Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2127(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0050/2016

Ingivna texter :

A8-0050/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.64
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0200

Antagna texter
PDF 387kWORD 343k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014
P8_TA(2016)0200A8-0050/2016

Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 om Europeiska investeringsbanken (EIB) – Årsrapport 2014 (2015/2127(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse för 2014,

–  med beaktande av Europeiska investeringsbankens resultatrapport och statistiska rapport för 2014,

–  med beaktande av 2014 års hållbarhetsrapport, 2014 års rapport om bedömningen av de tre pelarna med avseende på EIB:s verksamhet i EU och 2014 års rapport om EIB:s resultat utanför EU,

–  med beaktande av årsrapporten från EIB:s revisionskommitté för 2014,

–  med beaktande av EIB-gruppens årsrapport om bedrägeribekämpning under 2014,

–  med beaktande av EIB-gruppens operativa plan för 2014–2016 (17 december 2013), EIF:s verksamhetsplan för 2014–2016 (december 2013) och EIB-gruppens operativa plan för 2015–2017 (21 april 2015),

–  med beaktande av rapporten om genomförandet av EIB:s öppenhetspolitik 2014,

–  med beaktande av verksamhetsrapporten för 2014 om EIB:s avdelning för kontroll av regelefterlevnad (Office of the Chief Compliance Officer),

–  med beaktande av artiklarna 3 och 9 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 och 309 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och dess protokoll nr 5 om EIB:s stadga,

–  med beaktande av Europeiska investeringsbankens arbetsordning,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2014 om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 30 april 2015 om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2013(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2014 om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin(3) och kommissionens meddelande av den 27 mars 2014 om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin (COM(2014)0168),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om EIB:s externa mandat 2007–2013 och Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid finansieringstransaktioner till stöd för investeringsprojekt utanför unionen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 670/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av beslut nr 1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) och förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (som avser pilotfasen av projektobligationsinitiativet inom Europa 2020-strategin),

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i oktober 2014, som uttryckligen hänvisar till deltagande av EIB i en ny fond som ska användas till investeringar för att höja energieffektiviteten och modernisera energisystemen i medlemsstater med låg nationalinkomst,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2014 om en investeringsplan för Europa (COM(2014)0903),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 juli 2015 Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning: de nationella utvecklingsbankernas roll som stöd för investeringsplanen för Europa (COM(2015)0361),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för internationell handel, budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för regional utveckling (A8-0050/2016), och av följande skäl:

A.  EIB:s centrala uppgift som EU:s bank är att ge stöd till finansiella projekt som är i unionens intresse och som bidrar till en balanserad utveckling av den inre marknaden och till social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, och som därmed ökar den europeiska integrationen, bidrar till högre sysselsättning och till unionens konkurrenskraft.

B.  Alla insatser som finansieras av EIB måste stämma överens med EU-fördragen och EU:s övergripande mål och prioritetsområden, såsom de fastställts av Europa 2020-strategin och tillväxt- och sysselsättningsfaciliteten.

C.  I syfte att uppfylla sin uppgift beviljar EIB lån och garantier som underlättar finansieringen av projekt i alla sektorer av ekonomin, samtidigt som banken inte har något vinstsyfte.

D.  Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen 2008 har orsakat allvarliga investeringsgap och extrema arbetslöshetsnivåer, särskilt bland unga, samtidigt som en utdragen stagnation förutspås för den europeiska ekonomin.

E.  För närvarande ställs både enskilda medlemsstater och EU som helhet inför den överväldigande utmaningen, som aldrig tidigare skådats i EU:s historia, att tvingas hantera massinflöden av migranter från olika regioner i världen.

F.  Under nuvarande förhållanden kännetecknas EIB:s centrala roll av mer akuta åtgärder för att effektivt genomföra investeringsplanen för Europa och se till att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) fungerar effektivt, som det viktigaste verktyget för att främja tillväxt och anständiga arbetstillfällen och för att övervinna de sociala och territoriella skillnaderna i unionen.

G.  Europeiska investeringsfonden (EIF) spelar en avgörande roll för EIB-gruppens insatser när det gäller att hantera krisens långsiktiga konsekvenser och bidrar också till den europeiska ekonomins återhämtning genom stöd till små och medelstora företag.

H.  EIB bör inte bara vara ett finansinstitut utan även en kunskapsbank och en bank för god praxis som ger råd till medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna och bidrar till att maximera mervärdet av EU-medlen.

I.  EIB:s finansiering av insatser utanför EU är avsedd att stödja EU:s utrikespolitiska mål, i överensstämmelse med unionens värderingar och på grundval av respekten för sociala och miljömässiga normer.

J.  Omfattningen av de uppgifter som EIB för närvarande står inför och uppgifternas komplexitet manar till ett förnyat åtagande att strikt undvika finansiering av projekt som strider mot de grundläggande normerna för sund ekonomisk förvaltning och därmed skadar EIB:s trovärdighet som offentligt finansinstitut med oklanderligt rykte med kreditvärdigheten AAA.

EIB:s investeringsprogram stöder EU:s politiska mål

Prioritering av investeringar för att skynda på återhämtningen och öka produktiviteten

1.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s årsrapporter för 2014 och de resultat som presenteras i dessa och uppmuntrar med eftertryck EIB att fortsätta sina insatser för att höja den låga investeringsnivån i EU.

