Показалец 
Приети текстове
Сряда, 3 февруари 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
Споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова: защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки***I
 Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I
 Ратифициране на Маракешкия договор във основа на получена петиция, по-конкретно петиция 924/2011
 Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72
 Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788
 Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788
 Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги
 Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова: защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки***I
PDF 469kWORD 68k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))
P8_TA(2016)0035A8-0364/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0154),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0092/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0364/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) .../2016 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикаляне, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/400.)


Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I
PDF 470kWORD 67k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))
P8_TA(2016)0036A8-0365/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0155),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0091/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0365/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) .../2016 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикаляне, предвиден в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/401.)


Ратифициране на Маракешкия договор във основа на получена петиция, по-конкретно петиция 924/2011
PDF 455kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно ратифицирането на Маракешкия договор въз основа на получени петиции, по‑конкретно петиция № 924/2011 (2016/2542(RSP))
P8_TA(2016)0037B8-0168/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид петициите, внесени от граждани на ЕС с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и особено петиция № 924/2011, внесена от Дан Пескод, с британско гражданство, от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти,

—  като взе предвид Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (Маракешкия договор),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

—  като взе предвид член 216, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според оценки на Световната здравна организация от 2010 г. в Европа има 2 550 000 слепи и 23 800 000 души със слабо зрение, което възлиза общо на 26 350 000 лица с увредено зрение;

Б.  като има предвид, че едва 5% от всички публикувани книги в развитите държави и по-малко от 1% в развиващите се държави се произвеждат в достъпни за четене формати;

В.  като има предвид, че ЕС и държавите членки са страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

Г.  като има предвид, че ЕС и държавите членки са подписали Маракешкия договор през април 2014 г., като по този начин са поели политически ангажимент да го ратифицират;

Д.  като има предвид, че в заключителните бележки по първоначалния доклад на Европейския съюз относно изпълнението на Конвенцията комитетът на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания насърчи Европейския съюз да предприеме всички подходящи мерки за ратифицирането и прилагането на Маракешкия договор възможно най-скоро;

Е.  като има предвид, че Комисията представи предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор (COM(2014)0638);

1.  Припомня, че член 24 и член 30 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания подчертават правото на образование на хората с увреждания, без дискриминация и при равни възможности, като същевременно се гарантира, че законите, защитаващи правата на интелектуална собственост, не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до културни материали;

2.  Отбелязва с дълбоко възмущение, че седем държави – членки на ЕС, са образували блокиращо малцинство, което възпрепятства процеса на ратифициране на договора; изисква от Съвета и държавите членки да ускорят процеса на ратификация без тя да се обвързва с преразглеждането на правната рамка на ЕС или с решението на Съда на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на държавите членки, на Европейската комисия и на комитета на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.


Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72
PDF 491kWORD 76k
Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042684 — 2016/2547(RSP))
P8_TA(2016)0038B8-0133/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като има предвид факта, че Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, гласува на 18 ноември 2015 г. да не представя становище,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 16 юли 2015 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS‑ZMØØ3‑2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 24 юни 2011 г. Bayer CropScience AG подаде до компетентния орган на Белгия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя FG72;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираната соя MST-FGØ72-2, както е описана в заявлението, експресира протеина 2mEPSPS, който придава устойчивост към хербицида глифозат, и протеина HPPD W336, който придава устойчивост към хербициди на основата на изоксафлутол; като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората(5);

В.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от Постоянния комитет на 18 ноември 2015 г., без да бъде представено становище;

Г.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

Д.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г.(6) въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново предложение;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(7), която съгласно общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(8), е да се създаде основа за осигуряването на високо равнище на защита на човешкия живот и човешкото здраве, здравето и благосъстоянието на животните, околната среда и интересите на потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

2.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

3.  Призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се имат предвид често изразяваните опасения на национално равнище, които са свързани не само с безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2015 г. Научно становище по заявление (EFSA-GMO-BE-2011-98) за пускане на пазара на устойчива на хербициди генетично модифицирана соя FG72 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Bayer CropScience AG. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.; 13(7):4167 [29 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0456.
(5) IARC Monographs том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.
(7) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788
PDF 490kWORD 78k
Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042682 — 2016/2548(RSP))
P8_TA(2016)0039B8-0134/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като има предвид факта, че Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, гласува на 18 ноември 2015 г. да не представя становище,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 18 юни 2015 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3‑2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 23 март 2012 г. Monsanto Europe S.A. подаде до компетентния орган на Нидерландия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON 87708 × MON 89788;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираната соя MON-877Ø8-9 × MON‑89788-1, както е описана в заявлението, експресира протеините DMO, които придават устойчивост към хербициди на основата на дикамба, и протеина  о има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората(5);

В.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от Постоянния комитет на 18 ноември 2015 г., без да бъде представено становище;

Г.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

Д.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г.(6) въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново предложение;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(7), която съгласно общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(8), е да се създаде основа за осигуряването на високо равнище на защита на човешкия живот и човешкото здраве, здравето и благосъстоянието на животните, околната среда и интересите на потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

2.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

3.  Призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се имат предвид често изразяваните опасения на национално равнище, които са свързани не само с безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище по заявление (EFSA-GMO-NL-2012-108) за пускане на пазара на устойчива на хербициди генетично модифицирана соя MON 87708 x MON 89788 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Monsanto. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г., 13(6):4136, 26 стр. 10.2903/j.efsa.2015.4136.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0456.
(5) IARC Monographs, том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.
(7) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788
PDF 491kWORD 78k
Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042681 — 2016/2549(RSP))
P8_TA(2016)0040B8-0135/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като има предвид факта, че Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, гласува на 18 ноември 2015 г. да не представя становище,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 16 юли 2015 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS‑ZMØØ3‑2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 11 август 2011 г. Monsanto Europe S.A. подаде до компетентния орган на Нидерландия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON 87705 × MON 89788;

Б.  като има предвид, че при генетично модифицираната соя MON-877Ø5-6 × MON‑89788-1, както е описана в заявлението, е намалена експресията на ензимите Δ12‑мастна киселина-десатураза (FAD2) и палмитоил-[ацил-пренасящ белтък]-тиоестераза (FATB), което води до профил с увеличено съдържание на олеинова киселина и намалено съдържание на линолова киселина, и се експресира протеин CP4 EPSPS, който придава устойчивост към хербициди на основата на глифозат; като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората(5);

В.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от Постоянния комитет на 18 ноември 2015 г., без да бъде представено становище;

Г.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

Д.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г.(6) въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново предложение;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(7), която съгласно общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(8), е да се създаде основа за осигуряването на високо равнище на защита на човешкия живот и човешкото здраве, здравето и благосъстоянието на животните, околната среда и интересите на потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

2.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

3.  Призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се имат предвид често изразяваните опасения на национално равнище, които са свързани не само с безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище по заявление (EFSA-GMO-NL-2011-110) за пускане на пазара на устойчива на хербициди генетично модифицирана соя с увеличено съдържание на олеинова киселина MON 87705 x MON 89788 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Monsanto. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.; 13(7):4178, 30 стр. doi:10.2903/j.efsa.2015.4178.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0456.
(5) IARC Monographs том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.
(7) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги
PDF 668kWORD 199k
Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (2015/2233(INI))
P8_TA(2016)0041A8-0009/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС)(1), което влезе в сила през януари 1995 г. в резултат на преговорите от Уругвайския кръг в рамките на СТО,

—  като взе предвид доклада от 21 април 2011 г. на председателя на Съвета по търговията с услуги на СТО, посланик Фернандо де Матео, до Комитета по търговските преговори относно специалната сесия преговори по търговията с услуги(2),

—  като взе предвид изявлението на групата „Наистина добрите приятели на услугите“ (Really Good Friends of Services, RGF), направено на 5 юли 2012 г.(3),

—  като взе предвид директивите на ЕС за преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA), приети от Съвета на 8 март 2013 г. и декласифицирани и публикувани от Съвета на 10 март 2015 г.(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно откриването на преговори по плурилатерално споразумение относно услугите(5),

—  като взе предвид политическите насоки на председателя на Комисията Юнкер от 15 юли 2014 г. към новата Комисия, озаглавени „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид окончателния начален доклад от 17 юли 2014 г., изготвен за Комисията от Ecorys, озаглавен „Оценка на въздействието на устойчивостта на търговията в подкрепа на преговорите относно плурилатерално споразумение по търговията с услуги (TiSA)“(6),

