Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
Εξουσιοδότηση της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει, και της Μάλτας να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 ***
 Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
 Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης *
 Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I
 Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016
 Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας
 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014
 Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
 Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών
 Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

Εξουσιοδότηση της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει, και της Μάλτας να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 ***
PDF 383kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει και η Μάλτα να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))
P8_TA(2016)0052A8-0018/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13777/2015),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (13777/15/ADD1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0401/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0018/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει και η Μάλτα να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στο Μόνιμο Γραφείο της Συνδιάσκεψης Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Χάγης.

(1) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
PDF 379kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))
P8_TA(2016)0053A8-0025/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2015)0518),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (13448/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0370/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0025/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.


Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης *
PDF 112kWORD 64k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))
P8_TA(2016)0054A8-0019/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0458),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0296/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0019/2016),

1.  εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I
PDF 396kWORD 104k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0006),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 46 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0015/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 25ης Ιουνίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 2ας Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0224/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Φεβρουαρίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/589.)

(1) ΕΕ C 424 της 26.11.2014, σ. 27.
(2) ΕΕ C 271 της 19.8.2014, σ. 70.


Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I
PDF 645kWORD 81k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

στην πρόταση της Επιτροπής
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
---------------------------------------------------------
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016

Κανονισμος (ΕΕ) 2016/...
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων
για τη Δημοκρατία της Τυνησίας
[Tροπολογίες αριθ. 1-4 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά]

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η ευρωμεσογειακή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου(2) (η συμφωνία) αποτελεί τη βάση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας.

(2)  Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 26ης Ιουνίου 2015 κοντά στο Sousse της Τυνησίας, το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 20ης Ιουλίου 2015, δήλωσε ότι η Ένωση, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, θα διερευνήσει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την υποστήριξη της τυνησιακής οικονομίας.

(3)  Το ελαιόλαδο συνιστά την κύρια γεωργική εξαγωγή της Τυνησίας προς την Ένωση, ενώ ο ελαιοκομικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας της χώρας, όπως συμβαίνει και με μερικές περιοχές ορισμένων κρατών μελών.

(4)  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την οικονομία της Τυνησίας, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στη συμφωνία, παρέχοντας μιαν ελκυστική και αξιόπιστη αγορά για τις εξαγωγές ελαιολάδου της Τυνησίας. Η παροχή τέτοιας αγοράς απαιτεί την εφαρμογή αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος στην Ένωση, με βάση ποσοστώσεις δασμολογικής ατέλειας.

(5)  Με σκοπό την πρόληψη της απάτης και για να διασφαλιστεί ότι τα μελετώμενα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα είναι προς το πραγματικό όφελος της τυνησιακής οικονομίας, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξαρτώνται από την τήρηση εκ μέρους της Τυνησίας των κανόνων που προβλέπονται στην συμφωνία για την καταγωγή των προϊόντων και των συναφών διαδικασιών, καθώς και την αποτελεσματική διοικητική συνεργασία της Τυνησίας με την Ένωση.

(6)  Η διαφύλαξη της ισορροπίας της αγοράς ελαιολάδου στην Ένωση απαιτεί ότι ο πρόσθετος όγκος που προκύπτει από τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα είναι διαθέσιμος μόνο μετά την εξάντληση της ποσότητας ακατέργαστου ελαιολάδου της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης άνευ δασμών που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της συμφωνίας.

(7)  Το άρθρο 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) θεσπίζει κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στα αυτόνομα εμπορικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(8)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την προσωρινή αναστολή του προτιμησιακού καθεστώτος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό και για την εισαγωγή διορθωτικών μέτρων όταν η ενωσιακή αγορά επηρεάζεται από τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(9)  Τα έκτακτα αυτόνομα εμπορικά μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό έχουν στόχο την άμβλυνση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει σήμερα η Τυνησία εξαιτίας των τρομοκρατικών επιθέσεων. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένα και υπό την επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας για τη θέσπιση σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA). ▌ [Τροπολογίες 11 και 15]

(10)  Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές ζημίες που υπέστη η οικονομία της Τυνησίας, και ιδίως ο τομέας του τουρισμού, από την τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Sousse στις 26 Ιουνίου 2015, καθώς και την ανάγκη να ληφθούν έκτακτα αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης βραχυπρόθεσμα, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προτιμησιακές ρυθμίσεις

Ανοίγεται ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής άνευ δασμών 35 000 τόνων («ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής») για τα ημερολογιακά έτη 2016 και 2017 για τις εισαγωγές στην Ένωση ακατέργαστου ελαιολάδου καταγωγής Τυνησίας, που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1509 10 10 και 1509 10 90, το οποίο και έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τυνησία και μεταφέρεται απευθείας από την Τυνησία στην Ένωση. [Τροπολογίες 5, 12]

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για το δικαίωμα στην ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής

Το δικαίωμα παροχής της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής υπόκειται στη συμμόρφωση της Τυνησίας με τους κανόνες όσον αφορά την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στην ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής

Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής διατίθεται μόνο μετά την εξάντληση της ποσότητας ακατέργαστου ελαιολάδου της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης άνευ δασμών που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Διαχείριση της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την ετήσια δασμολογική ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 5

Προσωρινή αναστολή

Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη τήρηση από την Τυνησία των όρων του άρθρου 2, μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για την προσωρινή αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Ενδιάμεση επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση αξιολόγηση του αντικτύπου του παρόντος κανονισμού στην αγορά ελαιολάδου της Ένωσης μετά την έναρξη ισχύος του και παρουσιάζει τα συμπεράσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αγορά ελαιόλαδου της Ένωσης επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστική πράξη προκειμένου να εισάγει διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της εν λόγω αγοράς. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 229 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Εφόσον γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0013/2016).
(2) ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 2.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο
PDF 432kWORD 85k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass - από το Βέλγιο) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0029/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά από απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 23 της NACE αναθ. 2 («Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων») στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Hainaut (BE32) και Namur (BE35) στο Βέλγιο και ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα 412 απολυθέντες εργαζόμενοι και 100 νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) κάτω των 25 ετών από την περιφέρεια Hainaut· λαμβάνοντας υπόψη ότι 144 από αυτούς τους εργαζόμενους απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής στο Roux (Hainaut), η οποία ανήκε στην εταιρεία AGC Europe SA, και 268 μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής στο Auvelais (περιοχή Namur), η οποία ανήκε στην εταιρεία Saint-Gobain Glass Benelux·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ, υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης, που επιτρέπουν παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις, και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ στην περίπτωση των απολύσεων και με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού στην περίπτωση των ΕΕΑΚ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 095 544 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 1 825 907 EUR·

2.  επισημαίνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Αυγούστου 2015, και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι, κατά τα τελευταία έτη, το εμπόριο γυάλινων προϊόντων στην Ένωση έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές και υπογραμμίζει ότι, μεταξύ 2000 και 2010, η απασχόληση στον κλάδο της υαλουργίας στο σύνολό του στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 32%· επισημαίνει ότι στη Βαλλονία, η οποία έχει μεγάλη παράδοση στην υαλουργία, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν δυσκολίες τα τελευταία χρόνια και ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της υαλουργίας στις περιφέρειες Namur και Hainaut μειώθηκε κατά 19% μεταξύ 2007 και 2012, ενώ σημειώθηκε απώλεια 1 236 θέσεων εργασίας το 2013 και 1 878 το 2014 στη Βαλλονία·

4.  επισημαίνει ότι ειδικά η περιφέρεια Hainaut, αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας, καθώς το ποσοστό απασχόλησης εκεί είναι κατά 9,2% χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο· σημειώνει ότι οι αγορές εργασίας των δύο περιοχών χαρακτηρίζονται επιπλέον από υψηλό ποσοστό εργαζομένων με ανεπαρκή προσόντα (περίπου το 50% των ατόμων που αναζητούν εργασία σε αμφότερες τις περιοχές δεν διαθέτουν απολυτήρια ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)·

5.  σημειώνει ότι ο όμιλος Saint-Gobain αναγκάστηκε το 2013 να κλείσει ακόμα μία μονάδα παραγωγής σε μια αποβιομηχανοποιημένη ζώνη στη Βαλλονία, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο της αίτησης EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit και αφορούσε 257 απολύσεις στον ίδιο τομέα· σημειώνει ότι αρκετά μέτρα στις δύο αιτήσεις είναι όμοια·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

7.  σημειώνει ότι η παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ στην προκειμένη περίπτωση αφορά τον αριθμό απολύσεων που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερος από το κατώτατο όριο των 500 απολύσεων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι με την αίτηση επιδιώκεται η στήριξη και 100 ΕΕΑΚ·

8.  σημειώνει ότι το Βέλγιο σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) υποστήριξη/καθοδήγηση/ένταξη, (ii) διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας, (iii) ολοκληρωμένη κατάρτιση, (iv) μεταφορά εμπειριών, (v) υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων, (vi) υποστήριξη συλλογικών σχεδίων, και (vii) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης·

9.  επιδοκιμάζει την υποστήριξη συλλογικών σχεδίων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του μέτρου αυτού του είδους σε άλλες αιτήσεις προκειμένου να προσδιοριστούν τα οφέλη του για τους συμμετέχοντες·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αίτηση περιέχει μέτρα ειδικά για την παροχή βοήθειας σε ΕΕΑΚ· σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους ΕΕΑΚ περιλαμβάνουν: (i) κινητοποίηση και καθοδήγηση είτε για περαιτέρω εκπαίδευση/κατάρτιση είτε για παρακολούθηση μαθημάτων εισαγωγικής κατάρτισης, (ii) κατάρτιση, (iii) εξατομικευμένη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και (iv) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης·

11.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα επιδόματα και τα κίνητρα που πρόκειται να δοθούν ως μέρος των προτεινόμενων μέτρων περιορίζονται στο 5,52% του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση διαδοχικών αιτήσεων από την ίδια γεωγραφική περιοχή, η Επιτροπή θα πρέπει να συλλέξει και να αναλύσει τις εμπειρίες από προηγούμενες αιτήσεις και να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση νέων αιτήσεων όλα τα συμπεράσματα της εν λόγω ανάλυσης λαμβάνονται δεόντως υπόψη·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει περισσότερο, σε μελλοντικές προτάσεις της, τους τομείς στους οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και εάν η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες που πλήττονται από τις απολύσεις·

17.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δε λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

18.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

21.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass, από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2016/407.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016
PDF 533kWORD 145k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016 (2015/2285(INI))
P8_TA(2016)0058A8-0030/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και το άρθρο 148,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ (οριζόντια κοινωνική ρήτρα),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου 2010 και στις 17 Ιουνίου 2010, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EE) 2015/1848 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 για την αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ηγετών της ομάδας G20 κατά τη σύνοδο κορυφής της Αττάλειας στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων βιωσιμότητας σχετικά με το προσωπικό εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης της ομάδας G20 σχετικά με τις ανισορροπίες και την ανάπτυξη (Οκτώβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία COP 21 που συνάφθηκε κατά τη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του φθινοπώρου του 2015,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες και τις ενδελεχείς αναλύσεις για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι οποίες καταρτίστηκαν για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Νοέμβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (COM(2015)0690), την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 (COM(2015)0691) και το σχέδιο κοινής έκθεσής της για την απασχόληση (COM(2015)0700),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (COM(2015)0701),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης(14),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού εξαμήνου για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ το 2015 (Institutional Paper 014),

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο με την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0030/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται σταδιακά αλλά εξακολουθεί να είναι άνιση τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους, και είναι εν μέρει αποτέλεσμα παραγόντων προσωρινού και εξωτερικού χαρακτήρα, όπως οι τιμές του πετρελαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το διαρκές πρόβλημα των πολύ χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζει επιβράδυνση ενώ σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες επικρατεί οικονομική και χρηματοπιστωτική αναταραχή που δημιουργεί νέες στρατηγικές προκλήσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό επενδυτικό χάσμα, το οποίο αποδυναμώνει σημαντικά το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος παραμένουν υψηλά σε πολλές χώρες, παρά το γεγονός ότι τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών έχουν μειωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθαρό εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕγχΠ δεν έχει ελαττωθεί στα περισσότερα κράτη μέλη, παρότι σε πολλά κράτη μέλη έχει σημειωθεί σημαντική πτώση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης βελτιώνεται, αλλά όχι αρκετά ώστε να υπάρξει δραστική ανάσχεση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, και της φτώχειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ένας οικονομικός χώρος που εξαρτάται περισσότερο από εισαγόμενους πόρους συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη αποτελεί, συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του 2008 δεν ήταν μόνο κυκλικού χαρακτήρα αλλά και διαρθρωτικού, γεγονός που εξηγεί τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός έχουν προκαλέσει απώλειες δυνητικών εσόδων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων στα δημόσια οικονομικά διαφόρων κρατών μελών, ωφελώντας τις μεγάλες εταιρείες και υποσκάπτοντας τα θεμέλια της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων·

Μίγμα πολιτικών

1.  επικροτεί τη δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2016 και το προτεινόμενο μίγμα πολιτικής επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής ευθύνης, με στόχο την περαιτέρω προώθηση υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και τη σύγκλιση προς τα επάνω· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται μείζονες εθνικές προσπάθειες όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, καθώς και μεγαλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός, ώστε να επιτευχθούν ανθεκτικότερη οικονομική ανάκαμψη και διατηρήσιμη ευημερία για όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά, ιδίως δε για τη σταδιακή μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ στην ΕΕ στη ζώνη του ευρώ και για τη μείωση των ονομαστικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων· επισημαίνει, εντούτοις, ότι τα ποσοστά δημόσιου χρέους εξακολουθούν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη με χαμηλή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και χαμηλό πληθωρισμό, και ότι η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος συνεχίζεται ακόμα σε εννέα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση πιθανών νέων οικονομικών κλυδωνισμών και ότι θα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί η ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού προκειμένου να στηριχτεί η δημοσιονομική εξυγίανση χωρίς να εμποδίζεται η ανάπτυξη·

3.  επισημαίνει ότι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στόχο, και τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των επενδύσεων σε Ε&Α, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της καινοτομίας που ενισχύει την παραγωγικότητα, και της μείωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών· ταυτόχρονα θεωρεί ότι η επιδείνωση των παγκόσμιων προοπτικών επιβάλλει την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης προκειμένου να καταστεί ανθεκτικότερη η οικονομία της Ευρώπης· εκφράζει ειδικότερα την ανησυχία του για μια πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης·

4.  θεωρεί ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, με βάση τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις· τονίζει ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να ανταποκριθεί στην ατομική του ευθύνη εν προκειμένω· επισημαίνει ότι τα υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγονται τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εγχώρια ζήτηση· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους αποτελούν σημαντική αδυναμία και ότι για την ταχύτερη μείωσή τους χρειάζονται υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και υψηλή ανάπτυξη·

5.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη στήριξη της ανάκαμψης και την προώθηση της σύγκλισης με τις χώρες που εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις και για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, μεταξύ άλλων με την αύξηση της παραγωγικότητας και την τόνωση των επενδύσεων·

6.  εκφράζει αισιοδοξία λόγω της μικρής βελτίωσης στην αγορά εργασίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να είναι μεγάλη ενώ η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα· επισημαίνει την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι πρόσφατες βελτιώσεις για την αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας· ζητεί να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την αύξηση των επενδύσεων σε δεξιότητες, το μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών εργασίας, τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και τον περιορισμό της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της διεύρυνσης των ανισοτήτων στα εισοδήματα και την κατανομή του πλούτου, με παράλληλη διατήρηση δημοσιονομικής πειθαρχίας· τονίζει ότι οι δείκτες απασχόλησης θα πρέπει να έχουν το ίδιο καθεστώς με τους υφιστάμενους δείκτες, ώστε να είναι δυνατή η εμπεριστατωμένη ανάλυση, προκειμένου να αποφευχθεί μια προσέγγιση δύο κατηγοριών, και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη στην πολιτική της ΕΕ και στην καθοδήγηση των κρατών μελών·

7.  επικροτεί την ανανέωση των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρώπης 2020 και ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης και την εφαρμοστέα νομοθεσία, και να αποφευχθεί η επανάληψη μιας κρίσης δημόσιου χρέους· επισημαίνει τη σημασία των φιλόδοξων πολιτικών και μέσων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα αξιοποιήσει στο έπακρο την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, μεταξύ άλλων χάρη σε επαρκείς επενδύσεις σε Ε&Α&Κ και σε δεξιότητες, για τη μείωση του χάσματος που την χωρίζει από τους κύριους ανταγωνιστές της σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά συνολικά τον παράγοντα παραγωγικότητα· θεωρεί ότι είναι καθοριστικό να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές ανισότητες, που αποτελούν τροχοπέδη για τη μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει τις περιβαλλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ευθύνης· ζητεί μια συνεκτική και σφαιρική παρακολούθηση της σύγκλισης με τα κράτη που έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Επενδύσεις

8.  ζητεί τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για την υποστήριξη στρατηγικών έργων τα οποία δεν θα χρηματοδοτούνταν με άλλα μέσα, σύμφωνα με την εντολή του· καλεί τα κράτη μέλη και το όχημα ΕΤΣΕ να μεριμνήσουν για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη των διαύλων έργων και των επενδυτικών πλατφορμών, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων· τονίζει επίσης τη σημασία της επίτευξης συνεργειών μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο και σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και να μετριασθούν οι αποκλίσεις στην ενιαία αγορά, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες να αναπτύξουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και διευκολύνοντας την πραγματοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων· θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα εξυπηρετήσουν μια συνεπή και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική και θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή διοικητική ικανότητα, ενεργό ρόλο των περιφερειών και καλύτερο οριζόντιο και κατακόρυφο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· ζητεί να εξεταστεί περαιτέρω πολιτική δράση για τη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ·

10.  έχει επίγνωση της τρέχουσας διαδικασίας απομόχλευσης στον ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι το επίπεδο των επενδύσεων είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της ταχείας εφαρμογής της Τραπεζικής Ένωσης και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης των τραπεζών, καθώς και τη σημασία της προώθησης επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου σε ΜΜΕ μέσω της Ένωσης κεφαλαιαγορών· ζητεί τη μέγιστη αξιοποίηση του ΕΤΣΕ και του COSME προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· θεωρεί ότι η μεγαλύτερη κανονιστική προβλεψιμότητα στην ενιαία αγορά θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών·

11.  τονίζει την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως στην εκπαίδευση και την καινοτομία, και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη για βελτίωση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης και προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας της ΕΕ όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις· υπογραμμίζει ότι αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτομίας ως βασικής κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των δημόσιων επενδύσεων·

12.  επικροτεί τα επενδυτικά προφίλ ανά χώρα, που προσδιορίζουν ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις για τις επενδύσεις στα επιμέρους κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και όλων των άμεσα ενδιαφερομένων στον προσδιορισμό των εμποδίων που παρακωλύουν τις επενδύσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά, στην πτώση της εγχώριας ζήτησης και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης στη διάθεση επαρκών μέσων για τον συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η διατήρηση υψηλών επιπέδων παραγωγικών επενδύσεων είναι σημαντική για μια βιώσιμη διαδικασία κάλυψης της οικονομικής υστέρησης μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι πρέπει να εξευρεθεί σε κάθε χώρα η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των τρεχουσών δαπανών, της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και των επενδύσεων που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, και ότι η ενιαία αγορά και ευρωπαϊκά μέσα όπως το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη ενός υγιούς επιπέδου επενδύσεων· τονίζει ότι οι χαμηλές δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε ορισμένες χώρες μπορεί να τις εγκλωβίσουν ακόμα περισσότερο σε μια παγίδα μεσαίου εισοδήματος·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

13.  θεωρεί ότι μετά από μια μακρά περίοδο μακροοικονομικής προσαρμογής, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω της ποιοτικής απασχόλησης και της παραγωγικότητας, στην προώθηση δίκαιων, ισχυρών, αποτελεσματικών και δημοσιονομικά βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, και στην προώθηση μιας βιώσιμης μετάβασης των οικονομικών των κρατών μελών σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

14.  ζητεί βιώσιμες μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας, καθώς και σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά συστήματα, και βελτίωση της νομοθεσίας ώστε να προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας, και τον θεμιτό ανταγωνισμό, χωρίς να αποδυναμώνει την προστασία των καταναλωτών·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης τόσο των πόρων όσο και της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης μιας πραγματικής ενεργειακής ένωσης βασισμένης στην αλληλεγγύη, την αποτελεσματικότητα και την πολυμορφία, χωρίς να παραβλέπονται οι εγχώριες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτά τα ζητήματα στις συστάσεις ανά χώρα, όπου έχουν μεγαλύτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

16.  ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα με στόχο την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη δημιουργία ανθεκτικών και λιγότερο κατακερματισμένων αγορών εργασίας· τονίζει τη σημασία των βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας· υπενθυμίζει ότι ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι η εξασφάλιση υψηλού ποσοστού απασχόλησης·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια σύγχρονη, αποτελεσματική, δημοκρατική και φιλική προς τους πολίτες δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και για αποτελεσματικούς και διαφανείς κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικής ηλεκτρονικής διοίκησης στα κράτη μέλη και μεταξύ των κρατών μελών· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις στις διοικήσεις τους, που θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιζήμιες σε καταστάσεις κρίσης·

18.  ζητεί τη μεγαλύτερη μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία, με αποφάσεις οι οποίες να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, με παράλληλα εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας·

19.  επισημαίνει την πρόταση για ένα πρόγραμμα υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφαρμογής συμβατών με την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, η απόφαση για την οποία θα ληφθεί στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· επαναλαμβάνει ότι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι τα κράτη μέλη·

Δημοσιονομική ευθύνη

20.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για συμβατές με την ανάπτυξη δημοσιονομικές πολιτικές, που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους και να λαμβάνουν υπόψη τον οικονομικό κύκλο και τα επενδυτικά χάσματα, και παράλληλα ν σέβονται τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών· υπενθυμίζει ότι το πολύ υψηλό χρέος ορισμένων κρατών μελών συνιστά σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση ενδεχόμενων μελλοντικών κλυδωνισμών στη ζώνη του ευρώ· τονίζει ότι οι προσπάθειες για την αύξηση της ανθεκτικότητας των δημόσιων οικονομικών και την τόνωση της ανάπτυξης θα πρέπει να ενταθούν στις χώρες με υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕΠ, προκειμένου ο λόγος αυτός να τεθεί σε πτωτική τροχιά·

21.  επιμένει στην εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης με ταυτόχρονη πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων ρητρών ευελιξίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0012), μεταξύ άλλων για την υποστήριξη μεγαλύτερων επενδυτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των απειλών εναντίον της ασφάλειας και των προσφυγικών ροών·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση των συστημάτων είσπραξης φόρων, καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και λήψη μέτρων εναντίον του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων, όπως επίσης για καλύτερο συντονισμό των φορολογικών πολιτικών· ζητεί την καθιέρωση φορολογικών συστημάτων χαρακτηριζόμενων από αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο είσπραξης των φόρων, να αποτραπεί η φοροαποφυγή και να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους, υλικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους·

23.  υποστηρίζει τις ορθολογικές και προσαρμοσμένες στις συνθήκες κάθε χώρας προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της συμβατότητας και του φιλοαναπτυξιακού χαρακτήρα των δημόσιων δαπανών, ιδίως με τη μετατόπιση μη παραγωγικών δαπανών προς ευνοϊκές για την ανάπτυξη επενδύσεις, αλλά χωρίς να υπονομεύεται η ουσιαστική παροχή δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών·

Ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη του ευρώ

24.  επικροτεί τη σύσταση για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, που πρότεινε η Επιτροπή έξι μήνες πριν από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ως βήμα στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης του συντονισμού της πολιτικής σε συνέχεια της έκθεσης των πέντε προέδρων και των σχετικών ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

25.  επισημαίνει ότι, δεδομένου του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησής της και του ενιαίου χαρακτήρα της νομισματικής της πολιτικής, η ζώνη του ευρώ αποτελεί οικονομική οντότητα στην οποία πρέπει να προωθείται η σύγκλιση με τις χώρες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και να υποστηρίζεται με εθνικές πολιτικές για ισχυρότερο συντονισμό· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η δράση όλων των εθνικών κυβερνήσεων για την εφαρμογή των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη τους και την πραγματοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου να μειωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και να προληφθούν αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες των εθνικών πολιτικών σε άλλα κράτη μέλη· ζητεί επομένως τη διενέργεια ενδελεχούς αξιολόγησης των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των δευτερογενών συνεπειών συμπληρωματικά προς την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αδυναμιών κάθε χώρας και του μακροοικονομικού διαλόγου· επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνέπεια μεταξύ της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και των ειδικών συστάσεων ανά χώρα·

26.  επικροτεί την έμφαση που δίνεται στον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ, που δεν αποσπά την προσοχή από τις ευθύνες των επιμέρους κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να αντισταθμίζεται από το δημοσιονομικό πλεόνασμα ενός άλλου κράτους μέλους· ζητεί να παρακολουθείται τακτικά η καταλληλότητα του συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού σε συνάρτηση με το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα·

27.  υποστηρίζει τη σύσταση για διαφοροποίηση των δημοσιονομικών προσπαθειών των επιμέρους κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις αντίστοιχες θέσεις τους έναντι των απαιτήσεων του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και των αναγκών σταθεροποίησης, και αφετέρου τις δευτερογενείς συνέπειες· επισημαίνει ότι για πολλά κράτη μέλη αυτό συνεπάγεται την επιδίωξη δημοσιονομικής εξυγίανσης συμβατής με την ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένες χώρες έχουν αυξημένα δημοσιονομικά περιθώρια σε σχέση με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην παρούσα συγκυρία για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας·

