Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2197(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0089/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0089/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.63
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0199

Usvojeni tekstovi
PDF 419kWORD 96k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće SESAR
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014. (2015/2197(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(4), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0089/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 422, 17.12.2015., str. 70.
(2)SL C 422, 17.12.2015., str. 72.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 64, 2.3.2007., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014. (2015/2197(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(4), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0089/2016),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 422, 17.12.2015., str. 70.
(2)SL C 422, 17.12.2015., str. 72.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 64, 2.3.2007., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014. (2015/2197(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0089/2016),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće SESAR („Zajedničko poduzeće”) osnovano u veljači 2007. kako bi vodilo Istraživački program o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR), kojemu je cilj modernizirati upravljanje prometom u Europi;

B.  budući da je nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) br. 721/2014 Zajedničko poduzeće SESAR 2 u lipnju 2014. zamijenilo Zajedničko poduzeće SESAR, čime je postojanje Zajedničkog poduzeća produljeno do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su projekti SESAR-a podijeljeni na „fazu definicije” (2004. – 2007.), koju nadzire Eurocontrol, prvu „fazu razvoja” (2008. – 2016.), koja se financira sredstvima iz programskog razdoblja 2008. – 2013. kojom upravlja Zajedničko poduzeće i „fazu uvođenja” (2014. – 2020.), koja se provodi usporedno s „fazom razvoja”; budući da se očekuje da će fazu uvođenja voditi predstavnici industrije i drugi dionici u cilju proizvodnje na veliko i provedbe nove infrastrukture za upravljanje zračnim prometom;

D.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom 2007.;

E.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano kao javno-privatno partnerstvo čiji su osnivači Unija i Eurocontrol;

F.  budući da proračun za fazu razvoja projekta SESAR za razdoblje 2008. – 2016. iznosi 2 100 000 000 EUR te u njemu jednakim udjelima sudjeluju Europska Unija, Eurocontrol te javni i privatni partneri uključeni u projekt,

Općenito

1.  primjećuje da se izvješće Revizorskog suda temelji na previše općenitih primjedbi umjesto na utemeljenim i konkretnim primjedbama; stoga traži reviziju koja će se posebno usredotočiti na godišnje financijske rezultate, provedbeni status višegodišnjih projekata (uključujući jasan prikaz izvršenja proračuna za tu godinu i za prethodne godine) te na rezultate i njihovu provedbu;

2.  napominje da su institucije i tijela obvezni svake godine izraditi izvješće o upravljanju proračunom i financijama i da su informacije koje je Zajedničko poduzeće navelo u tim izvješćima bile nedovoljno usklađene i često nepotpune; Komisija bi trebala dati smjernice u pogledu obilježja i sadržaja tih izvješća;

3.  prima na znanje da program rada Revizorskog suda za 2016. uključuje i tematsko izvješće o reviziji uspješnosti zajedničkih poduzeća;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  napominje na temelju izvješća o završnoj godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji da konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. uključuje odobrena sredstva za preuzete obveze u iznosu od 13 119 600 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 121 942 760 EUR(1);

5.  napominje da je stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za preuzete obveze iznosila 99,4 % (2013. je iznosila 99,6 %); nadalje, napominje da je stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 79,8 % (2013. je iznosila 94,4 %)(2);

6.  prima na znanje da je za tri od petnaest godišnjih zahtjeva članova za povrat troškova plaćanje odgođeno s kraja 2014. na početak 2015.; poziva Zajedničko poduzeće i njegove članove da pravovremeno prilože zahtjeve za povrat troškova i da izbjegnu odgode plaćanja te da u svakom trenutku osigura dobro financijsko upravljanje njegovim financijskim sredstvima;

7.  prima na znanje da je upravni odbor 25. lipnja 2015. usvojio financijska pravila Zajedničkog poduzeća za programsko razdoblje 2014. – 2020.(3), u skladu s Provedbenom odlukom Komisije usvojenom 4. lipnja 2015. kojom se odobravaju odstupanja u pogledu financijskih pravila Zajedničkog poduzeća u odnosu na Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013;

8.  ističe da je do 31. prosinca 2014. razvojna faza Zajedničkog poduzeća obuhvaćala rad 16 članova (uključujući Eurocontrol) na aktivnostima programa koje su uključivale više od 100 privatnih i javnih subjekata i podugovaratelja; pozdravlja činjenicu da je od 369 programskih projekata Zajedničkog poduzeća SESAR obuhvaćenih četvrtom izmjenom Multilateralnog okvirnog sporazuma njih 348 (94 %) bilo u postupku provedbe ili su dotad bili završeni(4);

9.  uzima u obzir činjenicu da je rezervirano 100 % (556 milijuna EUR) doprinosa koje Europska unija i Eurocontrol isplaćuju za ostalih 15 članova (od 1. siječnja 2014.) u okviru četvrte izmjene Multilateralnog okvirnog sporazuma; nadalje, napominje da se 66 % (369 milijuna EUR) tog iznosa isplatilo do 31. prosinca 2014., a isplata preostalih 34 % (187 milijuna EUR) očekuje se do 31. prosinca 2017.(5);

10.  napominje nedostatak informacija o ex post revizijama koje provode zajednička poduzeća SESAR i SESAR 2; poziva Revizorski sud da u buduća izvješća uključi informacije o broju ex post revizija, ukupne obuhvaćene iznose i zaključke;

