Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0010(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0157/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0157/2016

Debates :

PV 11/05/2016 - 17

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0221

Pieņemtie teksti
PDF 570kWORD 175k
Ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā *
P8_TA(2016)0221A8-0157/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 12. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0025),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. un 115. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0030/2016),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas parlaments un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0157/2016),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa, un Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu, uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt automātisku informācijas apmaiņu kā nākotnes standartu Eiropā un pasaulē pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropadome savos 2013. gada 22. maija secinājumos aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Savienības un pasaules līmenī ar mērķi apkarot krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un agresīvu nodokļu plānošanu.
(1)  Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā, nodokļu apiešana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa, un Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu, uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt automātisku informācijas apmaiņu kā nākotnes standartu Eiropā un pasaulē pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropadome savos 2013. gada 22. maija secinājumos aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Savienības un pasaules līmenī ar mērķi apkarot krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un agresīvu nodokļu plānošanu.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Tā kā starptautiskas uzņēmumu grupas aktīvi darbojas dažādās valstīs, tās var iesaistīties agresīvas nodokļu plānošanas praksēs, kas nav pieejamas vietējiem uzņēmumiem. Ja starptautiskas uzņēmumu grupas šādi rīkojas, tikai vietēja mēroga uzņēmumi, kas parasti ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), var tikt īpaši ietekmēti, jo to nodokļu slogs ir lielāks nekā starptautisku uzņēmumu grupās. No otras puses, visas dalībvalstīs var ciest no ieņēmumu zuduma, un pastāv risks, ka konkurence piesaista starptautiskas uzņēmumu grupas, piedāvājot tām papildu nodokļu priekšrocības. Tāpēc pastāv problēma saistībā ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību.
(2)  Tā kā starptautiskas uzņēmumu grupas aktīvi darbojas dažādās valstīs, tās var iesaistīties agresīvas nodokļu plānošanas praksēs, kas nav pieejamas vietējiem uzņēmumiem. Ja starptautiski uzņēmumi šādi rīkojas, tad tas jo īpaši var ietekmēt patiešām vietējos uzņēmumus, un parasti tie ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), jo tieši šie uzņēmumi maksā nodokļus pēc faktiskās likmes, kas ar likumu noteiktajai likmei ir krietni tuvāka nekā faktiskā likme, pēc kuras nodokļus maksā starptautiski uzņēmumi, kā rezultātā rodas iekšējā tirgus izkropļojumi un darbības traucējumi, kā arī konkurences izkropļojumi, un tas kaitē MVU. Lai neveidotos konkurences izkropļojumi, nedrīkstētu pieļaut, ka vietējie uzņēmumi sava lieluma vai pārrobežu tirdzniecības trūkuma dēļ nonāk nelabvēlīgākā situācijā. Turklāt visas dalībvalstis var ciest no ieņēmumu zuduma, un pastāv risks, ka starp tām veidosies negodīga konkurence, lai piesaistītu starptautiskas uzņēmumu grupas, piedāvājot tām papildu nodokļu atvieglojumus. Tāpēc pastāv problēma saistībā ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Ņemot to vērā, būtu jāuzsver, ka tieši Komisija ir atbildīga par iekšējā tirgus pienācīgu darbību.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Nodokļu piemērošanas tiesību aktus Savienībai ir būtiski svarīgi izstrādāt tā, lai tie nekavētu izaugsmi vai investīcijas un neradītu Savienības uzņēmumiem nelabvēlīgākus konkurences apstākļus, nedz arī palielinātu nodokļu dubultas uzlikšanas risku, un lai ar tiem būtu nodrošināts, ka līdz minimumam samazinās uzņēmumu izmaksas un administratīvais slogs.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Savienības nodokļu iestādēm ir vajadzīga visaptveroša un būtiska informācija par starptautiskām uzņēmumu grupām, proti, par to struktūru, transfertcenu noteikšanas politiku un iekšējiem darījumiem ES un ārpus tās. Minētā informācija ļaus nodokļu iestādēm reaģēt uz nevēlamu nodokļu praksi, veicot izmaiņas tiesību aktos vai atbilstīgu riska novērtējumu un nodokļu revīziju, un noteikt, vai uzņēmumi ir iesaistījušies praksē, kas mākslīgi novirza ievērojamas ienākumu summas uz vidi, kurā pastāv nodokļu priekšrocības.
