Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2197(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0089/2016

Predkladané texty :

A8-0089/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.63
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0199

Prijaté texty
PDF 359kWORD 99k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 (2015/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(4), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0089/2016),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 70.
(2) Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 72.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 (2015/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(4), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0089/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 70.
(2) Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 72.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 (2015/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0089/2016),

A.  keďže spoločný podnik SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený vo februári 2007 s cieľom realizovať program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), ktorého zámerom je zmodernizovať manažment letovej prevádzky v Európe;

B.  keďže spoločný podnik SESAR 2 nahradil v júni 2014 spoločný podnik SESAR v súlade s prijatím nariadenia Rady (EÚ) č. 721/2014 a predĺžil trvanie spoločného podniku až do 31. decembra 2024;

C.  keďže projekty SESAR pozostávajú z „fázy definovania“ (2004 – 2007), ktorú realizovala Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (Eurocontrol), prvej „fázy vývoja“ (2008 – 2016), financovanej z programového obdobia 2008 – 2013, ktorú riadi spoločný podnik, a „fázy zavádzania“ (2014 – 2020), ktorá prebieha súbežne s „fázou vývoja“; keďže sa očakáva, že fázu zavádzania bude viesť príslušné priemyselné odvetvie spolu so stranami zainteresovanými do veľkovýroby novej infraštruktúry manažmentu letovej prevádzky a jej uvádzania do prevádzky;

D.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v roku 2007;

E.  keďže spoločný podnik bol vytvorený ako verejno-súkromné partnerstvo s Úniou a organizáciou Eurocontrol ako zakladajúcimi členmi;

F.  keďže rozpočet na fázu vývoja projektu SESAR 2008 – 2016 je 2 100 000 000 EUR a majú ho v rovnakej miere poskytnúť Únia, Eurocontrol a zúčastnení partneri z verejného a súkromného sektora;

Všeobecne

1.  konštatuje, že správa Dvora audítorov obsahuje príliš veľký počet všeobecných poznámok na úkor použiteľných a konkrétnych poznámok; požaduje preto audit, ktorý by sa cielenejšie zameriaval na ročnú finančnú výkonnosť, stav realizácie viacročných projektov (vrátane jasnej prezentácie plnenia rozpočtu v príslušnom roku a v predchádzajúcich rokoch) a na výsledky a ich využívanie;

2.  konštatuje, že od inštitúcií a orgánov sa požaduje, aby každoročne vypracovali správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a že informácie, ktoré spoločný podnik poskytol v tejto správe, neboli zjednotené a často boli neúplné; je potrebné, aby Komisia vydala usmernenia k charakteru a obsahu tejto správy;

3.  berie na vedomie, že pracovný program Dvora audítorov na rok 2016 zahŕňa osobitnú správu o audite výkonnosti spoločných podnikov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  berie na vedomie na základe správy o overení konečnej ročnej závierky, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 13 119 600 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 121 942 760 EUR(1);

5.  konštatuje, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,4 % (99,6 % v roku 2013); konštatuje navyše, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 79,8 % (94,4 % v roku 2013)(2);

6.  berie na vedomie odloženie troch platieb z 15 žiadostí členov o uhradenie ročných nákladov z konca roka 2014 na začiatok roka 2015; vyzýva spoločný podnik a jeho členov, aby predkladali žiadosti o úhradu nákladov včas a predchádzali odkladom a aby pritom vždy zabezpečovali riadne finančné hospodárenie s finančnými zdrojmi;

7.  poznamenáva, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku pre programové obdobie 2014 – 2020 boli prijaté 25. júna 2015 správnou radou(3) na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie prijatého 4. júna 2015, ktorým sa povoľujú výnimky z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013, pokiaľ ide o rozpočtové pravidlá spoločného podniku;

8.  poukazuje na to, že do 31. decembra 2014 sa do fázy vývoja spoločného podniku v rámci projektovej činnosti zapojilo 16 členov (vrátane organizácie Eurocontrol), ktorí sa podieľali na programových činnostiach s účasťou viac než 100 súkromných a verejných subjektov a subdodávateľov; víta skutočnosť, že z 369 projektov v rámci programu SESAR spadajúcich pod štvrtý dodatok k viacstrannej rámcovej dohode sa 348 (94 %) realizovalo alebo bolo dokončených(4);

9.  berie na vedomie, že 100 % (556 miliónov EUR) príspevkov Únie a organizácie Eurocontrol na spolufinancovanie splatných ostatným 15 členom (od 1. januára 2014) podľa štvrtého dodatku k viacstrannej rámcovej dohode bolo viazaných; ďalej konštatuje, že 66 % (369 miliónov EUR) bolo vyplatených k 31. decembru 2014, kým zostávajúcich 34 % (187 miliónov EUR) sa má vyplatiť do 31. decembra 2017(5);

10.  konštatuje nedostatok informácií o auditoch ex post vykonaných spoločným podnikom SESAR a SESAR 2; vyzýva Dvor audítorov, aby do budúcich správ zaradil informácie o počte auditov ex post, celkových zahrnutých sumách a zistených skutočnostiach;

