Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2196(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0097/2016

Pateikti tekstai :

A8-0097/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.62
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0198

Priimti tekstai
PDF 517kWORD 112k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
P8_TA(2016)0198A8-0097/2016
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonė ir suteikiantį jai lengvatas(4), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0097/2016),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui patvirtinama, kad Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 422, 2015 12 17, p. 33.
(2) OL C 422, 2015 12 17, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 90, 2007 3 30, p. 58.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonė ir suteikiantį jai lengvatas(4), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0097/2016),

1.  atideda Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 422, 2015 12 17, p. 33.
(2) OL C 422, 2015 12 17, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 90, 2007 3 30, p. 58.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2016 m. balandžio 28 d. Europos parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0097/2016),

A.  kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) įsteigta 2007 m. kovo mėn. 35 metų laikotarpiui;

B.  kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Euratomas, kuriam atstovauja Komisija, Euratomo valstybės narės ir kitos trečiosios šalys, sudariusios su Euratomu bendradarbiavimo susitarimus valdomos branduolių sintezės srityje;

C.  kadangi Bendroji įmonė pradėjo savarankiškai dirbti 2008 m. kovo mėn.;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) konstatuoja, jog Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama jos finansinių taisyklių nuostatose;

2.  pažymi, kad institucijos ir įstaigos privalo kasmet parengti ataskaitą apie biudžeto ir finansų valdymą ir kad toje ataskaitoje Bendrosios įmonės pateikta informacija nebuvo suderinta ir dažnai buvo neišsami; pažymi, kad Komisija turi pateikti pastabas dėl šios ataskaitos pobūdžio ir turinio;

3.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje pabrėžiama, jog Taryba savo 2010 m. liepos 7 d. patvirtintose išvadose(1) pritarė tam, kad Bendrajai įmonei būtų skirta 6 600 000 000 EUR (2008 m. vertė) ITER projekto statybos etapo išlaidoms finansuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad į tą sumą, kuri dvigubai didesnė nei pradinės šiam projekto etapui biudžete numatytos išlaidos, nebuvo įtraukti 2010 m. Komisijos pasiūlyti 663 000 000 EUR išlaidoms galimais nenumatytais atvejais padengti; pripažįsta, kad ITER organizacija sudarė rezervo fondą, siekdama nustatyti aiškesnį mechanizmą, pagal kurį nacionalinėms agentūroms kompensuojama už projekto pakeitimus, ir skatina organizuojant vidaus darbą priimti sprendimus, kurie padėtų kuo labiau mažinti išlaidas stengiantis ištaisyti trūkumus, nustatytus 2013 m. vertinant ITER valdymą(2); mano, kad gerokai padidinus projekto išlaidas gali kilti pavojus kitoms programoms, kurios taip pat finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, ir tai gali neatitikti ekonominės naudos principo;

4.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Bendrosios įmonės veiklos sudėtingumo kyla didelė rizika, kad Bendrosios įmonės įnašo į projekto statybos etapą suma išaugs; pažymi, kad tą riziką daugiausia lemia projekto rezultatų apimties pokyčiai ir vėlavimai pagal dabartinį tvarkaraštį, kuris laikomas nerealistiniu, ir kad naują ITER organizacijos veiksmų planą, apimantį veiklos apimtį, tvarkaraštį ir išlaidas (toliau – naujas ITER veiksmų planas), kurį turi parengti ITER organizacijos taryba (toliau – ITER taryba), planuota pateikti 2015 m. birželio mėn., tačiau pateikimas buvo atidėtas iki 2015 m. lapkričio mėn., o dabar numatoma jį pateikti 2016 m. viduryje; be to, pažymi, kad audito metu Bendroji įmonė apskaičiavo, jog projekto statybų etapą vėluojama užbaigti mažiausiai 43 mėnesius; pripažįsta, kad Bendroji įmonė jau imasi griežtos politikos, kad išspręstų pirmiau nurodytas problemas, ir, kol sutarčių specifikacijos nėra pakankamai tvirtai nustatytos, nevykdo viešųjų pirkimų; be to, pažymi, kad Bendroji įmonė peržiūrėjo visų sistemų pirkimo tvarkaraščius, kad įsitikintų veiklos trukmė tinkamumu ir kad suplanuotą darbą būtų galima atlikti naudojant pačioje organizacijoje turimus išteklius(3);