(3)  Dalībvalstu nodokļu iestādēm ir vajadzīga visaptveroša un būtiska informācija par starptautiskām uzņēmumu grupām, proti, par to struktūru, transfertcenu noteikšanas politiku, nodokļu norēķiniem, nodokļu samazinājumiem un iekšējiem darījumiem Savienībā un ārpus tās. Minētā informācija ļaus nodokļu iestādēm reaģēt uz nevēlamu nodokļu praksi, veicot izmaiņas tiesību aktos vai atbilstīgu riska novērtējumu un nodokļu revīziju, un noteikt, vai uzņēmumi ir iesaistījušies praksē, kas mākslīgi novirza ievērojamas ienākumu summas uz vidi, kurā pastāv nodokļu priekšrocības. Lai panāktu attiecīgo konkurences noteikumu ievērošanu, informācijai, ar ko apmainās dalībvalstu nodokļu iestādes, vajadzētu būt pieejamai arī Komisijai. Komisijai informācija būtu jāuzskata par konfidenciālu un jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai šo informāciju aizsargātu.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums
(4)   Lielāka pārredzamība attiecībā pret nodokļu iestādēm varētu stimulēt starptautiskas uzņēmumu grupas atteikties no konkrētas prakses un maksāt nodokļus taisnīgā apmērā valstī, kurā tiek gūta peļņa. Tāpēc pārredzamības uzlabošana starptautiskās uzņēmumu grupās ir nozīmīgs elements cīņā pret nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu.
(4)   Attiecīgā apjomā informācija, ko saņem un ar ko apmainās dalībvalstu nodokļu iestādes un arī Komisija, varētu stimulēt starptautiskas uzņēmumu grupas atteikties no zināmas prakses un maksāt tām uzliktos nodokļus valstī, kurā tiek radīta vērtība. Tas palielinātu arī dalībvalstu „sāncensības garu” un galveno uzmanību finanšu tirgos pievērstu starptautisku uzņēmumu fiskālajai pārskatatbildībai. Tāpēc pārredzamības uzlabošana starptautiskās uzņēmumu grupās, nekaitējot Savienības konkurētspējai, ir nozīmīgs elements cīņā pret nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu un galarezultātā pret nodokļu apiešanu.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Pārskatā par katru valsti starptautiskām uzņēmumu grupām katru gadu un par katru jurisdikciju, kurā tās veic darījumdarbību, būtu jāsniedz informācija par ieņēmumu summu, peļņu pirms ienākuma nodokļa nomaksas, kā arī samaksāto un uzkrāto ienākuma nodokli. Starptautiskām uzņēmumu grupām būtu arī jāsniedz pārskats par to darbinieku skaitu, pamatkapitālu, nesadalīto peļņu un materiālajiem aktīviem katrā jurisdikcijā. Visbeidzot, starptautiskām uzņēmumu grupām būtu jāidentificē katra grupas vienība, kas veic darījumdarbību kādā konkrētā nodokļu jurisdikcijā, un būtu jāsniedz norāde par katras vienības veikto darījumdarbību.
(6)  Pārskatā par katru valsti starptautiskām uzņēmumu grupām katru gadu un par katru jurisdikciju, kurā tās veic darījumdarbību, būtu jāsniedz informācija par ieņēmumu summu, peļņu pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto un uzkrāto ienākuma nodokli, kā arī par nodokļu samazinājumiem. Starptautiskām uzņēmumu grupām būtu arī jāsniedz pārskats par to darbinieku skaitu, pamatkapitālu, nesadalīto peļņu un materiālajiem aktīviem katrā jurisdikcijā. Visbeidzot, starptautiskām uzņēmumu grupām būtu jāidentificē katra grupas vienība, kas veic darījumdarbību kādā konkrētā nodokļu jurisdikcijā, un būtu jāsniedz norāde par katras vienības veikto darījumdarbību.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, ES ir jānodrošina taisnīga konkurence starp ES starptautiskajām uzņēmumu grupām un ārpus ES esošām starptautiskajām uzņēmumu grupām, kurās viena vai vairākas vienības atrodas ES. Tādēļ abu veidu grupām būtu jāpiemēro pārskatu sniegšanas pienākums.