2.  Europaparlamentet välkomnar särskilt att EIB under 2014 finansierade 285 000 små och medelstora företag och därmed säkrade 3,6 miljoner arbetstillfällen, samt undertecknade avtal för 413 projekt i EU till ett värde av 69 miljarder euro och 92 nya projekt utanför EU till ett totalt belopp på 7,98 miljarder euro. Parlamentet välkomnar också att EIF under samma år ingick åtaganden för 3,3 miljarder euro genom sina insatser för eget kapital och garantier till förmån för mindre företag, vilket innebar ett framgångsrikt genomförande av en av EIB:s mest ambitiösa verksamhetsplaner med en total finansiering från EIB-gruppen på 80,3 miljarder euro. Parlamentet välkomnar att antalet undertecknade avtal som EIB uppnått 2014 uppgår till den högsta nivån sedan 2009, men betonar att det finns potential att öka denna nivå ytterligare. Parlamentet stöder EIB:s kapitalökning på 10 miljarder euro, som beslutats av alla medlemsstater 2012.

3.  Europaparlamentet konstaterar dock att under 2014 genomfördes 59,4 % av alla EIB-projekt i EU:s fem största ekonomier, samtidigt som övriga 23 medlemsstaters andel endast uppgick till 30,3 %. Mot bakgrund av intensiteten i både nuvarande utmaningar och de långsiktiga utmaningar som unionen står inför uppmuntrar parlamentet EIB att genomföra en mer balanserad utlåningspolitik gentemot medlemsstaterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar EIB att ge utökat tekniskt stöd i fasen före godkännandet av projekt till medlemsstater som uppvisar lägre resultat i fråga om projektgodkännande, och uppmuntrar EIB att underlätta utbyte av bästa praxis mellan medlemsstater om framgångsrik projektutveckling.

5.  Europaparlamentet uppmanar EIB att fokusera på investeringar i den reala ekonomin så att sysselsättning och tillväxt stimuleras i EU.

6.  Europaparlamentet påminner om den dramatiskt höga arbetslösheten i många medlemsstater, inte minst bland unga, och uppmanar EIB att beakta denna situation när den genomför sin politik.

7.  Europaparlamentet påpekar att insatser, med hänsyn tagen till tillgängliga medel, måste riktas in på att skapa investeringar som stärker den ekonomiska återhämtningen och främjar produktiv sysselsättning, och åtföljs av ett konsekvent stöd till medlemsstaterna för att vid behov öka deras förmåga att utnyttja medlen, samt ett fortsatt åtagande att undvika risken för territoriell fragmentering.

8.  Europaparlamentet noterar att en otillräcklig kapacitet när det gäller projektutveckling i den offentliga och privata sektorn och låg lånekapacitet i en del medlemsstater i kombination med de nuvarande marknadsvillkoren utgör betydande utmaningar för EIB:s utlåningsprogram. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck EIB att på ett lättillgängligt sätt och gentemot samtliga medlemsstater, i betydande utsträckning öka sitt tekniska stöd och sin finansiella rådgivning inom alla centrala verksamhetsområden, för att uppnå en mycket högre tillväxtskapande kapacitet.

9.  Europaparlamentet välkomnar användningen av bedömningsramen för den tredje pelaren (3PA) och ramen för resultatmätning (ReM) för förhandsbedömningar av förväntade resultat av investeringsprojekt, både inom och utanför EU.

10.  Europaparlamentet uppmanar EIB att i samband med bedömning och kreditvärdering av projekt på ett avgörande sätt prioritera investeringarnas långsiktiga effekter, och inte bara ta hänsyn till finansiella indikatorer, utan även framför allt deras bidrag till en hållbar sysselsättning och bättre livskvalitet genom ytterligare förbättringar på områdena sysselsättning, sociala standarder och miljön.

11.  Europaparlamentet betonar att godkännanden av projektfinansiering bör bygga på tillräckliga finansiella analyser och riskanalyser, ekonomisk bärkraft och sund budgetförvaltning. Parlamentet anser att projekt som godkänns för finansiering från EIB bör innebära ett tydligt mervärde för den europeiska ekonomin.

12.  Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon information i rapporten om bedömningsramen för den tredje pelaren (3PA), vare sig på grundval av bedömningsramen eller andra relevanta verktyg, om de faktiska resultaten av de insatser som genomförts i EU under 2014 (till skillnad från de resultat som uppnåtts utanför EU), trots att 3PA är utformad just för att öka EIB:s förmåga att övervaka genomförandet genom att spåra effekterna under hela projektcykeln. Parlamentet förväntar sig, som ett resultat av den pågående harmoniseringen mellan 3PA och ReM, att det i början av 2016 kommer att finnas en ny harmoniserad ram, bättre anpassad till efterhandsutvärderingarna och rapporteringen av projektresultat, både i och utanför EU, och som helt stämmer överens med resultattavlan för Efsi-insatserna, och att denna kommer att användas för EIB:s rapportering för 2015. Parlamentet vill se ett systematiskt offentliggörande av de enskilda projektutvärderingarna.

13.  Europaparlamentet har tagit del av EIB:s operativa plan för 2015–2017. Parlamentet välkomnar att man i denna erkänner att återhämtningshastigheten varierar mellan medlemsstaterna och att man sätter upp ekonomisk och social sammanhållning som ett övergripande politiskt mål.

14.  Europaparlamentet tar hänsyn till att EIB har omstrukturerat klassificeringen av sina viktigaste offentliga politiska mål för EIB-gruppen för 2015–2017 (innovation och mänskligt kapital, små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag, effektiv infrastruktur och miljön), på ett sätt som skiljer sig från bankens offentliga politiska mål för 2014–2016 (ökning av tillväxt- och sysselsättningspotentialen, miljömässig hållbarhet, ekonomisk och social sammanhållning och konvergens samt klimatåtgärder). Parlamentet noterar att de offentliga politiska målen har anpassats till de föränderliga ekonomiska förhållandena, och uppmanar EIB i detta avseende att se till att de två horisontella målen för ekonomisk och social sammanhållning i EU och för klimatåtgärder tillsammans med det förväntade procenttalet för tecknade låneavtal, som ska bidra till dessa mål, stärks ytterligare.