—  като взе предвид преговорните документи, внесени от всички страни по TiSA, по-специално документите, декласифицирани и публикувани от Комисията на 22 юли 2014 г., включително първоначалното предложение на ЕС(7),

—  като взе предвид изявлението на члена на Комисията Малмстрьом от 5 февруари 2015 г. относно мобилността на пациентите в рамките на TiSA(8),

—  като взе предвид съвместното изявление на ЕС и САЩ от 20 март 2015 г. относно обществените услуги(9) в контекста на преговорите относно Споразумението по търговията с услуги и Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

—  като взе предвид член 39 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно защитата на личните данни и член 12 от Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид членове 2 и 3 от ДЕС и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които насърчават равенството между жените и мъжете като една от основните ценности на ЕС,

—  като взе предвид членове 14 и 106 от ДФЕС и Протокол № 26 към него относно услугите от общ интерес,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2003 г. относно Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) в рамките на СТО, включително културното многообразие(10),

—  като взе предвид член 21 от ДЕС,

—  като взе предвид членове 207 и 218 от ДФЕС,

—  като взе предвид принципа за съгласуваност за развитието, както е посочен в Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите относно местното и регионалното измерение на споразумението за търговията с услуги (TiSA) (CDR 2700/2015),

—  като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по развитие, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8‑0009/2016),

А.  като има предвид, че преговорите относно TiSA следва да постигнат ефективна международна нормативна уредба, а не занижаване на изискванията на вътрешната нормативна уредба;

Б.  като има предвид, че въпреки че в настоящата си форма и при съществуващите членове по преговорите TiSA представлява плурилатерално споразумение, стремежът следва да бъде сключеното споразумение да достигне критичната маса, която ще му позволи да се превърне в многостранно споразумение в рамките на СТО;

В.  като има предвид, че търговските споразумения трябва да предоставят повече права и по-ниски цени на европейските потребители, повече работни места и по-голяма закрила на работниците; като има предвид, че те трябва също така да допринасят за насърчаване на устойчивото развитие, корпоративната социална отговорност в световен мащаб и на еднакви условия на конкуренция за европейските дружества; като има предвид, че търговската политика следва да допринася за Програмата за достоен труд на МОТ и Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и да бъде изцяло съгласувана с тях;

Г.  като има предвид, че търговските споразумения трябва да отварят пазара за нашите дружества в чужбина и да бъдат защитна мрежа за нашите граждани у дома; като има предвид, че TiSA следва да увеличава достъпа до чуждестранните пазари, да насърчава най-добрите практики и да моделира глобализацията с оглед на това да се гарантира, че то отразява ценностите, принципите и интересите на ЕС, както и че способства дружествата от ЕС да процъфтяват в ерата на световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че правата на потребителите и социалните и екологичните стандарти не са пречки пред търговията, а неподлежащи на преговори градивни елементи на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; като има предвид, че търговската политика на ЕС трябва да подкрепя целите за икономическо, социално и териториално сближаване, както е посочено в член 174 от ДФЕС; като има предвид, че предоставянето на услуги в ЕС се основава на принципите за универсален достъп, качество, сигурност, достъпност и равно третиране, които трябва да бъдат гарантирани по всяко време във всички градове и региони; като има предвид, че ЕС следва да насърчава равенството между половете на международно равнище;

Д.  като има предвид, че в контекста на глобализацията, нарасналото значение на услугите и цифровизацията както на нашите икономики, така и на международната търговия са необходими спешни политически действия за укрепване на международните правила; като има предвид, че ЕС има съществен интерес от укрепването на световните правила в областта на търговията с цел управление на световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че многостранната търговска система остава най-ефективната рамка за постигане на открита и справедлива търговия в световен мащаб;

Е.  като има предвид, че TiSA представлява възможност за ЕС да консолидира своята позиция като най-големия износител на услуги, който представлява 25% от световния износ на услуги и на който се дължи търговски излишък в размер на 170 милиарда евро през 2013 г.; като има предвид, че стойността на износа на ЕС в областта на услугите се е удвоила през последните 10 години, като е достигнала 728 милиарда евро през 2014 г.; като има предвид, че близо 70% от работната сила в ЕС е наета в секторите на услугите и услугите представляват 40% от стойността на стоките, изнасяни от Европа; като има предвид, че 90% от новите работни места, които ще бъдат създадени в ЕС през периода 2013 — 2025 г., ще се дължат на секторите на услугите; като има предвид, че това споразумение има потенциала да стимулира създаването на работни места в ЕС;

Ж.  като има предвид, че търговията с услуги представлява двигател за създаване на работни места и растеж в ЕС, които биха могли да бъдат засилени с TiSA;

З.  като има предвид, че множество важни пазари, не на последно място в бързо развиващите се икономики, все още са затворени за европейските дружества; като има предвид, че ненужни пречки пред търговията с услуги, които, ако бъдат преобразувани в еквивалентни мита, възлизат на 15% за Канада, 16% за Япония, 25% за Южна Корея, 44% за Турция и 68% за Китай, продължават да пречат на европейските дружества да се възползват в пълна степен от своята конкурентоспособност; като има предвид, че ЕС, където тарифният еквивалент на ограниченията за услугите представлява само 6%, е значително по-отворен отколкото повечето от партньорите си; като има предвид, че ЕС следва да използва позицията си на най-голям вносител и износител на услуги, за да осигури еднакви условия на конкуренция чрез реципрочен достъп до пазара и справедлива конкуренция;

И.  като има предвид, че нетарифните бариери, които средно са повече от 50% от разходите за трансгранични услуги, засягат в непропорционална степен малките и средните предприятия (МСП), които съставляват една трета от доставчиците в ЕС — износители на услуги, и които често не разполагат с човешките и финансовите ресурси, необходими за преодоляване на тези пречки; като има предвид, че премахването на ненужните бариери би улеснило интернационализацията на МСП, доколкото тези пречки могат да бъдат отстранени, без да се застрашава изпълнението на целите на обществената политика, които са в основата им; като има предвид, че следва да се запазят мерките, необходими за постигането на законосъобразните цели на обществената политика;

Й.  като има предвид, че глобализацията на веригите за създаване на стойност увеличава импортното съдържание както на вътрешното производство, така и на износа; като има предвид, че търговията със стоки и търговията с услуги са свързани помежду си и че са необходими глобални правила за управлението на тези вериги на доставки; като има предвид, че в контекста на световните вериги за създаване на стойност възниква още по-голяма необходимост от задължителни основни международни стандарти, за да се избегне по-нататъшна надпревара за достигане на най-ниски равнища, както и социален и екологичен дъмпинг;

К.  като има предвид, че доверието на гражданите в търговската политика на ЕС трябва да бъде засилено чрез осигуряване не само на полезни резултати от гледна точка на създаването на работни места и благосъстояние за гражданите и предприятията, но също така и чрез гарантиране на най-високо равнище на прозрачност, ангажираност и отговорност, чрез поддържане на постоянен диалог със социалните партньори, гражданското общество, местните и регионалните органи и всички други съответни заинтересовани страни, както и чрез определяне на ясни насоки за преговорите;

Л.  като има предвид, че повечето от задълженията в графика на ЕС се отнасят до националното законодателство на държавите членки; като има предвид, че изпълнението на задълженията засяга особено регионалните и местните управления;

М.  като има предвид, че защитата на данните не представлява икономическа тежест, а източник на икономически растеж; като има предвид, че възстановяването на доверието в света на цифровите технологии е от жизненоважно значение; като има предвид, че потоците от данни са абсолютно необходими за търговията с услуги, но никога не следва да компрометират достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот;

Н.  като има предвид, че Парламентът в своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно откриването на преговори по плурилатерално споразумение относно услугите отправи искане към Комисията „да предприеме мерки във връзка с намерението си да изготви оценка за въздействие върху устойчивото развитие“;

О.  като има предвид, че TiSA ще включва движението на физически лица между държавите, които са страни по споразумението, и в това отношение всички европейски граждани трябва да бъдат равностойно третирани по отношение на достъпа до съответните територии на страните;

П.  като има предвид, че Парламентът има последната дума, посредством процедурата за одобрение, относно търговските споразумения и неговите членове ще решат дали да одобрят или отхвърлят TiSA едва след приключване на преговорите; като има предвид, че ратификацията в някои държави членки може да изисква ратификация от страна на регионалните парламенти и/или парламентарните камари, представляващи регионалното равнище;