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis Bendrosios įmonės 2014 m. lapkričio mėn. atliktais paskutiniais vertinimais, tam, kad projekto statybų etapas būtų užbaigtas, trūko (neigiamas nenumatytas atvejis) 428 000 000 EUR (2008 m. vertė); pažymi, kad Bendroji įmonė šiuo metu rengia tikslesnę atnaujintą sąmatą taikydama išlaidų ribojimo priemones ir kad vadovaujant naujajam ITER organizacijos generaliniam direktoriui išlaidų kontrolė išliks bendro projekto valdymo lygmens prioritetu; pažymi, kad 2016 m. vasario 22 d. surengtame Biudžeto kontrolės komiteto posėdyje Komisija viešai pareiškė, kad ji „atmetė“ naujojo ITER organizacijos generalinio direktoriaus pateiktą veiksmų plano pasiūlymą; be to, pažymi, kad Bendroji įmonė įdiegė centrinę išlaidų duomenų valdymo sistemą, kad galėtų griežtai kontroliuoti biudžeto raidą ir nuolat stebėti išlaidų nuokrypius(4);

6.  primygtinai ragina naująjį ITER organizacijos generalinį direktorių viešai pristatyti savo naują ITER veiksmų planą; tikisi, kad pagal naują ITER veiksmų planą bus aiškiai vengiama papildomo vilkinimo ar papildomų ITER projekto išlaidų;

7.  prašo Bendrosios įmonės aktyviai prisidėti prie naujo ITER veiksmų plano, kuriame turėtų būti nurodytas projekto įgyvendinimo tvarkaraštis ir projekto apimtis; tikisi, kad į naują ITER veiksmų planą bus papildomai įtrauktos priemonės siekiant atsižvelgti į visas Audito Rūmų pastabas;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė vis dar kuria centrinę ir vientisą sistemą, kuri suteiktų galimybę integruoti visus veiklos duomenis, taip pat nuolat stebėti ir kontroliuoti sąmatas, išlaidas ir nuokrypius; pabrėžia, kad svarbu turėti tokią sistemą; be to, pažymi, kad Bendroji įmonė nepatikslino įvertinimo, koks bus Bendrosios įmonės indėlis į ITER projektą užbaigus statybos etapą; pažymi, kad Bendroji įmonė turi visapusiškai veikiančią sistemą, suteikiančią galimybę kontroliuoti ir stebėti viešųjų pirkimų procedūros lygmens ir sistemos lygmens išlaidas, nors audito metu ji dar neturėjo visų 6 lygmens (sutartys) duomenų; atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė įvertino projektų išlaidas ne centralizuotai ir vientisai, o pagal atskirų projekto grupių įgyvendinamus projektus; pažymi, kad Bendroji įmonė naudoja keletą duomenų valdymo priemonių, suteikiančių jai galimybę tvarkyti ir valdyti savo veiklos ir finansinius duomenis, sujungtus pagrindine „integruotąja duomenų teikimo sistema“, ir kad vykdomas darbas siekiant pagerinti Bendrosios įmonės išlaidų duomenų ir nuokrypių valdymo sistemą;

9.  pažymi, kad naujasis ITER organizacijos generalinis direktorius, atsižvelgdamas į šiuo metu patiriamus sunkumus įgyvendinant ITER projektą, pateikė ITER tarybai veiksmų planą, apimantį specialias priemones pagrindiniams projekto plėtojimo suvaržymams šalinti; be to, pažymi, kad Bendrosios įmonės naujasis laikinai pareigas einantis direktorius parengė Bendrosios įmonės veiksmų planą, kuris iš esmės sutampa su ITER organizacijos veiksmų planu; pažymi, kad Bendrosios įmonės laikinai pareigas einantis direktorius 2015 m. kovo mėn. pateikė veiksmų planą Bendrosios įmonės valdybai, kurį jam visapusiškai pritarė, ir kad Bendrosios įmonės veiksmų planas daugeliu aspektų papildo ITER organizacijos veiksmų planą ir jame numatoma, kaip dar patobulinti pačios Bendrosios įmonės veiklą; pažymi, kad audito metu praktinės šių abiejų veiksmų planų įgyvendinimo priemonės dar tik buvo rengiamos; be to, pažymi, kad nuo 2015 m. kovo mėn. ITER organizacija ir Bendroji įmonė įgyvendina šiuos veiksmų planus, kurie, kaip tikimasi, padės pagerinti padėtį, ir griežtai stebi, kaip jų laikomasi;

10.  pažymi, kad ITER taryba taip pat patvirtino 2016–2017 m. ITER organizacijos darbotvarkę kartu su tikslais, kuriuos reikia pasiekti per tuos metus; prašo Bendrosios įmonės išsamiau pristatyti tuos tikslus biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

11.  pažymi, kad 2014 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 1 168 800 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 576 600 000 EUR mokėjimų asignavimų; įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 100 proc. ir 88,5 proc.; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad, kalbant apie pradinį 2014 m. biudžetą, mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 73 proc.;

