Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2197(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0089/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0089/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.63
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0199

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 83k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(4) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0089/2016),

1.  myöntää SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 70.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 72.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(4) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0089/2016),

1.  hyväksyy SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 70.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 72.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0089/2016),

A.  ottaa huomioon, että SESAR-yhteisyritys perustettiin helmikuussa 2007 hallinnoimaan SESAR-ohjelmaa (Single European Sky Air Traffic Management Research), jolla pyritään nykyaikaistamaan Euroopan liikenteen hallintaa;

B.  ottaa huomioon, että kesäkuussa 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 721/2014 SESAR-yhteisyritys korvattiin SESAR2-yhteisyrityksellä ja yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin 31. joulukuuta 2024 asti;

C.  ottaa huomioon, että SESAR-hankkeet jakautuvat Eurocontrolin järjestämään ”määrittelyvaiheeseen” (2004–2007), ensimmäiseen ”kehitysvaiheeseen” (2008–2016), jota rahoitetaan ohjelmakauden 2008–2013 puitteissa ja jota hallinnoi yhteisyritys, ja ”käyttöönottovaiheeseen” (2014–2020), jota toteutetaan rinnakkain ”kehitysvaiheen” kanssa; ottaa huomioon, että käyttöönottovaihetta oletettavasti johtavat teollisuus ja sidosryhmät ja että tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa laajalti uusi ilmaliikenteen hallinnan infrastruktuuri;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa vuonna 2007;

E.  ottaa huomioon, että yhteisyritys suunniteltiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi, jonka perustajaosakkaita ovat unioni ja Eurocontrol;

F.  ottaa huomioon, että SESAR-hankkeen vuosien 2008–2016 kehitysvaiheen talousarvio on 2 100 000 000 euroa, josta unioni, Eurocontrol ja toimiin osallistuvat julkiset ja yksityiset yhteistyökumppanit vastaavat samansuuruisilla osuuksilla;

Yleistä

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus perustuu liian moniin yleisluonteisiin huomautuksiin käyttökelpoisten erityisten huomautusten sijasta; edellyttää siksi tarkastusta, jossa keskitytään tiiviimmin vuotuiseen taloudelliseen tulokseen, monivuotisten hankkeiden täytäntöönpanoa koskevaan tilanteeseen (mukaan lukien selkeä esitys talousarvion toteuttamisesta kyseiseltä vuodelta ja edeltäviltä vuosilta) sekä hankkeiden tuloksiin ja täytäntöönpanoon;

2.  toteaa, että toimielimiltä ja elimiltä edellytetään, että ne laativat joka vuosi selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta, ja että yhteisyrityksen selvityksessä antamat tiedot olivat epäyhdenmukaisia ja usein puutteellisia; katsoo, että komission on aiheellista antaa kertomuksen luonnetta ja sisältöä koskevia ohjeita;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 työohjelmaan kuuluu erityiskertomus yhteisyritysten tuloksellisuuden tarkastuksesta;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 13 119 600 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 121 942 760 euroa maksumäärärahoja(1);

5.  panee merkille, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,4 prosenttia (99,6 prosenttia vuonna 2013); panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 79,8 prosenttia (94,4 prosenttia vuonna 2013)(2);

6.  panee merkille, että kolmen osakkaan vuotuisen maksupyynnön maksamista lykättiin vuoden 2014 lopusta vuoden 2015 alkuun (kaikkiaan maksupyyntöjä oli 15); kehottaa yhteisyritystä ja sen osakkaita esittämään maksupyynnöt ajoissa ja välttämään lykkäämistä sekä varmistamaan, että sen varainhoito on moitteetonta kaikissa vaiheissa;

7.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi 25. kesäkuuta 2015 yhteisyrityksen varainhoitosäännökset ohjelmakaudelle 2014–2020(3) sen jälkeen, kun komissio oli hyväksynyt 4. kesäkuuta 2015 täytäntöönpanopäätöksen, jonka nojalla sallitaan yhteisyrityksen varainhoitosäännösten poikkeaminen komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013;

