Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2197(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0089/2016

Predložena besedila :

A8-0089/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.63
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0199

Sprejeta besedila
PDF 346kWORD 93k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje – varnost zračne plovbe (SESAR)
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014 (2015/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014 z odgovorom Skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(4), zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0089/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 422, 17.12.2015, str. 70.
(2) UL C 422, 17.12.2015, str. 72.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 64, 2.3.2007, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014 (2015/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014 z odgovorom Skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(4), zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0089/2016),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 422, 17.12.2015, str. 70.
(2) UL C 422, 17.12.2015, str. 72.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 64, 2.3.2007, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014 (2015/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0089/2016),

A.  ker je bilo Skupno podjetje SESAR (v nadaljevanju: Skupno podjetje) ustanovljeno februarja 2007 za izvajanje programa Enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa (SESAR), katerega cilj je posodobiti upravljanje prometa v Evropi;

B.  ker je bilo Skupno podjetje SESAR junija 2014 zaradi sprejetja Uredbe Sveta (EU) št. 721/2014 nadomeščeno s Skupnim podjetjem SESAR 2, s čimer se je podaljšal obstoj Skupnega podjetja za obdobje do 31. decembra 2024;

C.  ker so projekti SESAR razdeljeni v „fazo opredelitve“ (2004–2007), ki jo vodi Eurocontrol, prvo „razvojno fazo“ (2008–2016), ki se financira v programskem obdobju 2008–2013 in jo upravlja Skupno podjetje, ter „uvajalno fazo“ (2014–2020), ki poteka vzporedno z „razvojno fazo“; ker naj bi uvajalno fazo vodili industrija in deležniki, namenjena pa je obsežni izdelavi in uvajanju nove infrastrukture upravljanja zračnega prometa;

D.  ker je Skupno podjetje začelo samostojno delovati leta 2007;

E.  ker je bilo Skupno podjetje zasnovano kot javno-zasebno partnerstvo, katerega ustanovna člana sta Unija in Eurocontrol;

F.  ker proračun za fazo projekta SESAR, razvito v obdobju 2008–2016, znaša 2 100 000 000 EUR, ki jih bodo v enakih deležih zagotovili Evropska unija, Eurocontrol ter sodelujoči javni in zasebni partnerji;

Splošno

1.  ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča temelji na prevelikem številu splošnih navedb na škodo ustreznih posebnih ugotovitev; zato poziva k reviziji z večjim poudarkom na letni finančni uspešnosti, stanju izvajanja večletnih projektov (vključno z jasno predstavitvijo izvrševanja proračuna za zadevno leto in pretekla leta) in rezultatih njihovega izvajanja;

2.  ugotavlja, da morajo institucije in organi vsako leto pripraviti poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju in da so informacije, ki jih je v tem poročilu navedlo Skupno podjetje, neusklajene in pogosto nepopolne; meni, da bi morala Komisija zagotoviti navodila o naravi in vsebini poročila;

3.  ugotavlja, da delovni program Računskega sodišča za leto 2016 vsebuje posebno poročilo o reviziji uspešnosti skupnih podjetij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  na podlagi poročila o končnem zaključnem računu ugotavlja, da je končni proračun Skupnega podjetja za proračunsko leto 2014 vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 13 119 600 EUR in odobritve plačil v višini 121 942 760 EUR(1);

5.  ugotavlja, da je stopnja porabe odobritev za prevzem obveznosti znašala 99,4 % (99,6 % leta 2013); poleg tega ugotavlja, da je bila stopnja realizacije odobrenih plačil 79,8 % (94,4 % leta 2013)(2);

6.  je seznanjen s preložitvijo treh izplačil zahtevkov za 15 letnih članarin s konca leta 2014 na začetek leta 2015; poziva skupno podjetje in njegove člane, naj zahtevke za povračilo stroškov vlagajo pravočasno, da bi se izognili preložitvam, in vedno skrbijo za dobro finančno poslovodenje svojih finančnih sredstev;