Р.  като има предвид, че Парламентът си запазва правото да изрази становището си след като се запознае с всички бъдещи предложения и проекти на текст за TiSA;

1.  Отправя, в контекста на продължаващите преговори относно Споразумението по търговията с услуги, следните препоръки към Комисията:

   а) относно контекста и обхвата:
   i. да разглежда преговорите относно TiSA като трамплин към по-амбициозни цели на равнището на СТО с цел подновяване на преговорите за реформирано ГАТС;
   ii. да заяви отново своята подкрепа за амбициозни, всеобхватни и балансирани преговори, които следва да разгърнат неизползвания потенциал на по-интегриран пазар на услугите в световен мащаб, като същевременно се предотврати социалният, екологичният и икономическият дъмпинг и изцяло се гарантира спазването на достиженията на правото на ЕС; да моделира и регулира глобализацията и да подсили международните стандарти, като същевременно юридически си обезпечи правото на регулиране и на преследване на законосъобразните цели на обществената политика, като тези в сферата на общественото здравеопазване, безопасността и околната среда; да осигури по-голям достъп до пазара за европейските доставчици на услуги, включително МСП, в ключови сектори на интереси, като същевременно се приспособят специфични изключения за чувствителните сектори, включително всички обществени услуги; да гарантира, че тези преговори допринасят по справедлив начин и в значителна степен за създаването на работни места и за приобщаващ растеж, и да определи амбициозни стандарти за търговията с услуги за ХХІ век; да зачита политическия, социалния и културния модел на ЕС и държавите членки, както и основните принципи, залегнали в Договорите на ЕС, и тези, включени в Хартата на основните права на ЕС, като например равенството между половете; да насърчава и защитава правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в световен мащаб;
   iii. да се стреми към многостранност и да се противопоставя на всички разпоредби или приложения, които биха я възпрепятствали, биха били несъвместими с ГАТС и биха предотвратили бъдещо включване в системата на СТО; да приема нови страни, при условие че те приемат вече договорените правила и равнището на амбициите; да стимулира по-широко участие в преговорите; да отбележи, че както най-големите пречки, така и най-големият потенциал за растеж по отношение на търговията с услуги се срещат в страните от БРИКЮ (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) и МИНТ (Мексико, Индонезия, Нигерия и Турция); да потвърди значението на тези държави за ЕС като дестинации за износ с увеличаваща се средна класа, като източници на междинни ресурси и като водещи центрове в световните вериги за създаване на стойност; да проправи пътя за участието на поелите ангажименти бързо развиващи се и динамични икономики и отново да заяви подкрепата си за искането на Китай да се присъедини към преговорите; да гарантира ангажираността на всички участници в TiSA да придадат многостранен характер на резултата от преговорите; да гарантира, че се обръща специално внимание на развиващите се страни, и да включи в TiSA разпоредбите, съдържащи се в член ІV от ГАТС;
   iv. да отбележи, че според Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) на сектора на услугите се дължат приблизително 51% от БВП в развиващите се страни и че износът на услуги от африканските държави расте; да отчете, че търговията, включително с услуги, би могла при определени условия да бъде стимул за приобщаващ растеж, устойчиво развитие, намаляване на бедността и неравенството и за създаване на достойни работни места и би могла да насърчи иновациите чрез улесняване на обмена на ноу-хау, технологии и инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, в т.ч. чрез чуждестранни инвестиции; поради това да отстоява позицията, че даването на възможност на развиващите се страни да получат справедлив достъп до световните пазари на услуги би могло да укрепи икономическата им интеграция и приспособяването им към глобализацията;
   v. да признае, че тъй като преговорите се провеждат на преференциална основа, ползите от споразумението ще бъдат ограничени до страните по TiSA, докато то не придобие многостранен характер; да отхвърли прилагането на клаузата за третиране като най-облагодетелствана нация (НОН) за участници, които не са страни по TiSA, докато споразумението придобие многостранен характер; да отхвърли, както в ГАТС, включването на споразуменията за свободна търговия в клаузата за НОН;
   vi. да даде нов тласък на разискванията относно услугите в кръга от преговорите за развитие от Доха;
   vii. да гарантира полезни взаимодействия и съгласуваност между двустранните, плурилатералните и многостранните споразумения, по които понастоящем се водят преговори, както и с процесите в областта на единния пазар, по-специално по отношение на цифровия единен пазар; да осигурява съгласуваност между вътрешните и външните политики на ЕС и да насърчава интегриран подход по въпросите на външните работи; да зачита принципа на съгласуваност на политиките за развитие и да насърчава прилагането на целите за устойчиво развитие, приети през септември 2015 г.;
   viii. да предложи специфични предпазни мерки за туристите, наред с другото с цел предоставяне на прозрачност за международните такси за роуминг, както и за таксите, прилагани за международните разговори и съобщения, така че да се ограничат прекомерните такси, налагани на потребителите, когато използват кредитните си карти извън Европа, и да се запази правото на ЕС и държавите членки да публикуват предупреждения за безопасността относно туристически дестинации;
   ix) да включи клауза за преразглеждане, която да установява механизъм, който да дава възможност на страните да се оттеглят от споразумението или временно да преустановяват или променят ангажименти по отношение на либерализирането на дадена услуга, особено в случаи на нарушения на трудовите и социалните стандарти;
   x. да публикува без по-нататъшно отлагане оценката на въздействието върху устойчивостта и съответно да я актуализира след приключването на преговорите, като по-специално се отчита въздействието на TiSA върху гражданите, местните и регионалните органи, развиващите се страни, които не участват в преговорите, както и върху социалното положение и положението със заетостта в ЕС; да извършва подробна и навременна оценка на въздействието на ГАТС върху европейската икономика от влизането му в сила; да включи пълноценно социалните партньори и гражданското общество в завършването на оценката на въздействието върху устойчивостта; да отправи искане към службите на Парламента за изследвания да публикуват всеобхватно информационно проучване относно обхвата и потенциалното въздействие на преговорите относно TiSA, включително от гледна точка на пола, и необходимостта от справянето с явления, като например „стъкления таван“ и разликата в заплащането на жените и мъжете; да извърши проверка по отношение на основните права с цел да предостави възможност на Парламента да вземе информирано решение относно това дали да даде своето одобрение за TiSA или не;
   xi. да гарантира, че механизмите за уреждане на спорове между инвеститор и държава не могат да бъдат „внесени“ от други двустранни инвестиционни споразумения по силата на клаузите за НОН;
   б) относно достъпа до пазара:
   i. да изключи обществените услуги и аудио-визуалните услуги от обхвата на прилагане на споразумението, да предприеме предпазлив подход към услугите в областта на културата, без да се засягат задълженията на ЕС, поети в рамките на ГАТС, както и да се стреми към поемането на амбициозни задължения между различните страни, сектори и равнища на управление, по-специално към допълнително отваряне на чуждестранните пазари по отношение на обществените поръчки, телекомуникационните, транспортните, финансовите и професионалните услуги;
   ii. да гарантира реципрочност на всички равнища; да подкрепи използването на хоризонтални разпоредби, свързани с ангажиментите, като средство за определяне на общо равнище на амбициите, без да се засягат правата и задълженията съгласно членове XVI и XVII от ГАТС, и да вземе предвид факта, че подобни минимални изисквания биха установили ясни параметри за заинтересованите от участие държави; в съответствие с член IV от ГАТС да предвиди гъвкавост за развиващите се и най-слабо развитите страни, когато става въпрос за равнището на амбиция на споразумението; да гарантира, че споразумението цели да създаде еднакви условия на конкуренция в сектора на услугите и да отвори нови пазари за доставчиците на услуги от ЕС;
   iii. да изключи от задълженията, поемани от ЕС, предоставянето на нови услуги, които не са класифицирани в съответната система за класификация, като си запази възможността да ги включи на по-късен етап;
   iv. да отхвърли прилагането на клаузите за запазване на съществуващото положение и за задържащ ефект за всички задължения във връзка с достъпа до пазара и ангажименти за национално третиране и да отхвърли прилагането им по отношение на чувствителни сектори, като например обществените услуги и услугите в областта на културата, обществените поръчки, Начин на предлагане 4, транспорта и финансовите услуги; да позволява достатъчно гъвкавост с цел връщане на услугите от общ икономически интерес отново под обществен контрол; да запази правото на ЕС и държавите членки да изменят своя график на поети задължения в съответствие с ГАТС;
