Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2196(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0097/2016

Texte depuse :

A8-0097/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.62
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0198

Texte adoptate
PDF 362kWORD 119k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
P8_TA(2016)0198A8-0097/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(4), în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0097/2016),

1.  își amână decizia de a acorda directorului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 422, 17.12.2015, p. 33.
(2) JO C 422, 17.12.2015, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(4), în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0097/2016),

1.  amână închiderea conturilor Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 422, 17.12.2015, p. 33.
(2) JO C 422, 17.12.2015, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0097/2016),

A.  întrucât întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în martie 2007 pentru o perioadă de 35 de ani;

B.  întrucât membrii întreprinderii comune sunt Euratom, reprezentat de Comisie, statele membre ale Euratom și țări terțe care au încheiat cu Euratom acorduri de cooperare în domeniul fuziunii nucleare controlate;

C.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în martie 2008,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de declarația Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) din Raportul său privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”) potrivit căreia conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

2.  observă că instituțiile și organismele au obligația să elaboreze în fiecare an un raport privind gestiunea bugetară și financiară, iar informațiile incluse de Întreprinderea comună în acest raport nu erau armonizate, fiind în multe cazuri incomplete; constată că Comisia trebuie să furnizeze instrucțiuni cu privire la natura și conținutul acestui raport;

3.  constată că raportul Curții a subliniat faptul că concluziile Consiliului adoptate la 7 iulie 2010(1) au aprobat suma de 6 600 000 000 EUR (la valorile din 2008) reprezentând contribuția întreprinderii comune la faza de construcție din cadrul proiectului ITER; observă că această sumă, care reprezintă dublul costurilor inițiale prevăzute în buget pentru această fază a proiectului, nu includea cuantumul de 663 000 000 EUR propus de Comisie în 2010 pentru a acoperi eventualele cheltuieli neprevăzute; ia act de faptul că Organizația ITER a creat un fond de rezervă cu scopul de a asigura un mecanism mai clar care să compenseze agențiile naționale pentru modificările de proiectare și să stimuleze organizația internă să adopte soluții pentru a reduce la minimum costurile în încercarea de a remedia deficiențele identificate de către evaluarea gestionării ITER din 2013(2); consideră că creșterea semnificativă a costurilor proiectului poate pune în pericol alte programe care sunt, de asemenea, finanțate de la bugetul Uniunii și poate contraveni principiului rentabilității;

4.  observă cu îngrijorare că complexitatea activităților derulate de întreprinderea comună implică un risc semnificativ ca suma cu care aceasta contribuie la faza de construcție din cadrul proiectului să crească; remarcă faptul că acest risc este determinat, în principal, de eventualele modificări aduse sferei rezultatelor preconizate ale proiectului și de întârzierile înregistrate față de calendarul actual, care a fost considerat nerealist, și că prezentarea unui nou plan de acțiune pentru proiectul Organizația ITER, inclusiv a sferei, calendarului și costurilor („noul plan de acțiune ITER”), de către Consiliul Organizației ITER („Consiliul ITER”), planificată pentru luna iunie 2015, a fost amânată pentru luna noiembrie 2015, fiind programată acum pentru mijlocul lui 2016; remarcă și faptul că, la momentul desfășurării auditului, întreprinderea comună estima că perioada de timp cu care se va depăși calendarul fazei de construcție din cadrul proiectului este de cel puțin 43 de luni; constată că întreprinderea comună este în curs de a adopta o politică strictă privind aspectele de mai sus și se abține să efectueze achiziții până când specificațiile contractuale nu vor fi suficient de stabile; constată, de asemenea, că întreprinderea comună a revizuit calendarele de achiziții pentru toate sistemele pentru a se asigura că duratele activităților sunt corecte și că activitățile planificate sunt realizabile cu resursele disponibile în cadrul organizației(3);

5.  ia act de faptul că cea mai recentă estimare a deficitului de finanțare („eveniment contingent negativ”) până la finalizarea fazei de construcție, care a fost calculată de întreprinderea comună în noiembrie 2014, se ridica la 428 000 000 EUR (la valorile din 2008); ia act de faptul că întreprinderea comună lucrează în prezent la o estimare mai precisă și actualizată prin intermediul măsurilor de limitare a costurilor și că controlul costurilor va continua să reprezinte o prioritate la nivelul gestionării globale a proiectului sub conducerea noului director general al Organizației ITER; scoate în evidență faptul că în cursul reuniunii Comisiei pentru control bugetar desfășurate la 22 februarie 2016, Comisia Europeană a declarat public că „respinge” propunerea de plan de acțiune făcută de noul director general al Organizației ITER; constată, de asemenea, că întreprinderea comună a introdus un sistem centralizat de gestionare a datelor referitoare la costuri pentru a menține un control strict asupra evoluției bugetului și a monitoriza în mod regulat abaterile de la costurile estimate(4);

