътрешни одити, от 46-те препоръки, които все още са в процес на изпълнение, 29 са с просрочени срокове за изпълнение;

24.  Отбелязва, че последващите одити на безвъзмездната финансова помощ не са били приключени по време на одита на Сметната палата;

Правна рамка

25.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че съвместното предприятие все още не е изменило своите финансови правила, така че да отрази промените вследствие на новия Финансов регламент(8) и на рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от новия Финансов регламент(9); констатира, че съвместното предприятие е предприело мерки и е започнало диалог с Комисията, за да разреши този въпрос(10); призовава съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък в това отношение;

Права върху интелектуалната собственост и индустриална политика

26.  Констатира, че съвместното предприятие счита предприетите мерки за ефикасни за намаляване на рисковете и за засилване на конкурентоспособността; отбелязва, че по отношение на индустриалната политика съвместното предприятие е изпълнило 24 от общо 32 действия, предвидени до края на 2014 г.(11);

27.  Потвърждава, че съвместното предприятие е предприело мерки по отношение на изключителните права за експлоатацията на интелектуалната собственост в областите извън термоядрения синтез; отбелязва освен това, че е било предвидено съвместното предприятие да изработи дефиниции и методологии за определяне на термоядрени приложения; припомня голямото значение на този въпрос; призовава съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък в това отношение(12);

(1) Заключения на Съвета относно състоянието на „ITER“ от 7 юли 2010 г. (Реф. номер 11902/10).
(2) Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година.
(3) Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година.
(4) Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година
(5) Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година
(6) Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година
(7) Годишен отчет за дейността на ITER“, стр. 104 и Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година
(8) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(9) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(10) Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година.
(11) Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година.
(12) Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година.

Правна информация