   v. да поеме ограничени задължения по Начин на предлагане 1, по-специално в областите на цифровите услуги, финансовите услуги и автомобилния транспорт, с цел избягване на регулаторен арбитраж и социален дъмпинг; да поеме обаче амбициозни задължения и да разпознава настъпателните интереси в областта на спътниковите далекосъобщителни услуги, морските услуги и презастраховането; да потвърди, че тези задължения могат да дадат резултати само в една подходящо регулирана среда; да гарантира, че правото на ЕС се спазва изцяло и се прилага към чуждестранните доставчици, когато дадено дружество предоставя услуга от чужбина за европейските потребители, и да включи разпоредби, осигуряващи лесен достъп до правна защита за потребителите; успоредно с това, да установи предизвикателствата пред потребителите, когато поръчват от доставчици на услуги, установени в трети държави, да предостави насоки на потребителите относно правото им на правна защита при такива обстоятелства и да предложи конкретни мерки, ако това е необходимо;
   vi. да възприеме амбициозен подход в рамките на Начин на предлагане 3, като се стреми към премахването на пречките за трети държави във връзка с търговското присъствие и установяването, като например ограниченията върху чуждестранния собствен капитал и изискванията за съвместните предприятия, което е от решаващо значение от гледна точка на повишаването на ръста на услугите, предоставяни чрез Начини на предлагане 1 и 4, като същевременно се запази сегашното равнище на резервите за целия ЕС;
   vii. да има предвид, че ЕС има настъпателен интерес по отношение на изходящата мобилност на висококвалифицирани специалисти; да се въздържа от поемането на нови задължения извън рамките на ГАТС по отношение на входящата мобилност, докато другите страни не подобрят значително своите предложения; да потвърди, че трудовата клауза запазва правното задължение на чуждестранните доставчици на услуги да спазват нормите на ЕС и държавите членки в областта на социалното и трудовото законодателство, както и колективните трудови договори; да поеме амбициозни задължения, свързани с Начин на предлагане 4, за случаите, които са в основата на задълженията, свързани с Начин на предлагане 3; да запази възможността за извършване на проверки относно икономическите нужди и пазара на труда във връзка с доставчиците на договорни услуги и независимите специалисти;
   viii. да зачита суверенното право на държавите членки да избират кои сектори да отворят за чуждестранна конкуренция и до каква степен посредством ограничения и изключения; да се въздържа от оказването на натиск върху държавите членки да не упражняват в пълна степен това право;
   ix. да изключи, в съответствие с членове 14 и 106 от ДФЕС, както и с Протокол № 26, настоящите и бъдещите услуги от общ интерес, както и услугите от общ икономически интерес от обхвата на прилагане на споразумението (включително, но не само, услугите в областта на водоснабдяването и здравеопазването, социалните услуги, системите за социална сигурност и образованието, управлението на отпадъци и обществения транспорт); да гарантира, че органите на ЕС, както и националните и местните органи си запазват пълното право да въвеждат, приемат, запазват или отменят всякакви мерки по отношение на възлагането, организирането, финансирането и предоставянето на обществени услуги; да прилага това изключение независимо от начина на предоставяне и финансиране на обществените услуги; да гарантира, че системите за социална сигурност са изключени от обхвата на прилагане на споразумението; да отхвърли предложението за приложение относно мобилността на пациентите, на което се противопоставят повечето от участниците в TiSA; да признае огромното значение, което европейските граждани придават на висококачествените обществени услуги, които допринасят за социалното и териториалното сближаване;
   x. да се противопостави на ограничения по отношение на кръстосано финансиране за предприятия на един и същ орган на местната власт, които превишават ограниченията, съществуващи в правото на Съюза или в законодателството на държавите членки;
   xi. да се стреми към въвеждане, без да се засягат разпоредбите на ГАТС, на ясна клауза за „златен стандарт“, която би могла да бъде включена във всички търговски споразумения и би гарантирала, че клаузата за комуналните услуги се прилага към всички начини на предлагане и към всички услуги, считани за обществени услуги от европейските, националните или регионалните органи във всеки сектор и независимо от монополния статут на услугата;
   xii. да гарантира, в съответствие с член 167, параграф 4 от ДФЕС и с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване от 2005 г., чрез хоризонтална и правно обвързваща клауза, приложима за цялото споразумение, че страните си запазват правото на приемане или на продължаване на прилагането на всяка мярка, свързана с опазването или насърчаването на културното и езиковото многообразие, независимо от използваната технология или платформа за разпространение, както онлайн, така и офлайн;
   в) относно правилата по отношение на цифровата икономика:
   i. да гарантира трансграничните потоци от данни в съответствие с универсалното право на неприкосновеност на личния живот;
   ii. да възприеме предпазлив подход към преговорите по главите, засягащи защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот;
   iii. да потвърди, че защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот не представляват пречки пред търговията, а основни права, залегнали в член 39 от Договора за Европейския съюз и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в член 12 от Всеобщата декларация за правата на човека; да потвърди, че високата степен на доверие е от съществено значение за развитието на икономика, основана на данни; да гарантира пълно зачитане на това основно право, при надлежно отчитане на последните развития в цифровата икономика и в пълно съответствие с решението на Съда на ЕС по отношение на „сферата на неприкосновеност“; да включи всеобхватна, недвусмислена, хоризонтална, самостоятелна и правно обвързваща разпоредба, основана на член XIV от ГАТС, която освобождава изцяло съществуващата и бъдещата правна рамка на ЕС за защита на личните данни от обхвата на това споразумение, без никакви условия тя да бъде съгласувана с други части от споразумението TiSA; да прилага такива разпоредби към всички други приложения на TiSA; да подкрепя незабавно и официално такива предложения в приложението към TiSA относно електронната търговия; да подкрепя предложения, имащи за цел да се гарантира, че националните правни рамки за защитата на личните данни на потребителите се прилагат на недискриминационна основа; да прилага разпоредбите относно защитата на данните, залегнали в приложението относно електронната търговия, към всички други приложения към TiSA, включително и към приложението относно финансовите услуги;
   iv. да гарантира, че потоците от лични данни на гражданите на ЕС в световен мащаб са в пълно съответствие с правилата за защита и сигурност на данните, които са в сила в Европа; да гарантира, че гражданите запазват контрол върху собствените си данни; да отхвърля следователно всякакви „всеобхватни“ разпоредби относно потоците от данни, в които няма позоваване на необходимостта от спазване на стандартите за защита на данните;
   v. да се противопостави незабавно и официално на предложенията на САЩ относно движението на данни;
   vi. да има предвид, че една ясно определена и взаимно договорена правна рамка гарантира бърз обмен на информация, когато е необходимо за справяне със заплахите за сигурността; да гарантира, че член XIVа от ГАТС е повторен в основния текст на TiSA; да гарантира, че клаузите относно националната сигурност се основават на подходящи критерии за необходимост; да отхвърля решително обаче всякакво разширяване на приложното поле на свързаното с националната сигурност изключение, предвидено в член XIVa от ГАТС и всякакви „задни вратички“ в технологиите; да се противопоставя незабавно и официално на такива предложения в TiSA;
   vii. да признае ролята на цифровите иновации като двигател на икономическия растеж и производителността на цялата икономика; да признае, че потоците от данни са основен двигател на икономиката на услугите, съществен елемент от световната верига за създаване на стойност за традиционните производствени дружества и от решаващо значение за развитието на единния цифров пазар; да се стреми следователно към обща забрана на изисквания за задължителна локализация на данни и да гарантира, че TiSA съдържа адекватни спрямо бъдещето правила и възпрепятства фрагментацията в цифровия свят; да има предвид, че изискванията за задължителна локализация, т.е. принуждаването на доставчиците на услуги да използват местна инфраструктура или да установят местно присъствие като условие за предоставянето на услуги, възпират преките чуждестранни инвестиции от и за дадена страна по споразумението; да се стреми следователно към ограничаване на подобни практики, доколкото това е възможно, в рамките на Европа и извън нея, като същевременно приема необходимите изключения, основани на законни обществени цели, като защита на потребителите и защита на основните права;
   viii. да гарантира, че разпоредбите на окончателното споразумение са съвместими със съществуващото и с бъдещо законодателство на равнище ЕС, включително с Регламента за единен европейски пазар за електронни съобщителни услуги, Общия регламент относно защитата на данните, Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и 16-те мерки, предвидени в съобщението относно Цифровия единен пазар; да защитава мрежовата неутралност и свободно достъпния интернет; да гарантира, че лични данни могат да бъдат прехвърляни извън територията на Съюза само ако се спазват разпоредбите относно прехвърлянията към трети държави в законодателството на ЕС за защита на данните; да гарантира по-специално, че ЕС ще продължи да може да прекратява трансфера на лични данни от ЕС към трети държави, когато правилата на третата страна не отговарят на стандартите на ЕС за адекватност, когато дружествата не използват алтернативни възможности, като например задължителни фирмени правила или стандартни договорни клаузи, и когато не са приложими дерогациите, посочени в член 26, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО; да предотврати практиките на блокиране на географски принцип и да поддържа принципа на отворено управление на интернет; да си сътрудничи със страни по споразумението в подходящите условия с цел приемане на достатъчно високи стандарти на защита на данните;
