Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2197(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0089/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0089/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.63
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0199

Pieņemtie teksti
PDF 505kWORD 94k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu(4), un jo īpaši tās 4.b pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0089/2016),

1.  sniedz SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 422, 17.12.2015., 70. lpp.
(2) OV C 422, 17.12.2015., 72. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu(4), un jo īpaši tās 4.b pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0089/2016),

1.  apstiprina SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram], Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 422, 17.12.2015., 70. lpp.
(2) OV C 422, 17.12.2015., 72. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0089/2016),

A.  tā kā SESAR kopuzņēmumu (“Kopuzņēmums”) izveidoja 2007. gada februārī, lai vadītu Vienotās Eiropas gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības izpētes projekta (SESAR) programmu, kuras mērķis ir modernizēt Eiropas gaisa satiksmes pārvaldību;

B.  tā kā SESAR 2 kopuzņēmums 2014. gada jūnijā saskaņā ar pieņemto Padomes Regulu (ES) Nr. 721/2014 aizstāja SESAR kopuzņēmumu un pagarināja Kopuzņēmuma darbības periodu līdz 2024. gada 31. decembrim;

C.  tā kā SESAR projektus veido definēšanas fāze (2004.–2007. g.), kuru vada Eirokontrole, pirmā izstrādes fāze (2008.–2016. g.), kuru finansēja no 2008.–2013. gada plānošanas perioda budžeta un vadīja Kopuzņēmums, un izvēršanas fāze (2014.–2020. g,), kura norit paralēli izstrādes fāzei; tā kā sagaidāms, ka izvēršanas fāzē vadību pārņems nozares pārstāvji un ieinteresētās personas, lai plaši ražotu un īstenotu jauno gaisa satiksmes pārvaldības infrastruktūru;

D.  tā kā Kopuzņēmums sāka patstāvīgu darbību 2007. gadā;

E.  tā kā Kopuzņēmums tika izveidots kā publiskā un privātā sektora partnerība ar Savienību un Eirokontroli kā dibinātājiem;

F.  tā kā SESAR projekta izstrādes fāzei (2008.–2016. g.) atvēlētais budžets ir EUR 2 100 000 000 un to vienādās daļās veido Savienības, Eirokontroles un projektā iesaistīto publiskā un privātā sektora partneru finansējums,

Vispārīgi komentāri

1.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojuma pamatā ir pārāk vispārīgas piezīmes un trūkst konstruktīvu, konkrētu piezīmju; tāpēc prasa revīzijā vairāk koncentrēties uz gada finansiālās darbības sniegumu, daudzgadu projektu īstenošanas statusu (ietverot attiecīgā gada un iepriekšējo gadu budžeta īstenošanas skaidru izklāstu) un to īstenošanas rezultātiem;

2.  atzīmē, ka iestādēm un struktūrām ik gadu ir jāsagatavo ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību un ka Kopuzņēmuma šajā ziņojumā sniegtā informācija nebija saskaņota un nereti bija nepilnīga; Komisijai ir jāsniedz norādījumi par to, kādam jābūt šim ziņojumam un kas tajā jāiekļauj;

3.  atzīmē, ka Revīzijas palātas 2016. gada darba programma ietver īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu lietderības revīziju;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  atzīmē, ka saskaņā ar ziņojumu par galīgajiem gada pārskatiem Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 13 119 600 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 121 942 760 apmērā(1);

5.  atzīmē, ka saistību apropriāciju izlietojums bija 99,4 % (2013. gadā — 99,6 %); turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izlietojums bija 79,8 % (2013. gadā — 94,4 %)(2);

6.  norāda, ka saistībā ar dalībnieku iesniegtajām 15 gada izmaksu deklarācijām 3 maksājumi tika pārcelti no 2014. gada beigām uz 2015. gada sākumu; aicina Kopuzņēmumu un tā dalībniekus laikus iesniegt izmaksu deklarācijas un novērst atlikšanu, kā arī vienmēr nodrošināt finanšu resursu pareizu finanšu pārvaldību;