12.  pažymi, kad 23 proc. įsipareigojimų asignavimų buvo panaudoti vykdant tiesioginius individualius įsipareigojimus, o likę 77 proc. – vykdant bendrus įsipareigojimus; pažymi, kad žemą individualių įsipareigojimų įvykdymo lygį nulėmė bendras ITER projekto vėlavimas ir daugybė iš ITER organizacijos gautų keitimo prašymų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad padaryta didelė pažanga ir kad daugumos valdybos ir jai pavaldžių organų narių gyvenimo aprašymai yra viešai paskelbti Bendrosios įmonės interneto svetainėje; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nustatyta valdybos darbo tvarkos taisyklėse, savo gyvenimo aprašymų viešai nepaskelbę nariai neturi teisės naudotis Bendrosios įmonės dokumentų valdymo sistema, kurioje saugomi valdybos dokumentai(5);

Susitarimas dėl būstinės

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė teigiamai įvertino Ispanijos Karalystės pasiūlymą dalytis su viena Ispanijos institucija naujomis patalpomis; vis dėlto pažymi, kad susitarimas nebuvo pasiektas, nes nepriklausomam išorės architektui įvertinus turimas patalpas buvo nustatyta, kad jos nėra tinkamos(6); primygtinai ragina Bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kokių rezultatų pasiekta pastaruoju metu vykusiose derybose dėl naujos sutarties, susijusios su dabartiniu pastatu, kuriame yra įsikurta;

Darbo sąlygos

15.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Bendroji įmonė dar nepriėmė visų Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių; susirūpinęs pažymi, kad Bendroji įmonė, siekdama išvengti teisinio vakuumo, kuris atsirastų laukiant, kol bus oficialiai patvirtintos dar negaliojančios Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklės, rėmėsi dviem pereinamojo laikotarpio priemonėmis; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad šioje srityje padaryta pažanga; primygtinai ragina Bendrąją įmonę skubiai ištaisyti šią padėtį; ragina Bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie įgyvendinimo pažangą ir padėtį(7);

Vidaus kontrolės sistemos

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. Bendrosios įmonės vidaus audito skyrius (VAS) atliko sutarčių vykdymo stebėsenos peržiūrą ir nurodė, kad yra rimtų rizikos veiksnių, kaip antai, nebrandi kai kurios su ITER susijusios veiklos koncepcija, projekto pakeitimų prašymų gausa, nerealistinis projekto tvarkaraštis ir veiklos vykdymo vėlavimas; pažymi, kad Bendrajai įmonei sunku veiksmingai švelninti tam tikras minėtos rizikos apraiškas, nes už tai atsakinga ITER organizacija; be to, pažymi, jog atliekant peržiūrą taip pat buvo nustatyta, kad būtina vykdyti griežtesnę kontrolę ir pakeisti procedūras, visų pirma valdymo ir pakeitimų kontrolės, sutarčių finansinio valdymo ir neatitikčių valdymo srityse;

17.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad taikant Bendrosios įmonės vidinę rizikos valdymo sistemą 2014 m. buvo nustatyta dešimt naujų rizikos veiksnių; pažymi, kad iš 32 nustatytų veiksmų, kurie reikia imtis siekiant pašalinti šešis labai didelės rizikos veiksnius, audito metu 13 veiksmų buvo įgyvendinti, devyni buvo vykdomi, vieno buvo atsisakyta kaip neaktualaus ir devynių veiksmų nebuvo pradėta vykdyti;

18.  konstatuoja, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko ribotą sutarčių valdymo peržiūrą ir nurodė, kad Bendroji įmonė iš organizacijos, kuri daugiausia vykdo viešuosius pirkimus, virsta organizacija, kuri daugiausia valdo sutartis; pažymi, kad atlikus peržiūrą padaryta išvada, jog Bendroji įmonė daro pažangą nustatydama visos įmonės mastu taikytinas kontrolės priemones siekiant reaguoti į su sutarčių įgyvendinimu susijusią riziką; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad buvo nustatytos ir tam tikros sritys, kuriose taikomos kontrolės priemonės dar nėra pakankamai išplėtotos, visų pirma sutarčių pakeitimų ir nenumatytų atvejų valdymo srityje;

Su veikla susijusios pirkimo sutartys ir dotacijos

19.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad derybų procedūros sudarė 58 proc. 2014 m. vykdytų 67 su veikla susijusių konkurso procedūrų ir kad pirkimų procedūros gali būti patobulintos;

20.  išreiškia susirūpinimą, jog Audito Rūmai nustatė, kad, išskyrus vieną atvejį, Bendroji įmonė nepateikė informacijos apie tai, kokia suma buvo skiriama skirtingoms sutartims iš 6 600 000 000 EUR apriboto biudžeto pradėjus procedūrą, taip pat nepateikė šių veiksmų baigiamosios sąmatos; primena Bendrajai įmonei, kad tokia informacija būtina skaičiuojant išlaidų nuokrypius nuo apriboto biudžeto; be to, pažymi, kad vienu atveju skirtos sutarties vertės nuokrypis nuo suplanuotų išlaidų siekė 29 proc. ir kad tas nuokrypis nebuvo nurodytas vertinimo komiteto ataskaitoje; primygtinai ragina Bendrąją įmonę veikti skaidriai ir griežtai laikytis patikimo finansų valdymo principų;