   ix. да насърчава основаната на правила конкуренция в телекомуникационния сектор в полза на доставчиците на услуги и потребителите; да работи за преодоляване на продължаващи регулаторни асиметрии в сектора на телекомуникациите чрез предотвратяване на налагането от страните на ограничения на чуждестранния собствен капитал, въвеждане на подкрепящи конкуренцията правила за достъп на едро за мрежите на заварените оператори, определяне на ясни и недискриминационни правила за лицензиране, осигуряване на реален достъп до инфраструктури за свързване към крайните абонати (от последната миля) в рамките на експортните пазари за доставчиците на телекомуникационни услуги от ЕС, гарантиране на независимостта на регулаторите и подкрепа на широко определение за далекосъобщителни услуги, което обхваща всички видове мрежи; да осигури еднакви условия на конкуренция за всички оператори и да гарантира, че дружества от олигополни пазари извън ЕС не се възползват от фрагментацията на пазара на ЕС; да гарантира, че страните по TiSA зачитат принципа на свободен и недискриминационен достъп до интернет за доставчиците на услуги и потребителите; да гарантира, че операторите от ЕС в държавите, участващи в TiSA, имат справедлив и симетричен достъп до пазара, без каквито и да било нетарифни бариери и бариери „от другата страна на границата“, включително регулаторни изисквания, асиметрия при стандартите, налагане на условия или ограничения във връзка с технологията;
   x. твърдо да подкрепя разпоредбите относно международния мобилен роуминг и да разшири обхвата им до международните разговори и съобщения; да увеличи публично достъпната информация относно цените на дребно в краткосрочен план и да подкрепи наличието на тавани в дългосрочен план, с цел намаляване на цените; да гарантира, че TiSA не създава пречка за двустранни споразумения в тази област; да настоява за защита на потребителите онлайн, по-специално по отношение на нежелани търговски електронни съобщения;
   xi. да предвиди ефективно сътрудничество относно данъчното облагане на цифровата икономика въз основа на работата на Платформата по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане на Комисията и да гарантира, по-специално връзката между данъчното облагане и реалната стопанска дейност на дружествата в сектора;
   г) относно правилата по отношение на мобилността:
   i. да гарантира, че нищо няма да попречи на ЕС и неговите държави членки да поддържат, подобряват и прилагат трудовите и социалните разпоредби, колективните трудови договори, както и законодателството, уреждащо влизането на физически лица или временното им пребиваване на територията на ЕС или на държава членка, включително мерките, необходими за гарантиране на ред в движението на физически лица през неговите граници като, наред с другото, допускане или условия за допускане за влизане; да гарантира, в съответствие с Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници, че минималните изисквания относно реда и условията за назначаване на работа в приемащата държава са приложими сега и в бъдеще спрямо всички доставчици на услуги, имащи достъп до ЕС; да гарантира, че всички работници, пристигащи в Европа, независимо от тяхната държава на произход, се ползват със същите трудови права като гражданите на приемащата ги държава и че се спазва принципът на равно заплащане за еднакъв труд; да гарантира, че осемте основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ) са ратифицирани и ефективно приложени от страните по TiSA; да призове всички страни по споразумението да ратифицират и прилагат основните стандарти на МОТ и да подкрепя прилагането на други съответни конвенции на МОТ и резолюции на ООН; да гарантира, че трудовите законодателства на ЕС и на държавите членки и колективните трудови договори се спазват в рамките на територията на ЕС; да укрепи механизма на ЕС за мониторинг и правоприлагане с цел възпиране на нарушенията; да призове държавите членки да увеличат ресурсите на разположение на инспекциите по труда; спешно да обобщи и представи подробна информация относно броя и вида на доставчиците на услуги, осъществяващи понастоящем дейност в ЕС чрез Начин на предлагане 4, включително относно продължителността на пребиваването им; да осигури много по-ефикасен трансграничен достъп до данните в рамките на ЕС в бъдеще; да включи предпазна клауза, възпрепятстваща дружествата да заобикалят или подкопават правото на колективни действия чрез използването на работници от трети държави при преговорите по колективните трудови договори и трудовите спорове, както и да предостави възможност на участниците в TiSA да прилагат всички необходими защитни мерки, в случай че заплатите в съответната държава бъдат подложени на натиск, правата на местните работници бъдат застрашени или бъдат нарушени други договорени стандарти, в съответствие с ограниченията, определени в член X от ГАТС; да призове всички договарящи се страни да спазват насоките на ОИСР за мултинационалните дружества;
   ii. да припомни, че задълженията, свързани с Начин на предлагане 4, трябва да се отнасят единствено за движението на висококвалифицирани специалисти, като например лица, притежаващи университетска диплома или еквивалентна магистърска степен или заемащи висш управленски пост, за конкретна цел, за ограничен период от време и при точно определени условия, установени с националното законодателство на държавата, в която се извършва услугата, и с договор, съблюдаващ това национално законодателство; призовава във връзка с това за съблюдаването и изпълнението на член 16 от Директивата за услугите (2006/123/EО); да отхвърли съществени промени в правилата на Начин на предлагане 4, както са определени в ГАТС, и да обмисли преразглеждането на Директива 2014/66/ЕС относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер;
   iii. да признае, че приложението относно Начин на предлагане 4 е от настъпателен интерес за Европа, като се има предвид, че специалистите от ЕС са добре образовани и мобилни и че дружествата от ЕС все повече се нуждаят от специфични умения на чуждестранни специалисти в Европа и за персонала си извън Европа в подкрепа на установяването на нови стопански дейности; да гарантира, че тази мобилност е от полза не само за европейските дружества, но и за европейските работници;
   iv. да се противопоставя на всякакви разпоредби относно визи и други процедури за влизане в държавите, освен целящите постигането на по-голяма прозрачност и рационализиране на административните процедури; да гарантира, че TiSA не се прилага по отношение на мерки, които засягат физически лица, търсещи достъп до пазара на труда на някоя от страните, нито по отношение на мерките, отнасящи се до гражданството, пребиваването или трудовата заетост с постоянен характер; да определи подходящи предпазни мерки, които да гарантират завръщането у дома на временните доставчици на услуги;
   v. да се стреми към хоризонтална забрана на изискването за установяване на търговско присъствие или за местопребиваване в страната като условие за предоставяне на професионални услуги; да ограничи обхвата на приложението относно професионалните услуги до списъка със задълженията, поети от всяка страна по споразумението;
   vi. да се стреми към създаването на рамка за взаимно признаване на обучението, академичните степени и професионалните квалификации, по-специално в секторите на архитектурата, счетоводството и правото, като същевременно се гарантира компетентността на доставчика, а оттам и качеството на предоставяните услуги в съответствие с директивите на ЕС относно професионалните квалификации, и се избягва автоматичното и количественото признаване на университетски степени;
   vii. призовава за ясно определение на работниците, които попадат в обхвата на приложението относно Начин на предлагане 4;
   д) относно правилата по отношение на финансовите услуги:
   i. да постигне споразумение, което да съдържа амбициозно и все пак балансирано приложение, обхващащо предоставянето на всички видове финансови услуги, по-специално в банковия и в застрахователния сектор, което да излиза извън рамките на приложението относно финансовите услуги към ГАТС и да насърчава дългосрочния устойчив растеж в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“; да се стреми към укрепване на стабилността на финансовата система и единните финансови институции, към осигуряване на пълна съгласуваност с регулаторната среда след кризата и към гарантиране на лоялна конкуренция между доставчиците на финансови услуги; да постигне споразумение, което да носи стойност и предлага защита за европейските потребители под формата на все по-голямо сближаване в областта на финансовото регулиране и по-широк избор на финансови услуги; да се стреми към осигуряване на адекватна защита на потребителите, включително защита на данните и право на неприкосновеност на личния живот, както и към предоставяне на разбираема и точна информация, които са абсолютно необходими за намаляване на асиметрията на информацията;