11.  napominje da izvršenje proračuna dodijeljenog Sedmom okvirnom programu iznosi 99,44 % za obveze (13 046 425 EUR od 13 119 600 EUR), a za plaćanja 79,82 % (97 328 996 EUR od 121 942 760 EUR)(6); nadalje, napominje da nisu bili dostupni iznosi za odobrena sredstva za preuzete obveze i odobrena sredstva za plaćanje dodijeljena programu Obzor 2020.; smatra da se, s obzirom na nepostojanje jasne podjele između podataka o provedbi Sedmoga okvirnog programa i programa Obzor 2020., tim pokazateljima (odobrena sredstva i preuzete obveze) ne jamči stvarna ocjena uspješnosti; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese te informacije o financijskoj godini 2014. te da u buduća godišnja izvješća uključi informacije o izvršenju proračuna Sedmoga okvirnog programa odvojeno od informacija o izvršenju proračuna programa Obzor 2020.;

12.  prima na znanje da su programi Zajedničkog poduzeća koji se financiraju u sklopu Sedmog okvirnog programa i dalje u tijeku; prima na znanje da ta odobrena sredstva ostaju na raspolaganju do 2016. zbog financijskih pravila Zajedničkog poduzeća, kojima se Zajedničkom poduzeću dopušta da se njegova odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje vrate u proračun najviše tri godine nakon što su ukinuta; potiče Zajedničko poduzeće da pažljivo planira svoj proračun uzimajući u obzir usporedni postupak;

13.  izražava žaljenje zbog ograničene količine informacija o doprinosima u naravi / u gotovini; poziva Revizorski sud da u buduća izvješća uključi odredbe o postupku ocjenjivanja i iznosu doprinosa u naravi / u gotovini uplaćenih Sedmomu okvirnom programu i programu Obzor 2020., koje treba navesti odvojeno;

Pozivi na podnošenje prijedloga

14.  pozdravlja činjenicu da je jedno od većih postignuća 2014. bilo pokretanje novoga projekta koji se bavi operacijama općeg zrakoplovstva i rotokoptera(7);

15.  ističe da je u lipnju 2014. SESAR 2 preuzeo aktivnosti projekta SESAR; napominje da ne postoji dovoljno jasnih informacija o statusu provedbe projekata Zajedničkog poduzeća SESAR (razina plaćanja, planovi plaćanja za sljedeće godine);

Odjel za unutarnju reviziju i Služba Komisije za unutarnju reviziju

16.  primjećuje da je odjel Zajedničkog poduzeća za unutarnju reviziju proveo revizije ljudskih potencijala / zapošljavanja i pregledao odobrenja tijeka rada u sustavu računovodstva na obračunskoj osnovi te pružio ostale usluge podrške i savjetovanja(8);

17.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju upravljanja rizičnim situacijama i nakon toga ocjenu rizika; tri preporuke (ni jedna od njih nije označena kao „ključna”, nego su dvije označene kao „vrlo važne”, a jedna kao „važna”) nastale su kao rezultat revizije i prihvaćene su; trenutačno se provodi plan djelovanja(9);

18.  pozdravlja potpisivanje Memoranduma o suradnji sa Zajedničkim poduzećem Clean Sky 2 u cilju jačanja veza i sinergije;

19.  žali zbog činjenice da Zajedničko poduzeće nije objavilo izvješće o društveno-gospodarskom učinku svojih aktivnosti; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese spomenuto izvješće.

Upravljanje rizikom

20.  priznaje da je Zajedničko poduzeće tijekom 2014. provelo dvije velike revizije kako bi se ponovno preispitali glavni rizici za program i mjere za ublažavanje tih rizika; napominje da je revizijom utvrđen popis od 33 rizika za program i Zajedničko poduzeće od kojih je zbog razine kritičnosti njih devet ocjenjeno „glavnim rizicimaˮ; smatra da je nekoliko vanjskih faktora 2014. dovelo u pitanje budućnost programa te je zahvaljujući njima utvrđen veći broj rizika od uobičajenog (nesigurne ekonomske prognoze, novi višegodišnji financijski okvir i organizacijske promjene u Zajedničkom poduzeću te odgovarajućoj glavnoj upravi itd.); pozdravlja to što je Zajedničko poduzeće provelo ili provodi konkretne korektivne mjere;

Uloga zajedničkog poduzeća

21.  naglašava važnu ulogu koju Zajedničko poduzeće ima u koordiniranju istraživanja u okviru projekta SESAR i njegovoj provedbi, jednog od temeljnih projekata za uspostavu jedinstvenog europskog neba; također napominje da 2014. godina označava početak faze uvođenja projekta SESAR; u tom pogledu pozdravlja uspostavu funkcije upravitelja za uvođenje projekta SESAR koji će pratiti provedbu novih operativnih rješenja i tehnoloških poboljšanja u okviru SESAR-a i izvještavati o toj provedbi, osiguravajući tako njegovo učinkovito uvođenje;

22.  potiče Zajedničko poduzeće i upravitelja za uvođenje projekta da u suradnji s državama članicama povećaju broj i kvalitetu projekata koji se predlažu u okviru programa Instrument za povezivanje Europe; podsjeća na stajalište Europskog parlamenta u proračunskom postupku u kojem se zalaže za povrat ukupnog iznosa koji je iz Instrumenta za povezivanje Europe prenesen u Europski fond za strateška ulaganja.

(1)Izvješće Revizorskog suda za financijsku godinu 2014., Prilog I., str. 2.
(2)Izvješće Revizorskog suda za financijsku godinu 2014., str. 7.
(3) Izvješće Revizorskog suda za financijsku godinu 2014., str. 8.
(4)Izvješće Revizorskog suda za financijsku godinu 2014., str. 7.
(5) Izvješće Revizorskog suda za financijsku godinu 2014., str. 7.
(6)Završni financijski izvještaji SESAR-a, str. 36.
(7)Godišnje izvješće o radu, str. 33.
(8)Izvješće Revizorskog suda za financijsku godinu 2014., str. 8.
(9)Godišnje izvješće o radu, str. 119.

Pravna napomena