28.  επισημαίνει ότι το υψηλό πλεόνασμα που καταγράφει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ αποτελεί μεν θετική ένδειξη για την εξωτερική ανταγωνιστικότητά της, ωστόσο το τρέχον επίπεδό του αντικατοπτρίζει παράλληλα την έλλειψη εσωτερικών επενδύσεων, που έχει δυσμενείς συνέπειες για την ανάπτυξη και την απασχόληση· θεωρεί ότι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης θα ευνοούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων και από παγκόσμια οπτική· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ορισμένων κρατών μελών συνοδεύεται από θετικές δευτερογενείς συνέπειες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν κάποια άλλα κράτη μέλη, με διάφορους τρόπους· αναγνωρίζει επίσης τον ρόλο του ενιαίου νομίσματος, που βοηθά τις ανταγωνιστικότερες χώρες να διατηρούν υψηλά πλεονάσματα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2016, ότι η οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2015 οφειλόταν κυρίως στην εγχώρια ζήτηση· θεωρεί σημαντικό να συνεχίσουν τα κράτη μέλη που καταγράφουν υψηλότερα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους να αυξάνουν την εγχώρια ζήτησή τους, τόσο για το δικό τους όσο και για το γενικό συμφέρον· καλεί ταυτόχρονα τα λιγότερο ανταγωνιστικά κράτη μέλη να προβούν σε ουσιαστικές διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε επενδύσεις υψηλής ποιότητας προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για μακρόπνοες επενδύσεις σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στο εσωτερικό των κρατών μελών και όχι η εσωτερική υποτίμηση, που αποδυναμώνει τη ζήτηση και επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ·

29.  επισημαίνει ότι χρειάζεται να προωθηθεί πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση βασισμένη στη βελτίωση της παραγωγικότητας και σε παράγοντες που δεν συνδέονται με το κόστος· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσουν την ποιότητα των δημόσιων δαπανών τους και να διαθέτουν επαρκή επενδυτική ικανότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και για τη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ· επισημαίνει ότι όταν υπάρχει υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος μειώνεται σημαντικά η επενδυτική ικανότητα και επομένως επιβραδύνεται η ανάπτυξη·

30.  υπενθυμίζει ότι οι μισθοί πρέπει να καθορίζονται με ανεξάρτητη συλλογική διαπραγμάτευση, και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξασφαλίσουν ότι η εξέλιξη των μισθών θα χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και συμβατότητα με την ανάπτυξη και θα αντικατοπτρίζει αυξήσεις στην παραγωγικότητα· καλεί, ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες με ελλειμματικό ή σχεδόν ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας· ταυτόχρονα, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες με υψηλά πλεονάσματα να χρησιμοποιούν τις πλεονάζουσες εξοικονομήσεις για τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης και των επενδύσεων·

31.  ζητεί τη λήψη μέτρων που θα αποτρέπουν τον ανταγωνισμό για τη μείωση των φόρων και την υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων, ο οποίος οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων· υπενθυμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα με βάση την παραγωγικότητα και τη σύγκλιση προς τα επάνω· επικροτεί τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται σε τρεις δείκτες απασχόλησης στον πίνακα αποτελεσμάτων των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και καλεί την Επιτροπή να τους θέσει σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους· θεωρεί επίσης ότι η ανάλυση του υφιστάμενου πίνακα αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών, και των δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην πολιτική καθοδήγηση·

32.  επισημαίνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2015 σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και καλεί την Επιτροπή να αρχίσει, το συντομότερο δυνατό, την κατάρτιση των πιο μακροπρόθεσμων μέτρων·

Αποτελεσματικότερο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με ισχυρότερη δημοκρατική λογοδοσία

33.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την ελλιπή εφαρμογή των ειδικών συστάσεων ανά χώρα και θεωρεί ότι για την καλύτερη εφαρμογή τους χρειάζεται να προσδιοριστούν καλύτερα και να διαρθρωθούν σαφώς οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης να ενταθεί ο ουσιαστικός δημόσιος διάλογος, να αυξηθεί η πολιτική βούληση και να υπάρξει δέσμευση σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια και δημόσια αποδοχή· επικροτεί εν προκειμένω τις επισκέψεις των μελών της Επιτροπής στα κράτη μέλη για τη συζήτηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των εγγράφων της·

34.  ζητεί την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της διατύπωσης ειδικών συστάσεων ανά χώρα επικεντρωμένων σε βασικές προτεραιότητες και της μέριμνας ώστε να καλύπτουν όλες τις βασικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ανάγκης να προληφθεί η επανάληψη μιας κρίσης δημόσιου χρέους και της ανάγκης για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, με συνεκτίμηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συζήτηση στην Ολομέλεια με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο της Ευρωομάδας, σχετικά με το σχέδιο σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, και ζητεί να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση τέτοιες συζητήσεις, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· θεωρεί ότι οι συζητήσεις αυτές ενισχύουν και συμπληρώνουν το υφιστάμενο δημοκρατικό διάλογο, ιδίως τον οικονομικό, συμβάλλοντας στην αύξηση της λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας·

36.  υπογραμμίζει ότι το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να παραμείνει το κεντρικό χρονικό σημείο για τον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συζήτηση με την Επιτροπή στην Ολομέλεια, σχετικά με τις προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης πριν και μετά την έγκρισή της· υπενθυμίζει ότι η χάραξη της οικονομικής πολιτικής σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη αποτελεί εκτελεστική πράξη που πρέπει να υποβάλλεται σε δημοκρατικό έλεγχο και συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να υιοθετήσει τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ και τα συμπεράσματα για τη δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης αφού προηγουμένως το Κοινοβούλιο εκφράσει τις απόψεις του σχετικά· διαβεβαιώνει ότι πρόκειται να εξετάσει αυτά τα έγγραφα σύντομα και να λάβει θέση πολύ πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσκληση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθέσει στον Πρόεδρό του να εκθέσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επισημαίνει, ακόμα, ότι η Συνθήκη προβλέπει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την έκδοση συστάσεων από το Συμβούλιο, όπως επίσης για τα αποτελέσματα της πολυμερούς εποπτείας·

37.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, τα εθνικά κοινοβούλια να διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με τις εκθέσεις για χώρες και τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα, και να θέτουν σε ψηφοφορία τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα εθνικά προγράμματα σύγκλισης ή σταθερότητας· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και άλλων ενδιαφερομένων με συντεταγμένο τρόπο, αξιοποιώντας την έγκαιρη δημοσίευση των εκθέσεων για χώρες· επισημαίνει τον αναντικατάστατο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των μισθών και τον ζωτικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν στις ευρύτερες οικονομικές συζητήσεις, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της παραγωγικότητας· ζητεί, επίσης, την ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

38.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση· επιμένει ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει, μέσα στα πλαίσια των Συνθηκών, ότι η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα επιτρέπει ουσιαστικό και τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ·

Δημοσιονομικές πολιτικές

39.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την έλλειψη ικανοποιητικής μόχλευσης λόγω του περιορισμένου μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ είναι αδύνατο να τροποποιηθεί το καθεστώς ιδίων πόρων, και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνεκτική σχέση μεταξύ των οικονομικών προβλέψεων, των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής και της κατάρτισης ετήσιων και πολυετών προϋπολογισμών·

40.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει άμεσα στην υλοποίηση των δύο από τους τρεις στόχους της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης του 2016 (τόνωση των επενδύσεων, πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και εφαρμογή υπεύθυνων και ειλικρινών δημοσιονομικών πολιτικών σύμφωνα με τις αναληφθείσες πολιτικές δεσμεύσεις)· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ενωσιακή χρηματοδότηση στην τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

41.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει την πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς και να ενισχύσει τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης με τη διάθεση ιδίων πόρων καθώς και με τον εξορθολογισμό των δαπανών· είναι πεπεισμένο ότι οι ευρύτερης εμβέλειας μορφές διαχείρισης του δημόσιου χρήματος σε επίπεδο ΕΕ θα επέτρεπαν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και συνεπώς τη μείωση των δαπανών, για παράδειγμα στον διπλωματικό και στον στρατιωτικό τομέα, χωρίς να τίθεται υπό αμφισβήτηση η αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία·

42.  υπογραμμίζει ότι είναι παράνομο να παρουσιάζει έλλειμμα ο προϋπολογισμός της Ένωσης· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη καθιστούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης μια μεταβλητή προσαρμογής των εθνικών προϋπολογισμών·

43.  τονίζει ότι η περαιτέρω ενοποίηση της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και ότι η δημοσιονομική ένωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του ευρώ·

44.  ζητεί, όσον αφορά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ζώνη του ευρώ και τη δημοσιονομική ικανότητά της, να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης, η οποία θα καταρτιστεί εντός του 2016·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε μεταρρύθμιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως προβλέπεται στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2013· επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική και ανθρωπιστική κρίση που έπληξε την ΕΕ την περίοδο 2009-2014 κατέδειξε την ανεπάρκεια του ισχύοντος ΠΔΠ· τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού προγραμματισμού της ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι, η χρηματοδότηση και η διάρκεια ισχύος των διαθέσιμων μέσων·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

46.  τονίζει ότι, προκειμένου η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία να διευκολύνουν τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν σχετικές συστάσεις στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· συνιστά να ενσωματωθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

47.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα φορολογικό πλαίσιο που θα ανταμείβει τις βιώσιμες πολιτικές και θα είναι σύμφωνο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στέλνοντας έτσι τα σωστά μηνύματα για επενδύσεις στην αποδοτική χρήση των πόρων, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών και την κατασκευή πιο επιδιορθώσιμων και μακροβιότερων προϊόντων· επαναλαμβάνει την ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, και για μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς την περιβαλλοντική ρύπανση·

48.  θεωρεί σημαντικό να αξιολογηθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και υποστηρίζει τη στροφή προς μια προσέγγιση με βάση το αποτέλεσμα, καθώς και την εστίαση στην πρόληψη των νόσων και στην προαγωγή της υγείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους, εργαλεία για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, να μετρά την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και να ενθαρρύνει τη διαφάνεια των δαπανών ιατρικής έρευνας, με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις τις μακροπρόθεσμες υγειονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων που αφορούν τα προγράμματα πρόληψης·

49.  τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική οικονομία καθώς αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και στο 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της δυνατότητας για προσφορά ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες, καθώς η υγεία αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας, βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης των κρατών μελών και της οικονομίας τους·

Περιφερειακές πολιτικές

50.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα των επενδύσεων της ΕΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και τη σημασία που έχει η διασφάλιση της ικανότητάς τους να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις, προάγοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

51.  επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ των στόχων της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του προγραμματισμού των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, η οποία αποτυπώνεται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· θεωρεί, συνεπώς, ότι, μετά τη μεταρρύθμιση 2014-2020, τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της υλοποίησης των σχετικών συστάσεων ανά χώρα, προάγοντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και συμβάλλοντας τόσο στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, όσο και στην αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης· τονίζει, ωστόσο, ότι ο πολυετής και μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των προγραμμάτων και των στόχων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ έρχεται σε αντίθεση με τον ετήσιο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναγκών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς επίσης στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(8) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27.
(10) ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 28.
(11) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0469.


Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016
PDF 713kWORD 218k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (2015/2330(INI))
P8_TA(2016)0059A8-0031/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 145, 148, 152 και το άρθρο 153 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 ΣΛΕΕ,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, στο οποίο ορίζεται ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

—  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

—  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 – Ενίσχυση της ανάκαμψης και προώθηση της σύγκλισης» (COM(2015)0690),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016» (COM(2015)0691),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0692),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (COM(2015)0700),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2015)0098), και τη θέση του Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015(1)για το θέμα αυτό,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2014, για αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας (COM(2014)0215),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (COM(2013)0690),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή – συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

—  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (C(2013)0778)

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» και την επακόλουθη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2016-2019, οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα στην απασχόληση και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών,

—  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2008/867/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη (13414/15),

—  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, με τίτλο «Επαρκής κοινωνική προστασία για την αντιμετώπιση των αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας σε μια γηράσκουσα κοινωνία»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση O-000121/2015 - B8-1102/2015 προς το Συμβούλιο, και το σχετικό ψήφισμά του της 29ης Οκτωβρίου 2015 επί συστάσεως του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την απασχόληση των νέων(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις(10),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους(11),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την κοινωνική οικονομία(12),

—  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας(13),

—  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2015),

—  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Πρόγραμμα της ΕΕ: Εγγυήσεις για τη Νεολαία»: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»(14),

—  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Eurostat του Απριλίου 2015 σχετικά με την ανεργία στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

—  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της εργασιακής και κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ, του Μαρτίου 2015(15),

—  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ της 9ης Δεκεμβρίου 2014 με τίτλο «Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth» (Τάσεις της εισοδηματικής ανισότητας και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη),

—  έχοντας υπόψη την πέμπτη και την έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας 2010 και 2015)(16),

—  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της16ης Φεβρουαρίου 2016) σχετικά με το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με «Αλλαγές στους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών στον απόηχο της κρίσης και του νέου συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ»,

—  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0031/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται αργά, όχι όμως με ρυθμό ικανό να αναχαιτίσει την ανεργία και τη φτώχεια, παρά την εφαρμογή ορισμένων υποστηρικτικών μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η ανεργία εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη, πλήττοντας επί του παρόντος το 9,9% των ενεργών πολιτών, ήτοι 23 εκατομμύρια Ευρωπαίους, εκ των οποίων οι μισοί είναι μακροχρόνια άνεργοι, με ένα ποσοστό άνω του 10% στη ζώνη του ευρώ, επίπεδα πολύ ανώτερα από τα αντίστοιχα του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή δείχνει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ειδικές μικροοικονομικές συνθήκες καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω κοινωνικά δίκαιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ο κοινωνικός αντίκτυπος των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί πριν από την εφαρμογή τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάκαμψη έχει εισέλθει στο τρίτο έτος της, με πρόβλεψη για ανάπτυξη 2% το 2016 στην ΕΕ των 28 και 1,8% στη ζώνη του ευρώ, αλλά παραμένει άνιση μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών και οφείλεται εν μέρει σε έκτακτους παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών της ενέργειας, που συμβάλλουν στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης, σε περιπτώσεις που έχει αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία· ότι αυτό αποδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη προκειμένου να γίνει πιο βιώσιμη μεσοπρόθεσμα, ειδικά στην τρέχουσα κατάσταση αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση στην ΕΕ των 28 βελτιώνεται και το έλλειμμα του γενικού προϋπολογισμού μειώθηκε από 4,5% το 2011 σε 2,5% το 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, όπως έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(17), ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σημεία απόκλισης εντός και μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα και ότι οι κοινωνικές εξελίξεις εξακολουθούν να υποδηλώνουν περαιτέρω αποκλίσεις σε όλη την ΕΕ που εμποδίζουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ισότητας και επενδύσεων στους ανθρώπους έχουν καλύτερα αποτελέσματα από άποψη ανάπτυξης και ανθεκτικότητας της απασχόλησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της νεανικής ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ ανέρχεται σε 22,6% και ότι το 2014 το ποσοστό των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) ανήλθε στο 12,3% με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και της απώλειας δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου· ότι αυτό συμβάλλει στην έλλειψη ατομικής αυτονομίας και θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων τη φέρουν τα κράτη μέλη μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων για την αγορά εργασίας, συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 0,8% και στην ζώνη του ευρώ κατά 0,4%, υπάρχουν ωστόσο σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των κρατών μελών, σε πέντε εκ των οποίων μειώθηκαν τα ποσοστά απασχόλησης κατά τουλάχιστον πέντε ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2009 και του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων αυξήθηκε με τον ίδιο περίπου ρυθμό με την απασχόληση και από το 2013 η αύξηση της συνολικής απασχόλησης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, αν και τα ποσοστά παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα ανεργίας και οι κοινωνικές συνέπειές της διαφέρουν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι είτε εγγράφονται σε συμπληρωματικές πτυχιακές σπουδές σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από την ανεργία, είτε εγκαταλείπουν την πατρίδα τους προς αναζήτηση εργασίας σε άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται στις εθνικές στατιστικές σχετικά με την ανεργία των νέων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (63,5% τον Μάιο του 2015) υπολείπεται κατά πολύ του 75% που αποτελεί πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ότι το ποσοστό μερικής απασχόλησης των γυναικών παραμένει υψηλό καθώς ανέρχεται σε 32,2% σε σύγκριση με ποσοστό 8,8% των ανδρών, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη μεμονωμένες ελεύθερες επιλογές και ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτών των διαφορών και την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για τις γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω της ανεργίας είναι τεράστια και ότι το συνολικό κόστος της ανεργίας των νέων έχει υπολογιστεί σε 153 δισεκατομμύρια EUR ετησίως(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τις δημοσιονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους, η ανεργία, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική σύγκλιση και τελικά παρεμποδίζουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 περίπου το 5% του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ των 28 έμεινε χωρίς εργασία για περισσότερο από έναν χρόνο και το 3,1% για περισσότερα από δύο χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι μισοί από τους εργαζομένους μεταξύ 55 και 65 ετών απασχολούνται, και ότι η μακροχρόνια ανεργία πλήττει ιδιαίτερα τις νεότερες και τις μεγαλύτερες σε ηλικία ομάδες πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση εις βάρος των μακροχρόνια ανέργων που αναζητούν εργασία είναι δυστυχώς πολύ συνηθισμένη: λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πρακτικές βασίζονται στον ψυχολογικό στιγματισμό που συνδέεται με την ανεργία, και οι εργοδότες μπορεί να θεωρούν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους υποψηφίους ως λιγότερο ικανούς και λιγότερο κατάλληλους για την απασχόληση από τους υποψηφίους που είναι εργαζόμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη οι εργοδότες να εκπαιδεύσουν τους υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ξεπεράσουν πιθανές προκαταλήψεις κατά των ανέργων και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και να εστιάζουν στα προσόντα και την εμπειρία παρά στο υφιστάμενο καθεστώς απασχόλησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20% περίπου των ενεργών πολιτών στην ΕΕ διαθέτει μόνο βασικές ψηφιακές δεξιότητες και το 40% του πληθυσμού της ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των νέων, κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ, εκ των οποίων οι 900 000 περίπου είναι στον ψηφιακό τομέα, και το 39% των εταιρειών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, μολονότι η έρευνα δείχνει ότι οι εταιρείες που αδυνατούν να βρουν εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες είναι συχνά εκείνες που δεν επιθυμούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν διέθετε ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση εργασίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς εργασίας συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών λόγων για τους οποίους οι νέοι οδηγούνται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν τα βαθύτερα αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και συνιστά στα κράτη μέλη να επαναφέρουν τις δαπάνες για την εκπαίδευση σε επίπεδα που να καθιστούν δυνατή την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζόμενους τα κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα, ενισχύει το κοινωνικό ντάμπιγκ, και έχει σοβαρές δημοσιονομικές προεκτάσεις εφόσον έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την παραγωγικότητα και την ποιότητα εργασίας, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στη δια βίου μάθηση, έρχεται σε αντίθεση με ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, διευρύνοντας, μεταξύ άλλων, το χάσμα μεταξύ συντάξεων, και επηρεάζει επίσης την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε μερικά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ούτως ώστε να μετατραπεί η αδήλωτη εργασία σε δηλωμένη εργασία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άτυπες ή μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης δεν αποτελούν από μόνες τους επισφαλή απασχόληση και ότι εντοπίζονται κατά κύριο λόγο όταν συνάπτονται αντίστοιχες συμβάσεις, παρόλο που οι συμβάσεις αυτές αποτελούν τη μειονότητα των υφιστάμενων σχέσεων απασχόλησης(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια αποτελεί άλλο ένα στοιχείο της επισφάλειας και περιλαμβάνει την εργασιακή ανασφάλεια, την ανεπάρκεια εισοδήματος, την έλλειψη προστασίας από την απόλυση και άγνωστη διάρκεια απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των συμβάσεων αυτού του είδους σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να αποφευχθεί η ανάρμοστη χρήση αυτών των συμβάσεων, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο επαρκής και αποτελεσματικός μηχανισμός επιθεώρησης της εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ποιοτική απασχόληση που παρέχει επαρκές εισόδημα και οικονομική ασφάλεια στις οικογένειες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε στόχους της «Ευρώπης 2020» αφορά τη μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, 123 περίπου εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού 26,5 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας αυξήθηκε κατά την περίοδο 2009-2012, ωστόσο η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί αν ληφθούν υπόψη οι αριθμοί το 2013 και το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 32,2 εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας άνω των 16 ετών το 2012 ήταν εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της «Ευρώπης 2020» δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να αναθεωρηθεί άμεσα η στρατηγική·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 65 και άνω σε σχέση με τα άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 64 προβλέπεται να αυξηθεί από 27,8% σε 50,1% έως το 2060 ενώ η συνολική αναλογία της οικονομικής εξάρτησης(20) αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε επίπεδα άνω του 120% έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, για να αυξηθεί στη συνέχεια σε επίπεδα άνω του 140% έως το 2060· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παράγοντες, καθώς και άλλες δημογραφικές αλλαγές, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η πυκνότητα του πληθυσμού ή η διασπορά, υπογραμμίζουν την ανάγκη να θεσπίσουν οι δημόσιες αρχές ολοκληρωμένες και κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές με στόχο την αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων, τη διευκόλυνση υψηλών ποσοστών ποιοτικής απασχόλησης, και την προώθηση της επάρκειας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και της ενεργού γήρανσης, να προβούν σε κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στα συστήματα συνταξιοδότησης και να εξασφαλίσουν την επάρκεια και την καταλληλότητα του πρώτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ παραμένει σημαντικό, στο 40%, και αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών σε σχέση με την πλήρη και τη μερική απασχόληση, τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και τις πιο σύντομες σταδιοδρομίες των γυναικών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος αριθμός εξαρτώμενων ηλικιωμένων έχει και θα έχει όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας, και στην ανάγκη διάθεσης πόρων για επίσημη και ανεπίσημη περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα υφιστάμενα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η κατάσταση των άτυπων φροντιστών που αποτελούν τεράστιο πόρο για την κοινωνία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη, περιορίζοντας την ισχύ των οικονομιών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευρυνθούν τα περιθώρια δράσης των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διεξοδική συζήτηση για την αντιμετώπιση του χρέους στην ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της τρέχουσας τάσης, τα επόμενα 10-15 χρόνια, το 90% της παγκόσμιας ανάπτυξης θα προέρχεται από χώρες εκτός της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η διαμόρφωση και η προώθηση στρατηγικών πραγματικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τεθούν σε εφαρμογή καινοτόμες πολιτικές για τη βιομηχανία και την αγορά προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα εντός της ΕΕ και σε παγκόσμια κλίμακα και, με τον τρόπο αυτό, να δημιουργηθούν ευκαιρίες για βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς απασχόληση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 20% των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη μέλη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει ήδη εγκρίνει 69 έργα σε 18 χώρες και έχει υπογράψει 56 πράξεις (με τη συνολική χρηματοδότηση στα πλαίσια του εν λόγω ταμείου να ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια EUR περίπου), καθώς και ότι η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους άνω των 22 δισεκατομμυρίων EUR, υποστηρίζοντας περίπου 71 000 ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή χρηματοδότησης για κοινωνικές υποδομές όπως παιδική μέριμνα, ούτως ώστε να τηρούνται οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις της Βαρκελώνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν κυρίως μεγάλα έργα υποδομών, ενώ οι ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις συνήθως αποκλείονται από αυτή τη χρηματοδότηση παρά τη σπουδαιότητά τους ως ακρογωνιαίου λίθου της ευρωπαϊκής οικονομίας και φορέα δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνουν περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρηματικές δραστηριότητες (το 10% του συνόλου της ΕΕ) και απασχολούν πάνω από 14 εκατομμύρια άτομα, τα οποία αντιστοιχούν στο 6,5% των εργαζομένων της ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που περιορίζουν τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας σε αυτές τις περιοχές κυμαίνονται από 15% έως 32,4%·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 6,9 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ασκούν τώρα το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και ζουν και εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάνω από 1,1 εκατομμύρια διασυνοριακοί ή μεθοριακοί εργαζόμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχει θεμελιώδη σημασία για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των προσφύγων στην Ευρώπη απαιτεί αλληλεγγύη και πιο ισορροπημένες και αυξημένες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ό, τι αφορά τα μέτρα ένταξης, όπως η κοινωνική αρωγή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για το άσυλο και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις και στρατηγικές για την υποδοχή και την ενσωμάτωση των προσφύγων στην κοινωνία·

Επένδυση στους ανθρώπους

1.  τονίζει ότι η ανάγκη της επένδυσης στην κοινωνική ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνον ένα μέσο με το οποίο διασφαλίζεται η επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και σύγκλισης αλλά πρέπει παράλληλα να αποτελεί και από μόνη της επιμέρους στόχο· τονίζει συνεπώς την σημασία των δεικτών σχετικά με την ποιότητα της απασχόλησης, της φτώχειας και της ανισότητας εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με το αίτημα της Επιτροπής για επενδύσεις σε υπηρεσίες όπως στεγαστική στήριξη, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, παιδικής μέριμνας και αποκατάστασης· υπογραμμίζει ότι η οικονομική και κοινωνική συνοχή πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός στόχος όλων των πολιτικών της ΕΕ και ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί μια πιο περίπλοκη και αντικειμενική αξιολόγηση με βάση την ποικιλομορφία των κρατών μελών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους·