6.  îl îndeamnă pe noul director general al Organizației ITER să își prezinte public noul plan de acțiune ITER; se așteaptă ca noul plan de acțiune ITER să evite clar orice nouă întârziere și orice costuri suplimentare pentru Proiectul ITER;

7.  solicită întreprinderii comune să participe activ la noul plan de acțiune ITER, care ar trebui să cuprindă calendarul și sfera proiectului; se așteaptă ca noul plan de acțiune ITER să includă în plus măsuri care să abordeze toate observațiile Curții;

8.  observă că întreprinderea comună se află în continuare într-un proces de dezvoltare a unui sistem centralizat și uniform care să integreze toate datele operaționale și care să permită o monitorizare și un control periodic al estimărilor, al costurilor și al abaterilor; subliniază cât este de important să existe un asemenea sistem; constată, în plus, că întreprinderea comună nu și-a actualizat evaluarea contribuției sale la proiectul ITER după finalizarea fazei de construcție; ia act de faptul că întreprinderea comună dispune de un sistem pe deplin funcțional pentru controlul și monitorizarea costurilor la nivelul acordului de achiziții și la nivelul sistemului, deși, la momentul auditului, nu dispunea încă de toate datele de la nivelul 6 (contracte); ia act de faptul că întreprinderea comună a estimat costurile aferente proiectelor în cadrul echipelor de proiect individuale, nu în mod centralizat și uniform; observă că întreprinderea comună utilizează o serie de instrumente de gestionare a datelor pentru a menține și a gestiona datele sale operaționale și financiare, care sunt integrate printr-un „sistem integrat de raportare” central, și că se realizează progrese în direcția îmbunătățirii sistemului său de gestionare a datelor privind costurile sau a abaterilor;

9.  constată că, date fiind provocările cu care proiectul ITER se confruntă în prezent, noul director general al Organizației ITER a prezentat Consiliului ITER un plan de acțiune care conține o serie de măsuri specifice menite să abordeze principalele constrângeri care afectează momentan derularea proiectului; observă, de asemenea, că, în ceea ce privește întreprinderea comună, noul său director interimar a prezentat un plan de acțiune al întreprinderii comune, care vine, în mare parte, în sprijinul planului de acțiune al Organizației ITER; ia act de faptul că, potrivit întreprinderii comune, directorul întreprinderii comune a prezentat un plan de acțiune Consiliului de administrație al întreprinderii comune în martie 2015, care l-a aprobat în totalitate, și că planul de acțiune al întreprinderii comune completează planul de acțiune al Organizației ITER în mai multe privințe și identifică noi îmbunătățiri în cadrul operațiunilor interne ale întreprinderii comune; constată că, la momentul efectuării auditului, măsurile practice de punere în aplicare a ambelor planuri erau încă în curs de definire; observă, de asemenea, că, începând din martie 2015, aceste planuri de acțiune sunt puse în aplicare și monitorizate îndeaproape de către Organizația ITER și întreprinderea comună și se așteaptă să aducă îmbunătățiri;

10.  ia act de faptul că Consiliul ITER a aprobat, de asemenea, un calendar de lucru pentru Organizația ITER pentru anii 2016 și 2017, împreună cu un set de obiective de etapă care să fie atinse în acești ani; invită întreprinderea comună să comunice mai detaliat aceste obiective de etapă autorității care acordă descărcarea de gestiune;

11.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2014 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 1 168 800 000 EUR și credite de plată în valoare de 576 600 000 EUR; pentru creditele de angajament, rata de utilizare a fost de 100 %, iar pentru creditele de plată, de 88,5 %; constată totuși că rata de execuție a creditelor de plată înscrise în bugetul inițial pentru exercițiul 2014 a fost de 73 %;