8.  panee merkille, että yhteisyrityksen kehitysvaihe koostui 31. joulukuuta 2014 yhteensä 16 osakkaan (Eurocontrol mukaan lukien) työstä, joka liittyi ohjelmatoimiin, ja että mukana oli yli 100 yksityisen ja julkisen sektorin osallistujaa ja alihankkijaa; pitää myönteisenä, että monenvälisen puitesopimuksen neljännen muutosversion nojalla rahoitetuista 369:stä SESAR-ohjelman hankkeesta 348 hankkeen (94 prosenttia) kohdalla täytäntöönpano oli käynnissä tai saatu päätökseen(4);

9.  ottaa huomioon, että monenvälisen puitesopimuksen neljännen muutosversion nojalla unionin ja Eurocontrolin muille 15 osakkaalle (1. tammikuuta 2014 alkaen) maksettavana olevista rahoitusosuuksista 100 prosenttia (556 miljoonaa euroa) oli sidottu; panee lisäksi merkille, että 31. joulukuuta 2014 mennessä määrästä oli maksettu 66 prosenttia (369 miljoonaa euroa) ja jäljelle jäävä 34 prosenttia (187 miljoonaa euroa) on määrä maksaa 31. joulukuuta 2017 mennessä(5);

10.  panee merkille, ettei SESAR-yhteisyrityksen ja SESAR2-yhteisyrityksen suorittamista jälkitarkastuksista ole esitetty tietoja; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa tietoja jälkitarkastusten määrästä, kohteena olevista kokonaismääristä ja havainnoista;

11.  panee merkille, että seitsemänteen puiteohjelmaan kohdennettujen maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,44 prosenttia (13 046 425 euroa kaikkiaan 13 119 600 eurosta) ja maksumäärärahojen käyttöaste puolestaan 79,82 prosenttia (97 328 996 euroa kaikkiaan 121 942 760 eurosta)(6); panee lisäksi merkille, että tietoja ei ollut saatavana Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kohdennetuista maksusitoumus- ja maksumäärärahoista; katsoo, että nämä ilmaisimet (maksu- ja maksusitoumusmäärärahat) eivät anna takeita tuloksellisuuden todellisesta arvioinnista, koska seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 ‑puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevia tietoja ei ole erotettu selvästi; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle nämä tiedot varainhoitovuoden 2014 osalta ja sisällyttämään tulevien vuosien kertomuksiin erilliset tiedot talousarvion toteuttamisesta seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 ‑puiteohjelman osalta;

12.  toteaa, että seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitetut yhteisyrityksen ohjelmat ovat edelleen käynnissä; toteaa, että määrärahat ovat käytettävissä vuoteen 2016 saakka, koska yhteisyrityksen varainhoitosäännökset mahdollistavat sen, että maksusitoumus- ja maksumäärärahat otetaan uudelleen talousarvioon kolmen vuoden kuluessa niiden peruuttamisesta yhteisyrityksen talousarviosta; kannustaa yhteisyritystä suunnittelemaan talousarvionsa huolellisesti ja ottamaan rinnakkaisen prosessin asianmukaisesti huomioon;

13.  pitää valitettavana luontois- ja käteissuorituksia koskevien tietojen niukkuutta; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tarkastelemaan tulevissa kertomuksissaan myös seitsemättä puiteohjelmaa ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevaa arviointimenettelyä ja puiteohjelmia koskevien luontois- ja käteissuoritusten tasoa sekä esittämään havaintonsa eriytettyinä kummankin puiteohjelman osalta;

Ehdotuspyynnöt

14.  pitää myönteisenä, että yksi tärkeimmistä saavutuksista vuonna 2014 oli yleisilmailua ja rotocraft-toimintoja koskevan uuden hankkeen käynnistäminen(7);

15.  panee merkille, että SESAR2-yhteisyritys otti kesäkuussa 2014 hoitaakseen SESAR‑yhteisyrityksen toiminnan; toteaa, että SESAR-yhteisyrityksen hankkeiden toteuttamisen tilanteesta ei ole riittävästi selviä tietoja (maksujen määrä, lähivuosien maksusuunnitelmat);