2.  επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι, στο πλαίσιο των νέων εθνικών προγραμμάτων σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς επίσης ότι στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) προστίθενται τρεις δείκτες απασχόλησης (ποσοστό απασχόλησης, νεανική ανεργία και μακροχρόνια ανεργία)· τονίζει ότι οι εν λόγω δείκτες πρέπει να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με τους υφιστάμενους δείκτες, ούτως ώστε να μπορούν να κινητοποιούν αναλύσεις σε βάθος στα οικεία κράτη μέλη και να εξασφαλίζουν την περαιτέρω ανάλυση των εσωτερικών τους ανισορροπιών, με προτάσεις οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθησή τους·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενέργεια της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, να θέσει την κοινωνική δικαιοσύνη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης· υπογραμμίζει τα επιτεύγματα της ΕΕ στον τομέα της σύγκλισης μέσω της δημιουργίας της ΟΝΕ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να δώσουν ώθηση στην κοινωνική σύγκλιση της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει και να ποσοτικοποιήσει την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την απασχόληση όσο και τις κοινωνικές πολιτικές, μέσω της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 2016 και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

4.  υπενθυμίζει ότι η ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς απασχόληση συνιστά πολύ σημαντικό πυλώνα της κοινωνικής δικαιοσύνης, προωθώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια για όλους· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και η προώθηση της ανάπτυξης πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών των κρατών μελών και της ΕΕ, ιδίως για τους νέους και την γενιά των ατόμων ηλικίας 55 και άνω, ως ένα μέσο για την οικοδόμηση πιο βιώσιμων κοινωνικών οικονομιών στην ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω πολιτικές για την απασχόληση των νέων αντιστοιχίζοντας τις πολιτικές αυτές στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, σε επίπεδο κρατών μελών, μορφές συνεργασίας με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, συμπεριλαβανομένων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξατομικευμένες υπηρεσίες, την κοινωνία των πολιτών και κοινωνικούς εταίρους, επί τη βάσει ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών και με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών για την καταπολέμηση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, και τη στήριξη της πρόσβασης στην απασχόληση και της διατήρησής της στην ανοικτή αγορά εργασίας για όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη, ιδίως μέσω εναλλασσόμενης κατάρτισης· προτρέπει τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν προσεκτικά και να αξιολογούν εκ των προτέρων όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στους πολίτες· καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν την νοοτροπία της επιχειρηματικότητας και τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας στα προγράμματά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε επίπεδο κρατών μελών, ευρύτερη επενδυτική στρατηγική για τον πλήρη κύκλο εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να περιλαμβάνει όλους τους τομείς δια βίου μάθησης, μάθησης βάσει εργασίας και μάθησης στο χώρο εργασίας καθώς και τυπικής και μη τυπικής μάθησης·

6.  επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικές προσπάθειες επικεντρώνονται πρωτίστως στο νεότερο τμήμα του εργατικού δυναμικού, αλλά ότι πολλά κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ευρύτερη έμφαση στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι οι ανεπαρκείς επενδύσεις στην εκπαίδευση, ιδίως στις ψηφιακές δεξιότητες, απειλούν την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης και την απασχολησιμότητα του εργατικού της δυναμικού· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ευρεία εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε επίπεδο κρατών μελών, ευρύτερη επενδυτική στρατηγική για τον πλήρη κύκλο εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να περιλαμβάνει όλους τους τομείς δια βίου μάθησης, μάθησης βάσει εργασίας και μάθησης στο χώρο εργασίας, εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και τυπικής και μη τυπικής μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να βελτιωθεί η εκπαίδευση ενηλίκων προκειμένου να ανταποκρίνεται στη δημογραφική αλλαγή κατά τρόπον ώστε να προσαρμοσθούν καλύτερα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη μαθητεία και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια του Erasmus+ που είναι διαθέσιμα για τις μαθητείες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ελκυστικότητα αυτού του είδους κατάρτισης·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης στα άτομα το νωρίτερο δυνατόν στον κύκλο ζωής προκειμένου να μειωθεί η ανισότητα και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη σε νεαρή ηλικία· ζητεί συνεπώς πρόσβαση σε ποιοτικές, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία για όλα τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη·

8.  υπενθυμίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα όσον αφορά τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων και ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας για να αναλάβουν ευθύνες παροχής φροντίδας· τονίζει επομένως τη σημασία της δημιουργίας ενός συστήματος επικύρωσης για μη τυπικές και άτυπες μορφές γνώσεων και εμπειριών, ιδίως για τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκομίζονται με εθελοντικές δραστηριότητες· είναι της άποψης ότι η συνεπής πιστοποίηση και η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων θα συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και των νέων που αναζητούν εργασία· εμμένει στην υλοποίηση της προσέγγισης σχετικά με το πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση προς ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα που θα αναγνωρίζει την τυπική αλλά και τη μη τυπική και άτυπη μάθηση προκειμένου να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και η κοινωνική ένταξη και θα δίνει ευκαιρίες απασχόλησης στις πιο ευπαθείς ομάδες·

9.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναβαθμίσει τις εγγυήσεις για τη νεολαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τονίζει τη σημασία τους για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· εκφράζει, ωστόσο, την λύπη του για το γεγονός ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία δεν έχουν υλοποιηθεί αποτελεσματικά σε πολλά κράτη μέλη· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλες μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, τόσο βασικές όσο και εξατομικευμένες υπηρεσίες στήριξης· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις εγγυήσεις για τη νεολαία των νέων που αντιμετωπίζουν πολλαπλό αποκλεισμό και ακραία φτώχεια· προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη στοχευμένη αναθεώρηση της «εγγύησης για τη νεολαία» και των χρηματοδοτικών της μέσων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· εκτιμά ότι η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο όσον αφορά την εστίαση της προσοχής των κρατών μελών στην ανάγκη δράσης και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους πλέον κατάλληλους τρόπους καταπολέμησης της ανεργίας των νέων·

10.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εφαρμοστεί εξατομικευμένη προσέγγιση έναντι των μακροχρόνια ανέργων, εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για τη σοβαρή κατάσταση των άνω των 12 εκατομμυρίων μακροχρόνια ανέργων στην Ευρώπη· θεωρεί ότι για την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης θα πρέπει να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων και να κινητοποιηθούν συμμετέχοντες με το εκπαιδευτικό επίπεδο που είναι απαραίτητο για να είναι σε θέση να προσανατολίζουν τους ανέργους υποδεικνύοντάς τους τρόπους προκειμένου να υπερβούν τα πιθανά κενά στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση· ζητεί να χορηγηθεί επαρκής στήριξη στα άτομα που αναζητούν εργασία υπό μορφή παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και πρόσβασης σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ενδεχόμενες ελλείψεις· τονίζει ότι οι διαδικασίες επαγγελματικού αναπροσανατολισμού απαιτούν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους που πρέπει να διατεθούν σε ανέργους όλων των ηλικιών, και ότι για να είναι αποτελεσματικές οι ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση πρέπει να περιλαμβάνουν απαιτήσεις για τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους εργοδότες καθώς και για τους μακροχρόνια ανέργους·

11.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων έχει καίρια σημασία για την αυτοπεποίθηση, την καλή τους κατάσταση και τη μελλοντική τους εξέλιξη, είναι το μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η κοινωνική κατάσταση των πολιτών αυτών και οι ανάγκες τους· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το 12,7% των ατόμων σε ηλικία εργασίας είναι φτωχοί εργαζόμενοι (σύμφωνα με στοιχεία του 2014, ποσοστό που αυξήθηκε από το 11% του 2009), έτσι ώστε να είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ενεργού ένταξης και κοινωνικής επένδυσης· καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές και δράσεις για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ευκαιριών διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για τους εργαζομένους και τους αναζητούντες εργασία σε όλες τις ηλικίες, και να λάβει το ταχύτερο δυνατόν μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ και την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων, όπου είναι δυνατόν, όπως συνέβη στην περίπτωση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

12.  τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζουν ενεργά τον αυξανόμενο αριθμό των αστέγων, ατόμων που επί του παρόντος δεν καλύπτονται από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τον στόχο φτώχειας της ΕΕ, αλλά αντιπροσωπεύουν μια ανησυχητική κοινωνική πραγματικότητα που πλήττει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο(21)·

13.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί γρήγορη και αποτελεσματική απάντηση στις ανάγκες των ανέργων ηλικίας 55 και άνω· καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν λύσεις ευέλικτης απασχόλησης για αυτή την ομάδα (συμπεριλαμβανομένων θέσεων μερικής και προσωρινής απασχόλησης) που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι δεν θα εγκαταλείψουν πρόωρα τον κόσμο της εργασίας· τονίζει το σημαντικό ρόλο των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στο χώρο εργασίας για τη μετάδοση των γνώσεων και των εμπειριών τους στους νεότερους εργαζομένους, λ.χ. επιδιώκοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες κατάρτισης στο χώρο εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας 55+ δεν θα βρεθούν χωρίς απασχόληση·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό και υπεύθυνο τρόπο

14.  σημειώνει ότι η ΕΕ συνολικά και πολλά από τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα· εκφράζει την ανησυχία του για τις κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής που επικεντρώνονται στις περικοπές των δαπανών, και τονίζει ότι οι οικονομικές πολιτικές πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς το άρθρο 9 ΣΛΕΕ· τονίζει την ανάγκη να εξακολουθήσει η έμφαση που δίδεται στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και στις από οικονομική και κοινωνική άποψη ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που μειώνουν τις ανισότητες, και να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη δημοσιονομική εξυγίανση (λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του χρέους, τον οικονομικό κύκλο και το κενό επενδύσεων), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών δημοσίων εσόδων, μέσω της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία για μεγαλύτερη συνοχή και κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές προωθούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και κοινωνική πρόοδο καθώς και την τόνωση των επενδύσεων που θα εξασφαλίζουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· τονίζει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα επιτευχθούν μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα σε κατάλληλη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δια βίου μάθηση στα πλαίσια κοινής στρατηγικής· εμμένει στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές για την αγορά εργασίας·

15.  τονίζει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και σε δίκαιη κατανομή του πλούτου - μοντέλο που διασφαλίζει ισότητα και κοινωνική προστασία, προστατεύει τις ευπαθείς ομάδες και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών·

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης και προστασίας της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου η ανταγωνιστικότητα και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη τονώνει την ανταγωνιστικότητα· τονίζει, επίσης, την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των οικονομικών προβληματισμών και της ανάγκης να διασφαλιστεί αποτελεσματική δημοσιονομική εξυγίανση, βιώσιμη οικονομία, πραγματική κοινωνική συνοχή και αυξημένη κοινωνική προστασία· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την προσέγγισή της όσον αφορά την αφερεγγυότητα και την επιχειρηματική αποτυχία(22) και να βελτιώσει τα συστήματα αναδιάρθρωσης του χρέους και δεύτερης ευκαιρίας·

17.  τονίζει ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης πρέπει να αξιολογείται με συνεπέστερο τρόπο η εξέλιξη της ανισότητας στην Ευρώπη μέσω οικονομικών δεικτών, όπως οι δείκτες Gini και Palma·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην Πλατφόρμα αδήλωτης εργασίας και να συνεχίσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, εικονικών εταιρειών και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, καθώς αυτές θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ποιότητα της εργασίας και την πρόσβαση των εργαζομένων στα συστήματα κοινωνικής προστασίας όσο και τα εθνικά δημόσια οικονομικά, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους να μετατρέψουν την αδήλωτη εργασία σε δηλωμένη εργασία και να εξοπλίσουν επαρκώς τις επιθεωρήσεις εργασίας, να ενισχύσουν τους μηχανισμούς επιθεώρησης εργασίας και να σχεδιάσουν μέτρα που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να στραφούν από την γκρίζα στην επίσημη οικονομία, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε καθεστώτα προστασίας της απασχόλησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιβάλουν φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον βαθμό σταθερότητας και την ποιότητα των διαφόρων μορφών σχέσεων απασχόλησης, ως ένα από τα κίνητρα για σταθερές συμβάσεις εργασίας·

19.  θεωρεί ότι αυτή η μισθολογική διασπορά αυξάνει τις ανισότητες και ζημιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, προκειμένου να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με μέτρα αύξησης του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπές επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, και ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της θέσης των εργαζομένων στο πλαίσιο των συστημάτων καθορισμού των μισθών με στόχο τη μείωση της μισθολογικής διασποράς· πιστεύει ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με σκοπό την υποστήριξη της συνολικής ζήτησης και της οικονομικής ανάκαμψης, τη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων·

20.  φρονεί πως η ευελιξία με ασφάλεια συμβάλλει στην αποτροπή του κατακερματισμού της εργασίας και στην προώθηση της διατήρησης της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, αλλά ανησυχεί που η ευελιξία με ασφάλεια δεν έχει τύχει επαρκούς εφαρμογής σε ένα ευρύ φάσμα κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν, όπου κριθεί σκόπιμο, την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των προτύπων κοινωνικής ασφάλισης κατά την εφαρμογή του μοντέλου της ευελιξίας με ασφάλεια, καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν την εθνική νομοθεσία τους για την προστασία της απασχόλησης προκειμένου να προωθήσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην απασχόληση και ασφάλεια κατά την εναλλαγή θέσεων εργασίας μέσω, επίσης, της ενίσχυσης και της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, κατά περίπτωση, καθώς και την πρόσβαση των εργαζομένων σε κοινωνική ασφάλιση και δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας· πολλά κράτη μέλη προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις που έδωσαν ορατά θετικά αποτελέσματα π.χ. στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, εκφράζει τη λύπη του όμως που σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις ευνόησαν την ευελιξία σε βάρος της ασφάλειας, με αποτέλεσμα την αύξηση της επισφάλειας και τη μη προστασία της απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει την παρακολούθηση της κατάχρησης της πρακτικής των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς και άλλων άτυπων συμβάσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη συνολική εξέλιξη των εισοδημάτων των εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και το ελάχιστο εισόδημα, κατά περίπτωση, χωρίς να παραβλέπουν την ανάπτυξη της παραγωγικότητας με βιώσιμο και σταθερό τρόπο ο οποίος να μην να υπονομεύει τις δικές τους αρμοδιότητες·

22.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την αποκατάσταση των επιπέδων απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση έχουν σημειώσει από το 2010 πτώση ύψους 3,2%(23), με μειώσεις τα τελευταία χρόνια σε έντεκα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (2013)·

23.  τονίζει πως στο σημερινό πλαίσιο είναι σημαντική η χάραξη ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

24.  επισημαίνει την ανάγκη ενστερνισμού της μετάβασης προς την ψηφιακή οικονομία στο πλαίσιο της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της κατάρτισης καθώς και των νέων μορφών απασχόλησης·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να στρέψουν σταδιακά τη φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες πηγές για να μην εμποδίζει αυτή ούτε τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, ιδίως των χαμηλόμισθων εργαζομένων, ούτε τη συνολική ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων και η επαρκής χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν φορολογικούς κανόνες που να δημιουργούν κίνητρα υπέρ της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους καθώς και για τη γενιά άνω των 55 ετών, προκειμένου να αξιοποιηθεί η επαγγελματική τους εμπειρία και να διασφαλιστεί η μεταφορά της τεχνογνωσίας τους, αλλά και να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας εντός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μειώσουν τη γραφειοκρατία προκειμένου να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα των νέων·

26.  ζητεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης η σημασία των εισοδηματικών πολιτικών συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, των δεικτών εισοδήματος και της φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και να αναστραφούν οι τάσεις ανισότητας·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν και αυξήσουν τις επενδύσεις στα υφιστάμενα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να εγγυηθούν τις επιδόσεις τους ως προς την αντιμετώπιση και πρόληψη της φτώχειας και των ανισοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητά τους ενόψει των αναμενόμενων δημογραφικών, οικονομικών και νέων κοινωνικών προκλήσεων, αλλά και να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών των κρατών μελών σε καιρούς κρίσης· τονίζει ότι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας υψηλής ποιότητας και οι κοινωνικές επενδύσεις είναι άκρως σημαντικά εάν η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει το κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, ήτοι εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και παραγωγικές εταιρείες·

28.  σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για την οργάνωση των ιδίων συστημάτων συνταξιοδότησης καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ρόλο εκάστου των τριών πυλώνων του συνταξιοδοτικού συστήματος στα επί μέρους κράτη μέλη· φρονεί ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να παρέχουν προστασία έναντι του φαινομένου της φτώχειας στην τρίτη ηλικία και ότι για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή πολιτικών που θα διασφαλίζουν έναν ισχυρό, βιώσιμο και κατάλληλο πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος·

29.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και να προωθήσουν με πιο ενεργό τρόπο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων, να προωθήσουν φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές που να ενισχύουν τη φροντίδα άλλων εξαρτώμενων ατόμων, καθώς και την ικανότητα των γονέων, όπως η επαρκής άδεια μητρότητας και πατρότητας και η πρόσβαση σε προσιτές οικονομικά υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των παιδιών, οι οποίες θα επιτρέπουν στους φέροντες ευθύνες φροντίδας να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας προκειμένου να επιτυγχάνουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πράγμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να εξετάσουν για ποιο λόγο διατηρούνται τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων στην ΕΕ και να φροντίσουν να εφαρμόσουν ευνοϊκότερη φορολογική διαφοροποίηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών στο εκάστοτε νοικοκυριό· καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν βοήθεια στις οικογένειες όχι μόνο μέσω οικονομικής στήριξης αλλά και με υπηρεσίες·

30.  σημειώνει ότι η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού ή η υψηλή διασπορά του πληθυσμού αυξάνουν σημαντικά το κόστος της παροχής δημόσιων υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα αίτια και τις συνέπειες του φαινομένου αυτού κατά την ανάλυση των επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής και του αντίκτυπού της στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

31.  τονίζει το γεγονός ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ πρέπει να επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων επενδύσεων στους τομείς στους οποίους έχει ατονήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών αντί να υποκαθιστούν επενδύσεις που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού ή να επικεντρώνονται σε ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως· ζητεί για άλλη μια φορά να αναγνωρισθεί η σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και των λοιπών κοινωνικών επενδύσεων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παιδική φροντίδα ή η οικονομικά προσιτή στέγαση, καθώς και η ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και όλων των άμεσα ενδιαφερομένων στον εντοπισμό των εμποδίων που παρακωλύουν τις επενδύσεις, εστιάζοντας στις περιφέρειες και τους τομείς με τις μεγαλύτερες ανάγκες καθώς και στη διάθεση επαρκών μέσων για τον συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης·

Τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της αναθέρμανσης των επενδύσεων

33.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και προσφέρει απτές προοπτικές σε όλους, ακόμα και στους νέους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προσαρμογή της υφιστάμενης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων, στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και στους νεοεμφανιζόμενους τομείς, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είναι καθοριστική η συμβολή τους στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και να εξαλείψουν τις διαφορές στα ποσοστά αυτοαπασχόλησης μεταξύ γυναικών και ανδρών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν φορολογικά συστήματα που θα συνδέονται με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και θα ενθαρρύνουν τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας από τις ΜΜΕ, να παρακολουθούν τις επιπτώσεις των φορολογικών κινήτρων στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και να αναπτύξουν μηχανισμούς που θα μπορούσαν να υποχρεώσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις να διαπρέψουν ή να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προέρχονται από τους ανταγωνιστές τους εκτός ΕΕ·

35.  καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναλάβει μέτρα για να παρέχεται καλύτερη ενημέρωση σχετικά με όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα που έχουν τη δυνατότητα να τονώσουν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, όπως το Erasmus για Επιχειρηματίες, το δίκτυο ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπενθυμίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης, της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω και της διάθεσης επαρκών πόρων·

36.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το σύνολο των προγραμμάτων αυτών με ολιστικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των στόχων και των απαιτήσεών τους και να περιοριστεί η γραφειοκρατία· στο πλαίσιο της επανεξέτασης θα πρέπει να αναλυθεί η εφαρμογή από κάθε κράτος μέλος, με σκοπό τη διασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας στην πρόσβαση στα κονδύλια·

37.  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να επενδύσει περισσότερους πόρους για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται σε κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε προγράμματα στη χώρα καταγωγής τους, διευκολύνοντας τοιουτοτρόπως την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας της επιλογής τους και ενισχύοντας το αίσθημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που να τονώνουν την επιχειρηματικότητα των νέων από νεαρή ηλικία, μέσω της παροχής ευκαιριών για πρακτική άσκηση και για επισκέψεις σε εταιρείες·

39.  προκειμένου να τονωθεί η επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων, καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ενώσεις και πρωτοβουλίες που βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες στην ανάπτυξη καινοτόμων έργων παρέχοντάς τους διοικητική, νομική ή οργανωτική στήριξη·

40.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες από ό, τι οι παραδοσιακές επιχειρήσεις ως προς την εξασφάλιση δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης λόγω, μεταξύ άλλων παραγόντων, της άγνοιας της πραγματικής κατάστασης εκ μέρους των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής περισσότερης στήριξης σε αυτές τις επιχειρήσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά την πρόσβαση σε διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών κονδυλίων· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος προκειμένου να υποστηριχθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τους παρασχεθεί νομικό πλαίσιο, για παράδειγμα ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για συνεταιριστικές εταιρείες, ενώσεις, ιδρύματα και αλληλασφαλιστικές εταιρείες, δια του οποίου θα αναγνωρίζεται η δραστηριότητά τους στην ΕΕ και θα αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός· ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή να στηρίξει τις επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία, και επικροτεί το γεγονός ότι ένα μέρος των πιστώσεων του προγράμματος EaSI προορίζεται για την παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας·

41.  υπογραμμίζει την υψηλή κοινωνική και οικονομική αξία των επενδύσεων στην κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών·

Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενθάρρυνση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής

42.  επικροτεί την ανάπτυξη του ΕΤΣΕ κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του, και τον ρόλο του για την στήριξη των καλύτερων έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ΕΤΣΕ καθιστά δυνατή τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης των κρατών μελών και των περιφερειών τους στο εσωτερικό της ΕΕ και ότι όλα τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το ταμείο σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής της συνοχής· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει τις επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι θα πρέπει εκδίδεται μια έκθεση για να ελέγχει και να μετρά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επενδύσεων σε πραγματικούς όρους·

43.  επισημαίνει ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες πρέπει να στραφούν σε έργα υποδομής εφόσον είναι σίγουρα απαραίτητα για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης ή ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου ή την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· καλεί την Επιτροπή να απαιτεί τόσο την προκαταρκτική παρουσίαση των αναμενόμενων κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων κάθε επενδυτικού έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, όσο και την επακόλουθη παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων· τονίζει πως πρέπει να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες επί του περιβάλλοντος που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έργα αυτά·

44.  τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη πως τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν πλήρως τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ότι η ΕΕ πρέπει να εγγυάται την κατάλληλη και καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεών της, οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες των αναγκών της και να συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες που ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της, και ότι πρέπει επίσης να περιορίσει τα εμπόδια σε επίπεδο πρόσβασης, υλοποίησης και αξιολόγησης· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη στενή παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ·

45.  επικροτεί την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις κοινωνικές τους επενδύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή, ιδίως στην (επίσημη και άτυπη) υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην παιδική φροντίδα, στην στεγαστική στήριξη και στις υπηρεσίες αποκατάστασης· καλεί τις επιχειρήσεις και όλους τους άλλους επιλέξιμους δικαιούχους να αξιοποιούν καλύτερα τόσο τους επενδυτικούς μηχανισμούς που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία όσο και τα έργα που έχουν άμεση εφαρμογή· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να παρακολουθήσει κατά πόσο οι συστάσεις της ΕΕ εφαρμόζονται ορθά από τα κράτη μέλη·

46.  επισημαίνει ότι τα άτομα που παρέχουν επίσημη και, ιδίως, άτυπη φροντίδα αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την κάλυψη των ταχέως αυξανόμενων αναγκών των μελλοντικών συστημάτων περίθαλψης της Ευρώπης· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της κοινωνικής προστασίας των μελών της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα, τα οποία συχνά αναγκάζονται να μειώσουν το ωράριο της μισθωτής εργασίας τους προκειμένου να παρέχουν μη αμειβόμενη φροντίδα με αποτέλεσμα να χάνουν δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης·

47.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενθαρρύνει την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων υπέρ της υλοποίησης των ειδικών συστάσεων ανά χώρα και επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής στα κράτη μέλη για χρηματοδότηση της τεχνικής συνδρομής· υπογραμμίζει ότι τα ταμεία αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την υλοποίηση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ), καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να παραλειφθούν ενδεχομένως άλλοι σημαντικοί τομείς επενδύσεων·

48.  συμφωνεί πως πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών τους, αλλά επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως στόχος ενός κοινού εγχειρήματος στο οποίο ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων διαδραματίζει καίριο ρόλο· επισημαίνει ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί μέρος των κοινών αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη και ότι ο ρόλος της ΕΕ στον τομέα αυτό περιορίζεται στην υποστήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 153 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