7.  je seznanjen, da je upravni odbor 25. junija 2015 sprejel finančna pravila skupnega podjetja za programsko obdobje 2014–2020(3), in sicer po izvedbenem sklepu Komisije z dne 4. junija 2015, ki dovoljuje odstopanja v zvezi s finančnimi pravili skupnega podjetja od delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013;

8.  poudarja, da je do 31. decembra 2014 razvojna faza Skupnega podjetja zajemala projektno delo 16 članov (vključno z organizacijo Eurocontrol) na dejavnostih programa, ki so vključevale več kot 100 zasebnih in javnih subjektov ter podizvajalcev; pozdravlja dejstvo, da se je od 369 projektov programa SESAR v okviru četrte spremembe večstranskega okvirnega sporazuma izvajalo ali pa je bilo končanih 348 (94 %) projektov(4);

9.  upošteva, da so bile obveznosti prevzete za 100 % (556 milijonov EUR) prispevkov sofinanciranja, ki jih preostalim 15 članom plačujeta Unija in Eurocontrol (od 1. januarja 2014) v okviru četrte spremembe večstranskega okvirnega sporazuma; poleg tega ugotavlja, da je bilo do 31. decembra 2014 plačanih 66 % (369 milijonov EUR) prispevkov, medtem ko se pričakuje, da bo preostalih 34 % (187 milijonov EUR) plačanih do 31. decembra 2017(5);

10.  je seznanjen s pomanjkanjem informacij o naknadnih revizijah, ki sta jih izvedli Skupno podjetje SESAR in Skupno podjetje SESAR 2; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi informacije o številu naknadnih revizij, skupnih kritih zneskih in ugotovitvah;

11.  ugotavlja, da je izvrševanje proračuna, dodeljenega sedmemu okvirnemu programu, 99,44-odstotno za obveznosti (13 046 425 EUR od 13 119 600 EUR) in 79,82-odstotno za plačila (97 328 996 EUR od 121 942 760 EUR)(6); poleg tega ugotavlja, da podatki niso bili na voljo za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, dodeljene programu Obzorje 2020; meni, da glede na to, da informacije v zvezi z izvajanjem sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020 niso jasno ločene, ti kazalniki (odobritve in obveznosti) ne zagotavljajo dejanske ocene uspešnosti; poziva Skupno podjetje, naj organu, odgovornemu za razrešnico, predloži navedene informacije za proračunsko leto 2014 ter naj v poročilih za prihodnja leta ločeno navede informacije v zvezi z izvrševanjem proračuna za sedmi okvirni program in program Obzorje 2020;

12.  ugotavlja, da še vedno potekajo programi skupnega podjetja, ki se financirajo po sedmem okvirnem programu; je seznanjen, da bodo te odobritve ostale na voljo do leta 2016 zaradi finančnih pravil Skupnega podjetja, ki mu dovoljujejo ponovni vnos odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v obdobju do treh let po razveljavitvi v proračunu Skupnega podjetja; spodbuja Skupno podjetje, naj skrbno izvaja proračunsko načrtovanje in pri tem ustrezno upošteva vzporedni postopek;

13.  obžaluje, da je količina informacij o stvarnih/denarnih prispevkih omejena; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi določbe v zvezi s postopkom ocenjevanja in višino plačanih stvarnih/denarnih prispevkov za sedmi okvirni program in program Obzorje 2020, ki morata biti prikazana ločeno;

Razpisi za zbiranje predlogov

14.  pozdravlja dejstvo, da je bil eden od največjih dosežkov v letu 2014 začetek novega projekta, ki zadeva dejavnosti splošnega letalstva in rotoplanov(7);

15.  opozarja, da je junija 2014 Skupno podjetje SESAR 2 prevzelo dejavnosti Skupnega podjetja SESAR; ugotavlja, da ni dovolj jasnih informacij o napredku pri izvajanju projektov Skupnega podjetja SESAR (raven plačil, načrti plačil za prihodnja leta);