11.  konštatuje, že miera plnenia rozpočtu vyčleneného na 7. rámcový program dosahuje 99,44 % pre záväzky (13 046 425 EUR z 13 119 600 EUR) a 79,82 % pre platby (97 328 996 EUR z 121 942 760 EUR)(6); konštatuje ďalej, že údaje neboli k dispozícii v prípade viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vyčlenených na program Horizont 2020; domnieva sa, že ak informácie o plnení rozpočtu týkajúce sa 7. rámcového programu nebudú jasne oddelené od informácií o programe Horizont 2020, tieto ukazovatele (rozpočtové prostriedky a záväzky) neumožnia náležité posúdenie výkonnosti; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol takéto informácie o rozpočtovom roku 2014 a aby v správach za budúce roky uviedol informácie o plnení rozpočtu týkajúce sa 7. rámcového programu oddelene od informácií o programe Horizont 2020;

12.  konštatuje, že programy spoločného podniku financované v rámci 7. rámcového programu stále prebiehajú; konštatuje, že tieto rozpočtové prostriedky sú k dispozícii až do roku 2016 na základe rozpočtových pravidiel spoločného podniku, ktoré mu umožňujú opätovne využívať viazané a platobné rozpočtové prostriedky, a to až do obdobia troch rokov po tom, ako boli tieto prostriedky v rozpočte spoločného podniku zrušené; nabáda spoločný podnik, aby starostlivo plánoval svoj rozpočet a zohľadňoval pri tom paralelné procesy;

13.  vyjadruje poľutovanie nad obmedzenými informáciami o nepeňažných a hotovostných príspevkoch; vyzýva Dvor audítorov, aby v budúcich správach uviedol ustanovenia o postupe hodnotenia a výške nepeňažných a hotovostných príspevkov pre 7. rámcový program oddelene od ustanovení pre program Horizont 2020;

Výzvy na predloženie návrhov

14.  víta skutočnosť, že jedným z hlavných úspechov v roku 2014 bolo spustenie nového projektu zameraného na operácie všeobecného a vrtuľového letectva(7);

15.  poukazuje na to, že v júni 2014 prevzal činnosti spoločného projektu SESAR spoločný projekt SESAR 2; konštatuje, že chýbajú dostatočne jasné informácie o stave realizácie projektov spoločného podniku SESAR (úroveň platieb, platby plánované na budúce roky);

Oddelenie vnútorného auditu a Útvar Komisie pre vnútorný audit

16.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku vykonalo audity ľudských zdrojov/prijímania zamestnancov a validácie schválení v module ABAC Workflow (účtovníctvo založené na akruálnom princípe) a poskytlo ďalšie uisťovacie a konzultačné služby(8);

17.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit vykonal audit riadenia rizík, po ktorom nasledovalo posúdenie rizika; výsledkom auditu boli tri odporúčania (z ktorých ani jedno nebolo hodnotené ako „kritické“, ale dve boli hodnotené ako „veľmi dôležité“ a jedno ako „dôležité“) a tieto boli aj prijaté; v súčasnosti sa vykonáva akčný plán(9);

18.  víta podpis memoranda o spolupráci so spoločným podnikom Čisté nebo 2, zameraného na posilnenie prepojení a synergických účinkov;

19.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že spoločný podnik nezverejnil správu o sociálno-ekonomických dosahoch svojej činnosti; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu zodpovednému za udelenie absolutória predložil uvedenú správu.

Riadenie rizík

20.  berie na vedomie, že počas roka 2014 vykonal spoločný podnik dve rozsiahle preskúmania s cieľom opätovne posúdiť hlavné programové riziká a súvisiace zmierňujúce opatrenia; poznamenáva, že na základe týchto preskúmaní bol vypracovaný zoznam 33 programových rizík a rizík spoločného podniku, z ktorých deväť sa považuje za veľké riziko vzhľadom na úroveň ich závažnosti; domnieva sa, že vzhľadom na viaceré vonkajšie faktory vznikla v roku 2014 neistota, pokiaľ ide o budúcnosť programu, a bol identifikovaný vyšší počet rizík ako obvykle (neisté hospodárske prognózy, nový viacročný finančný rámec, ako aj organizačné zmeny v spoločnom podniku a v príslušnom GR atď.); víta skutočnosť, že spoločný podnik zaviedol alebo zavádza osobitné nápravné opatrenia;

Úloha spoločného podniku

21.  zdôrazňuje významnú úlohu spoločného podniku pri koordinácii a vykonávaní výskumu v rámci projektu SESAR, ktorý je pilierom projektu jednotného európskeho neba; poznamenáva tiež, že rok 2014 predstavuje začiatok fázy zavádzania projektu SESAR; v tejto súvislosti víta vytvorenie funkcie manažéra zavedenia SESAR s cieľom podávať správy o vykonávaní nových prevádzkových riešení a technologických vylepšení vyvinutých v rámci projektu SESAR a toto vykonávanie sledovať, čím sa zabezpečí jeho účinné zavedenie;

22.  nabáda spoločný podnik a manažéra zavedenia, aby v spolupráci s členskými štátmi zvýšili počet a kvalitu projektov navrhnutých v rámci dopravného programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE); pripomína, že Európsky parlament sa v rámci rozpočtového postupu vyslovil za vrátenie celkovej sumy, ktorá bola presunutá z NPE do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

(1) Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, príloha I, s. 2.
(2) Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 7.
(3) Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 8.
(4) Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 7.
(5) Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 7.
(6) Konečná účtovná závierka SESAR, s. 36.
(7) Výročná správa o činnosti, s. 33.
(8) Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 8.
(9) Výročná správa o činnosti, s. 119.

Právne oznámenie