49.  ζητεί την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων που λειτουργούν ως τροχοπέδη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι βαθαίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των φτωχότερων περιφερειών και της υπόλοιπης ΕΕ και ζητεί να καταβληθούν επειγόντως στοχευμένες προσπάθειες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό για την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης σε αυτές τις περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιστοίχως να ενισχύσουν τις στρατηγικές επενδύσεις με στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα τις περιφέρειες εκείνες που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα·

50.  καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει την εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ προκειμένου να ενσωματώσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στην Ευρώπη των Περιφερειών, διαφοροποιώντας τις πολιτικές της ΕΕ ώστε να διασφαλίσει την ισότητα μεταξύ περιφερειών και να προωθήσει την ανοδική σύγκλιση· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όχι μόνο μέσω της διάθεσης κονδυλίων αλλά και μέσω της εξέτασης των δυνητικών επιπτώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών στην κοινωνική τους κατάσταση και στα επίπεδα απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε οι ευρωπαϊκές αποφάσεις και η κατανομή της χρηματοδότησης να συνοδεύονται από κατάλληλη παρακολούθηση προκειμένου να επέλθει σημαντική βελτίωση στην ευημερία των πολιτών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών·

51.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης του ΕΚΤ προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των στόχων του, και να λάβει υπόψη τις νέες προκλήσεις που έχουν ενσωματωθεί, όπως η μακροχρόνια ανεργία ή η ένταξη των προσφύγων· ζητεί επίσης να θεσπιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ΠΔΠ, για εκείνες τις ευρωπαϊκές υποπεριφέρειες στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας υπερβαίνουν το 30%·

Η κοινωνική ένταξη ως ευκαιρία για την κοινωνία

52.  επικροτεί την ανανέωση των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει ότι ο επίκαιρος χαρακτήρας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχει αυξηθεί από τη δημιουργία της και καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθούν επισταμένως την εφαρμογή της σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο να ξεκινήσει η διαμόρφωση ενός σεναρίου που θα διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και θα συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

53.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μια θέση εργασίας δεν αποτελεί πλέον, από μόνη της, εγγύηση για την έξοδο από τη φτώχεια ή το καλύτερο μέσο για την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, καθώς διαπιστώνουμε ότι το 12,7% του ενεργού πληθυσμού δοκιμάζεται από τη φτώχεια στην εργασία το 2014, μια αύξηση ύψους 11% το 2009· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της φτώχειας για όλες τις ομάδες, ιδίως τις πλέον ευάλωτες, καθώς και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργό ένταξη, η οποία θα βασίζεται στο δικαίωμα σε ποιοτική κοινωνική προστασία· καλεί λοιπόν ξανά την Επιτροπή να προτείνει μια πρωτοβουλία με σκοπό να προωθηθεί η καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη χωρίς παράβαση της αρχής της επικουρικότητας·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν και παρακολουθούν αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες μορφές συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εισοδηματικής στήριξης προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα αυτά προσφέρουν κατάλληλο επίπεδο διαβίωσης στους ανέργους και τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, μεριμνώντας παράλληλα ώστε οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί να μην διαιωνίζουν την κοινωνική εξάρτηση και να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με ευκαιρίες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο η καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος θα μπορούσε να μειώσει την ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη·

55.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ καθώς και των αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί ασύλου· επισημαίνει ωστόσο ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εξίσου από όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή απαιτεί κατάλληλη χορήγηση κονδυλίων τα οποία, σε μια τόσο επισφαλή κατάσταση όπως η σημερινή, είναι αδύνατο να παρασχεθούν αποκλειστικά και μόνο από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης για τη μετανάστευση, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να εγκατασταθούν και να ενσωματωθούν, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες διαθέτουν επαρκείς πόρους και ότι γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη των απαιτήσεων έτσι ώστε να είναι ήπια η μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και μηχανισμών για την αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους· οι τοπικές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη σωστή ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας και στην πρόληψη τυχόν εργασιακής τους εκμετάλλευσης·

56.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέδωσε 40 αποφάσεις διαπίστωσης παράβασης κατά πολλών κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων επίσημων προειδοποιητικών επιστολών προς 19 κράτη μέλη λόγω μη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής· στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειες που καταβάλλει προς ενίσχυση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση·

57.  επισημαίνει στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση των ευρωπαίων πολιτών και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων σε ορισμένα μέρη της ΕΕ, τον κοινωνικό κίνδυνο που ελλοχεύει λόγω της αδυναμίας διασφάλισης της βιωσιμότητας, της ασφάλειας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης τις επόμενες δεκαετίες· προτείνει στα κράτη μέλη λοιπόν να αναπτύξουν στρατηγικές που να διασφαλίζουν ότι περισσότερα άτομα θα παραμένουν ενεργά εντός της κοινωνίας·

58.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να εξαλείψουν τα εμπόδια που παρακωλύουν τη δίκαιη εργασιακή κινητικότητα, δεδομένου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ, και να φροντίσουν αφενός για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και αφετέρου να διασφαλίσουν στους διακινούμενους εργαζόμενους ίση μεταχείριση με τους εθνικούς εργαζόμενους, ότι δεν θα υφίστανται εκμετάλλευση ή διακρίσεις και ότι θα τυγχάνουν προστασίας η εργασία τους και τα κοινωνικά τους δικαιώματα·

59.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενδοενωσιακή εργασιακή κινητικότητα σε ολόκληρη την Ένωση, ως μέσο για τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τις εταιρείες· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν και να προωθούν τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη διευκόλυνση της εν λόγω εργασιακής κινητικότητας, και ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό δίκτυο για την απασχόληση EURES· στις παραμεθόριες περιοχές όπου η εργασιακή κινητικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν διασυνοριακές συμπράξεις EURES προκειμένου να βοηθούν τους εργαζόμενους στα σχέδιά τους για κινητικότητα·

60.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με σκοπό την εφαρμογή των αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

61.  δηλώνει ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό μέσο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ότι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών για τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων αποτελούν, στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων, η συμμετοχή των εργαζομένων στις υποθέσεις των εταιρειών και η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας την έγκαιρη διενέργεια ουσιαστικών διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, για να καταστεί δυνατή η αναγκαία ανάλυση και ενσωμάτωση των προτάσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

62.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ στην ΕΕ, το οποίο βλάπτει σοβαρά τόσο τους εργαζόμενους που το υφίστανται όσο και τα συστήματα πρόνοιας των κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα αυτών των προσπαθειών·

Καλύτερος συντονισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

63.  επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής για τη ζώνη του ευρώ, η οποία παγιώνει την κοινή ανάλυση και τον ορισμό των στρατηγικών της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ΟΝΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συμβιβασμού αυτών των δύο κριτηρίων· ωστόσο, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ΕΕ δύο ταχυτήτων·

64.  πιστεύει ότι η σύσταση για τη ζώνη του ευρώ πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης και θα σημαίνει:

   α) θέσπιση ενισχυμένων μηχανισμών δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό, όπου θα συμπεριλαμβάνεται μια διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εξασφαλίζεται ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ζώνης του ευρώ θα πληρούν της προϋποθέσεις για να ακολουθούν κάθε στάδιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
   β) μια κοινωνική διάσταση με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη, την προοπτική ενός καλύτερου κατώτατου μισθού υπό μορφή, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ενός αποδεκτού κατώτατου μισθού και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
   γ) διεξαγωγή κοινών συνεδριάσεων μεταξύ του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και του Συμβουλίου Ecofin, με σκοπό την προώθηση συντονισμένων κοινωνικοοικονομικών πολιτικών προσανατολισμένων προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και στη βιώσιμη τόνωση της ανάπτυξης και της ποιοτικής απασχόλησης·
   δ) διεξαγωγή συνεδριάσεων των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να εναρμονιστεί καλύτερα η κοινωνική της διάσταση και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινωνικές ανισορροπίες·

65.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για τη δημιουργία ενός πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα με ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, ως μέρος των προσπαθειών για μια δίκαιη και πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας καθώς και ως μέσο για την προώθηση μιας ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που υφίστανται εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

66.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει επαρκή παρακολούθηση της υλοποίησης των ειδικών συστάσεων ανά χώρα και να διασφαλίζει ότι δίδεται επαρκής έμφαση στα ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης·

67.  ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και οι στόχοι της, ιδίως οι κοινωνικοί, να αποτυπώνονται εξίσου σε όλα τα μέσα του Εξαμήνου, μεταξύ άλλων και στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

68.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει διακρίνει ευκρινώς ένα ευρωπαϊκό και ένα εθνικό στάδιο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· τονίζει την ανάγκη για στενότερο συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων κατά τη χάραξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σαφές θεματολόγιο εν προκειμένω, με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, διασφαλίζοντας ότι το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει το κεντρικό χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζονται οι προτεραιότητες πολιτικής με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να παρακολουθεί και να αναφέρει κατά πόσον ακολουθήθηκαν οι υποδείξεις για την εφαρμογή ορισμένων ειδικών συστάσεων ανά χώρα σε «διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους»·

69.  θεωρεί ότι για να συνδυαστούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές πολιτικές σχετικά με την ανάπτυξη και να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους στην πράξη, έχει καίρια σημασία να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι, για την προώθηση της σύγκλισης και την εξισορρόπηση της ανταγωνιστικότητας με τη δικαιοσύνη, πρέπει να επιδιώκεται κοινωνικός διάλογος σε όλα τα στάδια του Εξαμήνου· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου και την ορθολογική προσέγγιση που εισήχθη στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015· ωστόσο, επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη η κατάσταση παρουσιάζει αδυναμίες σε εθνικό επίπεδο·

70.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο των Αξιωματούχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθορίζοντας καλύτερα τους στόχους και τα καθήκοντά τους·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.
(2) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 57.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0384.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0389.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0068.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0060.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0010.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0394.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0043.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0062.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0033.
(14) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf
(15) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89⟨Id=el≠wsId=2193&furtherNews=yes
(16) http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs
(17) Κοινή έκθεση για την απασχόληση για το έτος 2016, σ. 2.
(18) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf
(19) Μελέτη για την επισφαλή εργασία και τα κοινωνικά δικαιώματα (VT/2010/084), σ. 164-170.
(20) Αναλογία του συνολικού ενεργού πληθυσμού προς τον απασχολούμενο πληθυσμό ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών.
(21) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9770&langId=el
(22) Αναφέρθηκε στη σύστασή της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2014 (C(2014)1500).
(23) Κοινή έκθεση για την απασχόληση για το έτος 2016, σ. 19.


Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016
PDF 515kWORD 127k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (2015/2256(INI))
P8_TA(2016)0060A8-0017/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014(3), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς(5), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την «έκθεση των πέντε Προέδρων», της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την έκδοση σύστασης του Συμβουλίου με αντικείμενο την σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0601),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 – Ενίσχυση της ανάκαμψης και προώθηση της σύγκλισης» (COM(2015)0690),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις επενδύσεις (SWD(2015)0400),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Bruegel του Νοεμβρίου 2015 σχετικά τους περιορισμούς του συντονισμού των πολιτικών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία έκθεση για τη ζώνη του ευρώ, τεύχος 14, αριθμός 2,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της ΓΔ EPRS του Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της Ενιαίας Αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550) και την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς του 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (COM(2012)0261), όπως επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0017/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της, όπως βραδεία ανάπτυξη, υψηλά επίπεδα ανεργίας και ιδιαίτερα έντονο διεθνή ανταγωνισμό·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι η εντατικοποίηση του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ των 28, με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας, την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι τόνωσης της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να προωθήσει επιτυχώς την οικονομική ανάπτυξη και να σταθεροποιήσει τις οικονομίες πρέπει να περιλάβει εξίσου την ενιαία αγορά και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ολοκλήρωσή της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανοικτή σε όλους ενιαία αγορά, με ενισχυμένη διακυβέρνηση που ευνοεί τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον ανταγωνισμό, αποτελεί κρίσιμης σημασίας μέσον για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες τεχνολογικές, κοινωνικές και συμπεριφοριστικές αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά επιχειρήσεων και καταναλωτών, δημιουργώντας πολλές οικονομικές ευκαιρίες και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

Ζ.  λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη ότι μόνο από τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ενιαίας αγοράς θα προκύψουν πραγματικά στοιχεία για την καταλληλότητα ή τις ελλείψεις των ισχυόντων κανόνων·

Η ενιαία αγορά ως σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την επίτευξη απασχόλησης και ανάπτυξης

1.  επαναλαμβάνει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ΕΕ· τονίζει ότι προκειμένου το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να προωθήσει επιτυχώς την οικονομική ανάπτυξη και να σταθεροποιήσει τις οικονομίες των κρατών μελών πρέπει να περιλάβει εξίσου την ενιαία αγορά και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ολοκλήρωσή της·

2.  υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά (ΕΑ) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών των κρατών μελών και του συνολικού σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· τονίζει τα οικονομικά οφέλη της ενιαίας αγοράς, όπως η τυποποίηση προϊόντων και η ενοποίηση αγορών, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, καθώς και η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για 500 εκατομμύρια καταναλωτές στα 28 κράτη μέλη, χάρη στα οποία παρέχονται, ειδικότερα, μεγαλύτερη επιλογή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές·

3.  τονίζει τη σημασία της προώθησης της ενιαίας αγοράς για την επίτευξη διαρθρωτικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με σκοπό την προσέλκυση και την τόνωση των επενδύσεων, στο πλαίσιο κανόνων για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, γεγονός που θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση της ευημερίας των κατοίκων των κρατών μελών· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής των κανόνων για την ενιαία αγορά μέσω των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω κανόνες συμβάλλουν σημαντικά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

4.  θεωρεί απαραίτητη τη διευκόλυνση ενός πρόσφορου περιβάλλοντος για την οικονομική πρωτοβουλία και την επιχειρηματική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας την ανταγωνιστικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ και αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το βιομηχανικό δυναμικό στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας·

5.  σημειώνει τις πρόσφατες εργασίες των υπηρεσιών της Επιτροπής για τον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση των προκλήσεων ως προς τις επενδύσεις, και την κατάρτιση ειδικών ανά χώρα επενδυτικών προφίλ·

6.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο βαθμός εφαρμογής των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την περίοδο 2011-2014 ήταν μικρότερος του αναμενόμενου· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει έναν μηχανισμό που θα ενθαρρύνει τα κράτη να εφαρμόζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

7.  επικροτεί το γεγονός ότι η νέα διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ευθυγραμμίστηκε από την Επιτροπή και κατανοεί ότι η μείωση του αριθμού των ειδικών ανά χώρα συστάσεων έγινε με στόχο να προταθούν συστάσεις οι οποίες εστιάζουν περισσότερο στις προτεραιότητες των χωρών· επισημαίνει ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα της ενιαίας αγοράς παρά στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

8.  επαναλαμβάνει την έκκληση για ένταξη του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης, εντοπισμού των ανά χώρα φραγμών στην ενιαία αγορά και αξιολόγησης της ολοκλήρωσης και της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς, επικεντρωμένο σε μια σειρά τομέων προτεραιότητας στους οποίους η δράση αναμένεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων - μεταξύ αυτών και ΜΜΕ· θεωρεί ότι το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μια άρτια βάση δεδομένων με πληροφορίες, μια δέσμη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που αποσκοπούν στον υπολογισμό, μεταξύ άλλων, των οικονομικών επιπτώσεων που έχει η εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, συγκριτική αξιολόγηση, αξιολόγηση από ομότιμους και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

9.  χαιρετίζει την έκθεση του 2015 σχετικά με την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της· σημειώνει ότι η έκθεση αυτή, που αντικαθιστά όχι μόνο την έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η οποία στο παρελθόν ήταν παράρτημα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, αλλά και την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, έχει δημοσιευτεί ως έγγραφο που συνοδεύει την ανακοίνωση για τη στρατηγική της ενιαίας αγοράς, και όχι όπως στο παρελθόν ως παράρτημα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης· ζητεί η έκθεση να αναπτυχθεί περαιτέρω και να γίνει μέρος του πυλώνα για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και η βάση για την ετήσια αξιολόγηση της προόδου της ενιαίας αγοράς· φρονεί ότι η έκθεση θα πρέπει να τροφοδοτήσει το ειδικό τμήμα για την ενιαία αγορά που περιέχεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στον τακτικό και δομημένο διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με τη συμμόρφωση στην ενιαία αγορά·

10.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναλύσει περαιτέρω τις ανά χώρα διαπιστωθείσες προκλήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως μέσα από τις εκθέσεις χωρών και μέσω θεματικών συζητήσεων στο Συμβούλιο·

11.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πολλές από τις διαπιστωθείσες επενδυτικές προκλήσεις σχετίζονται με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη συνέχεια που δίνουν τα κράτη μέλη στις διαπιστωθείσες επενδυτικές προκλήσεις και επενδυτικούς φραγμούς, να συμμετέχει σε τακτικό και δομημένο διάλογο με τα κράτη μέλη ως προς τη συμμόρφωση, και να αναλάβει δράση αξιοποιώντας τις εξουσίες της, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι φραγμοί στην ενιαία αγορά·

12.  τονίζει ότι κάθε διαδικασία επανεξέτασης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να επιτρέπει την κατάλληλη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και όλων των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όχι μόνο με σκοπό την αύξηση της ανάληψης ευθύνης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αλλά και την αύξηση του επιπέδου εφαρμογής των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολιστικής και διαφανούς προσέγγισης η οποία οδηγεί σε συναφείς και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Αναξιοποίητο δυναμικό της ενιαίας αγοράς

14.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υλοποιηθούν κατάλληλες και δίκαιες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπιστούν η γραφειοκρατία και ο προστατευτισμός, προκειμένου να βελτιωθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

15.  τονίζει ότι παρά την έλλειψη ξεκάθαρων δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι μη δασμολογικοί φραγμοί· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο επί του θέματος προκειμένου να ξεπεραστούν τα μη δασμολογικά εμπόδια εντός της ΕΕ·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία καλύπτει δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 45 % του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ, λόγω, μεταξύ άλλων, της ύπαρξης πολλών εθνικών κανόνων και κανονιστικών ρυθμίσεων που δεν δικαιολογούνται πάντα από λόγους δημοσίου συμφέροντος· εκφράζει επίσης τη λύπη του επειδή η διαδικασία κοινοποίησης δεν τηρείται πάντοτε·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, με την οποία προτείνεται η εφαρμογή πιο ευέλικτου συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων το οποίο θα υποστηρίζει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· διαπιστώνει ότι το καθεστώς των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, όπως και οι προϋποθέσεις για την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να αναλάβει ενδεχομένως πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός διαβατηρίου υπηρεσιών και ενός εναρμονισμένου εντύπου κοινοποίησης, υπό τον όρο ότι η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την έκταση του περιθωρίου δράσης των διασυνοριακών παρόχων υπηρεσιών και σε μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν πρέπει να οδηγήσει στην εισαγωγή της αρχής της χώρας καταγωγής· ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστούν περαιτέρω οι γενικές γραμμές της εν λόγω πρότασης· θεωρεί το διαβατήριο υπηρεσιών ως προσωρινή λύση το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά τη μεταβατική περίοδο η οποία οδηγεί στην πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά·

19.  τονίζει ότι η αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει σημαντική συμμετοχή στην ενιαία αγορά γενικά, και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των κρατών μελών και των επιχειρήσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τη διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων στον δημόσιο τομέα, τον διασυνοριακό ανταγωνισμό και την καλύτερη χρήση των δημόσιων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

20.  υπενθυμίζει ότι το 2014 η ΕΕ ενέκρινε μια μεγάλης κλίμακας αναμόρφωση του πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ, η οποία συνίστατο στην απλούστευση των διαδικασιών, στην πρόβλεψη μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τους κανόνες και στην προσαρμογή αυτών των κανόνων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση άλλων δημόσιων πολιτικών·

21.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες στις δημόσιες συμβάσεις των κρατών μελών που περιορίζουν τη διασυνοριακή επέκταση και ανάπτυξη των εγχώριων αγορών· τονίζει ότι είναι αναγκαία η ορθή και έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης από τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η ορθή εφαρμογή της διαδικασίας προσφυγής βάσει της οδηγίας του 2007 θα διασφάλιζε αποδοτικότερες, αποτελεσματικότερες και διαφανέστερες δημόσιες συμβάσεις·

22.  χαιρετίζει το δεύτερο πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA²), που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2016 και που θα στηρίξει την ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση σε όλες τις ενδιαφερόμενες δημόσιες διοικήσεις, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες της Ευρώπης·

23.  τονίζει ότι η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη είναι απαραίτητο μέσο για να διευκολυνθούν οι οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρηματιών στην ενιαία αγορά και η άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως βασική προτεραιότητα υλοποίησης, το συντομότερο δυνατό·

24.  επισημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· επισημαίνει ότι οι επιμέρους εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις και πρακτικές, σε συνδυασμό με μια ανεπαρκή εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, μπορούν να προκαλέσουν περιττά και ζημιογόνα εμπόδια και βάρη για τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και την καλύτερη επιβολή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και την θέσπιση αποδοτικών ως προς το κόστος μέσων για την επίλυση των διαφορών·

25.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να εντοπίσει τομείς και αγορές όπου η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης είναι ανεπαρκής ή προβληματική·

26.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση του ρόλου των υφιστάμενων σημείων επαφής για τα προϊόντα ως ενιαίων σημείων πρόσβασης για ζητήματα της ενιαίας αγοράς για τους οικονομικούς φορείς θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στη βελτίωση της κατανόησης της εφαρμοστέας νομοθεσίας·

27.  τονίζει ότι η βελτίωση των συνθηκών για την σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ μπορεί να οδηγήσει στην τόνωση της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και να προκαλέσει βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι πολλά εμπόδια, ορισμένα από τα οποία είναι γραφειοκρατικά, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· ζητεί τον εντοπισμό και την εξάλειψη των φραγμών που εμποδίζουν την εγχώρια και διεθνή ανάπτυξη·

28.  επισημαίνει ότι η ένταση της συσσώρευσης υλικού και άυλου κεφαλαίου μετά την χρηματοπιστωτική κρίση ήταν χαμηλότερη στην ΕΕ σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, πράγμα το οποίο είναι επιζήμιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· τονίζει ότι οι επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στον τομέα των ΤΠΕ, έχουν τεράστια σημασία για την αποκατάσταση της παραγωγικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στην ΕΕ· είναι της άποψης ότι για την αντιστροφή της αρνητικής αυτής τάσης είναι απαραίτητη η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η μείωση των εμποδίων για τις επενδύσεις· ζητεί οι επενδύσεις να στοχεύουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, και να συνεχιστεί η λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού·

29.  ζητεί άμεση κατάργηση των αδικαιολόγητων εδαφικών περιορισμών, γνωστών και ως γεωγραφικών αποκλεισμών (geo-blocking), ιδίως μέσω της πλήρους εφαρμογής του άρθρου 20 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα τεθεί τέλος στις αδικαιολόγητες διακρίσεις που γίνονται όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και όσον αφορά τις τιμές, βάσει της γεωγραφικής θέσης ή της εθνικότητας·

30.  ζητεί να αρχίσει το συντομότερο η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι πολιτικές της ΕΕ που αφορούν την ψηφιακή καινοτομία, την αύξηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας·

31.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθά και έγκαιρα, και να επιβάλλουν, τους κανόνες της ενιαίας αγοράς· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των ειδικών ανά χώρα συστάσεων –συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων των εθνικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών– προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό ανάπτυξης των κρατών μελών·

32.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, τόσο για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων διοικήσεών τους παρέχοντας περισσότερες και καλύτερα προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων διοικήσεων·

Η Ενιαία Αγορά στον 21ο αιώνα

33.  τονίζει ότι η έννοια της σύγχρονης οικονομίας μεταβάλλεται με ταχύ ρυθμό λόγω της ψηφιακής και τεχνολογικής προόδου, του πιο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και των αλλαγών στη συμπεριφορά των οικονομικών παραγόντων και των καταναλωτών·

34.  επισημαίνει τα ασαφή όρια μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών· τονίζει την αυξανόμενη σημασία των σχετικών με τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και των συστημάτων ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών· πιστεύει ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια της ενιαίας αγοράς πρέπει να καλύψουν αυτές τις μετασχηματιστικές εξελίξεις·

35.  εκφράζει ικανοποίηση για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της οικονομίας του διαμοιρασμού (Sharing Economy) και αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό τους για την καινοτομία, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τα υφιστάμενα νομικά πρότυπα και τα πρότυπα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες περί ίσων όρων ανταγωνισμού· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης των βέλτιστων δυνατών συνθηκών ώστε να αναπτυχθεί και να ακμάσει η συνεργατική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει στρατηγική προσέγγιση προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις της οικονομίας του διαμοιρασμού να ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές επιχειρήσεις σε δίκαιο περιβάλλον·

36.  επισημαίνει ότι οι επενδυτικές συνήθειες των επιχειρήσεων έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη αλλαγή, η οποία συνίσταται στην αύξηση του μεγέθους και της σημασίας των δαπανών σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σύγκριση με τις επενδύσεις σε υλικά στοιχεία· τονίζει ότι, όσον αφορά τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού, μόνο το 17 % των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη· καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εργαστούν για την άρση των κανονιστικών φραγμών που παρακωλύουν την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτού του νέου μοχλού καινοτομίας·

37.  επικροτεί τη στρατηγική για την ενιαία αγορά που περιγράφει πώς οι διάφορες δράσεις της Επιτροπής (ένωση κεφαλαιαγορών, ψηφιακή ενιαία αγορά, ενεργειακή ένωση κτλ.) εστιάζουν σε έναν βασικό στόχο: την αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι στην ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ενιαίας αγοράς περιλαμβάνεται το πόρισμα ότι τα θέματα που άπτονται της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να εξετάζονται περισσότερο στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