Sisäisen tarkastuksen toiminto ja komission sisäisen tarkastuksen osasto

16.  panee merkille, että yhteisyrityksen oma sisäinen tarkastus toimitti tarkastuksia, jotka koskivat henkilöresursseja/palvelukseen ottoa ja suoriteperusteisen kirjanpidon Workflow-moduulin käyttöoikeuksien hyväksymistä, ja antoi muita tarkastusvarmuuteen liittyviä palveluja ja konsultointipalveluja(8);

17.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen osasto suoritti riskienhallintaa koskevan tarkastuksen ja riskienarvioinnin; toteaa, että tarkastuksen perusteella esitettiin ja hyväksyttiin kolme suositusta, joista yhtään ei luokiteltu ”kriittiseksi” mutta kaksi luokiteltiin ”erittäin tärkeiksi” ja yksi ”tärkeäksi”; toteaa, että toimintasuunnitelmaa toteutetaan parhaillaan(9);

18.  pitää myönteisenä, että Clean Sky2 -yhteisyrityksen kanssa allekirjoitettiin yhteistyöpöytäkirja, jonka tarkoituksena on lujittaa yhteyksiä ja vahvistaa synergioita;

19.  pitää valitettavana, että yhteisyritys ei ole julkaissut kertomusta toimintansa sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan edellä mainitun kertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Riskien hallinta

20.  toteaa, että yhteisyritys toteutti vuonna 2014 kaksi mittavaa arviointia tarkastellakseen uudestaan keskeisiä ohjelmariskejä ja toimia niiden lieventämiseksi; panee merkille, että arvioinnin perusteella laadittiin luettelo 33 ohjelma- ja yhteisyritysriskistä, joista yhdeksän katsottiin ns. huippuriskeiksi niiden kriittisyystason vuoksi; katsoo, että tietyt ulkoiset tekijät vuonna 2014 johtivat epävarmuuteen ohjelman tulevaisuuden suhteen ja että riskejä havaittiin enemmän kuin yleensä (epävarmat talousennusteet, uusi monivuotinen rahoituskehys, yhteisyrityksen ja siitä vastaavan pääosaston organisaatiomuutokset jne.); panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on toteuttanut tai on toteuttamassa erityisiä korjaavia toimia;

Yhteisyrityksen rooli

21.  muistuttaa, että yhteisyrityksellä on olennainen rooli SESAR-hankkeeseen, joka on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kulmakivi, liittyvän tutkimuksen koordinoinnissa ja toteuttamisessa; toteaa lisäksi, että SESAR-hankkeen käyttöönottovaihe käynnistyi vuonna 2014; pitää tässä yhteydessä myönteisenä sitä, että on perustettu SESAR‑hankkeen käyttöönoton hallinnointielin, joka raportoi SESAR-hankkeen puitteissa kehitettyjen uusien toiminnallisten ratkaisujen ja teknisten parannusten täytäntöönpanosta ja seuraa sitä ja varmistaa siten hankkeen tosiasiallisen käyttöönoton;

22.  kehottaa yhteisyritystä ja käyttöönoton hallinnointielintä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa lisäämään Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevan ohjelman puitteissa ehdotettujen hankkeiden määrää ja parantamaan niiden laatua; palauttaa mieliin talousarviomenettelyssä esitetyn parlamentin kannan, jonka mukaan kaikki Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan strategisten investointien rahastoon siirretyt varat on saatava takaisin.

(1)Tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2014, liite I, s. 2.
(2)Tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2014, s. 7.
(3)Tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2014, s. 8.
(4)Tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2014, s. 7.
(5)Tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2014, s. 7.
(6)SESAR-yhteisyrityksen lopullinen tilinpäätös, s. 36
(7)Vuotuinen toimintakertomus, s. 33.
(8)Tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2014, s. 8.
(9)Vuotuinen toimintakertomus, s. 119.

Oikeudellinen huomautus