(8)  Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, Savienībai ir jānodrošina godīga konkurence starp starptautiskām ES uzņēmumu grupām un starptautiskām trešo valstu uzņēmumu grupām, kuru viena vai vairākas vienības atrodas Savienība. Tādēļ abu veidu grupām būtu jāpiemēro pārskatu sniegšanas pienākums. Ņemot to vērā, dalībvalstīm būtu pienākums panākt, ka starptautiski uzņēmumi pilda pārskatu sniegšanas prasību, un šajā nolūkā dalībvalstīm, piemēram, būtu jāsāk rīkoties, lai sodītu starptautiskus uzņēmumus par pārskatu nesniegšanu.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
(9a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka automātiskai informācijas apmaiņai starp nodokļu pārvaldības iestādēm un datu apstrādei nodokļu pārvaldības iestādēs atvēlētais cilvēkresursu un tehnisko un finanšu resursu apjoms tiek saglabāts vai palielināts.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK, jau paredzēta obligāta automātiska informācijas apmaiņa vairākās jomās. Minētās direktīvas darbības joma būtu jāpaplašina, lai paredzētu, ka notiek pārskatu par katru valsti obligāta automātiska apmaiņa starp dalībvalstīm.
(11)  Attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK, jau paredzēta obligāta automātiska informācijas apmaiņa vairākās jomās. Minētās direktīvas darbības joma būtu jāpaplašina, lai paredzētu, ka notiek pārskatu par katru valsti obligāta automātiska apmaiņa starp dalībvalstīm un ka šie pārskati tiek iesniegti Komisijai. Turklāt pārskati par katru valsti Eiropas Komisijai būtu jāizmanto, lai novērtētu, kā dalībvalstis ievēro Savienības pieņemtos valsts atbalsta noteikumus, jo negodīga uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem zināmā mērā ir saistīta arī ar valsts atbalstu.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Pārskatu par katru valsti obligātai automātiskai apmaiņai starp dalībvalstīm katrā gadījumā būtu jāietver tādas noteiktas pamatinformācijas paziņošana, kas būtu pieejama tām dalībvalstīm, kurās, pamatojoties uz informāciju pārskatā par katru valsti, viena vai vairākas starptautiskas uzņēmumu grupas vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām, vai kurās tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar starptautiskas uzņēmumu grupas pastāvīgās iestādes starpniecību.
(12)  Īstenojot pārskatu par katru valsti obligātu automātisku apmaiņu starp dalībvalstīm un ar Komisiju, jebkurā gadījumā būtu jāpaziņo noteikts pamatinformācijas kopums, kas balstītos uz vienotām definīcijām un būtu pieejams tām dalībvalstīm, kurās, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti sniegto informāciju, viena vai vairākas starptautiskas uzņēmumu grupas vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurās tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar starptautiskas uzņēmumu grupas pastāvīgās iestādes starpniecību.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Ir jāprecizē konkrētas valodas prasības attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm pārskatā par katru valsti. Turklāt ir nepieciešams pieņemt praktiskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai jauninātu CCN tīklu. Lai nodrošinātu vienveidīgus nosacījumus 20. panta 6. punkta un 21. panta 7. punkta īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.
(16)  Ir jāprecizē valodas prasības attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un šādas informācijas paziņošanu Komisijai saistībā ar pārskatiem par katru valsti. Turklāt ir nepieciešams pieņemt praktiskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai modernizētu CCN tīklu un nodrošinātu, ka nav iespējama standartu dublēšanās, kura palielinātu uzņēmēju administratīvās izmaksas. Lai nodrošinātu vienveidīgus nosacījumus 20. panta 6. punkta un 21. panta 7. punkta īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
(18a)  Ziņojumā, ko dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu reizi gadā iesniedz Komisijai, būtu sīki jāizklāsta pārskatu iesniegšanas apjoms atbilstoši šīs direktīvas 8.aa pantam un III pielikuma II iedaļas 1. punktam un jāuzskaita visas jurisdikcijas, kurās pilnīgi pārskati nav iesniegti vai nav notikusi apmaiņa ar tiem, kaut gan galīgie mātesuzņēmumi sastāvā esošām vienībām, kas savu pamata darījumdarbību veic Savienībā, ir šo jurisdikciju rezidenti.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)
(18b)  Būtu jāparedz iespēja neveikt šajā direktīvā noteikto informācijas apmaiņu, ja šādas apmaiņas rezultātā tiktu izpausts komercnoslēpums, rūpniecisks vai dienesta noslēpums vai komercprocess, vai arī informācija, kuras izpaušana būtu pretrunā sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
18.c apsvērums (jauns)
(18c)  Būtu jāņem vērā Eiropas Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūcija par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem, Parlamenta Juridiskās komitejas ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem, kā arī Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu Savienībā.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi — proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un tāpēc vienveidības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.