38.  χαιρετίζει την στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως την κατάλληλη προσέγγιση για να καταστεί η ΕΕ ικανή να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής· ζητεί την ταχεία υλοποίηση και εφαρμογή της στρατηγικής αυτής για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος σε σχέση με τους αργούς ρυθμούς υιοθέτησης και χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών που σημείωσε στο παρελθόν· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι υπάρχει ανάγκη κατανομής των πόρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι σημαντική είναι επίσης η στήριξη της ψηφιακής καινοτομίας και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα θέματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

39.  τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποστολής δεμάτων συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου προς όφελος, ιδίως, των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

40.  υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των αγαθών και των υπηρεσιών ενισχύεται σχεδόν πάντα από δεδομένα, ενώ η διαλειτουργικότητα είναι ο «συνεκτικός ιστός» που βελτιώνει τη σύνδεση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και εξασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ψηφιακών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να ενημερώνει το συντομότερο δυνατό το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, υποβάλλοντας παράλληλα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τυποποίησης που θα αναγνωρίζει και προσδιορίζει τις βασικές προτεραιότητες·

41.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε δίκτυα ταχείας και υπερταχείας επικοινωνίας αποτελούν προϋπόθεση για την ψηφιακή πρόοδο, και πρέπει να ενθαρρύνονται με βάση ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους παράγοντες να πραγματοποιούν επενδύσεις, μεταξύ άλλων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

42.  τονίζει τη σημασία της επιτυχούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων και για την παροχή στήριξης σε καινοτόμες εταιρείες στα διάφορα στάδια χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους· τονίζει, σε περίπτωση αστοχίας της αγοράς, τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης των δημόσιων πόρων που διατίθενται ήδη για ψηφιακές επενδύσεις, και της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», άλλα συναφή διαρθρωτικά ταμεία και λοιποί μηχανισμοί·

43.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η τρέχουσα ευρυζωνική στρατηγική για κινητά και σταθερά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, είναι μακροπρόθεσμη και πληροί τις προϋποθέσεις όσον αφορά την υψηλή συνδεσιμότητα για όλους προς αποφυγή του ψηφιακού χάσματος και για τις ανάγκες της οικονομίας των δεδομένων και της ταχείας ανάπτυξης της πέμπτης γενιάς (5G)·

44.  τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να οικοδομήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της δημιουργώντας το ιδανικό εκκολαπτήριο για καινοτόμες επιχειρήσεις - για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθεί μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική και καλύτερη ενοποίηση των υποδομών που θα δίνει προτεραιότητα στην υιοθέτηση τεχνολογίας και στη δημιουργία ενός φιλικού προς την καινοτομία και τον επιχειρηματία κανονιστικού περιβάλλοντος· ζητεί κάθε ψηφιακό πλαίσιο που θα προταθεί στο μέλλον να είναι ανοικτό, προσβάσιμο και να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς

45.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρότερη διακυβέρνηση και οικειοποίηση της ενιαίας αγοράς σε όλα τα επίπεδα, χρειάζονται αποσαφήνιση του καταμερισμού των καθηκόντων μεταξύ των εν λόγω επιπέδων και πλαίσια που να εξασφαλίζουν καλύτερα κίνητρα και σαφή υποχρέωση λογοδοσίας για την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, ούτως ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην ενιαία αγορά·

46.  επισημαίνει ότι η πολυεπίπεδη οικειοποίηση για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς θα διασφαλιζόταν με τη βελτίωση της νομοθεσίας αφενός και τη βελτίωση της νοοτροπίας εφαρμογής της νομοθεσίας αφετέρου· απευθύνει έκκληση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, μεταξύ άλλων με περισσότερο προσιτές πληροφορίες και κατάλληλη εκπαίδευση που αυξάνει το επίπεδο γνώσεων και την ευαισθητοποίηση·

47.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κανόνες που σχετίζονται με την ενιαία αγορά εφαρμόζονται με συνέπεια σε επίπεδο κρατών μελών με τη χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, στοιχείων και μέσων που έχει στη διάθεσή της και να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες από τις συνθήκες κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ·

48.  επισημαίνει τη σημασία της παρακολούθησης και της συλλογής δεδομένων και την ανάγκη για ένα εύρωστο και ολοκληρωμένο σύστημα· εκφράζει την ανησυχία του διότι η πληροφόρηση για τις δημόσιες διαβουλεύσεις καθίσταται διαθέσιμη, στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο σε μία γλώσσα, πράγμα που δεν επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφέρουν άποψη για σημαντικά ζητήματα και προτάσεις· θεωρεί ότι τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την λήψη στρατηγικών αποφάσεων ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ενιαίας αγοράς, τη μείωση του χάσματος μεταξύ κρατών μελών και την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, όπως κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων δράσης και επιβολής, κατά την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς, καθώς και στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου με τα κράτη μέλη σχετικά με τη συμμόρφωση στην ενιαία αγορά·

49.  καλεί την Επιτροπή να εκδίδει ετήσια έκθεση σχετικά με τους φραγμούς της ενιαίας αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη και στην ΕΕ συνολικά και να εκδίδει συστάσεις, στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, που θα επικεντρώνονται στην εξάλειψη των φραγμών αυτών· τονίζει ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

50.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά· εκφράζει ανησυχία επειδή η αποκατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει είναι χρονοβόρα στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται μια παραβίαση των κανόνων σχετικά με την ενιαία αγορά, και εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον υψηλό αριθμό εκκρεμουσών υποθέσεων·

51.  σημειώνει τα οφέλη που προσφέρει το SOLVIT· ζητεί την ενίσχυση και την καλύτερη σύνδεση του SOLVIT με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και την ενοποίησή του με τα υφιστάμενα σχέδια και βάσεις δεδομένων όπως το CHAP και το «EU Pilot» προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες στον τομέα της πληροφόρησης και να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί με συνέπεια τις υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στο SOLVIT η απαραίτητη υποστήριξη και τεχνογνωσία ώστε να διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά οι υποθέσεις που διαβιβάζονται εκεί·

52.  είναι της άποψης ότι πρέπει να ενισχυθούν, να συνδεθούν αποτελεσματικότερα και να στελεχωθούν κατάλληλα οι αρχές εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις, και ιδιαίτερα στις προκλήσεις που αφορούν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό· προτρέπει τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να εντείνουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση διαφόρων μορφών αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων του μεγάλου αριθμού παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ο οποίος συνεπάγεται υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται και δημιουργεί υψηλούς κινδύνους για τους καταναλωτές, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους· εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση που σημειώνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έγκριση της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, διότι η καθυστέρηση αυτή εκθέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ· ζητεί την άμεση έγκριση της εν λόγω δέσμης από το Συμβούλιο·

53.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ενιαία ψηφιακή πύλη με τη μορφή μιας ευπρόσιτης κεντρικής δικτυακής πύλης με την οποία θα εκλογικευτεί και θα απλουστευθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες και θα προωθηθούν οι υφιστάμενες ειδικές πλατφόρμες χρηστών· τονίζει τον ρόλο των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην προώθηση αυτών των πλατφορμών, στην εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε αυτές και στην κατάρτιση των χρηστών τους· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω και να εκλογικεύσει τα διαδικτυακά εργαλεία της ενιαίας αγοράς·

54.  αναγνωρίζει τη σημασία των αρχών της βελτίωσης της νομοθεσίας καθώς και τη σημασία της πρωτοβουλίας REFIT, και την ανάγκη για κανονιστική ασφάλεια και προβλεψιμότητα, κατά τον σχεδιασμό νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει ότι η αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα της Ένωσης και των κρατών μελών να νομοθετούν σε τομείς καίριας σημασίας για το δημόσιο συμφέρον, όπως η υγεία και το περιβάλλον·

o
o   o

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0067.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0130.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0054.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας
PDF 541kWORD 130k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας (2015/2791(RSP))
P8_TA(2016)0061B8-0255/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη, στις 13 Οκτωβρίου 2015, των διαπραγματεύσεων για την σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και τα άρθρα 3, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επίτροπος Cecilia Malmström στις 13 Οκτωβρίου 2015 στην Τύνιδα με την ευκαιρία της έναρξης των διαπραγματεύσεων για την σύναψη μιας σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας·

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2015 για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το 2015 στο Κουαρτέτο για τον εθνικό διάλογο, το οποίο εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών της Τυνησίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Τυνησία, της 20ής Ιουλίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας, της 17ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τυνησίας (2013-2017) που θέτει σε εφαρμογή την προνομιακή εταιρική σχέση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 534/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας(3), καθώς και την διάθεση μιας πρώτης δόσης στις 26 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αναλύσεις που πραγματοποίησε η Ecorys σχετικά με τις επιπτώσεις του εμπορίου στην βιώσιμη ανάπτυξη, επί των οποίων αναλύσεων στηρίζονται οι διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη μιας σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας(4),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των επιπτώσεων επί της βιώσιμης ανάπτυξης (SIA) σχετικά με την ευρωμεσογειακή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (EMFTA),την τελική έκθεση για το σχέδιο SIA-EMFTA και το σχέδιο διαβουλεύσεων που διενήργησε τον Σεπτέμβριο 2007 το Impact Assessment Research Centre (Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης Επιπτώσεων) του Institute for Development Policy and Management (Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Πολιτικής και Διαχείρισης) του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ(5),

–  έχοντας υπόψη τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Τυνησίας αφετέρου(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 18ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ένωση για την Μεσόγειο και τις χώρες της μεσογειακής γειτονίας, συγκεκριμένα δε το ψήφισμά του, της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη (7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη και η Τυνησία διατηρούν σχέσεις στενές και παλαιότατες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Τυνησίας και η Τυνησία ο τριακοστός τέταρτος εταίρος της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη συμφωνία εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων ανάγεται στο 1969 και ότι η Τυνησία υπήρξε η πρώτη από τις χώρες που βρέχονται από τα νότια ύδατα της Μεσογείου που υπέγραψε συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τυνησία άρχισαν διαπραγματεύσεις για την σύναψη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών επί τη βάσει της εντολής που ενέκριναν ομόφωνα τα κράτη μέλη της Ένωσης στις 14 Δεκεμβρίου 2011 και ότι πραγματοποιήθηκε ήδη ένας πρώτος γύρος μεταξύ 19ης και 22ας Οκτωβρίου 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ Ένωσης και Τυνησίας για τη σύναψη σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών διήρκεσαν τέσσερα έτη και ότι η Τυνησία συγκρότησε εθνική επιτροπή για να προσδιορίσει τις προτεραιότητές της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση των ευρω-τυνησιακών εμπορικών σχέσεων μέσω της σύναψης μιας φιλόδοξης εμπορικής εταιρικής σχέσης οφείλει να διανοίξει προοπτικές ανάπτυξης και προσέγγισης για τις οικονομίες της Τυνησίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτη η εταιρική σχέση οφείλει να συμβάλει στην πολιτική και δημοκρατική σταθεροποίηση της Τυνησίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική εταιρική σχέση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων γειτονίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τυνησίας, τις οποίες διέπει η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης του 1995 και η οποία προβλέπει τη δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών καθώς και πρόνοιες για τη γεωργία και τις υπηρεσίες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας ενέκρινε στις 17 Μαρτίου 2015 νέο σχέδιο δράσης που θέτει σε εφαρμογή την προνομιακή εταιρική σχέση προκειμένου να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου οικονομική ολοκλήρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας οφείλει να προαγάγει τις κοινές αξίες και τα κοινά συμφέροντα της Ένωσης και της Τυνησίας, μία κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στην αλληλεγγύη, καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους και οφείλει επίσης να οδηγήσει στην οικονομική σταθεροποίηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία, από την οποία ξεκίνησαν τα γεγονότα που έμειναν γνωστά με το όνομα «Αραβική Άνοιξη», αποτελεί τη μόνη χώρα της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής στην οποία τέθηκε σε εφαρμογή μία διαδικασία δημοκρατικού και πολιτικού μετασχηματισμού, γεγονός που την καθιστά παράδειγμα προς μίμηση για το σύνολο της περιοχής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζουν και ότι η εν λόγω εμπορική συμφωνία οφείλει να αποσκοπεί στην δημιουργία ουσιαστικών προοπτικών για τις οικονομίες της Τυνησίας και της Ευρώπης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει και να εντείνει την βοήθεια που παρέχει στην Τυνησία, οφείλει να της παράσχει επαρκή και κατάλληλη οικονομική και τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εν συνεχεία κατά την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας, μέσω της διαμόρφωσης μιας ουσιαστικής σύμπραξης στο πλαίσιο της οποίας τα συμφέροντα των πληθυσμών ιππαστί της Μεσογείου θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάθε συμφέρον να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης «Νότου-Νότου» μεταξύ της Τυνησίας και των γειτονικών κρατών, ιδίως μέσω της συμφωνίας του Αγαδίρ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ευρω-τυνησιακές διαπραγματεύσεις ελεύθερων συναλλαγών οφείλουν να πλαισιώσουν αυτές τις προσπάθειες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοκρατικός μετασχηματισμός της Τυνησίας εξακολουθεί να αποτελεί παράδειγμα για τις άλλες χώρες της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιανουαρίου 2014, η Εθνική Συντακτική Συνέλευση ενέκρινε το νέο Σύνταγμα της Τυνησίας, το οποίο είναι υποδειγματικό όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, στις 21 Δεκεμβρίου 2014, ο κ. Beji Caid Essebsi εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τυνησίας μετά από ελεύθερες, πλουραλιστικές και διαφανείς εκλογές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυνησιακή κοινωνία των πολιτών, χάρη στον δυναμισμό και το επίπεδο εκπαίδευσης που τη διακρίνουν, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών οφείλει να συνεχίσει να συμμετέχει εκ του σύνεγγυς στις πολιτικές διεργασίες και άρα και στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απονομή του Βραβείου Νόμπελ της Ειρήνης στο Κουαρτέτο εθνικού διαλόγου της Τυνησίας αποτελεί τόσο αναγνώριση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για την εδραίωση της δημοκρατίας, όσο και παρότρυνση να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να συναφθεί μία υποδειγματική συμφωνία που θα μπορέσει να μετριάσει τις ανησυχίες που έχει εκφράσει η κοινωνία των πολιτών·

Διαπίστωση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στην Τυνησία:

1.  καταδικάζει σθεναρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Τυνησία τους τελευταίους μήνες με πολυάριθμα θύματα· εκτιμά ότι η Τυνησία αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρή τρομοκρατική απειλή και υπενθυμίζει ότι η επίθεση της 24ης Νοεμβρίου 2015 εναντίον λεωφορείου της Προεδρικής Ασφάλειας, οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 26ης Ιουνίου 2015 στη Sousse και η επίθεση της 18ης Μαρτίου 2015 στο Μουσείο Bardo έπληξαν βαριά τις προοπτικές του τουρισμού για το καλοκαίρι του 2015, όταν ο τουρισμός και οι συναφείς δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν το 15% του ΑΕΠ της χώρας· εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς την Τυνησία και διαβεβαιώνει εκ νέου τις τυνησιακές αρχές για την υποστήριξή του στον αγώνα τους εναντίον της τρομοκρατίας, σε πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

2.  αντιλαμβάνεται ότι η οικονομία της Τυνησίας αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 2,3% το 2014, ότι το ποσοστό ανεργίας το 2015 ανέρχεται στο 15% του ενεργού πληθυσμού, ότι το 28,6% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι άνεργοι και ότι η ανεργία μεταξύ των νέων Τυνησίων βαίνει αυξανόμενη·

3.  επισημαίνει την πασιφανή δημογραφική και οικονομική ανισορροπία που υφίσταται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας και δικαιολογεί την επιλογή μιας ασύμμετρης και προοδευτικής στρατηγικής προσέγγισης στις διαπραγματεύσεις·

4.  υπενθυμίζει ότι η Τυνησία χαρακτηρίζεται από σημαντικές περιφερειακές ανισότητες μεταξύ της πρωτεύουσας, της Τύνιδας, και των άλλων περιοχών της χώρας, με πολύ διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ της ακτής και των κεντρικών ζωνών της χώρας, σε ό,τι αφορά κυρίως το ποσοστό ανεργίας, την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση, και επισημαίνει ότι οι αποκλίσεις αυτές ενδέχεται να διευρυνθούν με την κλιματική αλλαγή·

5.  υπενθυμίζει ότι η αγορά εργασίας στην Τυνησία εμφανίζει αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων που καλύπτονται από την εμπορική συμφωνία, οι οποίες, εάν δεν εξισορροπηθούν, θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε υπεραπασχόληση στον γεωργικό τομέα και σε εξαφάνιση άλλων τομέων σημαντικών για την οικονομική διαφοροποίηση της Τυνησίας, όπως είναι ο μεταποιητικός και ο εξορυκτικός τομέας·

6.  παρατηρεί ότι η διαδικασία εκδημοκρατισμού της Τυνησίας έχει προχωρήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στην περιοχή και επισημαίνει ότι η χώρα έχει επιλέξει ένα μοντέλο πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης το οποίο είναι μοναδικό μεταξύ των χωρών που βρέχονται από τα νότια ύδατα της Μεσογείου· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της όλα τα ανωτέρω· εκτιμά ότι η Ένωση οφείλει να προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες προκειμένου να στηρίξει την Τυνησία στην πορεία του δημοκρατικού μετασχηματισμού της σε μια κοινωνία σταθερή και πλουραλιστική·

7.  επισημαίνει ότι η Τυνησία είναι θύμα ενός εξαιρετικά ασταθούς περιφερειακού περιβάλλοντος, ιδίως λόγω της σύγκρουσης στη Λιβύη και λόγω των περιστατικών βίας στην Αλγερία, αμφοτέρων ομόρων χωρών·

8.  αντιλαμβάνεται ότι η Τυνησία έχει υποδεχθεί πάνω από 1 800 000 Λίβυους πρόσφυγες και ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 16% του συνολικού πληθυσμού της Τυνησίας·

Προϋποθέσεις επιτυχίας μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη των διαπραγματεύσεων το φθινόπωρο του 2015 με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας, βάσει της εντολής που ενέκρινε το Συμβούλιο την επαύριον της «Αραβικής Άνοιξης» το 2011· σημειώνει ότι, από το 2011 και έπειτα, η Τυνησία έχει εδραιώσει τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της με τη διακήρυξη του νέου Συντάγματος στις 26 Ιανουαρίου 2014 και με τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών στις 26 Οκτωβρίου 2014 και στις 23 Νοεμβρίου 2014 αντίστοιχα·

10.  θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει απλώς εμπορική διάσταση και ότι πρέπει απαραιτήτως να έχει ως στόχο το να συμβάλει στην σταθερότητα της Τυνησίας, στην εδραίωση της δημοκρατίας της και στην αναζωογόνηση της οικονομίας της, επιδιώκοντας έναν θετικό αντίκτυπο ταυτόχρονα στις καταναλωτικές τιμές και στην απασχόληση, στους μισθούς των ειδικευμένων και στους μισθούς των ανειδίκευτων εργαζομένων και στη μείωση των ανισοτήτων· ζητεί να προσαρμοστεί το περιεχόμενο της συμφωνίας προκειμένου να απαντά σε τούτα τα σημαντικά διακυβεύματα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψής της·

11.  καλεί τους διαπραγματευτές να συνάψουν μία συμφωνία προοδευτική και ασύμμετρη που θα λαμβάνει υπόψη τις έντονες οικονομικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο μερών επιδεικνύοντας ευελιξία, ικανότητα αντίδρασης, πνεύμα πρωτοτυπίας, βούληση διαφάνειας και ικανότητα προσαρμογής· τους καλεί επίσης να έχουν κατά νου ότι η συμφωνία αυτή, προνομιακή για αμφότερες τις πλευρές, οφείλει καταρχάς να ωφελήσει την οικονομία και τις κοινωνίες της Τυνησίας και της Ευρώπης, σε πνεύμα σεβασμού βεβαίως για τις ιδιομορφίες, τις ευαισθησίες, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες και χωρίς να εκτροχιάσει το ενδοπεριφερειακό εμπόριο της Τυνησίας με τις χώρες της περιοχής·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η τυνησιακή κυβέρνηση παρουσίασε πενταετές σχέδιο μεταρρυθμίσεων της οικονομίας (2015‑2020) με σκοπό την μείωση του ποσοστού της ανεργίας και των περιφερειακών αποκλίσεων στη χώρα και την διαφοροποίηση του παραγωγικού ιστού· εκτιμά ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών οφείλει να συνάδει με τους στόχους αυτού του προγράμματος·

13.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για την πρώτη εμπορική διαπραγμάτευση τέτοιας εμβέλειας για την Τυνησία, γεγονός που επιτάσσει ένα άνοιγμα των τυνησιακών οικονομικών τομέων προοδευτικό, σταδιακό και ασύμμετρο· τονίζει επίσης ότι προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι για τους ευάλωτους τομείς και εξαίρεση από τις διαπραγματεύσεις ορισμένων προϊόντων που έχουν κριθεί ευαίσθητα από τις δύο πλευρές·

14.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την χορήγηση στη Τυνησία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιας σημαντικής οικονομικής και τεχνικής βοήθειας και συνδρομής κατά τη διάρκεια της εμπορικής διαπραγμάτευσης προκειμένου για την δέουσα εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών· ζητεί να χορηγηθεί η οικονομική βοήθεια κατά τρόπο διαφανή και έτσι ώστε να ωφεληθούν πραγματικά από αυτήν οι δικαιούχοι·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την βοήθεια που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε πολυάριθμα έργα στην Τυνησία· υπογραμμίζει ότι αυτή η βοήθεια συνεισφέρει στην οικονομική διαφοροποίηση της Τυνησίας και στην δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει την Τυνησία μεταξύ των χωρών στις οποίες αποδίδει προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της έναντι των χωρών της Νότιας Μεσογείου και επικροτεί την χορήγηση δανείου στην Τυνησία ύψους 300 εκατομμυρίων EUR, στο πλαίσιο μακροοικονομικής συνδρομής για την εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

17.  ζητεί εντούτοις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και από τα κράτη μέλη της, από την ΕΤΕπ και από την ΕΤΑΑ να συνεχίσουν να παραμένουν στο πλευρό των Τυνήσιων και να εντείνουν τα προγράμματα ενισχύσεων και συνδρομής, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων, προκειμένου να μην αφεθεί μόνη της η Τυνησία στην προσπάθεια εδραίωσης της δημοκρατικής διαδικασίας της· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ορισμένα κράτη μέλη συμμετέχουν σε «συμπράξεις για τον μετασχηματισμό» της Τυνησίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει το πρόγραμμά της για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην Τυνησία·

18.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση της Τυνησίας στις διαπραγματεύσεις αυτές, ιδίως υπό το πρίσμα της εύθραυστης διαδικασίας εκδημοκρατισμού και την διαφορά οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι οι βέλτιστες λύσεις είναι εκείνες που αποφέρουν οφέλη σε αμφότερες τις πλευρές·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα αποφέρουν σύντομα απτά οφέλη για τις οικονομίες της Ευρώπης και της Τυνησίας σε βασικούς τομείς καθώς και για το σύνολο των ενδιαφερομένων, κυρίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

20.  υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία οφείλει να συμβάλει στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση μιας τυνησιακής οικονομίας που σήμερα βασίζεται ως επί το πλείστον στην γεωργία, στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην δημιουργία απτών πλεονεκτημάτων για όλους τους Τυνήσιους και για όλους τους Ευρωπαίους·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Τυνησία έχει ξεκινήσει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις· θεωρεί αναγκαίο να συνεχιστούν οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προκειμένου να μπορέσει η χώρα να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την συμφωνία·

22.  κρίνει ότι η συμφωνία οφείλει να συμβάλει στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας, η οποία είναι ήδη προχωρημένη χάρη στην κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα, σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης· προτείνει συνεπώς νέα ονομασία διατυπωμένη ως «οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας»·

23.  παροτρύνει με θέρμη την Επιτροπή και την τυνησιακή κυβέρνηση να θεσπίσουν σαφή και ευκρινή διαδικασία για τη συμμετοχή της τυνησιακής κοινωνίας των πολιτών και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης και να επιδείξουν καινοτόμο διάθεση· εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για τον ρόλο που διαδραμάτισε η τυνησιακή κοινωνία των πολιτών στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων και ζητεί ανοικτές και διαφανείς διαβουλεύσεις που λαμβάνουν ακόμη περισσότερο υπόψη την ποικιλομορφία των παραμέτρων που συναπαρτίζουν την τυνησιακή κοινωνία των πολιτών, κάνοντας χρήση των εκείνων βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο παρόμοιων διαπραγματεύσεων·

24.  εκφράζει επ’ αυτού την ικανοποίησή του διότι το υπουργείο εμποροβιοτεχνών έχει δημιουργήσει ιστότοπο αφιερωμένο στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την σφαιρική και εις βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και διότι οι διαπραγματευτές προτίθενται να δημοσιεύσουν το τελικό κείμενο σε τρεις γλώσσες· εκτιμά επίσης ότι ένας άλλος τρόπος ανάμειξης της τυνησιακής κοινωνίας των πολιτών στις διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι μέσω επιτροπής εποπτείας των εκτιμήσεων επιπτώσεων·