21.  susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodomi trūkumai, nustatyti vertinimo komiteto atliktame finansinių pasiūlymų vertinime; pažymi, kad vienu atveju atliekant vertinimą nebuvo atsižvelgta nei į su sutartimi susijusias kitas galimybes (jų vertė siekė 32 000 000 EUR), nei į numatomas papildomas išlaidas; pažymi, kad kitu atveju pasiūlymai nebuvo palyginti atsižvelgiant į iš apriboto biudžeto paskirtą vertę ar planuotas išlaidas; atkreipia dėmesį į tai, kad vertinimo komiteto ataskaitose nepateikiama šių sutarčių baigiamoji sąmata nei vienos iš peržiūrėtų procedūrų atveju;

22.  pažymi, kad vykdant tam tikras viešųjų pirkimų procedūras buvo vėluojama ir kad vienos procedūros atveju Bendroji įmonė turėjo įtraukti į 2014 m. darbo programą nenumatytą ir biudžete nesuplanuotą veiklą, dėl kurios buvo sudaryta papildoma 2 880 000 EUR vertės sutartis; pažymi, kad vienos pirkimų procedūros atveju vertinimo komiteto vertinimo ataskaitoje pateiktas techninių sutarčių sudarymo kriterijų vertinimas buvo pernelyg bendro pobūdžio, o užregistruotos pastabos buvo nepakankamai išsamios suteiktiems balams pagrįsti; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad trijų viešųjų pirkimų procedūrų atveju Bendroji įmonė, nors paskelbė atitinkamus skelbimus apie pirkimą ir atliko kai kuriuos pasirengimo pirkimui veiksmus, nepranešė apie pirkimus išankstinės informacijos skelbimu, kad padidintų matomumą ir konkurenciją, kaip patariama Komisijos viešųjų pirkimų vadove;

Bendra su veikla susijusių viešųjų pirkimų sutarčių ir dotacijų kontrolė ir stebėsena

23.  pripažįsta, kad Bendrosios įmonės veiksmų planai, priimti atsižvelgiant į finansinių grandinių, dotacijų valdymo, sutarčių su ekspertais vidaus auditus, iki 2015 m. kovo mėn. buvo visiškai ar didžia dalimi įvykdyti; be to, pažymi, kad iš 46 dar įgyvendinamų rekomendacijų 29 rekomendacijos, susijusios su Bendrosios įmonės veiksmų planais, patvirtintais reaguojant į atliktus vidaus auditus, nebuvo įgyvendintos iki joms nustatyto galutinio termino;

24.  pažymi, kad ex-post dotacijų auditai Audito Rūmų audito metu nebuvo užbaigti;

Teisinis pagrindas

25.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad Bendroji įmonė dar iš dalies nepakeitė savo finansinių taisyklių, kad atsižvelgtų į pakeitimus, numatytus naujame Finansiniame reglamente(8) ir finansiniame pagrindų reglamente, taikomame įstaigoms, nurodytoms naujo Finansinio reglamento 208 straipsnyje(9); pripažįsta, kad Bendroji įmonė ėmėsi priemonių ir pradėjo dialogą su Komisija, kad išspręstų tą klausimą(10); prašo Bendrosios įmonės informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje pasiektą pažangą;

Intelektinės nuosavybės teisės ir pramonės politika

26.  pažymi, kad Bendroji įmonė mano, kad priemonės, įgyvendinamos siekiant sumažinti riziką ir padidinti konkurenciją, yra veiksmingos; pažymi, kad pramonės politikos srityje Bendroji įmonė iki 2014 finansinių metų pabaigos įgyvendino 24 iš 32 numatytų veiksmų(11);

27.  patvirtina, kad Bendroji įmonė ėmėsi priemonių, susijusių su išskirtinėmis kitose nei sintezė srityse sukurtos intelektinės nuosavybės naudojimo teisėmis; be to, pažymi, kad Bendroji įmonė turėjo parengti apibrėžtis ir metodikas, kad būtų nustatytos sintezės prietaikos; primena, kad šis klausimas labai svarbus; prašo Bendrosios įmonės informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje pasiektą pažangą(12).

(1) 2010 m. liepos 7 d. Tarybos išvados dėl ITER įgyvendinimo padėties (dokumentas Nr. 11902/10).
(2) Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.
(3) Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.
(4) Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.
(5) Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.
(6) Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.
(7) ITER metinė veiklos ataskaita, p. 104; Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.
(8) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(9) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(10) Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.
(11) Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.
(12) Tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ataskaita.

Teisinis pranešimas