12.  observă că, în ceea ce privește creditele de angajament, 23 % au fost executate prin angajamente directe individuale, iar restul de 77 % prin angajamente globale; observă că rata scăzută de execuție prin angajamente individuale se explică prin întârzierea generală înregistrată de proiectul ITER și prin numeroasele cereri de modificare primite din partea Organizației ITER;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  ia act de faptul că au fost realizate progrese semnificative și că majoritatea CV-urilor membrilor Consiliului de guvernare și ai organismelor sale subsidiare au fost publicate pe site-ul de internet al întreprinderii comune; observă, de asemenea, că, în conformitate cu Regulamentul de procedură al Consiliului de administrație, membrii care nu își publică CV-urile nu au acces la sistemul întreprinderii comune de gestionare a documentelor, care conține documentele Consiliului de administrație(5);

Acordul de găzduire

14.  constată, pe baza informațiilor furnizate de întreprinderea comună, că aceasta a salutat oferta făcută de Regatul Spaniei, care a propus un nou sediu partajat cu o instituție spaniolă; constată totuși că nu s-a ajuns la un acord deoarece, în urma unei analize efectuate de către un arhitect extern independent, spațiul disponibil s-a dovedit a fi inadecvat(6); solicită insistent întreprinderii comune să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu rezultatul ultimelor negocieri privind reînnoirea contractului de închiriere a clădirii în care este găzduită în prezent;

Condițiile de muncă

15.  își exprimă profunda îngrijorare față de faptul că întreprinderea comună nu a adoptat încă toate normele de aplicare a Statutului funcționarilor; observă cu îngrijorare că, pentru a evita un vid juridic până la adoptarea formală a normelor de aplicare a Statutului funcționarilor, întreprinderea comună s-a bazat pe două măsuri tranzitorii; ia totuși act de faptul că au fost făcute progrese în acest sens; solicită insistent întreprinderii comune să rezolve de urgență situația; invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la viitoarele progrese și la stadiul punerii în aplicare(7);

Sistemele de control intern

16.  constată că, în 2014, structura de audit intern a întreprinderii comune a examinat monitorizarea execuției contractelor și a pus în lumină existența unor factori de risc importanți, cum ar fi concepția imatură a unora dintre activitățile ITER, numărul semnificativ de cereri de modificare a proiectului, calendarul nerealist al proiectului și întârzierea care afectează implementarea activităților; observă că este dificil pentru întreprinderea comună să atenueze unele dintre aceste riscuri în mod eficace, întrucât activitățile aferente țin de competența Organizației ITER; observă, în plus, că, în urma acestei examinări, s-a constatat, de asemenea, că sunt necesare controale mai riguroase și schimbări la nivel de procese, în special în ceea ce privește controlul managementului și al schimbărilor, gestiunea financiară a contractelor și gestionarea neconformităților;

17.  constată cu îngrijorare din raportul Curții că sistemul intern de gestionare a riscurilor la nivelul întreprinderii comune a identificat zece riscuri noi în 2014; observă că, dintre cele 32 de acțiuni identificate în vederea atenuării celor șase riscuri foarte ridicate, 13 au fost puse în aplicare, nouă se aflau în curs de punere în aplicare, una a fost anulată pe motiv că nu mai era aplicabilă și nouă nu fuseseră încă demarate la momentul auditului;

18.  constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei („IAS”) a desfășurat o examinare limitată a gestionării contractelor și a subliniat faptul că întreprinderea comună este în curs de transformare dintr-o organizație axată în principal pe achiziții într-o organizație axată în principal pe gestionarea contractelor; observă că examinarea a concluzionat că întreprinderea comună realizează progrese în instituirea unor controale la nivel de entitate care abordează riscurile legate de execuția contractelor; constată totuși că examinarea a identificat, de asemenea, anumite domenii în care controalele nu sunt încă suficient de mature, în special în ceea ce privește gestionarea amendamentelor la contracte și a evenimentelor contingente;

Contracte de achiziții aferente activităților operaționale și granturi

19.  constată din raportul Curții că procedurile negociate au reprezentat 58 % din cele 67 de proceduri de achiziții aferente activităților operaționale lansate în 2014 și că procedurile de achiziții pot fi încă îmbunătățite;

20.  se arată preocupat de constatările din raportul Curții că, cu o singură excepție, întreprinderea comună nu a reușit să comunice suma alocată fiecărui contract în parte din bugetul limitat la 6 600 000 000 EUR la momentul lansării procedurii și nu a furnizat estimarea costurilor la momentul finalizării acestor activități; reamintește întreprinderii comune că aceste informații sunt necesare pentru a calcula suma cu care costurile pot devia față de bugetul plafonat; observă, în plus, că, într-un caz, valoarea la care a fost atribuit contractul devia cu 29 % față de costul de referință și că această deviație nu a fost evidențiată în raportul comisiei de evaluare; îndeamnă întreprinderea comună să respecte cu strictețe principiile transparenței și bunei gestiuni financiare;