25.  ζητεί από το Συμβούλιο να δημοσιεύσει χωρίς χρονοτριβή τη διαπραγματευτική εντολή που ενέκριναν ομόφωνα τα κράτη μέλη στις 14 Δεκεμβρίου 2011·

26.  ζητεί τη θέσπιση ενός τακτικού διαλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τυνησίων και Ευρωπαίων βουλευτών· επικροτεί, υπό αυτήν την οπτική, την ανακοίνωση για τη δημιουργία μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-Τυνησίας που μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο μέσω της διοργάνωσης τακτικών συναντήσεων μεταξύ τυνήσιων και ευρωπαίων βουλευτών κατά τη διάρκεια των οποίων θα είναι δυνατή η ουσιαστική παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών·

27.  ευελπιστεί ότι ο εν λόγω διάλογος θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη αξιολόγηση των προσδοκιών και των ανησυχιών αμφοτέρων των πλευρών και, ως εκ τούτου, την βελτίωση των όρων της συμφωνίας·

28.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο υποστηρίζει την ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων στην περιοχή και μπορεί, υπό την έννοια αυτή, να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας·

29.  ζητεί την εκατέρωθεν εκπόνηση μελετών αντικτύπου και τομεακών, εμπεριστατωμένων και διαφανών αναλύσεων, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή τυνήσιων εμπειρογνωμόνων, με θέμα τις επιπτώσεις της συμφωνίας σε διάφορους τομείς και δη στις υπηρεσίες, στις δημόσιες συμβάσεις, στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, στην απασχόληση, στη γεωργία, στο περιβάλλον και σε κάθε άλλο κλάδο προτεραιότητας· σημειώνει ότι η Τυνησία επιθυμεί να απευθυνθεί εξαρχής σε τυνήσιους εμπειρογνώμονες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των αριθμητικών δεδομένων της μελέτης αντικτύπου εντός της ίδιας της Τυνησίας·

30.  ζητεί να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εν λόγω μελέτες αντικτύπου και τομεακές αξιολογήσεις και ζητεί επίσης, υιοθετώντας το σχετικό αίτημα πολλών οργανώσεων της τυνησιακής κοινωνίας των πολιτών, να προηγηθεί ενδεχομένως μια εκ των υστέρων αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της συμφωνίας σύνδεσης του 1995·

31.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει το συντομότερο δυνατό την αποκλειστική ή μικτή φύση της συμφωνίας και ζητεί, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις, την συμμετοχή σε αυτές των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών·

32.  επισημαίνει ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη λεκάνη της Μεσογείου και δη η σπανιότητα του νερού με τις αρνητικές της επιπτώσεις για τη γεωργία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί ένα οικονομικό μοντέλο βιώσιμο σε σχέση με το περιβάλλον και τη διαχείριση των φυσικών πόρων·

33.  υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Τυνησία εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών εμπορικών σχέσεων· επιμένει ώστε η δέκατη διάσκεψη των υπουργών Εμπορίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που έχει αναβληθεί επ’ αόριστον μετά το 2013, να πραγματοποιηθεί προσεχώς ώστε να επανεξεταστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή στον χώρο του εμπορίου και οι προτεραιότητες εργασίας που πρέπει να τεθούν για τα επόμενα έτη·

Η τομεακή θεώρηση της διαπραγμάτευσης

34.  ζητεί να δοθεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η δέουσα σημασία στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης για την οικονομία της Τυνησίας και θα πρέπει κανονικά να προσελκύσει τις στρατηγικές επενδύσεις· εκτιμά, δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη εμπορική διαπραγμάτευση τέτοιας εμβέλειας για την Τυνησία, ότι το κεφάλαιο για τις υπηρεσίες πρέπει να περιέχει ρητή καταγραφή των τομέων στους οποίους οι συμμετέχοντες επιθυμούν να αναλάβουν δεσμεύσεις όσον αφορά τόσο την πρόσβαση στην αγορά όσο και την εθνική μεταχείριση·

35.  υπενθυμίζει ότι ο δημόσιος τομέας έχει θεμελιώδη σημασία για την Τυνησία και συγκεντρώνει την πλειοψηφία του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού της Τυνησίας·

36.  υπενθυμίζει ότι η Τυνησία διαθέτει πολλές και εξαιρετικά δυναμικές «νεοσύστατες επιχειρήσεις», πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και κρίνει ότι η συμφωνία οφείλει να ευνοεί τις ικανότητες ανάπτυξης και διεθνοποίησής τους· λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα των Τυνήσιων να ενσωματωθούν στην συμφωνία διατάξεις φιλόδοξες και ζυγισμένες σχετικά με το διαδικτυακό εμπόριο·

37.  καλεί τις δύο πλευρές να ενθαρρύνουν και μέσω κοινών πρωτοβουλιών την ανάπτυξη της απασχόλησης, η οποία αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της οικονομικής ανάκαμψης και της πολιτικής σταθερότητας της Τυνησίας·

38.  θεωρεί ότι η συμφωνία οφείλει να αποδειχθεί επωφελής για τους μικρούς παραγωγούς και τους μικρούς επιχειρηματίες της Τυνησίας, οι οποίοι είναι άκρως απαραίτητοι στον οικονομικό ιστό της Τυνησίας· ενθαρρύνει την ανάπτυξη τακτικού διαλόγου μεταξύ επιχειρηματιών, επαγγελματικών οργανώσεων και οργανισμών κατάρτισης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα καταστήσει δυνατή την προώθηση των ορθών πρακτικών και την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών και προσδοκιών κάθε ενδιαφερόμενου μέρους·

39.  εκτιμά ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης κεφαλαίου για τον ανταγωνισμό, οι διαπραγματευτές πρέπει να κινηθούν με προνοητικότητα, προοδευτικότητα και ευελιξία, δεδομένου του στρατηγικού χαρακτήρα των κρατικών ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της Τυνησίας·

40.  υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ιδρυθούν επιμελητήρια διμερούς εμπορίου, τα οποία, λειτουργώντας ως μόνιμα φόρουμ, θα δίνουν στους διάφορους παράγοντες τη δυνατότητα να δημιουργούν συμπράξεις μεταξύ τους και να αναπτύσσουν τις οικονομικές και εμπορικές τους δραστηριότητες·

41.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την χορήγηση θεωρήσεων μικρής διάρκειας για την άσκηση των υπηρεσιών τύπου «Move IV» που απαιτούν την μετακίνηση φυσικών προσώπων για ορισμένο χρονικό διάστημα και βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία· υπογραμμίζει ότι καμία διάταξη της συμφωνίας δεν πρέπει να εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα για τη ρύθμιση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη κυκλοφορία φυσικών προσώπων πέραν των συνόρων της, όπως είναι η θέσπιση όρων εισδοχής·

42.  ευελπιστεί ότι η εν λόγω συμφωνία θα συμβάλει προκειμένου να διαμορφωθεί στη Τυνησία σε βάθος χρόνου κλίμα ευνοϊκό έναντι των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε οικονομικούς τομείς καίριους, δυναμικούς και με αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, μεταξύ των οποίων και οι ανανεώσιμες πηγές, οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, η ψηφιακή οικονομία και η ανταλλαγή δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει κεφάλαιο περί επενδύσεων προκειμένου να διευκολύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τυνησίας και προκειμένου να επισπεύσει την εφαρμογή του ευρωμεσογειακού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και των συναλλαγών μέσω του οποίου θα συγκεντρώνονται έγκυρες πληροφορίες και δεδομένα, θα ενισχυθούν οι εμπορικές συμπράξεις και θα ευνοηθεί κυρίως η Τυνησία·

43.  εκτιμά ότι η συμφωνία οφείλει να περιέχει διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, κατόπιν προσεκτικών διαπραγματεύσεων ως προς τον βαθμό ανοίγματος τόσο από ευρωπαϊκής όσο και από τυνησιακής πλευράς αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την διάρθρωση και τις ιδιαίτερες συνθήκες της τυνησιακής οικονομίας·

44.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τυνησία μόνο οφέλη έχουν να αποκομίσουν από μία καλύτερη αμοιβαία πρόσβαση στις γεωργικές αγορές τους και εκτιμά ότι η συμφωνία οφείλει να συμβάλει στη μείωση των δασμών, στην εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών και στη βελτίωση των διαδικασιών εξαγωγών·

45.  σημειώνει ότι η Τυνησία έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, και ότι, μέσω της παρούσας συμφωνίας, τα προϊόντα της Τυνησίας που προέρχονται από αυτόν τον τύπο γεωργίας πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές·

46.  ευελπιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία ούτε της μίας ούτε της άλλης πλευράς· ζητεί από την Ένωση και από την Τυνησία να έχουν κατά νου ότι υφίστανται πολλοί ευαίσθητοι αγροτικοί τομείς, ένθεν και εκείθεν της Μεσογείου, για τους οποίους πρέπει να προβλεφθεί κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η εκπόνηση ολοκληρωμένων κατάλογων με μεταβατικές περιόδους και κατάλληλες ποσοστώσεις, ή, εάν κριθεί σκόπιμο, η εξαίρεσή τους από το πεδίο της διαπραγμάτευσης·

47.  καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί την καθιέρωση απαιτητικών προτύπων και υψηλού επιπέδου ποιότητας στον τομέα της υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, καθώς και την επίλυση των κτηνιατρικών προβλημάτων και των προβλημάτων ελέγχου των κρεάτων και των οπωροκηπευτικών που εξακολουθούν να υφίστανται στην Τυνησία· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει ειδικές διατάξεις τεχνικής βοήθειας για να συνδράμει τους τυνήσιους παραγωγούς στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τα αυστηρότερα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

48.  εκτιμά ότι η συμφωνία οφείλει να συμβάλει στην προσπάθεια προσδιορισμού προτύπων υψηλής ποιότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και δη όσον αφορά τα κοινωνικά πρότυπα·

49.  ζητεί από την κυβέρνηση της Τυνησίας και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εκπονήσουν τις δέουσες διατάξεις για τον σαφή προσδιορισμό της καταγωγής, της προέλευσης και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της Τυνησίας, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας για τους παραγωγούς, τους μεσάζοντες και τους καταναλωτές·

50.  ζητεί να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ένα φιλόδοξο κεφάλαιο σχετικά με τους τομείς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση και η μεγαλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, εξασφαλίζοντας την πλήρη αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας, την ιχνηλασιμότητα των σχετικών προϊόντων και την προστασία της τεχνογνωσίας των παραγωγών·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στα μη γεωργικά προϊόντα, ειδικά στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δεδομένου ότι η Τυνησία τα αναγνωρίζει από την πλευρά της·

52.  κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να δώσει η συμφωνία την ευκαιρία στην βιομηχανία της Τυνησίας να εκσυγχρονισθεί και να βελτιώσει την εμπειρογνωμοσύνη της ούτως ώστε να μπορεί να καλύπτει μεγαλύτερο τμήμα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού των μεταποιημένων προϊόντων και, κατά συνέπεια, να αναζητήσει πιο εξειδικευμένες δεξιότητες και να μπορεί να απασχολεί επιτοπίως ένα προσωπικό με υψηλότερα προσόντα·

53.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στη συμφωνία ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες με σκοπό την διεύρυνση του πεδίου έρευνας και συνεργασίας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

54.  ευελπιστεί ότι με την ευκαιρία αυτής της συμφωνίας θα ενισχυθεί η επιστημονική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων κατάρτισης στην Ευρώπη και στη Τυνησία στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού και της εκπαίδευσης γενικότερα· ευελπιστεί επίσης ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα συνεισφέρουν επίσης στην στήριξη της αγοράς εργασίας της Τυνησίας·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη της Τυνησίας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και καλεί την Επιτροπή και την τυνησιακή κυβέρνηση να εντάξουν χωρίς χρονοτριβή στη συμφωνία ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη που θα προάγει υψηλά κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που προβλέπουν οι σχετικές πολυμερείς συμφωνίες·

56.  υπενθυμίζει ότι η Τυνησία έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις της ΔΟΕ αλλά ότι πρέπει, σύμφωνα με ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο, να εντείνει τις προσπάθειές της για να προωθήσει υψηλά πρότυπα εργασίας· ευελπιστεί ότι η σφαιρική και εις βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα βοηθήσει την Τυνησία να υιοθετήσει κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων· προσδοκά από τη σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, στο πλαίσιο των συνθηκών που επικρατούν στην Τυνησία όπως αυτές διαμορφώνονται από την μετάβαση προς την δημοκρατία και την επικρεμάμενη τρομοκρατική απειλή, να ενθαρρύνει την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών και κυρίως την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και της πληροφόρησης·

57.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο κείμενο της συμφωνίας τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυνάμει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναστείλει μονομερώς την εφαρμογή της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

58.  ζητεί από τα μέρη να εξετάσουν την εισαγωγή ρήτρας χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα κατά τα πρότυπα των εργασιών της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλής φορολόγησης·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το κοινό ενδιαφέρον όσον αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα που θεσπίσθηκε στις 3 Μαρτίου 2014, και κρίνει ευκταία την εφαρμογή μιας συμφωνίας για την διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και μιας συμφωνίας επανεισδοχής·

60.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν ειδικά αντισταθμιστικά μέτρα σε περίπτωση πραγματικών ή δυνητικών ζημιών σε έναν ή περισσότερους εμπορικούς τομείς που επηρεάζονται από τη συμφωνία·

o
o   o

61.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 20.7.2015, 11076/15 RELEX 626.
(2) ΕΕ L 151 της 18.6.2015, σ. 25.
(3) ΕΕ L 151 της 21.5.2014, σ. 9.
(4) http://www.trade-sia.com/tunisia/the-study/
(5) http://www.sia-trade.org/emfta.
(6) ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 2.
(7) ΕΕ C 261 E της 10.9.2013, σ. 21.


Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014
PDF 430kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (2015/2231(INI))
P8_TA(2016)0062A8-0020/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 19, 41, 42 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 220 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίοδο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0020/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2015 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την έκθεση στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες στις 23 Ιουνίου 2015·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily O’Reilly επανεξελέγη Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο Oλομέλειάς του στο Στρασβούργο στις 16 Δεκεμβρίου 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προτεραιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα, όπως αναμένεται από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαδραματίζει καίριο ρόλο βοηθώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστούν περισσότερο ανοικτά, αποτελεσματικά και φιλικά προς τον πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Μαΐου 2015, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε ποσοστό 40% και η έλλειψη εμπιστοσύνης σε ποσοστό 46%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα εποπτείας και λογιστικού ελέγχου μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των ευρωπαίων πολιτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 ΣΛΕΕ, «κάθε πολίτης της Ένωσης δύναται να απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή που θεσμοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 ΣΛΕΕ εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διεξάγει έρευνες σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσμικών ή λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του Χάρτη ορίζει πως: «Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πρώτο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, «Περίπτωση κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανόνα ή την αρχή που το δεσμεύει»(2). λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση αυτή, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης υποχρεούνται όχι μόνο να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση του πολίτη και να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες αντιμετωπίζονται ορθά και απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να νοείται ως μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία βελτίωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 072 πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών της Διαμεσολαβήτριας το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι 19 170 πολίτες έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια καταχώρισε 2 079 καταγγελίες, ενώ έλαβε 1 823 αιτήματα παροχής πληροφοριών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το συνολικό αριθμό των 2 163 καταγγελιών που διαχειρίστηκε η Διαμεσολαβήτρια, οι 736 ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ενώ οι 1 427 όχι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 2 163 καταγγελίες που διαχειρίστηκε, σε 1 217 υποθέσεις η Διαμεσολαβήτρια παρείχε στον καταγγέλλοντα συμβουλές ή παρέπεμψε την υπόθεση, σε 621 υποθέσεις ο καταγγέλλων ενημερώθηκε ότι δεν ήταν εφικτό να του παρασχεθούν περαιτέρω συμβουλές και σε 325 υποθέσεις κινήθηκε έρευνα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια κίνησε 342 έρευνες, εκ των οποίων οι 325 ήταν βάσει καταγγελιών και οι 17 ήταν αυτεπάγγελτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε 400 έρευνες, εκ των οποίων οι 13 ήταν αυτεπάγγελτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περατώθηκαν, οι 335 υποβλήθηκαν από ιδιώτες και οι 52 από επιχειρήσεις, ενώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε 772 καταγγελίες σε μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένων 86 καταγγελιών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ διαβίβασε επίσης 144 στην Επιτροπή και 524 σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες έρευνες αφορούσαν την Επιτροπή (59,6%) και, στη συνέχεια, τους οργανισμούς της ΕΕ (13,7%), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (9,4%), άλλα θεσμικά όργανα (8,5%), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (3,8%), το Κοινοβούλιο (3,5%) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (3,2%)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περάτωσε η Διαμεσολαβήτρια, το 21,5% αφορούσε αιτήματα παροχής πληροφοριών και πρόσβασης σε έγγραφα, το 19,3% αφορούσε τον ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, το 19,3% αφορούσε διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής, το 16% αφορούσε θεσμικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικής, το 11,3% αφορούσε διοικητικά θέματα και κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης, το 8,3% αφορούσε ανάθεση συμβάσεων ή επιχορηγήσεις και το 6% αφορούσε εκτέλεση συμβάσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περατώθηκαν, 133 υποθέσεις διευθετήθηκαν από το θεσμικό όργανο ή περατώθηκαν κατόπιν επίτευξης φιλικού διακανονισμού, ενώ σε 163 υποθέσεις η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε ότι δεν δικαιολογείτο περαιτέρω έρευνα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 76 υποθέσεις δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 39 υποθέσεις διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση, ενώ σε 13 υποθέσεις χρησιμοποιήθηκε άλλος τρόπος για την περάτωση της υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε επικριτικές παρατηρήσεις σε 27 περιπτώσεις και σχέδια συστάσεων σε 12 περιπτώσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια των περισσότερων ερευνών στις υποθέσεις που περατώθηκαν το 2014 ήταν μεταξύ 3 και 18 μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος χρόνος περάτωσης μιας έρευνας ήταν 11 μήνες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα έχουν συμμορφωθεί με το 80% των προτάσεων της Διαμεσολαβήτριας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα στα οποία απευθύνονται οι εν λόγω προτάσεις πρέπει να συμμορφωθούν με το υπόλοιπο 20% των προτάσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών, η οποία μόνο το 2014 συγκέντρωσε 2 714 αναφορές, αποτελεί σημαντική παράμετρο της θεσμικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ της Διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών θα βελτίωνε τον ελλιπή δημοκρατικό έλεγχο της δράσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

1.  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2014 που υπέβαλε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια·

2.  συγχαίρει την Emily O’Reilly για την επανεκλογή της στη θέση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και για το εξαιρετικό της έργο· στηρίζει τον στόχο της για παροχή βοήθειας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην προσπάθειά τους να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ· θεωρεί ότι είχε καίρια σημασία να εστιάσει η Διαμεσολαβήτρια στη διαφάνεια ως εγγύηση της χρηστής διοίκησης·

3.  επιδοκιμάζει και υποστηρίζει πλήρως το γεγονός ότι η Διαμεσολαβήτρια κάνει μεγαλύτερη χρήση της εξουσίας της να κινεί στρατηγικές έρευνες αυτεπάγγελτα· χαιρετίζει τον διορισμό Συντονιστή Αυτεπάγγελτων Ερευνών στην υπηρεσία της και τη θέσπιση νέων εσωτερικών κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών· επιδοκιμάζει τη Διαμεσολαβήτρια για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει να αναδιοργανώσει την υπηρεσία της, πράγμα που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά της· επιδοκιμάζει και στηρίζει τη φιλόδοξη προσέγγιση της Διαμεσολαβήτριας και την έγκριση της νέας πενταετούς στρατηγικής «Προς το 2019», η οποία εισάγει μία στρατηγικότερη προσέγγιση στην αντιμετώπιση συστημικών ζητημάτων και στην προώθηση της χρηστής διοίκησης·

4.  επικροτεί τις έρευνες που κίνησε η Διαμεσολαβήτρια το 2014, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να προσδιοριστούν τα εξής σημαντικά θέματα: διαφάνεια εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διαφάνεια στην άσκηση πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και στις κλινικές δοκιμές, θεμελιώδη δικαιώματα, ζητήματα δεοντολογίας, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, καθώς και πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ·

5.  υπενθυμίζει ότι, διαχρονικά, το 20-30% των καταγγελιών αφορούσαν τη διαφάνεια και ότι τα συνηθέστερα ζητήματα διαφάνειας που εγείρονται είναι η άρνηση των θεσμικών οργάνων για παροχή πρόσβασης σε έγγραφα και/ή πληροφορίες· θεωρεί ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΣΛΕΕ και το άρθρο 42 του Χάρτη, αποτελούν ουσιώδες μέρος του συστήματος θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών· στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προτίθενται να λάβουν η Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσουν ισότιμη, ταχεία και απλή πρόσβαση για όλους στα έγγραφα της ΕΕ· σημειώνει με ικανοποίηση την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της διαδικτυακής δημοσίευσης του δημόσιου μητρώου εγγράφων· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει τα ζητήματα διαφάνειας σχετικά με την έγκαιρη πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα έγγραφα της Επιτροπής που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει και τη διαδικασία EU Pilot, ιδίως αν οι εν λόγω διαδικασίες συνδέονται με τις υπάρχουσες αναφορές· θεωρεί αναγκαίο να προσδιοριστούν και να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί ένας αξιόπιστος διοργανικός διάλογος·

6.  προειδοποιεί ότι ακόμη δεν εφαρμόζονται δεόντως και αποτελεσματικά όλες οι διατάξεις που συνδέονται με τη Σύμβαση του Άαρχους και τους σχετικούς κανονισμούς της ((ΕΚ) αριθ. 1367/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)· εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της διαφάνειας όσον αφορά την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική διαθεσιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε μεμονωμένους πολίτες και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κατόπιν αίτησης που υποβάλλουν για πρόσβαση σε έγγραφα· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διεξαγάγει έρευνα βάσει της εκτενούς αναφοράς αριθ. 0134/2012 η οποία υπεβλήθη σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, με σκοπό τον εντοπισμό και την προσφυγή κατά πιθανής κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών από τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

7.  επικροτεί τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με περιπτώσεις μεταπηδήσεως υψηλόβαθμων υπαλλήλων της ΕΕ στον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι η Διαμεσολαβήτρια έχει εξετάσει τις καταγγελίες πέντε ΜΚΟ και έχει ελέγξει 54 φακέλους της Επιτροπής· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη θέσπιση σαφών και λεπτομερών κριτηρίων και μηχανισμών επιβολής, για να εντοπίζει, να ερευνά και, όπου είναι δυνατόν, να αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων σε οποιοδήποτε επίπεδο των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ·

8.  θεωρεί ότι η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων υπερβαίνει το απλό ζήτημα της διαφάνειας, και ότι η διασφάλιση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης απαλλαγμένης από τέτοιες συγκρούσεις αποτελεί βασικό μέλημα στο πλαίσιο των προσπαθειών οικοδόμησης μιας πραγματικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διαφύλαξης της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ δημόσιων λειτουργών και σε όλο το φάσμα των θεσμικών οργάνων· συνιστά στη Διαμεσολαβήτρια να λάβει υπόψη της, στο πλαίσιο των ερευνών της, τις διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC), τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στον δημόσιο τομέα και τις ειδικές συστάσεις της Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια)·

9.  σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα των ερευνών της Διαμεσολαβήτριας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφα σχετικά με την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκάλυψε επιστολή προς την ιρλανδική κυβέρνηση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε τη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας να δημοσιοποιήσει έγγραφα σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, αν και το έπραξε αφού είχε επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση·

10.  επικροτεί την πρόοδο ως προς τον ανοικτό χαρακτήρα στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ μετά τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαφάνεια σε αυτές τις συνομιλίες· σημειώνει ότι το Συμβούλιο δημοσίευσε έκτοτε τις οδηγίες που χρησιμοποιεί η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ και ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση της διαφάνειας στην άσκηση πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και για διεύρυνση της πρόσβασης στα έγγραφα της ΤΤΙΡ· επισημαίνει τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για την TTIP·

11.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες ανώνυμων ομάδων και πολιτών σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ, πράγμα που δείχνει την έντονη ανησυχία του κοινού σχετικά με αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

12.  διερωτάται μήπως οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ορισμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών στο Συμβούλιο, όπως η οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία έχει παγώσει για περισσότερα από έξι έτη, ή η επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή τα άτομα που έχουν πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, εμπίπτουν στην κατηγορία της κακοδιοίκησης, δεδομένου ότι δημιουργούν στους ενδιαφερόμενους πολίτες αισθήματα απογοήτευσης απέναντι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· προτρέπει το Συμβούλιο, και ιδίως τις εκεί σχηματιζόμενες μειοψηφίες αρνησικυρίας, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αφόρητων καταστάσεων· προτείνει στη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει το εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της·

13.  επικροτεί την αυξημένη και απαραίτητη εστίαση της Διαμεσολαβήτριας στη διαφάνεια στις δραστηριότητες άσκησης πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και το έργο της προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ· επικροτεί την έρευνά της σχετικά με τη σύνθεση και τη διαφάνεια των ομάδων εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή, ιδίως εκείνων που παρέχουν συμβουλές σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), στην οποία η ΕΕ δαπανά περισσότερο από το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της· στηρίζει την προσέγγισή της και την ενθαρρύνει να συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαφάνεια στη σύνθεση των εν λόγω ομάδων, με σκοπό τη διασφάλιση ισορροπημένης εκπροσώπησης στο ευρύ φάσμα των οικονομικών και μη οικονομικών ομάδων συμφερόντων σε όλους τους τομείς πολιτικής·