7.  norāda, ka Kopuzņēmuma finanšu noteikumus 2014.–2020. gada plānošanas periodam valde pieņēma 2015. gada 25. jūnijā(3), ņemot vērā Komisijas 2015. gada 4. jūnija īstenošanas lēmumu, ar kuru Kopuzņēmuma finanšu noteikumos pieļauj atkāpes no Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013;

8.  norāda, ka līdz 2014. gada 31. decembrim Kopuzņēmuma izstrādes fāzē projektus īstenoja 16 dalībnieki (tostarp Eirokontrole), iesaistot programmas darbībās vairāk nekā 100 privātās un publiskās struktūras un apakšuzņēmējus; atzinīgi vērtē to, ka no 369 SESAR programmas projektiem, ko īsteno saskaņā ar ceturto daudzpusējā pamatnolīguma grozījumu, 348 projekti (94 %) tika īstenoti vai bija pabeigti(4);

9.  ņem vērā, ka saskaņā ar ceturto daudzpusējā pamatnolīguma grozījumu ir uzņemtas saistības pārējiem 15 dalībniekiem (no 2014. gada 1. janvāra) samaksāt Savienības un Eirokontroles līdzfinansējuma iemaksas 100 % apmērā (EUR 556 miljonus); turklāt atzīmē, ka 66 % (EUR 369 miljoni) tika samaksāti līdz 2014. gada 31. decembrim, savukārt atlikušie 34 % (EUR 187 miljoni) ir jāsamaksā līdz 2017. gada 31. decembrim(5);

10.  atzīmē, ka trūkst informācijas par SESAR un SESAR 2 veiktajām ex post revīzijām; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut informāciju par ex post revīziju skaitu, kopējām summām un konstatējumiem;

11.  atzīmē, ka Septītajai pamatprogrammai piešķirtā budžeta izpilde ir 99,44 % saistību apropriācijām (EUR 13 046 425 no EUR 13 119 600) un 79,82 % maksājumu apropriācijām (EUR 97 328 996 no EUR 121 942 760)(6); turklāt atzīmē, ka nebija pieejami rādītāji par saistību un maksājumu apropriācijām, kas piešķirtas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”; uzskata — tā kā informācija par Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanu nav skaidri nošķirta, minētie rādītāji (apropriācijas un saistības) nenodrošina faktisku darbības izvērtēšanu; aicina Kopuzņēmumu sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei minēto informāciju par 2014. finanšu gadu un turpmākajos gada ziņojumos atsevišķi norādīt informāciju par Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta izpildi;

12.  norāda, ka no Septītās pamatprogrammas finansētās Kopuzņēmuma programmas vēl aizvien turpinās; atzīmē, ka attiecīgās apropriācijas ir pieejamas līdz 2016. gadam, jo Kopuzņēmuma finanšu noteikumi atļauj atkārtoti iekļaut budžetā saistību un maksājumu apropriācijas līdz pat trim gadiem pēc to atcelšanas Kopuzņēmuma budžetā; mudina Kopuzņēmumu rūpīgi plānot budžetu, pienācīgi ņemot vērā paralēlo procesu;

13.  pauž nožēlu, ka par ieguldījumiem natūrā/ skaidrā naudā ir sniegta ierobežota informācija; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut noteikumus par Septītajai pamatprogrammai un pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” paredzēto novērtēšanas procedūru un ieguldījumu natūrā/ skaidrā naudā apmēru, attiecīgās summas norādot katrai programmai atsevišķi;

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

14.  atzinīgi vērtē to, ka viens no lielākajiem sasniegumiem 2014. gadā bija jauna projekta sākšana tādā jomā kā vispārējas nozīmes aviācijas un rotorplānu darbības(7);

15.  atzīmē, ka 2014. gada jūnijā SESAR darbību pārņēma SESAR 2; norāda, ka nav pietiekami skaidras informācijas par SESAR projektu īstenošanas statusu (maksājumu apmērs, maksājumi plāni nākamajiem gadiem);