15.  Europaparlamentet anser emellertid att redogörelsen av EIB:s verksamhet i verksamhetsberättelsen för 2014 inte stämmer helt överens med de offentliga politiska målen för 2014. Parlamentet beklagar också bristen på information om de resultat som uppnåtts med hjälp av EIB:s olika finansieringsinstrument och finansieringsinitiativ som var i kraft under 2014. Parlamentet rekommenderar att EIB, när banken lämnar information om sin verksamhet, inte främst bör fokusera på de investeringar som gjorts, utan snarare på vilken effekt de fått.

16.  Europaparlamentet förväntar sig att EIB bidrar till halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin genom att lägga fram information om sin verksamhet och dess bidrag till att uppnå strategins mål.

17.  Europaparlamentet uppmanar EIB att överväga att under 2015 utarbeta en mer omfattande och analytisk rapport om sin årliga verksamhet som på ett lämpligt sätt sammanfattar informationen från de tematiska rapporterna och bättre motsvarar kraven i artikel 9 i EIB-stadgan.

18.  Europaparlamentet välkomnar de nya uppgifterna i det arbetsdokumentet om finansieringsinstrument som åtföljer förslaget till budget. Parlamentet beklagar dock avsaknaden av en allmän översikt över de årliga åtagande- och betalningsbemyndigandena till EIB och förväntar sig närmare uppgifter.

19.  Europaparlamentet betonar att investeringar, strukturreformer och en sund budgetpolitik måste utgöra en del av en övergripande strategi.

Främjande av sysselsättning för unga, innovation och små och medelstora företag

20.  Europaparlamentet välkomnar genomförandet under 2014 av EIB:s initiativ Kompetens och arbetstillfällen – att investera i unga och uppmuntrar EIB att fortsätta investera i utbildning, kompetensutveckling och arbetstillfällen för unga. Parlamentet uppmanar EIB att utförligt rapportera om de resultat som uppnåtts med initiativet Att investera i unga, bland annat med hjälp av en indikator såsom hållbar sysselsättning till följd av särskilda insatser.

21.  Europaparlamentet välkomnar lanseringen av en ny rad produkter inom ramen för InnovFin - EU-finansiering för innovatörer, som är öppet för innovatörer i alla storleksordningar, samt lanseringen av rådgivningstjänsten inom ramen för InnovFin för stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Parlamentet noterar också lanseringen av ett nytt EIB-mandat – EIB Group Risk Enhancement Mandate.

22.  Europaparlamentet noterar att EIB 2014 undertecknade totalt 225 insatser i EU för främjande av innovationer och kompetens (62 innovations- och forsknings- och utvecklingsinsatser för 9,6 miljarder euro och 25 utbildnings- och kompetensinsatser för 4,4 miljarder euro) och för små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag (138 insatser för 22,2 miljarder euro).

23.  Europaparlamentet noterar EIF:s kapitalökning på 1,5 miljarder euro under 2014 och dess investering för att tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag på 3,3 miljarder euro, som genom hävstångseffekten innebar ett riskkapital på 14 miljarder euro. Parlamentet begär att en omfattande och transparent översikt över EIF:s insatser inkluderas i EIB:s årsrapport.

24.  Europaparlamentet noterar att EIB-gruppen kanaliserar finansiering för små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag genom ett stort antal finansiella mellanhänder i syfte att förbättra finansieringsvillkoren och tillgången till finansiering. Parlamentet uppmanar EIB att i enlighet med detta ha ett mycket närmare samarbete med sina finansiella mellanhänder i medlemsstaterna och att med eftertryck uppmana dem att sprida relevant information till potentiella mottagare för att skapa en företagarvänlig miljö som underlättar tillgången till finansiering för de små och medelstora företagen.

25.  Europaparlamentet noterar att de små och medelstora företagen i många delar av Europa har oerhörda svårigheter med att få tillgång till nödvändig finansiering. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att EIB lägger större vikt vid att ge stöd till små och medelstora företag. Parlamentet betonar EIB:s betydelse för att underlätta partnerskap och förstärka instrumenten till stöd för finansiering av mikroföretag, små och medelstora företag och innovativa nyetablerade företag. EIB uppmanas också att stärka samarbetet med regionala offentliga institut för att optimera finansieringsmöjligheterna för små och medelstora företag.

26.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s program för underlättande av handel, särskilt inom ramen för faciliteten för importfinansiering för små och medelstora företag som erbjuder garantier för utländska banker som tillhandahåller handelsfinansiering till små och medelstora företag och därmed bidrar till att blåsa nytt liv i handelsflödena och lindra de begränsningar som kontantsäkerheter innebär, liksom andra nya handelsfinansieringsprojekt som riktar sig till de länder som drabbats värst av den ekonomiska krisen eller skräddarsydda finansiella lösningar såsom det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter som är avsett att främja finansiell delaktighet.

27.  Europaparlamentet uppmanar EIB att utveckla en effektiv kommunikationspolitik som omfattar potentiella privata mottagare, som en integrerad del av sin rådgivande roll. Parlamentet uppmanar EIB att förstärka och expandera sitt nätverk av kontor i EU.

28.  Europaparlamentet beklagar bristen på information i verksamhetsberättelsen för 2014 om genomförandet av överenskommelsen från 2014 mellan kommissionen och EIF inom ramen för programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme-programmet).