14.  επισημαίνει ότι περισσότερα από 7 000 φορείς έχουν εγγραφεί εθελοντικά στο Μητρώο Διαφάνειας, πράγμα που αντανακλά την ποικιλία παραγόντων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τους οποίους συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· επιδοκιμάζει τη στήριξη της Διαμεσολαβήτριας στο σχέδιο του Αντιπροέδρου Timmermans να καταστεί το μητρώο υποχρεωτικό· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2014, με την οποία υποχρεώνονται όλα τα μέλη της Επιτροπής και τα υψηλόβαθμα στελέχη της να δημοσιοποιούν όλες τις επαφές και τις συναντήσεις τους με ενδιαφερόμενους παράγοντες και ομάδες πίεσης· επιμένει ότι το μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους που διατίθενται στις ομάδες πίεσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανοικτού χαρακτήρα και χρηστής διακυβέρνησης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

15.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να διατηρήσει την εγρήγορση και την αποφασιστικότητά της και να συνεχίσει να προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια ως προς τα μέλη και τις συναντήσεις όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, τις πλατφόρμες τεχνολογίας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες· υπενθυμίζει τους όρους που είχε θέσει το 2012 για την άρση του παγώματος του προϋπολογισμού για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων:

16.  σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια διαδραμάτισε βασικό ρόλο στον τομέα της διαφάνειας των δεδομένων κλινικών δοκιμών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της προορατικής πολιτικής διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)· σημειώνει ότι τον Οκτώβριο του 2014 ο ΕΜΑ αποφάσισε να δημοσιεύει προορατικά τις εκθέσεις των κλινικών μελετών του· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΜΑ καθιστά διαθέσιμα τα δεδομένα κλινικών δοκιμών και να διασφαλίσει ότι τηρούνται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν μεγαλύτερη επιμέλεια στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συνεργασίας τους με τη Διαμεσολαβήτρια·

18.  παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί τη διαφάνεια στις κλινικές δοκιμές, ιδίως στην αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στην προστιθεμένη αξία των καινοτόμων φαρμάκων και στο πραγματικό κόστος της έρευνας, προκειμένου να διευκολύνονται τα μοντέλα τιμολόγησης και χρηματοδότησης των κρατών μελών·

19.  καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί την πρωτοβουλία για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις δραστηριότητες Ε+Α, εξασφαλίζοντας κατ᾽ αυτό τον τρόπο την πρόσβαση στην υγεία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας της·

20.  χαιρετίζει τον νέο κανονισμό της ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές, ο οποίος απαιτεί να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες για τις κλινικές δοκιμές· σημειώνει ότι η Διεθνής Ημέρα Δικαιώματος στη Γνώση, που διοργάνωσε η Διαμεσολαβήτρια το 2014, ήταν αφιερωμένη στη διαφάνεια των δεδομένων κλινικών δοκιμών·

21.  επικροτεί την έρευνα που κίνησε η Διαμεσολαβήτρια για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, στόχος την οποίας ήταν η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης, και η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

22.  σημειώνει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο πακέτο δημοσιονομικών επενδύσεων μετά την ΚΓΠ και τα διαρθρωτικά ταμεία, με προϋπολογισμό που αγγίζει σχεδόν τα 80 000 εκατομμύρια EUR, και ότι είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να εξακολουθήσει να διασφαλίζει τη διαφάνεια σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάλυσης και ανάθεσης έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

23.  καλεί τη Frontex να εξασφαλίσει τον σεβασμό της ευημερίας των επαναπατριζόμενων στη διάρκεια των πτήσεων επιστροφής και να εφαρμόζει σωστά τον κώδικα δεοντολογίας για τις κοινές επιχειρήσεις επιστροφής· επικροτεί την έκκληση που απηύθυνε η Διαμεσολαβήτρια στη Frontex σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάθεση μεμονωμένων καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της υφιστάμενης κατάστασης του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων στα σύνορα της ΕΕ·

24.  χαιρετίζει την έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με το αν ανταποκρίνονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην υποχρέωσή τους να εισάγουν εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών· υπενθυμίζει στα εννέα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα οποία απευθύνθηκε η Διαμεσολαβήτρια, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να της παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζουν ή προτίθενται να θεσπίσουν·

25.  συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για τις έρευνές της σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ιδίως στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ)· σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια κάλεσε οργανωτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχουν στοιχεία από την πείρα τους σχετικά με την ΕΠΠ με σκοπό τη βελτίωσή της· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι εκπρόσωποι των πλατφορμών προώθησης ζητούν καλύτερη εναρμόνιση και βελτίωση των διοικητικών μεθόδων συγκέντρωσης και καταχώρισης των υπογραφών· αναμένει την υποβολή περαιτέρω εποικοδομητικών υποδείξεων, ιδίως όσον αφορά τους υφιστάμενους τεχνικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να κοινοποιήσει τις εμπειρίες της και να συμβάλει στην αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ)·

26.  χαιρετίζει το ποσοστό συμμόρφωσης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προς της υποδείξεις της Διαμεσολαβήτριας, το οποίο ανέρχεται στο 80%· εκφράζει την ανησυχία του για το συνεχιζόμενο ποσοστό μη συμμόρφωσης που ανέρχεται στο 20%· έχει επίγνωση ότι οι υποδείξεις της Διαμεσολαβήτριας δεν είναι νομικά δεσμευτικές· προτρέπει τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες να αντιδράσουν άμεσα, αποτελεσματικά και υπεύθυνα στις επικριτικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας· στηρίζει τη Διαμεσολαβήτρια στις μελλοντικές της έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με σκοπό να εντοπίσει πιθανά παραθυράκια στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε συνεργασία, όπου δει, με το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

27.  υπενθυμίζει ότι ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης την αρμοδιότητα, άρα και το καθήκον, να ελέγχει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της φροντίδας να υπάρχει χρηστή διοίκηση προς όφελος των πολιτών της ΕΕ·

28.  συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για την πρωτοβουλία της, την παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών, να διοργανώσει διαδραστική εκδήλωση με τίτλο «η λίστα επιθυμιών σας για την Ευρώπη», σε μια προσπάθεια να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων·

29.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, των εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών και της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ· αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του Δικτύου όσον αφορά την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών των μελών του· επισημαίνει ότι το 59,3% των καταγγελιών που εξετάστηκαν το 2014 ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων κάποιου μέλους του Δικτύου· καλεί την Επιτροπή Αναφορών να αποτελέσει περισσότερο ενεργό μέλος του Δικτύου και να ενισχύσει τη συνεργασία του με το Δίκτυο πάνω σε κοινές πολιτικές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε 86 καταγγελίες στην επιτροπή αυτή·

30.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα προγράμματα και τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση έργων που ως στόχο έχουν τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων·

31.  συμμερίζεται την άποψη της Διαμεσολαβήτριας ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία και ότι τα άτομα αυτά έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και μέσα επικοινωνίας· παροτρύνει τα θεσμικά όργανα να διασφαλίσουν ότι τα εργασιακά περιβάλλοντα είναι ανοικτά, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στον πολιτικό και τον δημόσιο βίο·

32.  ζητεί να αυξηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του γραφείου της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας·

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) «Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – Ετήσια έκθεση για το 1999» (ΕΕ C 260 της 11.9.2000, σ. 1).


Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014
PDF 427kWORD 106k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (2015/2115(INI))
P8_TA(2016)0063A8-0012/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-62/14 της 16ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0012/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής, η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διευρυνθεί και να σημειωθεί αύξηση του πραγματικού ΑΕγχΠ κατά 1,4% το 2015, 1,7% το 2016 και 1,8% το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η ανάπτυξη είναι σαθρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις η ανεργία στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρά, από 11,6% στα τέλη του 2014 σε 10,5% στα τέλη του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στα ποσοστά ανεργίας στα διάφορα κράτη μέλη, τα οποία κυμαίνονται από 6,4% στη Γερμανία έως 26,6% στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη με αποτέλεσμα να πλήττονται ιδιαίτερα οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις ίδιες πάντοτε προβλέψεις η δημοσιονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ θα σημειώσει βελτίωση, με μείωση του δημόσιου ελλείμματος (από 2,4% το 2014 σε 1,7% το 2016) και του δημόσιου χρέους (από 94% στα τέλη του 2014 σε 92,5% στα τέλη του 2016)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλές τιμές της ενέργειας, παρά τον αρνητικό τους αντίκτυπο στις πληθωριστικές προσδοκίες, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις αυτές στηρίζονται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, τις εξαγωγές και σε παράγοντες όπως οι χαμηλές τιμές ενέργειας, ιδίως του αργού πετρελαίου, ενώ οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ αυξάνονται με αργούς ρυθμούς και κινούνται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που επικρατούσαν πριν ξεσπάσει η κρίση, καθώς και ότι η σχέση των επενδύσεων προς το ΑΕγχΠ ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία εδώ και πολλές δεκαετίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2015, το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, αφού παρέμεινε σχεδόν μηδενικό το πρώτο εξάμηνο του 2015, αναμένεται να αυξηθεί σε 1,1% το 2016 και 1,7% το 2017·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών έχει ως βασικό καθήκον «να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η ΕΚΤ μείωσε τα κύρια επιτόκια αναχρηματοδότησης στο κατώτατο δυνατό όριο και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων σε -0,20%· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια δεν οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των πιστώσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και ότι το γεγονός αυτό συνέβαλε στο να αναγκαστεί η ΕΚΤ να λάβει μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ, κατά την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, δεν λαμβάνει πάντοτε επαρκώς υπόψη την αρχή της αναλογικότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι το τραπεζικό σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση της πιστωτικής ροής προς τις Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ένωση και προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των τραπεζικών χορηγήσεων αυξάνει με βραδείς ρυθμούς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η ΕΚΤ πραγματοποίησε σειρά στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ) και εφάρμοσε προγράμματα αγοράς επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα με στόχο την υποστήριξη του δανεισμού στην πραγματική οικονομία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2015 η ΕΚΤ έθεσε σε εφαρμογή ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (Asset Purchase Programme, APP) ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων EUR το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2016, και σε κάθε περίπτωση έως ότου επιτευχθεί διαρκής προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που εφαρμόζει η ΕΚΤ είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ο ισολογισμός της με σημαντικούς κινδύνους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) που αποτελεί τον πρώτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 4 Νοεμβρίου 2014 με τη μεταφορά στην ΕΚΤ, της άμεσης εποπτείας επί των 122 μεγαλύτερων τραπεζών της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, διενεργήθηκε και στις 26 Οκτωβρίου 2014 ολοκληρώθηκε συνολική αξιολόγηση των σημαντικών αυτών τραπεζών, η οποία περιλάμβανε έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM), που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2015 ενώ το ενιαίο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, που αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή·

1.  υπενθυμίζει ότι η γεωγραφικά άνισα κατανεμημένη και περιορισμένη ανάκαμψη που αναμένεται τα επόμενα έτη στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να ενισχυθεί και ότι η δυνητική οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται σε πολλά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και να μειωθεί το βάρος του χρέους· τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με παρόμοιες μακροοικονομικές προκλήσεις· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν βιώσιμες και κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το υφιστάμενο, αν και σταδιακά μειούμενο, χάσμα μεταξύ των ποσοστών χρηματοδότησης που χορηγούνται στις ΜΜΕ και εκείνων που χορηγούνται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μεταξύ των επιτοκίων για μικρά και μεγάλα δάνεια καθώς και μεταξύ των όρων δανεισμού για ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ, αναγνωρίζει ωστόσο ότι οι δυνατότητες της νομισματικής πολιτικής στο ζήτημα αυτό είναι περιορισμένες· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, τον ρόλο των ταμιευτηρίων και των συνεταιριστικών τραπεζών και τονίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι συμβατό με τις ιδιαίτερες αρχές λειτουργίας τους και να λαμβάνει υπόψη την ειδική αποστολή τους και ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να γνωρίζουν τις πτυχές αυτές και να τις λαμβάνουν υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών και των μέτρων που λαμβάνουν·

3.  τονίζει ότι, παρότι η ΕΚΤ συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, οι ιδιωτικές επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα από τα προς της τρέχουσας κρίσης επίπεδα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), καθώς και για το σχέδιο της Επιτροπής να εγκαθιδρύσει μια πραγματική Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), με τα οποία αναμένεται να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης της οικονομίας της ΕΕ, να αυξηθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, στη χρηματοδότηση·

4.  αναγνωρίζει ότι η ΕΚΤ, αντιδρώντας σε ένα σύνθετο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κρίση δημοσίου χρέους, μείωση του πληθωρισμού, πιστωτική συρρίκνωση και υποτονική οικονομική ανάπτυξη, και με τα επιτόκιά της να πλησιάζουν το κατώτερο μηδενικό όριο, κατέφυγε στη λήψη μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής·

5.  επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) δεν έχουν εκδηλωθεί πλήρως στη δυναμική του χρήματος και των πιστώσεων, δεδομένου ότι τα δάνεια προς επιχειρήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα οι τελευταίες ωστόσο έχουν επωφεληθεί από τη σταδιακή χαλάρωση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων, τη συνέχιση της χαλάρωσης των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων δανείων, τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων δανειοδότησης που απορρίπτονται, την αύξηση της ζήτησης για δάνεια και τη σταδιακή ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2015, ταυτόχρονα όμως εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των οικονομιών της ζώνης του ευρώ· επισημαίνει εξάλλου ότι από την έναρξη της εφαρμογής του APP, οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες έχουν αυξηθεί, προσεγγίζοντας σταδιακά τον στόχο του 2%, ενώ ο κίνδυνος αποπληθωρισμού ενδέχεται να έχει μειωθεί· ζητεί από την ΕΚΤ να εφαρμόσει, εφόσον είναι δυνατόν, το APP σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς διακρίσεις, σεβόμενη ταυτόχρονα τους κανόνες από τους οποίους δεσμεύεται·

6.  αναμένει από την ΕΚΤ να συμβάλει στις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη των στόχων τους, σύμφωνα με το άρθρο 282 ΣΛΕΕ, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η βασική της αποστολή που συνίσταται στην εξασφάλιση σταθερότητας τιμών·

7.  τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ οφείλει να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να αυξηθούν τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους προς την πραγματική οικονομία και να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη προς την κατεύθυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και της σταθερότητας·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες συνέπειες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει η ΕΚΤ· γνωρίζει ότι η έξοδος από τα μέτρα αυτά αποτελεί περίπλοκο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες διαταραχές της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τη δέουσα, συνετή και έγκαιρη διαχείριση της εξόδου αυτής· ζητεί από την ΕΚΤ να παρακολουθεί προσεκτικά τους κινδύνους που συνδέονται με τα προγράμματα αγορών της· επιμένει ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επιλύσει τα δημοσιονομικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη και ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις αναγκαίες βιώσιμες και κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις στοχευμένες επενδύσεις·

9.  επισημαίνει τους δυνητικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προέρχονται από το συνεχιζόμενο χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων σε ορισμένα κράτη μέλη, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα συστήματα ασφάλισης ζωής και συνταξιοδότησης· αναγνωρίζει ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αποτυπώνουν τις υποκείμενες μακροοικονομικές συνθήκες και τις επιλογές στον τομέα της νομισματικής πολιτικής·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για να βελτιωθεί η μακροπροληπτική εποπτεία και τα διαθέσιμα μέσα πολιτικής προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, υπό το φως της προειδοποίησης που διατύπωσε η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της, σύμφωνα με την οποία, λόγω της σταθερής, κατά την τελευταία δεκαετία, αύξησης της χορήγησης πιστώσεων από μη τράπεζες ύψους 22 τρισεκατομμυρίων EUR, σε στοιχεία ενεργητικού, επιβάλλεται να αναληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αδυναμιών του διογκούμενου σκιώδους τραπεζικού τομέα·

11.  χαιρετίζει την κατηγορηματική δήλωση στην οποία προέβη η ΕΚΤ τον Αύγουστο 2012 "ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια" για να υπερασπιστεί το ευρώ·

12.  διαπιστώνει ότι το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων και ιδιωτικών χρεογράφων στις δευτερογενείς αγορές θα μπορούσε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό·

13.  τονίζει τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουνίου 2015 στην υπόθεση C-62/14, σύμφωνα με την οποία όταν η ΕΚΤ αγοράζει κρατικά ομόλογα στις δευτερογενείς αγορές εκτίθεται ενδεχομένως σε σημαντικό κίνδυνο απωλειών καθώς και σε κίνδυνο απομείωσης χρέους· επισημαίνει ότι στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι αυτό δεν μεταβάλλει τη διαπίστωση ότι η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να αγοράζει κρατικά ομόλογα στις δευτερογενείς αγορές και ότι οι αγορές αυτές δεν είναι αντίθετες με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης των κρατών μελών·

14.  τονίζει ότι τα υψηλά και αποκλίνοντα επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αδυναμίες στον τραπεζικό τομέα που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί, αποτελούν εμπόδια για την ορθή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, και ότι η μη συμβατική νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται από την ΕΚΤ δεν μπορεί να μεταβάλει αυτή την κατάσταση·

15.  καλεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που υποβάλλονται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής να λάβουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9 του κανονισμού (EE) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 Μαΐου 2013 προκειμένου να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δημόσιων οικονομικών τους, να εκτιμήσουν, μεταξύ άλλων, τις αιτίες που οδήγησαν στη συσσώρευση υπερβολικού χρέους και να εντοπίσουν τυχόν παρατυπίες· τονίζει ότι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των σφαλμάτων του παρελθόντος και όχι στην έναρξη ειδικής διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την κρίση χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη·

16.  υπογραμμίζει ότι οι κανόνες που διέπουν το υφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται σωστά, χωρίς διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών μελών· επαναλαμβάνει ότι η τήρηση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου για έναν, προσαρμοσμένο στις κυκλικές διακυμάνσεις, σχεδόν ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα ή άλλα προσωρινά μέτρα θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνήθεις κυκλικές διακυμάνσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τα ελλείμματα του δημοσίου εντός της τιμής αναφοράς του 3% του ΑΕΠ· θεωρεί ότι όλα τα υφιστάμενα μέσα στο πλαίσιο του ενισχυμένου προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμοστούν με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων σταθερότητας και ανάπτυξης·

17.  επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να σέβεται την κατοχυρωμένη στις Συνθήκες ανεξαρτησία της ΕΚΤ κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής· θεωρεί ότι η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών· υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις και οι εθνικές αρχές δεν θα πρέπει να ζητούν από την ΕΚΤ να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα·

18.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 127 ΣΛΕΕ η ΕΚΤ, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ένωση, και ότι αυτό εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 282 ΣΛΕΕ·

19.  εφιστά την προσοχή στο άρθρο 123 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 21 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1993, που απαγορεύουν την άμεση αγορά από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή από την ΕΚΤ χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από την ΕΕ ή τις εθνικές αρχές ή τους εθνικούς οργανισμούς· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τέτοιες πράξεις αγοράς επιτρέπονται στις δευτερογενείς αγορές·

20.  χαιρετίζει την προσπάθεια της ΕΚΤ να αυξήσει το ποσοστό πληθωρισμού κοντά στο όριο του 2%, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία και άλλων πολιτικών της ΕΕ και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, υπό τον όρο ότι θα συνοδευτεί από στοχευμένες επενδύσεις, φιλόδοξες και κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση·

21.  επικροτεί την πρωτοβουλία της ΕΚΤ να δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεών της, και προσβλέπει στην εξαγγελία περαιτέρω μέτρων για τη βελτίωση της διαφάνειας των διαύλων επικοινωνίας της· θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω προόδου, ιδίως όσον αφορά τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες τείνουν γενικώς να εξηγούν άμεσα στο κοινό τις αποφάσεις που λαμβάνουν στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, πρακτική που εγκαινιάστηκε από την ΕΚΤ· εκφράζει εξάλλου την ικανοποίησή του για τη σαφέστερη και διαφανέστερη δημοσίευση των διαδικασιών στο πλαίσιο της έκτακτης ενίσχυσης της ρευστότητας (ELA) υπέρ των φερέγγυων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (κυρίως εθνικών τραπεζών) που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας·

23.  υπενθυμίζει το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνονται παρατηρήσεις σχετικά με τις προτάσεις που διατυπώνονται στην ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου· φρονεί ότι θα ήταν χρήσιμο αν η ΕΚΤ, μαζί με την αξιολόγησή της για τις νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες, μπορούσε να παρουσιάσει στη δήλωσή της μετά τη μηνιαία συνεδρίαση του Συμβουλίου των Διοικητών της μια εκτίμηση της έκτασης των κενών παραγωγής σε ολόκληρη την ευρωζώνη·

24.  υπενθυμίζει ότι ο τριμηνιαίος νομισματικός διάλογος είναι σημαντικός προκειμένου να διασφαλίζεται διαφάνεια στη νομισματική πολιτική, έναντι του Κοινοβουλίου και του ευρύτερου κοινού· επικροτεί την πρακτική σύμφωνα με την οποία οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ παρέχουν ακριβείς και λεπτομερείς απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επικροτεί επίσης την πρακτική της ΕΚΤ να παρέχει εγγράφως πρόσθετες πληροφορίες, σε περίπτωση που οι απαντήσεις που δίνονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων δεν είναι απολύτως ικανοποιητικές και/ή πλήρεις·

25.  τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του εποπτικού ρόλου της ΕΚΤ και των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της νομισματικής πολιτικής και ότι δεν θα πρέπει να προκαλείται σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των κύριων καθηκόντων της· υπενθυμίζει στη συνάρτηση αυτή την βασική αρχή, σύμφωνα με την οποία το χρησιμοποιούμενο για τη διαμόρφωση πολιτικής μέσο, είτε νομισματικής είτε εποπτικής φύσεως, θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο και το τιθέμενο πρόβλημα·

26.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται δημοκρατική λογοδοσία εν όψει των νέων εποπτικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ, καθώς και του συμβουλευτικού ρόλου της στα προγράμματα της Τριμερούς και της Τετραμερούς·

27.  τονίζει τη σημασία της οργανωτικής ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του οργάνου αυτού·

28.  καλεί την ΕΚΤ να αναθεωρήσει πλήρως την πρόταση για τη σύσταση μιας ευρείας βάσης δεδομένων για τον πιστωτικό κίνδυνο (Analytical Credit Dataset, AnaCredit), λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και, στο πλαίσιο αυτό, να μεριμνήσει για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το διοικητικό κόστος για τα μικρότερα ιδίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

29.  επιδοκιμάζει την πρόθεση που εξέφρασε ο Μάριο Ντράγκι κατά τη διάρκεια του νομισματικού διαλόγου στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, «να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις θέσεις που λαμβάνει η ΕΚΤ» στο πλαίσιο οργανισμών όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή η Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών·

30.  υπενθυμίζει ότι στα καθήκοντα της ΕΚΤ περιλαμβάνεται και η προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και κατά συνέπεια η μέριμνα για την παροχή επαρκούς ρευστότητας ώστε να αποτρέπονται οι μαζικές αποσύρσεις καταθέσεων από φερέγγυες τράπεζες που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο του Ευρωσυστήματος·

31.  υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ στην Τριμερή και στην Τετραμερή είχε κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο της «δέσμης δύο μέτρων» (άρθρο 7 του κανονισμού (EE) αριθ. 472/2013)· σημειώνει την απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουνίου 2015 στην υπόθεση C-62/14 και καλεί την ΕΚΤ να την λαμβάνει υπόψη της στο πλαίσιο των δαστηριοτήτων της· καλεί μετ' επιτάσεως την ΕΚΤ να επαναξιολογήσει και, εφόσον χρειάζεται, να ενισχύσει την ανεξαρτησία της από πολιτικές αποφάσεις·

32.  ζητεί να αξιολογηθεί διεξοδικά ο τρόπος λειτουργίας της Τριμερούς και η σύμπραξη της ΕΚΤ στο πλαίσιο της Τριμερούς και της Τετραμερούς, προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να επανακαθοριστεί το πεδίο αρμοδιοτήτων και να ενισχυθεί η δημοκρατική λογοδοσία κατά την έγκριση και εφαρμογή των προγραμμάτων διάσωσης·

33.  υπενθυμίζει την έκθεσή του της 28ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη διερεύνηση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τριμερούς, στην οποία το Κοινοβούλιο εκαλείτο να αξιοποιήσει κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο το έργο της έκθεσης αυτής, να αναπτύξει περαιτέρω τα βασικά της πορίσματα και να συνεχίσει τις έρευνες·

34.  καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο πλαίσιο των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ και να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τον παράγοντα αυτό κατά την ανανέωση της στελέχωσης των οργάνων αυτών και ειδικότερα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής·

35.  επισημαίνει ότι στις 24 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή πρότεινε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) για τις τραπεζικές καταθέσεις·

36.  χαιρετίζει το σχέδιο για τη δημιουργία Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) και τις δυνατότητές της να επανεξισορροπεί τους διαύλους χρηματοδότησης, όχι με τη μείωση των μέσων χρηματοδότησης ή τη με διατήρησή τους στα σημερινά επίπεδα αλλά, αντιθέτως, με την αύξηση και διαφοροποίησή τους, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση των οικονομιών της ζώνης του ευρώ από το τραπεζικό σύστημα και να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός απορρόφησης κρίσεων για τη Νομισματική Ένωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών δεν θα πρέπει να απαγορεύει τις προσανατολισμένες στην πραγματική οικονομία εξατομικευμένες υπηρεσίες τραπεζικής που αποτελούν την καταλληλότερη μορφή χρηματοδότησης για τις μικρότερες επιχειρήσεις·