Funkcija notranje revizije in služba Komisije za notranjo revizijo

16.  je seznanjen, da je skupina Skupnega podjetja za notranjo revizijo izvedla revizije človeških virov/zaposlovanja in potrjevanja odobritev iz sistema računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka ter opravljala druge storitve dajanja zagotovil in svetovanja(8);

17.  je seznanjen, da je Služba za notranjo revizijo izvedla revizijo obvladovanja tveganja, ki ji je sledila ocena tveganja; na podlagi revizije so bila izražena tri priporočila (od katerih nobeno ni bilo ocenjeno kot „kritično“, medtem ko sta bili dve ocenjeni kot „zelo pomembni“, eno pa kot „pomembno“), ki so bila sprejeta; akcijski načrt se trenutno izvaja(9);

18.  pozdravlja podpis memoranduma o sodelovanju s Skupnim podjetjem Čisto nebo 2, katerega cilj je krepitev povezav in sinergij;

19.  obžaluje, da Skupno podjetje ni objavilo poročila o družbeno-ekonomskem vplivu svojih dejavnosti; poziva Skupno podjetje, naj organu, odgovornemu za razrešnico, predloži zgoraj omenjeno poročilo.

Obvladovanje tveganja

20.  ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2014 opravilo dva pomembna pregleda, da bi znova ocenilo glavna tveganja za program in povezane ukrepe za njihovo blažitev; ugotavlja, da je bil pri tem sestavljen seznam 33 tveganj za program in skupno podjetje, od katerih jih je bilo 9 ocenjenih kot „največja tveganja“ zaradi njihove kritičnosti; meni, da je prihodnost programa zaradi več zunanjih dejavnikov v letu 2014 postala negotova, saj je bilo število opredeljenih tveganj večje kot običajno (negotove gospodarske napovedi, nov večletni finančni okvir, organizacijske spremembe v skupnem podjetju in pristojnem generalnem direktoratu itd.); pozdravlja posebne popravne ukrepe, ki jih je skupno podjetje izvedlo ali jih še izvaja;

Vloga skupnega podjetja

21.  poudarja bistveno vlogo skupnega podjetja pri usklajevanju in izvajanju raziskav projekta SESAR, ki je steber enotnega evropskega neba; ugotavlja tudi, da se je leta 2014 začela uvajalna faza projekta SESAR; v zvezi s tem pozdravlja imenovanje upravljavca uvajanja projekta SESAR, ki bo poročal in spremljal izvajanje novih operativnih rešitev in tehnoloških izboljšav, ki jih razvije SESAR, ter s tem zagotavljal njegovo učinkovito uvajanje;

22.  spodbuja Skupno podjetje in upravljavca uvajanja, naj v sodelovanju z državami članicami povečata število in kakovost projektov, predlaganih v okviru prometnega programa instrumenta za povezovanje Evrope; spominja na stališče Evropskega parlamenta med proračunskim postopkom, ki je naklonjeno povrnitvi celotnih zneskov, ki so bili prerazporejeni iz instrumenta za povezovanje Evrope v Evropski sklad za strateške naložbe;

(1) Poročilo ERS za proračunsko leto 2014, Priloga I, str. 2.
(2) Poročilo ERS za proračunsko leto 2014, str. 7.
(3) Poročilo ERS za proračunsko leto 2014, str. 8.
(4) Poročilo ERS za proračunsko leto 2014, str. 7.
(5) Poročilo ERS za proračunsko leto 2014, str. 7.
(6) Končni zaključni račun Skupnega podjetja SESAR – str. 36
(7) Letno poročilo o dejavnostih, str. 33.
(8) Poročilo ERS za proračunsko leto 2014, str. 8.
(9) Letno poročilo o dejavnostih, str. 119.

Pravno obvestilo