Förbättra den miljömässiga hållbarheten och klimatåtgärderna

29.  Europaparlamentet noterar att av de 84 miljöprojekt som undertecknades 2014 i EU till ett totalt belopp på 12,6 miljarder euro, stod projekt för hållbara transporter för 5,1 miljarder euro, projekt för förnybar energi och energieffektivitet för 3,7 miljarder euro och miljöskyddsprojekt för 3,8 miljarder euro. Parlamentet noterar också att undertecknade insatser för det horisontella målet ”klimatåtgärder” uppgick till 16,8 miljarder euro, eller 24 % av den totala EIB-finansieringen i EU.

30.  Europaparlamentet noterar att EIB-stöd för utveckling av kapaciteten att utnyttja förnybar energi under 2014 till största delen var koncentrerad till EU:s fem största länder. Av 4,5 miljarder euro för projekt för förnybar energi i EU-28 gick endast 42 miljoner euro till projekt i de 13 nya medlemsstaterna. Parlamentet tillägger att en liknande koncentration kan noteras i energieffektivitetssektorn där endast 148 miljoner euro av ett totalt belopp på 2 miljarder euro fördelades till de 13 nya medlemsstaterna. Parlamentet begär att andelen framtida investeringar i utveckling av kapaciteten att utnyttja förnybar energi och energieffektivitetssektorn i de nya medlemsstaterna ska öka gradvis tills de uppgår till 30 % av de totala investeringarna inom dessa områden 2020. Parlamentet vill se större insatser för att ge ytterligare tekniskt stöd till nationella och regionala myndigheter för att förbättra deras förmåga att förbereda bärkraftiga projekt som möjliggör fler investeringar i energisektorn.

31.  Europaparlamentet välkomnar lanseringen 2014 av nya innovativa instrument för att stödja klimatåtgärder, såsom instrumenten Private Finance for Energy Efficiency och Natural Capital Financing Facility, och förväntar sig att EIB informerar om genomförandet av dessa i sina framtida verksamhetsberättelser.

32.  Europaparlamentet uppmuntrar EIB:s åtagande att stödja initiativ som hjälper EU både att fortsätta ligga i täten på detta område och att uppfylla sina egna långvariga ambitioner på koldioxidmarknaden inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, strategin för minskade koldioxidutsläpp fram till 2050 och FN:s klimatsamtal för att fastställa ett nytt globalt avtal. Parlamentet efterlyser en översyn av den andel av EIB:s investeringar som görs i klimatåtgärder eftersom andelen på 25 % redan har uppnåtts.

33.  Europaparlamentet noterar utvecklingen mot en marknad för gröna obligationer och EIB:s ledande roll med egna gröna obligationer och obligationer för ökad medvetenhet om klimatsituationen, vilket vittnar om investerarnas intresse för finansiella produkter som är inriktade på hållbar, koldioxidsnål och klimattålig tillväxt. Parlamentet uppmanar EIB att under 2016 se över sin utsläppsnorm mot bakgrund av strategin för minskade koldioxidutsläpp fram till 2050.

34.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s offentliggörande i september 2015 av sin klimatstrategi Mobilising finance for the transition to a low-carbon and climate-resilient economy och av den sammanfattande rapporten Operations Evaluation of EIB Financing of Climate Action (mitigation) within the EU 2010–2014. Parlamentet vill se att Smart-principerna (specifikt, mätbart, möjligt att förverkliga, relevant, daterat) tillämpas i de särskilda handlingsplaner som senast 2017 ska vara en följd av EIB:s klimatstrategi.

Främja ekonomisk och social sammanhållning och konvergens

35.  Europaparlamentet noterar att 19,9 miljarder euro eller 29 % av den totala EIB-finansieringen i EU under 2014 avsåg insatser till stöd för sammanhållning. Parlamentet beklagar emellertid att det inte finns någon information om antalet projekt som fått stöd från EIB-gruppen i de relevanta sektorerna eller om finansieringsinstrumenten eller initiativen med avseende på detta horisontella politiska mål.

36.  Europaparlamentet understryker sammanhållningspolitikens avgörande roll för att minska obalanserna mellan de europeiska regionerna och främja den europeiska integrationen, och betonar i detta sammanhang hur viktigt det resultatbaserade tillvägagångssättet är. Parlamentet uppmanar med eftertryck EIB att i sina framtida årsrapporter ta med detaljerad information om hur EIB:s verksamhet bidrar till att genomföra sammanhållningspolitikens mål och de resultat som uppnåtts i detta avseende.

37.  Europaparlamentet välkomnar den större roll som EIB-gruppen kommer att spela för att genomföra sammanhållningspolitiken under programperioden 2014–2020. Parlamentet anser att detta är ett steg i rätt riktning mot att förbättra synergierna mellan EIB och ESI-fonderna. Parlamentet vill se en förbättring av EIB:s verksamhet i enlighet med EUF-fördragets protokoll (nr 28) om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Parlamentet anser att det finns ett behov av att stärka samarbetet mellan kommissionen, EIB och lokala och regionala organ så att det säkerställs att finansieringsinstrumenten används effektivt för att främja den territoriella utvecklingen och sammanhållningen. Parlamentet välkomnar partnerskapet mellan kommissionen och EIB för att inrätta rådgivningsplattformen fi-compass. Parlamentet är av den fasta övertygelsen att det behövs en förenkling av reglerna som styr ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrument från EIB.

38.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet EIB:s finansieringsverksamhet på området för infrastruktur- och transportprojekt i de europeiska regionerna. Parlamentet understryker att den här typen av finansiellt stöd avsevärt ökar handelns utvecklingspotential genom att främja tillväxt och konkurrenskraft, framför allt i områden med naturliga geografiska nackdelar.