   ii. да ангажира страните по TiSA с изпълнението и прилагането на международни стандарти за регулиране и надзор на финансовия сектор, като тези, одобрени от Г-20, Базелския комитет по банков надзор, Съвета за финансова стабилност, Международната организация на комисиите по ценни книжа и Международната асоциация на органите за застрахователен надзор; да предприеме действия с цел гарантиране на пренасянето в TiSA на основните елементи от Договореността на СТО относно финансовите услуги, като същевременно се подобри формулировката на Договореността, за да се приведе в съответствие с точните актуални насоки на политиката на ЕС в тези области; да гарантира, че TiSA спомага за облекчаване на двойното данъчно облагане и по никакъв начин не улеснява или открива възможности за данъчни измами, укриване на данъци, агресивно данъчно планиране или изпиране на пари; да се стреми към поемането на задълбочени ангажименти, по-специално относно достъпа до пазара, от страна на държави, които понастоящем нямат никакви двустранни търговски споразумения с ЕС, като например Австралия, Нова Зеландия, Хонконг и Тайван, чиито задължения на равнището на СТО са много ограничени, като например Чили и Турция, или чиито двустранни ангажименти в областта на финансовите услуги са много ограничени, като например Мексико;
   iii. да включи в TiSA мерки за ограничаване на риска, като надгражда върху тези, съдържащи се във всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) ЕС-Канада, и като запази суверенното право на страните да се отклоняват от своите търговски ангажименти и да приемат всички мерки, които считат за необходими за регулиране на своя финансов и банков сектор от съображения за пруденциалност и надзор, с цел осигуряване на стабилността и целостта на финансовата система на съответната страна;
   iv. да гарантира, че в областта на финансовите услуги няма да се поемат нови ангажименти, които биха могли да застрашат финансовите разпоредби на ЕС като той бъде принуден да отстъпи от подобрената си регулаторна рамка за финансовия сектор или бъде възпрепятстван да използва законовите разпоредби за справяне с прекомерното поемане на риск от страна на финансовите институции; да гарантира, че никоя от разпоредбите на споразумението не ограничава способността на регулаторните органи на ЕС да разрешават или отхвърлят всякакви съществуващи или нови финансови продукти в съответствие с регулаторната рамка на ЕС;
   v. подчертавайки необходимостта да се увеличи в световен мащаб достъпът до финансови услуги предвид тяхното значение за растежа и икономиката, да изключи трансграничните финансови услуги, включително управлението на портфейл, от задълженията на ЕС до постигане на сближаване във финансовото регулиране на най-високо равнище, освен в много ограничени и подходящо обосновани случаи, като например услугите по презастраховане, предоставяни в междукорпоративни условия; да има предвид по-специално, че ясните и надеждни правила и процедури за разрешаване на дружествата, установени в трети държави, да предоставят подобни услуги в ЕС и когато е целесъобразно, изричното признаване от страна на ЕС, че държавата на произход на тези дружества разполага с приложима регулаторна и надзорна уредба, еквивалентна на тази на ЕС, са абсолютно необходими, за да се гарантира, че в Съюза е невъзможно неконтролирано предприятие да извършва дейност и че са постигнати условия на равнопоставеност на европейските и чуждестранните дружества, независимо от тяхната юрисдикция или място на стопанска дейност; да предприеме незабавни действия, успоредно с TiSA, за намаляване на различията в начините, по които държавите в момента признават еквивалентността на регулаторните и надзорните режими на други юрисдикции, което понастоящем причинява фрагментация на световните пазари на финансови услуги, като за тази цел се постигне общото разбиране, че решението за еквивалентност следва да е резултат от прозрачна оценка на въпроса дали с правилата на всяка юрисдикция се постигат същите цели, и че макар такова решение да следва да е резултат от предходни редовни двустранни диалози, то може да бъде едностранно, когато взаимното признаване не е възможно;
   vi. да поиска задълбочена предварителна оценка на въздействието, която да анализира икономическите и социалните последствия от по-нататъшна финансова либерализация в рамките на TiSA;
   vii. да потвърди, че действията за повторно регулиране след финансовата криза все още не са приключили, включително изискванията по отношение на някои правни форми, разцепванията (напр. разделянето на банки), промени в стопанската дейност или нейното намаляване;
   е) относно правилата по отношение на логистиката:
   i. да търси амбициозен, но балансиран резултат за транспортния сектор, което е от изключително значение за устойчивото развитие на световните вериги за създаване на стойност; да ускори транспортните услуги и да ги направи по-надеждни, сигурни и оперативно съвместими в полза на бизнес клиентите и отделните потребители и работници; да осигури съгласуваност с политиката на ЕС в областта на климата; да не забравя значението на транспортните услуги и услугите за доставки за европейската икономика и заетост, като се има предвид, че европейските корабособственици контролират 40 % от световния търговски флот, че авиационният сектор поддържа над 5 милиона работни места, че на европейския железопътен сектор се пада повече от половината от световното производство на железопътно оборудване и услуги и че автомобилният транспорт продължава да бъде важен за логистиката на ЕС; да признае следователно потенциала на транспортните услуги за намаляване на равнището на безработицата в Европа; да гарантира, че в преговорите се вземат предвид бързо променящия се характер на транспортния сектор и нарастващото в ежедневието на европейците значение на средствата за транспорт в рамките на икономиката на съвместно потребление; да изисква от чуждестранните дружества напълно да спазват съществуващите регулаторни стандарти на ЕС, когато предоставят транспортни услуги или услуги по доставки в рамките на територията на ЕС;
   ii. да се стреми към подобряване на достъпа до чуждестранни пазари и намаляване на ограничаващите конкуренцията регулаторни практики, особено на тези, които са вредни за околната среда и намаляват ефективността на транспортните услуги, както и на онези ограничения, наложени от трети държави по отношение на чуждестранната собственост, като същевременно юридически се обезпечи правото на публичните органи да регулират транспорта и да гарантират обществените превози; да разгледа въпроса за ограниченията в сектора на каботажа и за избягването на празните обратни курсове на превозвачите от приемащата държава, по-специално в приложенията относно морския и въздушния транспорт;
   iii. да предложи разпоредби, насочени към засилване на правата на пътниците, по-специално в приложението относно въздушния транспорт, както и по отношение на всички транспортни средства, така че споразумението да бъде от полза и за потребителите;
   iv. да запази правата на държавите членки по отношение на съществуващи или бъдещи национални разпоредби и двустранни или многостранни споразумения относно автомобилния транспорт, включително изискванията за издаване на разрешителни за транзитно преминаване; да изключи всякакви разпоредби, улесняващи влизането и престоя на професионални водачи, от обхвата на приложението относно автомобилния транспорт; да отхвърли всякакви искания за поемане на задължения, свързани с Начин на предлагане 4, в сектора на автомобилния транспорт;
   v. да гарантира съгласуваност с международните стандарти, като тези, които са одобрени от Международната морска организация и Международната организация за гражданско въздухоплаване, да ги счита за минимални стандарти и да се противопоставя на всякакво занижаване на тези международни референтни критерии; да преследва, като дългосрочна цел, обвързващи международни търговски правила за секторите на морския и въздушния транспорт; да гарантира прилагането на конвенциите на МОТ, свързани със секторите на логистиката и транспорта, като например Морската трудова конвенция; да подчертае, че законодателството на ЕС и на държавите членки осигурява ползи за работниците — включително безопасност и сигурност, за потребителите и за околната среда; да подчертае, че всички доставчици на услуги в рамките на ЕС — чуждестранни и местни, трябва да спазват това законодателство; да признае, че качеството на услугите е неразривно свързано с качеството на заетостта и въведените регулаторни рамки;
   vi. да намери правилния баланс между либерализацията на конкурентоспособния пощенски сектор, която е от ключово значение за по-нататъшното развитие на услугите и цифровата икономика, и защитата на универсалните пощенски услуги, които имат изключително важна роля за насърчаване на социалното, икономическото и териториалното сближаване; да предотврати следователно ограничаващо конкуренцията кръстосано субсидиране и да увеличи достъпа до пазарите на трети държави, като същевременно гарантира изпълнението на задълженията за предоставяне на универсална услуга, както е определена от всяка страна;
   vii. да напомни за ключовата роля на морския транспорт в световната икономика, както като отделна индустрия, така и като фактор, който улеснява световната търговия; да съдейства за изготвянето на ясен текст с твърди ангажименти по отношение на гарантирането на достъпа до пристанищата, както и на достъпа до пазари и националното третиране в областта на международните морски транспортни услуги;
   ж) относно правилата по отношение на вътрешното регулиране и прозрачността:
   i. юридически да обезпечи правото на регулиране на европейските, националните и местните органи в интерес на обществото по начин, който не е по-ограничителен от ГАТС и не подлежи на проверки за необходимост; да гарантира, че разпоредбите на приложенията не са по-ограничителни от принципите, залегнали в член VI от ГАТС или в законодателството на ЕС;