Iekšējā revīzija un Komisijas Iekšējās revīzijas dienests

16.  atzīmē, ka Kopuzņēmuma iekšējās revīzijas struktūrvienība veica revīzijas saistībā ar cilvēkresursiem/ pieņemšanu darbā un uzkrājumu grāmatvedības darbplūsmas apstiprināšanas validēšanu, kā arī veica citus ticamības apliecināšanas un konsultēšanas pakalpojumus(8);

17.  atzīmē, ka Iekšējās revīzijas dienests veica riska pārvaldības revīziju un pēc tam riska novērtējumu; pēc revīzijas tika sniegti trīs ieteikumi (no kuriem neviens nav novērtēts kā izšķirīgs, bet divi novērtēti kā ļoti svarīgi un viens — kā svarīgs), un šie ieteikumi tika pieņemti; pašlaik tiek īstenots rīcības plāns(9);

18.  atzinīgi vērtē to, ka ar Clean Sky 2 kopuzņēmumu ir parakstīts sadarbības memorands, lai nostiprinātu saiknes un panāktu lielāku sinerģiju;

19.  pauž nožēlu, ka Kopuzņēmums nav publicējis ziņojumu par savu darbību sociālekonomisko ietekmi; aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei minēto ziņojumu;

Riska pārvaldība

20.  atzīmē, ka 2014. gadā Kopuzņēmums veica divas nozīmīgas pārbaudes, lai vēlreiz novērtētu galvenos programmas riskus un saistītos riska mazināšanas pasākumus; norāda, ka pārbaudes rezultātā tika izveidots saraksts ar 33 programmas un Kopuzņēmuma riskiem, no kuriem deviņi tika uzskatīti par visbūtiskākajiem, ņemot vērā to kritiskuma pakāpi; uzskata, ka 2014. gadā vairāku ārēju faktoru dēļ radās neskaidrības par programmas nākotni un tika apzināts lielāks skaits risku nekā parasti (neskaidras ekonomiskās prognozes, jauna daudzgadu finanšu shēma, kā arī organizatoriskas izmaiņas Kopuzņēmumā un attiecīgajā ĢD utt.); atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir īstenojis vai turpina īstenot īpašus koriģējošos pasākumus;

Kopuzņēmuma loma

21.  uzsver, ka Kopuzņēmumam ir svarīga loma SESAR projekta — Eiropas vienotās gaisa telpas pamatprojekta — pētījumu koordinēšanā un īstenošanā; turklāt atzīmē, ka 2014. gadā sākās SESAR projekta izvēršanas fāzes īstenošana; šajā sakarībā atzinīgi vērtē SESAR izvēršanas pārvaldītāja amata izveidi, lai ziņotu par SESAR izstrādāto jauno operatīvo risinājumu un tehnoloģisko uzlabojumu īstenošanu un veiktu uzraudzību, tādējādi nodrošinot efektīvu izvēršanu;

22.  mudina Kopuzņēmumu un izvēršanas pārvaldītāju sadarbībā ar dalībvalstīm palielināt to projektu skaitu un kvalitāti, kuri ir ierosināti saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) transporta programmu; atgādina par budžeta procedūrā pausto Eiropas Parlamenta nostāju, ka ir jāatgūst visas summas, kas, pārdalot EISI budžetu, tika piešķirtas Eiropas Stratēģisko investīciju fondam.

(1) Revīzijas palātas ziņojums par 2014. finanšu gadu, I pielikums, 2. lpp.
(2) Revīzijas palātas ziņojums par 2014. finanšu gadu, 7. lpp.
(3) Revīzijas palātas ziņojums par 2014. finanšu gadu, 8. lpp.
(4) Revīzijas palātas ziņojums par 2014. finanšu gadu, 7. lpp.
(5) Revīzijas palātas ziņojums par 2014. finanšu gadu, 7. lpp.
(6) SESAR galīgie pārskati, 36. lpp.
(7) Gada darbības pārskats, 33. lpp.
(8) Revīzijas palātas ziņojums par 2014. finanšu gadu, 8. lpp.
(9) Gada darbības pārskats, 119. lpp.

Juridisks paziņojums