39.  Europaparlamentet noterar att EIB under 2014 undertecknade 104 projekt i EU för utveckling av social och ekonomisk infrastruktur till ett totalt belopp på 20,2 miljarder euro. Av detta belopp stod strategiska transportprojekt (inklusive TEN-T) för 8,2 miljarder euro, projekt för konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning stod för 7,5 miljarder euro och projekt för stadsförnyelse (även sjukvård) stod för 4,5 miljarder euro.

40.  Europaparlamentet betonar att investeringar i hållbara infrastrukturprojekt är ett viktigt sätt för att förbättra konkurrenskraften och få fart på tillväxten och sysselsättningen i EU. Parlamentet anser därför att EIB-finansieringen ska sättas in på de områden som drabbats mest av hög arbetslöshet och omfatta fler projekt för social infrastruktur. Parlamentet betonar att EIB-finansieringen i första hand bör inriktas på de länder som släpar efter när det gäller infrastrukturens kvalitet och utveckling, dock med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning och projektens bärkraft.

41.  Parlamentet noterar med oro tendensen att finansiera infrastruktur såsom motorvägar, som uppmuntrar till förbrukning av fossila bränslen och därför strider mot unionens långsiktiga mål att närma sig en koldioxidfri ekonomi. Parlamentet uppmanar EIB att inkludera en obligatorisk förhandsutvärdering av mervärdet för miljön, ekonomin och samhället när man väljer vilka projekt som ska finansieras inom och utanför unionen och begär att alla för- och efterhandsutvärderingar görs med deltagande av berörda parter, lokala, regionala och nationella myndigheter och företrädare för det civila samhället. Parlamentet begär dessutom att resultaten från dessa utvärderingar, och även uppgifter om vilka indikatorer som använts, görs tillgängliga för allmänheten.

42.  Europaparlamentet betonar att finansieringen av stora projekt ofta underlättar intrång från företag med kopplingar till organiserad brottslighet. Parlamentet beklagar att EIB har finansierat den motorvägsträcka som är känd som Passante di Mestre, ett projekt som för närvarande omfattas av en utredning för påstått skattebedrägeri. Parlamentet noterar med oro att EIB inte har tillmötesgått uppmaningarna i detta avseende i parlamentets betänkande om årsrapporten för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier. Parlamentet uppmanar på nytt EIB att avbryta alla former av finansiering av projektet.

43.  Europaparlamentet betonar vikten av regional utveckling och uppmanar EIB att förbättra dialogen och samarbetet med regionala och lokala myndigheter, banker och byråer. Parlamentet anser att gränsöverskridande samarbete också bör stödjas i detta sammanhang.

44.  Europaparlamentet uppmanar EIB att öka stödet till projekt som täcks av EU:s makroregionala strategi. Parlamentet betonar vikten av att fortsätta stödet till hållbara innovativa ekonomiska sektorer, liksom till traditionella sektorer i EU. Parlamentet betonar behovet av att sammankoppla Europa genom intermodala transporter och lokala investeringar. Vidare efterlyser parlamentet finansierings- och investeringsplattformar som gör det möjligt att kombinera medel från olika källor och mobilisera investeringar för sådana makroregionala projekt.

Förvaltningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

45.  Europaparlamentet välkomnar den nya Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Parlamentet understryker att Efsi måste fungera på ett ändamålsenligt, fullkomligt transparent och rättvist sätt i enlighet med kriterierna i fondens mandat och förordning, och rekommenderar ett nära samarbete mellan parlamentet och revisionsrätten och en översyn av Efsis insatser. Parlamentet betonar att Efsis resurser bör utgöra ett verkligt komplement till de insatser som normalt finansieras av EIB. Parlamentet påminner om att Efsi även måste bidra till sammanhållning, och uppmanar EIB att säkerställa konsekvens och komplementaritet med investeringarna från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra offentliga medel. Parlamentet uppmanar EIB att genomföra och ytterligare utveckla Efsi i nära samarbete med medlagstiftarna, bland annat genom att avtalet mellan parlamentet och EIB ingås obligatoriskt och i god tid.

46.  Europaparlamentet förväntar sig att Efsis mål kommer att stämma överens med EIB:s offentliga politiska mål och att nivån på EIB:s investeringar under 2016 kommer att anpassas för att även återspegla Efsi-insatserna.

47.  Europaparlamentet betonar att Efsi bör vara till nytta för samtliga medlemsstater utan någon sektoriell eller regional förallokering och överensstämma med pågående regionala eller lokala investeringsinitiativ. Parlamentet betonar att finansiering från Efsi även bör vara till nytta för småskaliga projekt.

48.  Europaparlamentet erkänner de utmaningar som finns när det gäller att skapa och snabbt genomföra planerade strategiska Efsi-projekt. Parlamentet välkomnar att EIB inrättat ett europeiskt centrum för investeringsrådgivning som ska ge tekniskt stöd och expertkunskap till potentiella initiativtagare. Parlamentet förväntar sig att mekanismen för tekniskt stöd fungerar effektivt på lokal och regional nivå.

49.  Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna utser nationella utvecklingsbanker och att EIB samarbetar närmare med nationella utvecklingsbanker, finansinstitut och investeringsplattformar i syfte att slå samman och gemensamt utnyttja expertis och sakkunskap och bättre anpassa EIB-åtgärderna till medlemsstaternas politiska prioriteringar. Parlamentet betonar behovet av full transparens och av prioritering av resultatorientering när det gäller de nationella utvecklingsbankerna och utvecklingsinstitutionerna i Efsi-projekt.

50.  Europaparlamentet uppmanar EIB att se till att Efsi inte indirekt används som ett sätt att öka EIB:s kapital. Parlamentet uppmanar därför EIB att regelbundet se över sitt deltagande i Efsi och att visa att villkoren om additionalitet i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 2015/1017 har uppfyllts och i synnerhet att privata finansieringskällor inte trängs undan.

51.  Europaparlamentet är oroat över att många projekt som valts ut under inventeringsfasen skulle ha kunnat få tillgång till finansiering på normala villkor och att de därmed inte uppfyller additionalitetskravet. Parlamentet påminner om att Efsi-garantin var avsedd att göra det möjligt för EIB att ta mer risker och samtidigt behålla kreditbetyget AAA. Parlamentet betonar att det kommer att vara ytterst vaksamt när det gäller att kontrollera att detta kriterium uppfylls.

52.  Europaparlamentet förväntar sig att EIB-gruppen ska vara särskilt vaksam när det gäller efterlevnaden av artikel 140.6 i budgetförordningen där det föreskrivs att finansieringsinstrument inte ska ”ge upphov till orättmätiga fördelar, särskilt i form av orättmätiga utdelningar eller vinster för tredjeparter”, med tanke på farhågorna att Efsi på något sätt skulle kunna bidra till ”socialisering av risker och privatisering av vinster”, mot bakgrund av finansieringserfarenheter såsom Castor-projektet i Spanien eller Passante di Mestre-projektet i Italien.

Överväga projektobligationsinitiativet

53.  Europaparlamentet anser att projektobligationsinitiativet bör bedömas noggrant med avseende på dess finansiella, sociala och miljömässiga konsekvenser. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att inleda ett inkluderande och öppet samråd på EU-nivå, med ett aktivt deltagande av företrädare för Europaparlamentet, om projektobligationernas framtid för perioden 2016–2020 innan den nuvarande pilotfasen för projektobligationerna är helt igång.

Aktualisering av EIB-insatsernas externa dimension

54.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s förnyade mandat för finansieringstransaktioner utanför EU för perioden 2014–2020 som innebär en EU-garanti som täcker EIB:s transaktioner utanför EU upp till 30 miljarder euro samt bankens centrala mål, det vill säga utveckling av den lokala privata sektorn, utveckling av social och ekonomisk infrastruktur och anpassning till och begränsning av klimatförändringar.

55.  Europaparlamentet uppmanar EIB att fästa uppmärksamhet vid tredjeländer och regioner utanför EU som är drabbade av konflikter och extrem fattigdom, i syfte att främst minska utvecklingsgapet mellan EU och dessa regioner, samt bidra till stödprogrammen för små och medelstora företag i partnerländerna på handelsområdet, bland annat genom tillräcklig finansiering för finansieringsinstrumentet för små och medelstora företag i det djupgående och omfattande frihandelsområdet, med särskilt fokus på länderna i södra Medelhavsområdet och östeuropeiska grannskapsländer. Parlamentet uppmanar EIB att arbeta tillsammans med Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) för att finansiera långsiktiga investeringar till förmån för ekonomisk utveckling. Parlamentet välkomnar att EU-bidrag i allt högre grad blandas med EIB-utlåning för att uppnå bättre projektresultat i EU:s partnerländer.

56.  Europaparlamentet uppmanar bestämt EIB att även i fortsättningen aktivt främja hållbar tillväxt i både utvecklade länder och utvecklingsländer, i syfte att stödja hållbar utveckling i hela världen. Parlamentet betonar att EIB som unionens finansiella hand måste ta sitt ansvar för uppfyllandet av FN:s mål om hållbar utveckling. Parlamentet begär att utvecklingsagendan för perioden efter 2015 särskilt uppmärksammas vid översynen efter halva tiden av mandatet för extern utlåning 2016.

57.  Europaparlamentet påminner om att EIB är den största utländska finansiären i Turkiet och att efter det att anslutningsförhandlingarna inleddes 2004 har EIB intensifierat sin låneverksamhet till det landet och ungefär 23 miljarder EUR har ställts till förfogande under det senaste årtioendet. Parlamentet beklagar att trots den ihållande ekonomiska krisen i EU är Turkiet den största bland EIB:s mottagarländer utanför EU med ungefär 3,5 % av de totala EIB-lånen (2015). Parlamentet begär strängare villkor för finansiering kopplade till respekt för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

58.  Europaparlamentet uppmuntrar banken att utveckla och tillämpa den övergripande strategi som krävs för att ta itu med de allvarliga utmaningar som uppstått till följd av migrantflödet till Europa, bland annat ökade insatser i de länder migranterna kommer från samt i länder som gränsar direkt till dessa ursprungsländer.

59.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang EIB att fokusera sin verksamhet på att stödja investeringsbehov inom stads-, hälso-, utbildningsinfrastruktur och social infrastruktur, stimulera ekonomisk verksamhet som skapar nya arbetstillfällen och främja gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstater och tredjeländer.

60.  Europaparlamentet påminner om att EIB är en viktig aktör för att främja EU:s utrikespolitiska prioriteringar och mål. Parlamentet rekommenderar en fördjupad samordning och ett fördjupat samarbete mellan EIB och EU:s utrikespolitiska tjänster och instrument. Parlamentet vill se en fortsättning på och förbättring av de systematiska för- och efterhandsutvärderingarna av de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av EIB-stödda projekt i förhållande till Europeiska utrikestjänstens mål och de allmänna principer som styr unionens yttre åtgärder enligt artikel 21 i EUF-fördraget och EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter. När det gäller investeringar utanför EU begär parlamentet en mer detaljerad rapport om eventuella förluster och om hur och i vilka fall garantiinstrumentet har utnyttjats. Parlamentet välkomnar att EIB har anordnat en rad seminarier om företag och mänskliga rättigheter.

61.  Europaparlamentet uppmanar EIB att lämna detaljerad information till parlamentet och allmänheten om EIB:s finansiering och den ukrainska affärsombudsmannens verksamhet.

62.  Europaparlamentet välkomnar den lösning som uppnåtts med Världsbanken och som gör det möjligt för EIB att bidra till att underlätta Ukrainas gasinköp.

63.  Europaparlamentet tillkännager sin avsikt att noggrant granska genomförandet av EIB:s mandat för extern utlåning inför halvtidsöversynen, med beaktande av den möjliga aktiveringen av ytterligare 3 miljarder euro. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att nära undersöka den första projektslutrapport som kommer att offentliggöras under EIB:s mandat för extern utlåning för perioden 2014–2020. Parlamentet begär att revisionsrätten utarbetar en särskild rapport om resultatet och förenligheten med EU-politiken av EIB:s externa utlåning.

Förbättra EIB:s ram för styrning, öppenhet och kontroll

64.  Europaparlamentet välkomnar den höga kvaliteten på EIB:s tillgångar samt att andelen osäkra fordringar är nästan 0 % (0,2 %) av den totala låneportföljen och dess ansvarsfulla likviditetsförvaltning. Det är mycket viktigt att se till att EIB behåller sitt AAA-kreditbetyg för att bevara dess tillgång till internationella kapitalmarknader enligt bästa finansieringsvillkor.

65.  Europaparlamentet föreslår att EIB förbättrar sin kapacitet för sektoriell analys och offentliggör aggregerade statistiska uppgifter samt information om delprojekt för att underlätta en riktad strategi för vissa sektorer eller typer av små och medelstora företag. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att i EIB:s årsrapport ta med en mer fullständig och detaljerad analys av investeringsbehovet per verksamhetssektor för att kunna identifiera investeringsbristerna i förhållande till EU:s prioriteringar. Parlamentet anser att EIB måste kunna utvärdera den kapacitet som dess investeringsinstrument har för att åtgärda dessa brister.

66.  Europaparlamentet understryker den vikt EIB lagt vid sin princip om nolltolerans mot bedrägerier, korruption och otillbörligt samarbete och sitt engagemang för kraftfulla integritets- och etikregler. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att EIB-rådet godkände en uppdaterad policy för att bekämpa bedrägerier och EIB-gruppens årsrapport om bedrägeribekämpning under 2014. Parlamentet förväntar sig att EIB upphör med att betala ut ytterligare lån till projekt som omfattas av pågående nationella eller europeiska korruptionsutredningar.

67.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av EIB-gruppens reviderade ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i juli 2014. Parlamentet uppmuntrar EIB att föra en dialog med civilsamhället om förbättringarna av sin policy för icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner. Parlamentet uppmanar EIB att utforma en ny ansvarsfull skattepolicy genom att under 2016 börja med att se över sin strategi för icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner. Parlamentet uppmanar EIB att villkora såväl direkt finansiering som finansiering via mellanhänder med att tillgång ges dels till landsvisa skatterelevanta uppgifter i linje med bestämmelsen för kreditinstitut i fjärde kapitalkravsdirektivet och dels till uppgifter om de faktiska ägarna.

68.  Europaparlamentet uppmanar EIB att, i samband med förhandsbedömningarna av företag som är föremål för rättsliga utredningar, uppdatera sin policy för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

69.  Europaparlamentet noterar rapporten om genomförandet av EIB:s öppenhetspolitik 2014. Parlamentet upprepar behovet av att uppnå största möjliga öppenhet och institutionella ansvarighet genom att säkerställa ett proaktivt offentliggörande av uttömmande och säker budget- och finansinformation som rör EIB-finansierade projekt.

70.  Europaparlamentet vill se största möjliga öppenhet och offentlighet när det gäller systemet för uppdrags- och underleverantörsavtal och att parlamentet får tillgång till information och finansiell dokumentation om varje fall.

71.  Europaparlamentet uppmuntrar EIB att strikt följa bestämmelserna om allmänhetens tillgång till miljöinformation enligt förordning (EG) nr 1367/2006 (Århusförordningen) och att fortsätta sin regelbundna rapportering om sin låneverksamhet utanför EU i enlighet med standarderna inom ramen för det internationella initiativet för öppenhet inom bistånd (IATI).

72.  Europaparlamentet upprepar att EIB bör förstärka sina due diligence-åtgärder för att förbättra kvaliteten på informationen om slutliga mottagare och på ett effektivare sätt förhindra transaktioner med finansiella mellanhänder som uppvisar ett negativt mönster när det gäller transparens, bedrägeri, korruption, organiserad brottslighet, penningtvätt och skadlig miljöpåverkan och skadliga sociala effekter, eller som är registrerade i finansiella offshore-centrum eller skatteparadis som tillämpar aggressiv skatteplanering. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EIB att inte utnyttja projektobligationsinitiativet för att finansiera verksamhet som infiltrerats av organiserad brottslighet. Parlamentet betonar på nytt behovet av att EIB tillsammans med kommissionen upprättar en strikt offentlig förteckning över kriterier för valet av finansiella mellanhänder.

73.  Europaparlamentet uppmanar EIB att utveckla striktare regler om intressekonflikter och tydliga, stränga och transparenta kriterier för de offentlig-privata partnerskap som får finansiering för att se till att det inte bara är projektens investering som delas rättvist mellan offentliga och privata partner, utan att detta även gäller riskerna i samband med finansieringen, för att skydda allmänintresset. Parlamentet uppmanar EIB att stärka kunskapsbasen för regeringar, regioner och kommuner att delta i offentlig-privata partnerskap, bland annat genom att förse dem med riktlinjer.

74.  Europaparlamentet uppmanar EIB att säkerställa att krav ställs på företag som deltar i projekt som medfinansieras av EIB så att de respekterar principen om lika lön och lönetransparens samt principen om likabehandling av kvinnor och män enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i arbetslivet. Parlamentet anser vidare att EIB i samband med beslut om vilka projekt som ska finansieras ska ta hänsyn till de ansökande företagens åtgärder avseende sitt sociala ansvar.

75.  Europaparlamentet anser att det vore värdefullt med regelbundna uppdateringar av de administrativa kostnader och avgifter som EIB ådrar sig och av de effekter som finansierade projekt får när det gäller sysselsättning och ekonomiskt mervärde.

76.  Europaparlamentet rekommenderar att handlingar som inte är sekretessbelagda, såsom verksamhetsplaner för tidigare år, interinstitutionella överenskommelser och samförståndsavtal och andra relevanta avtal samt protokoll från de möten som hålls av EIB:s förvaltningsorgan, från och med januari 2016 regelbundet offentliggörs på EIB:s webbplats. Parlamentet anser att en bättre tillgång för allmänheten till dokument är avgörande för institutionens transparens, ansvarsskyldighet och integritet.

77.  Europaparlamentet välkomnar processen för översyn av EIB:s politik i samband med mekanismen för klagomål som inleddes i september 2015 och det offentliga samråd som inletts med berörda parter. Parlamentet förväntar sig att den pågående översynen av mekanismen för klagomål kommer att förbättra och öka oberoendet och ändamålsenligheten och även bidra till ökad ändamålsenlighet och effektivitet för avdelningen för klagomålshantering. Parlamentet uppmanar EIB:s förvaltningskommitté att ta till sig avdelningens rekommendationer och att vidta åtgärder med anledning av Europeiska ombudsmannens yttranden. Parlamentet efterlyser ett ständigt informationsflöde mellan EIB:s avdelning för klagomålshantering och EIB:s styrelse. Parlamentet anser att samförståndsavtalet mellan EIB och Europeiska ombudsmannen bör uppdateras för att ombudsmannen mer aktivt ska kunna utöva extern kontroll över EIB och för att förbättra övervakningsförfarandena och EIB:s ansvarsskyldighet.

78.  Europaparlamentet välkomnar årsrapporterna för 2014 från EIB:s revisionskommitté och uppmanar med eftertryck EIB:s ansvariga organ att se till att banken till fullo iakttar en mycket ansvarsfull bankpraxis inom de områden där så inte var fallet under 2014. Parlamentet noterar EIB-ledningens avsikt att omorganisera bankens kontrollfunktioner. Parlamentet stöder revisionskommitténs begäran om en genomförandeplan för denna omorganisation och dess avsikt att noggrant övervaka den fortsatta utvecklingen. Parlamentet välkomnar att revisionskommittén har varnat EIB:s ledning och tjänster för att EIB måste upprätthålla sin kapacitet, samtidigt som den nuvarande ramen för intern kontroll inte får försvagas.

79.  Europaparlamentet anser att EIB:s årsrapporter i större utsträckning bör vara inriktade på de avslutade projektens resultat. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EIB att tillsammans med sina projektpartner ta fram en uppsättning resultat för varje avslutat projekt med en bedömning av ändamålsenligheten av EIB:s finansiering.

80.  Europaparlamentet noterar att den trepartsöverenskommelse som nämns i artikel 287.3 i EUF-fördraget om samarbetet mellan EIB, kommissionen och revisionsrätten med avseende på revisionsrättens kontrollmetoder när det gäller EIB:s förvaltning av unionens och medlemsstaternas medel löper ut den 27 oktober 2015. Parlamentet uppmanar de tre institutionerna att samarbeta i processen att förnya och uppdatera denna överenskommelse och att se till att den förnyade överenskommelsen täcker nuvarande och alla nya EIB-instrument eller initiativ som omfattar offentliga medel från EU eller Europeiska utvecklingsfonden. Parlamentet vill i detta sammanhang se att revisionsrätten ges ökade befogenheter för att mer ingående kunna utvärdera och rapportera om EIB:s utlåningspraxis, instrument och initiativ när dessa är direkt relaterade till användningen av anslag i EU-budgeten.

Vägen till en mer omfattande parlamentarisk ansvarighet

81.  Europaparlamentet anser att den tilltagande komplexiteten och den ökande volymen när det gäller EIB:s verksamhet tillsammans med den fortsatta osäkerheten på finansmarknaderna gör det ännu nödvändigare att hitta lösningar för att införa en effektiv banktillsyn över EIB. Parlamentet beklagar därför att de förslag som parlamentet tidigare lagt fram om att införa lagstiftning om extern banktillsyn inte har beaktats av vare sig kommissionen eller EIB.

82.  Europaparlamentet uppmuntrar de ansträngningar som görs av berörda parter för att utarbeta ett interinstitutionellt avtal mellan parlamentet och EIB om fördjupat samarbete mellan de två institutionerna. Parlamentet efterlyser en regelbunden strukturerad dialog mellan EIB:s ordförande och Europaparlamentet i syfte att säkerställa ökad parlamentarisk kontroll över EIB:s verksamhet. Parlamentet uppmanar också EIB att som en del av detta interinstitutionella avtal samtycka till att ingå ett avtal med parlamentet som gör det möjligt för Europaparlamentets ledamöter att ställa frågor direkt till EIB:s ordförande med en överenskommen tidsram för svar, såsom redan sker med ECB:s ordförande.

o
o   o

83.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska investeringsbanken och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0201.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0183.
(3) Antagna texter, P7_TA(2014)0161.
(4) EUT L 169, 01.07.2015, s. 1.

Rättsligt meddelande