   ii. да потвърди, че страните по преговорите се придържат към принципите на правовата държава и разполагат с независими съдебни системи, с възможност за правна защита за гарантиране на правата на инвеститорите и гражданите;
   iii. да подкрепя доброто управление и прозрачността, както и да поощрява добрата практика в областта на административните, регулаторните и законодателните процедури чрез насърчаване на широкото усвояване на мерки, които засилват независимостта на лицата, отговорни за вземането на решения, повишават прозрачността и демократичната отчетност на решенията и намаляват бюрокрацията; да подчертава, че защитата и безопасността на потребителите, здравето и опазването на околната среда, както и трудовите права трябва да бъдат в центъра на регулаторните усилия; да гарантира, че всяка промяна в степента на регулаторна защита от страна на ЕС може да бъде само в посока нагоре, никога надолу;
   iv) да обезпечи, че универсалната услуга е гарантирана, така че например хора, които живеят в отдалечени, гранични или планински области или на острови, се ползват от същата стандартна услуга и не заплащат повече, отколкото хората в градските райони;
   v. да признае, че в съответствие с разпоредбите на ГАТС, посредством едно приложение относно вътрешното регулиране следва да се попречи на страните по споразумението да издигат скрити пречки пред търговията и да налагат излишни тежести върху чуждестранни дружества, по-специално когато те подават заявления за различни видове разрешения; да гарантира, че вътрешното регулиране продължава да отговаря на целите на обществената политика;
   vi. да гарантира, че договорените правила се отнасят само за свързани с търговията мерки, като например изисквания и процедури относно квалификациите и лицензирането, и само за сектори, в които дадена страна е поела ангажименти;
   vii. да изиска и публикува правно становище преди Парламентът да гласува по окончателното споразумение, с оглед на това да се направи подробна оценка на двете приложения относно вътрешното регулиране и прозрачността в контекста на правото на ЕС и да се оцени дали правните задължения, установени в тези приложения, вече се спазват в ЕС;
   viii. ясно да формулира законодателните принципи за прозрачност и обективност, за да гарантира, че тези концепции няма да се превърнат във всеобхватни разпоредби;
   ix. да публикува онлайн информация относно свързаните с търговията нормативни актове и как те се прилагат, включително и относно тези, приложими на подфедерално равнище; да постави акцента върху правилата за лицензиране и издаване на разрешения; да настоява по-специално за създаване на базиран в интернет информационен механизъм за „обслужване на едно гише“ на МСП и да включи МСП при неговото разработване;
   x. да гарантира, че административните такси, начислявани на чуждестранни дружества, са справедливи и недискриминационни, че достатъчно средства за правна защита, които дават възможност за подаване на жалба в националните съдилища, са еднакво достъпни както за чуждестранните, така и за местните доставчици и че съдебните решения се оповестяват в разумен срок;
   xi. да поддържа практиката на ЕС за провеждане на обществени консултации преди внасяне на законодателни предложения; да гарантира, че резултатите от тези консултации ще се съблюдават в значителна степен по време на преговорите;
   xii. да се противопоставя на предложения, призоваващи за задължително представяне на законодателни предложения на трети страни преди публикуването им; да има предвид, че заинтересованите страни имат различен достъп до ресурси и експертни познания и да гарантира, че въвеждането на процес на доброволни консултации със заинтересовани страни няма да доведе до пристрастност в полза на по-добре финансираните организации;
   з) относно правилата, съдържащи се в други регулаторни дисциплини:
   i. да потвърди, че TiSA е възможност за осигуряване на конкуренция по правилата, а не за правилата;
   ii. да гарантира, че взаимно договорените задължения ще бъдат спазвани на практика, да даде възможност за ефективен ответен отговор и да предвиди възпиращи мерки в случай на нарушаване на задълженията; да включи следователно в споразумението механизъм за уреждане на спорове между държавите, който да се използва, докато споразумението придобие многостранен характер и бъде на разположение механизъм за уреждане на спорове на СТО; да преразгледа Регламент (ЕС) № 654/2014 относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила с цел да се гарантира, че ЕС може да предприеме ответни мерки в секторите на услугите;
   iii. да защити включването на регулаторно приложение относно държавните поръчки с цел максимално увеличаване на участието на европейски дружества в чуждестранни търгове като същевременно се запазят критериите на ЕС, включително социални и екологични, и процедурите, приложими в европейските търгове, по-специално по отношение на достъпа на МСП до обществени поръчки, на критериите за допустимост, основаващи се на най-доброто съотношение между качество и цена, и на праговете, под които задълженията не се прилагат; да преодолее липсата на прозрачност и пречките за навлизане на пазара относно поканите за участие в търгове извън ЕС и да осъди липсата на реципрочност в това отношение на всички равнища на управление, както се вижда от преференциалното третиране на местни дружества в няколко държави, като същевременно даде възможността да се избере поемането на ангажименти по отношение на достъпа до пазара и на националното третиране в името на многостранността; да насърчи ратифицирането и прилагането на Споразумението на СТО за държавните поръчки и на промените, направени в него през 2011 г., от тези страни, които все още не са направили това; да призове Европейския съюз да въведе „Европейски бизнес акт“, по подобие на „Американския бизнес акт“, който да подкрепя икономическото развитие на МСП и европейската промишленост;
   iv. да защити малките и средни доставчици на услуги в ЕС от нелоялни търговски практики от страна на доставчици на услуги от държави извън ЕС;
   v. да намали ненужните пречки пред търговията с услуги, свързани с енергията и околната среда, и особено онези, които се отнасят до развитието и насърчаването на възобновяеми енергийни източници и екологично съобразни технологии, като същевременно се запази възможността да се изразят резерви относно достъпа до пазара и националното третиране за всички начини на предлагане в тази област, като се има предвид, че все по-голям брой услуги, като например монтаж, ремонт и управление, се продават заедно с продукти в тези две области; да потвърди изричното признаване на суверенитета на всяка страна по отношение на енергийните ресурси в съответствие с разпоредбите на Договора и юридически да обезпечи чрез подобряване на еквивалентните на ГАТС разпоредби правото на ЕС да предприема регулаторни мерки, по-специално с оглед постигане на европейските цели за устойчивост, политиката в областта на климата, сигурността и достъпността;
   vi. да гарантира, че предстоящите задължения в областта на обществените поръчки не надхвърлят местното или националното законодателство на никоя страна;
   и) относно общественото и политическото сътрудничество:
   i. да осигури най-висока степен на прозрачност, диалог и отчетност;
   ii. да предоставя на Европейския парламент пълна и незабавна информация на всички етапи от преговорите; да осигури получаването от всички членове на Европейския парламент на всички преговорни документи, свързани с TiSA, както и на вътрешните документи на Европейската комисия, като например подробни резюмета от съответните кръгове на преговорите и задълбочени оценки на предложенията на страните по TiSA, при условие че е гарантирана дължимата поверителност; в съответствие с политиката на СТО, съдебната практика на Съда на ЕС относно класифицираните документи и ограниченията, залегнали в достиженията на правото на ЕС, по-специално в Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно достъпа до документи, да направи документите от преговорите обществено достояние, с изключение на тези, които трябва да бъдат класифицирани с ясна обосновка за всеки отделен случай;
   iii. да приветства съществения напредък по отношение на прозрачността пред обществеността след изборите за Европейски парламент през 2014 г., включително по отношение на публикуването на предложенията за достъп до пазара на ЕС и на мандата, предоставен от Съвета; да подпомогне тези усилия чрез предоставянето на информационни бюлетини, обясняващи всяка част от споразумението по ясен и разбираем начин и чрез публикуването на фактологични отчети за обратна връзка след всеки кръг от преговорите на уебсайта Europa; да насърчи партньорите в преговорите да увеличат прозрачността, така че TiSA да не се договаря в условия на по-голяма липса на прозрачност от предвидените под егидата на СТО;
   iv. да гарантира сериозната и непрекъсната работа на институциите на ЕС с участието на всички съответни заинтересовани лица по време на целия процес на преговорите; да призове за засилването на този ангажимент в хода на напредъка на преговорите, така че очакванията на европейското гражданско общество, социалните партньори и другите заинтересовани страни да бъдат надлежно взети под внимание, включително и в рамките на диалога с гражданското общество; да подчертае, че държавите членки, които определят указанията за воденето на преговорите, имат да играят основна роля в това отношение;
   v. да насърчава държавите членки да включат националните си парламенти, както и своите местни и регионални органи, да се съветват с тях и да ги информират адекватно относно хода на преговорите;
   vi. да покани представители на местните и регионални органи, които са представени на равнище ЕС от Комитета на регионите, да участват в диалозите, организирани от Комисията, в началото и в края на всеки кръг от преговорите;