21.  constatată cu îngrijorare că constatarea în raportul Curții a unor deficiențe în ceea ce privește evaluarea ofertelor financiare de către comisia de evaluare; observă că, într-un caz, nu s-au luat în considerare la evaluare nici opțiunile din contract (în valoare de 32 000 000 EUR), nici costurile suplimentare care urmau să fie suportate; remarcă faptul că, într-un alt caz, nu s-a realizat o comparație a ofertelor cu valoarea alocată din bugetul plafonat sau cu costurile de referință; subliniază că rapoartele comisiei de evaluare nu au menționat estimarea costurilor la momentul finalizării acestor activități pentru niciuna dintre procedurile revizuite;

22.  constată că derularea anumitor proceduri de achiziții a fost afectată de întârzieri și că, în cazul unei proceduri de achiziții, întreprinderea comună a trebuit să includă în programul de activitate pentru 2014 o activitate neprevăzută și neînscrisă în buget, care a avut drept rezultat un contract suplimentar de 2 880 000 EUR; observă că, într-una dintre procedurile de achiziții examinate, evaluarea criteriilor tehnice de atribuire a fost prezentată de comisia de evaluare, în raportul său, în termeni prea vagi, iar observațiile consemnate nu erau suficient de detaliate pentru a justifica punctajul acordat; constată, de asemenea, că, în cazul a trei proceduri de achiziții, deși a publicat anunțurile de participare și a desfășurat o serie de activități prealabile achiziției, întreprinderea comună nu a asigurat publicitatea contractelor prin intermediul anunțurilor de intenție, pentru a spori vizibilitatea și concurența, astfel cum se recomandă în Vademecumul Comisiei în materie de achiziții publice;

Controlul și monitorizarea globală a contractelor de achiziții aferente activităților operaționale și a granturilor

23.  ia act de faptul că planurile de acțiune adoptate de întreprinderea comună în urma auditurilor interne privind circuitele financiare, gestionarea granturilor și contractele încheiate cu experți erau puse în aplicare fie în totalitate, fie în cea mai mare parte a lor în martie 2015; constată și faptul că termenul de punere în aplicare a 29 dintre cele 46 de recomandări care se aflau încă în curs de implementare fusese depășit în cazul planurilor de acțiune adoptate de întreprinderea comună ca răspuns la auditurile interne desfășurate;

24.  constată că auditurile ex post efectuate cu privire la granturi nu fuseseră finalizate la momentul auditului Curții;

Cadrul juridic

25.  ia act din raportul Curții de faptul că întreprinderea comună nu și-a modificat încă normele financiare pentru a reflecta modificările aduse de noul regulament financiar(8) și de Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din noul regulament financiar(9); observă că întreprinderea comună a luat măsuri și a inițiat un dialog cu Comisia pentru a soluționa această problemă(10); invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Drepturile de proprietate intelectuală și politica industrială

26.  constată, pe baza informațiile furnizate de întreprinderea comună, că aceasta consideră că măsurile în vigoare sunt eficiente pentru a atenua riscurile și pentru a crește concurența; ia act de faptul că, în ceea ce privește politica industrială, întreprinderea comună a pus în aplicare 24 din cele 32 de acțiuni prevăzute până la sfârșitul exercițiului financiar 2014(11);

27.  constată că întreprinderea comună a luat măsuri privind drepturile exclusive de exploatare asupra proprietății intelectuale produse în domeniile din afara fuziunii; remarcă, de asemenea, că întreprinderea comună a fost concepută pentru a elabora definiții și metodologii pentru identificarea aplicațiilor în domeniul fuziunii; reamintește importanța deosebită a acestei chestiuni; invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens(12).

(1) Concluziile Consiliului din 7 iulie 2010 privind situația ITER (ref. 11902/10).
(2) Raport cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.
(3) Raport cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.
(4) Raport cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.
(5) Raport cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.
(6) Raport cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.
(7) Raportul anual de activitate al ITER - p. 104 & Raportul cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.
(8) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(9) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(10) Raport cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.
(11) Raport cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.
(12) Raport cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013.

Notă juridică