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
PDF 414kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP))
P8_TA(2016)0064B8-0250/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk, με τον Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, John Key, στις 29 Οκτωβρίου 2015, και με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Malcolm Turnbull, στις 15 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αυστραλίας, της 29ης Οκτωβρίου 2008, και την κοινή δήλωση ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τις σχέσεις και τη συνεργασία, της 21ης Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη άλλες διμερείς συμφωνίες ΕΕ-Αυστραλίας, και ιδίως τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση, καθώς και τη συμφωνία για το εμπόριο οίνου,

–  έχοντας υπόψη άλλες διμερείς συμφωνίες ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας, και ιδίως τη συμφωνία περί υγειονομικών μέτρων που εφαρμόζονται στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, καθώς και τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας,

–  έχοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματά του, και ιδίως τη θέση του της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας με την οποία τροποποιείται η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης(1), και τη θέση του της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας με την οποία τροποποιείται η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης(2),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε σε συνέχεια της συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της G20 στο Brisbane στις 15-16 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και του αυστραλού Υπουργού Εξωτερικών, της 22ας Απριλίου 2015, με τίτλο «Προς μια στενότερη εταιρική σχέση ΕΕ-Αυστραλίας» και την κοινή δήλωση του Προέδρου Van Rompuy, του Προέδρου Barroso και του Πρωθυπουργού Key, της 25ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών τομέων σε αυτές τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη τον ήδη σημαντικό αριθμό συμφωνιών που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η ΕΕ με τους βασικούς εμπορικούς της εταίρους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (O-000154/2015 – B8-0101/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία συγκαταλέγονται μεταξύ των παλαιότερων και στενότερων εταίρων της ΕΕ, ασπαζόμενες κοινές αξίες και παραμένοντας προσηλωμένες στην προαγωγή της ευημερίας και της ασφάλειας εντός ενός βασισμένου σε κανόνες συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε ευρύ φάσμα θεμάτων και συνεργάζονται σε πληθώρα διεθνών φόρουμ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη και η Αυστραλία βρίσκεται σε διαδικασία προσχώρησης στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία συμμετέχουν σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου πράσινων αγαθών (Συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά) και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι αμφότερες συμβαλλόμενα μέρη στις πρόσφατα ολοκληρωθείσες διαπραγματεύσεις για εταιρική σχέση του Ειρηνικού (TPP) και στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια περιφερειακή ολοκληρωμένη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (RCEP) στην Ανατολική Ασία, ενώνοντας τους πλέον σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι δύο από τα μόλις έξι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που δεν έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ ή δεν διαπραγματεύονται για τον σκοπό αυτό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι δύο χώρες που διέπονται πλήρως από το κράτος δικαίου και ότι παρέχουν ισχυρή προστασία στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα των ανθρωπίνων, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Αυστραλίας και ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας θα οδηγήσει στην εμβάθυνση των αμοιβαίων εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, αλλά θα ήταν αδύνατη αν οι συμφωνίες αυτές επηρέαζαν αρνητικά την ικανότητα των μερών να θεσπίζουν, να διατηρούν ή να αναβαθμίζουν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή εργασιακά πρότυπά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τις σχέσεις και τη συνεργασία (PARC) στις 30 Ιουλίου 2014 και για τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (FA) στις 22 Απριλίου 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες είναι αντίστοιχα ο εικοστός πρώτος και ο πεντηκοστός πρώτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ (2014)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μία από τις λίγες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη σύγχρονων, φιλόδοξων, ισόρροπων και συνολικών συμφωνιών θα προωθούσε σε άλλο επίπεδο τις οικονομικές σχέσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση των ενδεχόμενων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Αυστραλίας και ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής Ασίας- Ειρηνικού για την οικονομική ανάπτυξη εντός της Ευρώπης και τονίζει ότι αυτό αντανακλάται στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αναγνωρίζει ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία αποτελούν βασικό μέρος της εν λόγω στρατηγικής, καθώς και ότι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με τους συγκεκριμένους εταίρους μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

2.  επαινεί την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για την ισχυρή και συνεπή προσήλωσή τους στην πολυμερή εμπορική ατζέντα·

3.  θεωρεί ότι το πλήρες δυναμικό των ενωσιακών διμερών και περιφερειακών στρατηγικών συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σύναψη υψηλής ποιότητας συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών τόσο με την Αυστραλία όσο και με τη Νέα Ζηλανδία, σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, χωρίς ωστόσο να παραιτείται σε καμία περίπτωση από την φιλοδοξία να επιτευχθεί πρόοδος σε πολυμερές επίπεδο, ούτε από την εφαρμογή ήδη εγκεκριμένων διμερών και πολυμερών συμφωνιών·

4.  πιστεύει ότι η διαπραγμάτευση δύο χωριστών σύγχρονων, φιλόδοξων, ισόρροπων και ολοκληρωμένων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά των οικονομιών τους, συνιστά μια ρεαλιστική προσέγγιση για την εμβάθυνση των διμερών εταιρικών σχέσεων, που θα ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη ώριμες υφιστάμενες διμερείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις και θα συμβάλει στον μετριασμό των αποτελεσμάτων αντιπερισπασμού της πρόσφατα συναφθείσας TPP· προβλέπει ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσουν υπόδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

5.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει σε βάθος, κατά τη διερευνητική διαδικασία, τυχόν πρόσθετες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά υπέρ των ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, οι οποίες προσφέρονται από τις ενδεχόμενες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και να τις σταθμίσει έναντι πιθανών αμυντικών συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Αυστραλία όσο και η Νέα Ζηλανδία έχουν ήδη συγκριτικά ανοικτές αγορές και πολύ χαμηλούς δασμούς, σε σύγκριση με τη γενική διεθνή κατάσταση·

6.  τονίζει ότι οι φιλόδοξες συμφωνίες μεταξύ των τριών προηγμένων οικονομιών πρέπει να διευθετούν, με ουσιαστικό τρόπο, τις επενδύσεις, το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών (με βάση τις πρόσφατες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις επιφυλάξεις για τα περιθώρια άσκησης πολιτικής και τους ευαίσθητους τομείς), το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δημόσιες συμβάσεις, την ενέργεια, τις κρατικές επιχειρήσεις, τον ανταγωνισμό, την καταπολέμηση της διαφθοράς, κανονιστικά ζητήματα όπως τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά εμπόδια, την τεχνολογική έρευνα και, ιδίως, τις ανάγκες των ΜΜΕ, ενώ μπορούν να ωφελήσουν τη διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας μέσω της εντατικοποίησης της σύγκλισης και της συνεργασίας σε διεθνή πρότυπα, χωρίς οποιαδήποτε υποβάθμιση των επιπέδων προστασίας των καταναλωτών (π.χ. ασφάλεια των τροφίμων), του περιβάλλοντος (π.χ. υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, υγεία των φυτών) ή της κοινωνικής και εργασιακής προστασίας·

7.  τονίζει ότι οι ενδεχόμενες συμφωνίες θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη, σε χωριστό κεφάλαιο, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των ΜΜΕ όσον αφορά ζητήματα διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, προκειμένου να δημιουργηθούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες·

8.  θεωρεί ότι ένα ισχυρό και φιλόδοξο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα βασικά εργασιακά πρότυπα, τις τέσσερις συμβάσεις διακυβέρνησης της ΔΟΕ που έχουν προτεραιότητα, καθώς και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των εν δυνάμει συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί η θέσπιση ενός κοινού φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών το οποίο θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και την τήρηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα και την προστασία του περιβάλλοντος·

9.  σημειώνει ότι ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και ότι ένα οριστικό και ισορροπημένο αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια της γεωργίας και της αλιείας θα πρέπει να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα όλων των ευρωπαίων παραγωγών (π.χ. παραγωγοί κρέατος, γαλακτοκομικών, ζάχαρης, δημητριακών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων), καθώς και εκείνων στις εξόχως απόμακρες περιφέρειες, για παράδειγμα με τον ορισμό μεταβατικών περιόδων ή κατάλληλων ποσοστώσεων ή με τη μη ανάληψη δεσμεύσεων στους πιο ευαίσθητους τομείς· πιστεύει ότι μόνο έτσι θα μπορούσαν αυτές οι συμφωνίες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να είναι προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών· ζητεί τη συμπερίληψη αποτελεσματικών διμερών μέτρων διασφάλισης, για να αποφευχθεί μια αύξηση των εισαγωγών που θα προκαλούσε, ή ενδέχεται να προκαλούσε, σοβαρή ζημία στους ευρωπαίους παραγωγούς σε ευαίσθητους τομείς, και τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας για τα ευαίσθητα προϊόντα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, και ιδίως την εξαίρεση της ζάχαρης για ειδικές χρήσεις·

10.  τονίζει ότι από τις διαπραγματεύσεις πρέπει να προκύψουν ισχυρές και εκτελεστέες διατάξεις που θα καλύπτουν την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ)·

11.  καλεί την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατό σε ολοκληρωμένες εκτιμήσεις των επιπτώσεων των πιθανών συμφωνιών στη βιωσιμότητα, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει ενδελεχώς πιθανά κέρδη και ζημίες από την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας και ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας προς όφελος του πληθυσμού και των επιχειρήσεων και των δύο πλευρών, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών·

12.  καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τη δέσμευση όλων των μερών από την αρχή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον διαφανέστερο δυνατό τρόπο και με πλήρη σεβασμό των βέλτιστων πρακτικών όπως έχουν καθοριστεί σε άλλες διαπραγματεύσεις και μέσω συνεχούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και με την κοινωνία των πολιτών, και να περιλάβει στη διερευνητική διαδικασία το επιδιωκόμενο επίπεδο φιλοδοξίας·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

(1) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 210.
(2) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 210.


Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών
PDF 406kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη (2016/2540(RSP))
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την λειτουργία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, και τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992, η οποία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με πρόταση κανονισμού για την υγεία των ζώων(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του 3 050ου Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γάτων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης της Πολυτομεακής, Διεπαγγελματικής και Διεπιστημονικής Στρατηγικής Δεξαμενής Σκέψης για τα Ζώα Συντροφιάς (πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΣΤΩ),

–  έχοντας υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης της ΕΕ για σκύλους και γάτες που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών που διεξήχθη σε 12 κράτη μέλη, σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή χρηματοδότησε μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι αρμόδιες αρχές και οι κτηνίατροι έχουν παρουσιάσει αποδείξεις μιας αυξανόμενης παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς, με ευρεία κατάχρηση του καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς, αποφυγή ελέγχων και πλαστογράφηση εγγράφων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των αγρίων και εξωτικών ζώων, συνδέεται με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις αρμόδιες αρχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανησυχίες για τις πληροφορίες που παρέχονται από τα διαβατήρια ζώων συντροφιάς, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η αναγραφόμενη ηλικία για ένα μεμονωμένο ζώο μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ακριβής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των νέων ασθενειών που έχουν εμφανισθεί σε ανθρώπους κατά τις πρόσφατες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης, και ότι τα ζώα τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται ως ζώα συντροφιάς είναι φορείς ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της λύσσας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών εφαρμόζουν ήδη κάποιο επίπεδο απαιτήσεων για την καταγραφή και/ή την ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις δεδομένων δεν είναι ακόμη συμβατές, γεγονός που δεν επιτρέπει πλήρη ιχνηλασιμότητα όταν τα ζώα συντροφιάς μεταφέρονται εντός της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση συμβατών ενιαίων απαιτήσεων για την ταυτοποίηση και την καταγραφή των ζώων συντροφιάς θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προόδου για την προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, και θα συνέβαλλε στην αποτελεσματική ενδοενωσιακή ιχνηλασιμότητα των ζώων συντροφιάς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη (όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο) έχουν ήδη θετικούς καταλόγους για την διατήρηση και/ή πώληση ζώων συντροφιάς·

1.  υπογραμμίζει την θετική επίδραση των ζώων συντροφιάς στην ζωή εκατομμυρίων μεμονωμένων ιδιοκτητών και των οικογενειών τους σε όλη την ΕΕ, και επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδεύουν με τα ζώα συντροφιάς τους κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο σε όλη την Ένωση·

2.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στο καθεστώς μετακίνησης των ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας που περιέχονται στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, καθώς και τις περαιτέρω βελτιώσεις που θα ακολουθήσουν μόλις εγκριθεί από τους συννομοθέτες ο νόμος για την υγεία των ζώων·

3.  σημειώνει με ανησυχία τα στοιχεία από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνίατρους που καταδεικνύουν με σαφή τρόπο την αυξανόμενη παράνομη κατάχρηση του συστήματος μετακίνησης των ζώων συντροφιάς, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς·

4.  σημειώνει ότι η έλλειψη εμβολιασμού, κατάλληλης αντιϊκής θεραπείας, καθώς και κτηνιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των παρανόμως διακινηθέντων ζώων συντροφιάς, συχνά οδηγούν στην ανάγκη να αντιμετωπισθούν αυτές οι καταστάσεις με αντιβιοτικά· υπογραμμίζει ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής·

5.  προς μεγάλη του ανησυχία διαπιστώνει ότι αυξάνεται το εμπόριο, τόσο νόμιμο όσο και παράνομο, των άγριων ζώων που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς· επισημαίνει ότι η διατήρηση άγριων ζώων ως ζώων συντροφιάς υπονομεύει τις ορθές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια· σημειώνει ότι το εμπόριο έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη διατήρηση αγρίων ειδών που αιχμαλωτίζονται παράνομα για το εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των αγρίων ζώων που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς·

6.  επισημαίνει ότι ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν υποχρεωτικά συστήματα για την ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τον τύπο πληροφοριών που διατηρούνται, τα ζώα που καλύπτονται από τις απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταγραφής, καθώς και το επίπεδο διακυβέρνησης όσον αφορά τις διατηρούμενες πληροφορίες·

7.  αναγνωρίζει ότι η εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για σκύλους (Canis lupus familiaris) και γάτες (Felis silvestris catus) θα περιορίσει τις δυνατότητες πλαστογράφησης εγγράφων και παράνομου εμπορίου, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων και παρέχοντας αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα εντός της Ένωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 118 του κανονισμού σχετικά με λεπτομερή, συμβατά συστήματα για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής των σκύλων (Canis lupus familiaris) και των γατών (Felis silvestris catus)· υπογραμμίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών και των πωλητών ζώων συντροφιάς θα πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τα σχετικά νομικά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

9.  καλεί την Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, να εξετάσει την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που θα καθορίζουν κανόνες, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 118 του κανονισμού με λεπτομερείς και εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπως καθορίζεται από το παράρτημα 1 του ιδίου κανονισμού·

10.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση τα συμπεράσματα της μελέτης σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών·

11.  πιστεύει ότι η θέσπιση συμβατών συστημάτων ταυτοποίησης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς στην ΕΕ θα αποφέρει ευρύτερα οφέλη από την απλή καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου· πιστεύει ότι τα εν λόγω οφέλη περιλαμβάνουν τον εντοπισμό της πηγής των νόσων και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων κακοποίησης και άλλων προβλημάτων που αφορούν στην καλή διαβίωση των ζώων

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0381.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0197.


Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη
PDF 420kWORD 92k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2016/2515(RSP))
P8_TA(2016)0066RC-B8-0151/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη, ιδίως αυτό της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 10ης Ιανουαρίου 2016, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την επίθεση σε κέντρο υγείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) όσον αφορά την επανέναρξη των υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συνομιλιών σχετικά με την Υεμένη, και την κοινή δήλωση, της 2ας Οκτωβρίου 2015, της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα συμπεράσματα της 20ής Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις, της 10ης Ιανουαρίου 2016 και της 8ης Ιανουαρίου 2016, εκ μέρους του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κρίση στην Υεμένη είναι απόρροια της αποτυχίας διαδοχικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις θεμιτές προσδοκίες του λαού της Υεμένης για δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το ξέσπασμα βίαιων συγκρούσεων με τη μη εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς και ενός δίκαιου επιμερισμού των εξουσιών, και τη συστηματική παράβλεψη πολλών φυλετικών εντάσεων στη χώρα, την εκτεταμένη ανασφάλεια και την οικονομική παράλυση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επέμβαση υπό σαουδαραβική ηγεσία στην Υεμένη, μετά από αίτημα του Προέδρου της Υεμένης Abd Rabbuh Mansur Hadi, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διεθνώς απαγορευμένων βομβών διασποράς, έχει οδηγήσει σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση, η οποία επηρεάζει τον πληθυσμό όλης της χώρας, έχει σοβαρές επιπτώσεις για την περιοχή και αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του άμαχου πληθυσμού της Υεμένης, ο οποίος ήδη διαβιώνει σε άθλιες συνθήκες, αποτελούν τα πρώτα θύματα της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες Χούθι πολιορκούν την Taiz, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Υεμένη, εμποδίζοντας την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Stephen O’Brien, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και Συντονιστή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, περίπου 200 000 άμαχοι έχουν παγιδευτεί στην πόλη και χρειάζονται επειγόντως πόσιμο νερό, τρόφιμα, ιατρική περίθαλψη και άλλα μέτρα βοήθειας και προστασίας ζωτικής σημασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της σύρραξης τουλάχιστον 5 979 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν άμαχοι, και 28 208 έχουν τραυματιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα θύματα περιλαμβάνονται εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος που έχουν στον άμαχο πληθυσμό οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες, οι βομβαρδισμοί και η διακοπή της παροχής βασικών υπηρεσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επισκόπηση ανθρωπιστικών αναγκών 2016 (Humanitarian Needs Overview - HNO) που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2015, 21,2 εκατομμύρια άτομα (το 82% του πληθυσμού) χρειάζονται πλέον κάποιας μορφής ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, σχεδόν 2,1 εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις, υποσιτίζονται, μεταξύ των οποίων πάνω από 1,3 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε 52 εκατομμύρια EUR ως νέα ανθρωπιστική βοήθεια για την κρίση στην Υεμένη και τον αντίκτυπό της στο Κέρας της Αφρικής το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα διαθέσει έως και 2 εκατομμύρια EUR για τη δημιουργία του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΟΗΕ (UNVIM) για την εμπορική ναυτιλία στην Υεμένη, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη ροή εμπορικών αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Υεμένη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές ότι αεροπορικές επιδρομές του υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικού συνασπισμού στην Υεμένη έχουν πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους, όπως νοσοκομεία, σχολεία, αγορές, σιταποθήκες, λιμένες και έναν καταυλισμό εκτοπισμένων ατόμων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις απαραίτητες υποδομές για τη διανομή της βοήθειας και εντείνοντας τις σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νοσοκομείο στη βόρεια Υεμένη το οποίο υποστηρίζεται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) βομβαρδίστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2016, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άτομα, να τραυματιστούν δώδεκα, μεταξύ των οποίων προσωπικό των ΓΧΣ, και να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι έχουν επίσης υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές ή έχουν καταστραφεί, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της παλαιάς πόλης της Σαναά, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μειωμένης χωρητικότητας των λιμένων και της συμφόρησης που οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν καταστραφεί υποδομές και εγκαταστάσεις, μόνο το 15% του προ της κρίσης όγκου εισαγωγών καυσίμων φτάνει στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη κατάταξη των φάσεων επισιτιστικής ασφάλειας (IPC) του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οκτώ επαρχίες κατατάσσονται επί του παρόντος στο επίπεδο έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, και συγκεκριμένα οι επαρχίες Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan και Hadramaut·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση «Save the Children», νοσοκομεία σε τουλάχιστον 18 από τις 22 επαρχίες της χώρας έχουν κλείσει ή επηρεαστεί σοβαρά από τις συγκρούσεις ή την έλλειψη καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, έχουν κλείσει 153 κέντρα υγείας που προηγουμένως παρείχαν διατροφή σε περισσότερα από 450 000 παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και 158 πολυκλινικές που παρείχαν βασική υγειονομική περίθαλψη σε σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά κάτω των πέντε ετών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, οι συγκρούσεις στην Υεμένη είχαν επίσης σοβαρό αντίκτυπο στην πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, η οποία έχει διακοπεί για σχεδόν 2 εκατομμύρια παιδιά, καθώς έχουν κλείσει 3 584 σχολεία – το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 860 από αυτά τα σχολεία έχουν καταστραφεί ή λειτουργούν ως καταλύματα εκτοπισμένων ατόμων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2015 κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός σε όλη τη χώρα, η οποία όμως έκτοτε έχει παραβιαστεί ευρέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από τα εμπόλεμα μέρη στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2015 στην Ελβετία, δεν οδήγησαν σε κάποιο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του τερματισμού της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismail Ould Cheikh Ahmed, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου 2016, αναβλήθηκε προσωρινά λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Κέρας της Αφρικής, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) μπόρεσε να επωφεληθεί από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία της και αυξάνοντας τον αριθμό και την έκταση των τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος ISIS/Daesh έχει εδραιώσει την παρουσία του στην Υεμένη και έχει πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις σε σιιτικά τζαμιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη μιας σταθερής και ασφαλούς Υεμένης, με μια κυβέρνηση που λειτουργεί εύρυθμα, είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της βίας στην περιοχή και πέραν αυτής, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ίδια την Υεμένη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να εγκρίνουν μεταφορές όπλων και σχετικών ειδών στη Σαουδική Αραβική και μετά την έναρξη του πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μεταφορές παραβιάζουν την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, η οποία αποκλείει ρητώς τη χορήγηση αδειών για εξαγωγές όπλων από κράτη μέλη αν υπάρχει σαφής κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η εξαγόμενη στρατιωτική τεχνολογία ή εξοπλισμός για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και για την υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, η οποία χαρακτηρίζεται από ευρεία επισιτιστική ανασφάλεια και σοβαρό υποσιτισμό, αδιάκριτες επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού, του ιατρικού προσωπικού και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, καταστροφή των μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών ως αποτέλεσμα της προϋπάρχουσας εγχώριας σύγκρουσης, και εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών από τον συνασπισμό υπό σαουδαραβική ηγεσία, των συγκρούσεων στην ξηρά και των βομβαρδισμών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για εκ νέου παύση των εχθροπραξιών· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών που προκαλείται από την ένοπλη σύγκρουση και για τα δεινά όσων έχουν παγιδευτεί στα πεδία συγκρούσεων, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αεροπορικές επιδρομές του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στην Υεμένη, ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχουν αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Υεμένη, καταστρέφουν τις υλικές υποδομές της χώρας, έχουν δημιουργήσει αστάθεια την οποία έχουν εκμεταλλευτεί τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως το ISIS/Daesh και η AQAP, και έχουν επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση· καταδικάζει, επίσης, έντονα τις αποσταθεροποιητικές και βίαιες ενέργειες που πραγματοποιούν οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, μεταξύ των οποίων η πολιορκία της πόλης Taiz, η οποία είχε επίσης καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες για τους κατοίκους της·

3.  τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, και παροτρύνει όλες τις χώρες να συνεισφέρουν στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν τη διέλευση και την παράδοση επειγόντως αναγκαίας βοήθειας, όπως τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλες απαραίτητες προμήθειες, μέσω διαύλων του ΟΗΕ και διεθνών ανθρωπιστικών διαύλων, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των αμάχων που πλήττονται από την κρίση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας· ζητεί μια ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να παρασχεθεί κατεπειγόντως σωτήρια βοήθεια στους Υεμενίτες· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση εμπορικών πλοίων στην Υεμένη·

4.  καλεί όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απέχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης· ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας όσον αφορά όλες τις καταγγελίες κακομεταχείρισης, βασανιστηρίων, στοχευμένων δολοφονιών αμάχων και λοιπών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

5.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου· απευθύνει έκκληση για την αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων επιθέσεων εναντίον υποδομών και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων· καλεί όλες τις πλευρές να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Υεμενιτών, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια όσων εργάζονται σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, των γιατρών και των δημοσιογράφων·

6.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει, ιδίως, ότι η ΕΕ πρέπει να εγείρει, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη Σαουδική Αραβία, το ζήτημα της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και, σε περίπτωση που ο εν λόγω διάλογος δεν έχει αποτέλεσμα, να εξετάσει άλλα μέτρα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

7.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία με στόχο την κήρυξη εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της Σαουδικής Αραβίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις, εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη και το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία θα οδηγούσε σε παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008·

8.  πιστεύει ότι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν έχουν καθοριστικό ρόλο για την επίλυση της κρίσης, και παροτρύνει και τις δύο πλευρές να συμβάλουν με ρεαλιστικό πνεύμα και καλή τη πίστει στον τερματισμό των συγκρούσεων στην Υεμένη·

9.  τονίζει ότι μόνο η επίλυση της σύγκρουσης με πολιτικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και έπειτα από διαπραγματεύσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση της ειρήνης και διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν, το συντομότερο δυνατό, σε ένα νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε πνεύμα καλής πίστης και χωρίς να θέτουν προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων διευθετώντας τις διαφορές τους με διάλογο και διαβουλεύσεις, απορρίπτοντας τις πράξεις βίας που αποσκοπούν στην επίτευξη πολιτικών στόχων, και απέχοντας από τις προκλήσεις και κάθε μονομερή ενέργεια που αποσκοπεί στην υπονόμευση της πολιτικής λύσης· υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, Ismail Ould Cheikh Ahmed, για την πραγματοποίηση ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2140 (2014) και 2216 (2015)·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και την κυβέρνηση της Υεμένης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου