Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0194(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2015

Внесени текстове :

A8-0227/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0212

Приети текстове
PDF 469kWORD 75k
Вторник, 10 май 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции ***I
P8_TA(2016)0212A8-0227/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 май 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0379),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0038/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 284, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 5 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 24 февруари 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0227/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 31, 30.1.2015 г., стр. 3.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции
P8_TC1-COD(2014)0194

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1013.)

Правна информация