2.  Отправя искане Комисията да вземе изцяло предвид настоящата резолюция и да предостави отговор в срок от шест месеца от нейното приемане;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръките на Европейския парламент, съответно на Комисията, както и за сведение — на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и на администрациите и парламентите на всички страни по TiSA.

(1) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htmhttps://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
(2) TN/S/36
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm
(4) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0325.
(6) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(7) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
(10) ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 289.


Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г.
PDF 470kWORD 81k
Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г. (2016/2526(RSP))
P8_TA(2016)0042B8-0150/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на Обединените нации „Пекин  + 5“ (2000 г.), „Пекин  + 10“ (2005 г.), „Пекин  + 15“ (2010 г.) и „Пекин  + 20“ (2015 г.),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 1996 г., озаглавено „Въвеждане на равни възможности за жените и мъжете във всички политики и дейности на Общността“ (COM(1996)0067), в което тя се ангажира да насърчава равенството между жените и мъжете във всички свои дейности и политики на всички равнища, като с това на дело установи интегрирането на принципа на равенството между половете,

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), приет от Съвета на Европейския съюз през март 2011 г.,

—  като взе предвид доклада от проучване на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавен „Оценка на силните и слабите страни на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г.“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(1),

—  като взе предвид анализа на обществената консултация относно „Равенството между мъжете и жените в ЕС“, публикуван през октомври 2015 г.,

—  като взе предвид новата пътна карта „Ново начало за справяне с предизвикателствата на равновесието между професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите семейства“ — пакет с незаконодателни предложения, публикуван от Комисията през август 2015 г.,

—  като взе предвид резултата от заседанието от 26 ноември 2015 г. на Консултативния комитет за равните възможности на жените и мъжете към Европейската комисия,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ (SWD(2015)0278),

—  като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 7 декември 2015 г., и по-специално параграф 35 от тях,

—  като взе предвид декларацията от 7 декември 2015 г. относно равенството между половете на председателстващата ЕС тройка — Нидерландия, Словакия и Малта,

—  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор към комисията относно нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно приетото в Договорите и Хартата на основните права равенството между половете е основна ценност на ЕС, която ЕС се ангажира да включва във всички свои дейности, и като има предвид, че равенството между половете е от първостепенна важност като стратегическа цел за постигане на общите цели на стратегията „Европа 2020“ за растеж, заетост и социално приобщаване;

Б.  като има предвид, че правото на равно третиране е определящо основно право, което е признато в Договорите на Европейския съюз и е дълбоко вкоренено в европейското общество, и като има предвид, че то е от съществено значение за по-нататъшното развитие на това общество и следва да се прилага в законодателството, на практика, в съдебната практика и в реалния живот;

В.  като има предвид, че в миналото ЕС предприе някои важни стъпки за укрепване на правата на жените и равенството между половете, но като има предвид, че през последното десетилетие политическите действия и реформи за равенство между половете на равнището на ЕС забавиха темпо; като има предвид, че предходната стратегия на Комисията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. не беше достатъчно всеобхватна, за да допринесе за равенството между половете на европейско и международно равнище, и като има предвид, че планираните цели не бяха ефективно изпълнени; като има предвид, че новата стратегия за периода след 2015 г. ще трябва да даде нов тласък и да породи конкретни действия за укрепване на правата на жените и насърчаване на равенството между половете;

Г.  като има предвид, че оценката на стратегията за периода 2010—2015 г. и становищата на заинтересованите страни, посочени в доклада от проучване на Комисията, озаглавен „Оценка на силните и слабите страни на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г.“, подчертават необходимостта от допълнително укрепване на стратегическия подход, приет през 2010 г.;

Д.  като има предвид, че в своята резолюция от 9 юни 2015 г. Парламентът ясно призова за нова, отделна стратегия за равенство между половете и права на жените за периода след 2015 г.; като има предвид, че резултатите от обществената консултация показаха, че 90% от участниците се изказват в полза на една нова стратегия;

Е.  като има предвид, че в заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 7 декември 2015 г. (параграф 35) Комисията се призовава „да приеме, под формата на съобщение, нова стратегия за равенство между половете за периода след 2015 г.“; като има предвид, че в своята декларация от 7 декември 2015 г. председателстващата ЕС тройка се ангажира да представи пред Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси проект на заключения на Съвета относно стратегията на ЕС за равенство между половете за периода след 2015 г.;

1.  Припомня, че по силата на член 2 от ДЕС и на Хартата на основните права Комисията е обвързана да предприема действия в полза на равенството между половете;

2.  Отбелязва, че в миналото Комисията явно подкрепи едно ясно, прозрачно, законосъобразно и публично съобщение относно стратегията за равенство между жените и мъжете, прието от всички институции на ЕС, на най-високо политическо равнище;

3.  Изразява съжаление, че в публикуваната през ноември 2015 г. работна програма на Комисията за 2016 г. стратегията на ЕС за равенство между половете за периода след 2015 г. изобщо не се споменава; изразява съжаление поради факта, че на 3 декември 2015 г. Комисията публикува само работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“, като по този начин не само представи вътрешен документ с по-слабо значение, но и ограничи продължителността на неговото действие;

4.  Приветства факта, че през август 2015 г. Комисията публикува своята пътна карта „Ново начало за справяне с предизвикателствата на равновесието между професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите семейства“ — пакет с незаконодателни предложения;

5.  Приканва държавите членки да поемат пълна отговорност за подобряване на прилагането на принципите на равно третиране и равни възможности за мъжете и жените на национално равнище;

6.  Изразява съжаление поради факта, че на 7 декември 2015 г. Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси не успя да постигне съгласие по официална позиция относно няколко въпроса в полза на равенството между половете, които Парламентът отдавна очаква, включително директивата относно жените в управителните съвети;

7.  Приветства подхода за стратегически ангажимент за равенство между половете на Комисията, както е изложен в горепосочения работен документ, но изразява съжаление поради липсата на конкретни показатели и на специално предназначен бюджет, без което напредъкът по целите и показателите не е нито измерим, нито изпълним;

8.  Призовава Комисията да преразгледа своето решение и да приеме съобщение относно нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода 2016—2020 г., в което да се разглеждат въпросите в областта на равенството между половете, и което да съответства на международния дневен ред, а именно на заключителния документ от Пекин  + 20 от 2015 г. и на новата рамка за „Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016—2020 г.“;

9.  Призовава Комисията да си сътрудничи с Парламента и Съвета, и призовава за провеждане на среща на върха на ЕС по въпросите на равенството между половете и правата на жените с оглед установяване на напредъка, както и да се подновят ангажиментите в рамките на бъдещия Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси през март 2016 г.;

10.  Припомня, че прилагането на законодателството и политическите инструменти на ЕС трябва да спазва принципите на субсидиарност и на „добавена стойност“, че не винаги са необходими еднообразни правила за практичното и конкурентното функциониране на вътрешния пазар и че Комисията трябва да обмисли административната тежест, произтичаща от нейните законодателни предложения и различния културен контекст и практики в различните държави членки;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0218.

Правна информация - Политика за поверителност