(20)  Ņemot vērā, ka šīs direktīvas mērķi — proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību un to sadarbību ar Komisiju saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un tāpēc vienveidības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
1. pants – 1. punkts
-1)  direktīvas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1.  Šajā direktīvā paredz noteikumus un kārtību, kādā dalībvalstis savstarpēji sadarbojas, lai apmainītos ar informāciju, kas ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un īstenotu minēto dalībvalstu valsts tiesību aktus, kas attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem.
1. Šajā direktīvā paredz noteikumus un kārtību, kādā dalībvalstis sadarbojas savstarpēji un ar Komisiju, lai apmainītos ar informāciju, kas ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un īstenotu minēto dalībvalstu valsts tiesību aktus, kas attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 2. punkts
(-a)  direktīvas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2)  „centrālais koordinācijas birojs” ir birojs, kas par tādu izraudzīts un kam uzticēta galvenā atbildība par saziņu ar citām dalībvalstīm administratīvās sadarbības jomā;
2) „centrālais koordinācijas birojs” ir birojs, kas par tādu izraudzīts un kam uzticēta galvenā atbildība par saziņu ar citām dalībvalstīm un ar Komisiju administratīvās sadarbības jomā;
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
a)  direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a un 8.aa panta vajadzībām — iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos; direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;
a)  direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a un 8.aa panta vajadzībām — iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij un Komisijai bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos; direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
4. pants – 6. punkts
1a)  direktīvas 4. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6.  Ja koordinācijas departaments vai kompetentais ierēdnis nosūta vai saņem sadarbības pieprasījumu vai atbildi uz sadarbības pieprasījumu, tas informē savas dalībvalsts centrālo koordinācijas biroju saskaņā ar minētās dalībvalsts noteikto kārtību.
6. Ja koordinācijas departaments vai kompetentais ierēdnis nosūta vai saņem sadarbības pieprasījumu vai atbildi uz sadarbības pieprasījumu, tas informē savas dalībvalsts centrālo koordinācijas biroju un Komisiju saskaņā ar minētās dalībvalsts noteikto kārtību.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
6. pants – 2. punkts
1b)  direktīvas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Šīs direktīvas 5. pantā minētajā pieprasījumā var būt iekļauts pamatots konkrētas administratīvās procedūras pieprasījums. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka administratīvā procedūra nav vajadzīga, tā nekavējoties paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei attiecīgos iemeslus.
2. Šīs direktīvas 5. pantā minētajā pieprasījumā var būt iekļauts pamatots konkrētas administratīvās procedūras pieprasījums. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka administratīvā procedūra nav vajadzīga, tā nekavējoties paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei un Komisijai attiecīgos iemeslus.
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
1c)  direktīvas 8. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
„ea) pārskati par katru valsti.”
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.aapants – 2. punkts
2.  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārskats par katru valsti saņemts saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā termiņā, veicot automātisku apmaiņu, nosūta pārskatu jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz informāciju pārskatā par katru valsti, viena vai vairākas vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes nodokļu vajadzībām, vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību.
2.  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārskats par katru valsti saņemts saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā termiņā, veicot automātisku apmaiņu, pēc iespējas drīzāk nosūta pārskatu jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti sniegto informāciju, viena vai vairākas vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību. Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde pārskatu par katru valsti iesniedz arī Komisijai, kuras pienākums ir uzturēt pārskatu par katru valsti centralizēto reģistru, kas pieejams Komisijas atbildīgajiem dienestiem.
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.aapants – 3. punkts – a apakšpunkts
a)  apkopotu informāciju, kura attiecas uz ieņēmumu summu, peļņu (zaudējumiem) pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto ienākuma nodokli, uzkrāto ienākuma nodokli, pamatkapitālu, uzkrāto peļņu, darbinieku skaitu un materiālajiem aktīviem, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, attiecībā uz katru jurisdikciju, kurā darbojas Starptautiska uzņēmumu grupa;
a)  apkopotu informāciju, kura attiecas uz ieņēmumu summu, peļņu (zaudējumiem) pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto ienākuma nodokli, uzkrāto ienākuma nodokli, pamatkapitālu, uzkrāto peļņu, darbinieku skaitu un materiālajiem aktīviem, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, attiecībā uz katru jurisdikciju, kurā darbojas Starptautiska uzņēmumu grupa, informāciju par saņemtajām publiskajām subsīdijām, aktīvu vērtību un to uzturēšanas ikgadējām izmaksām, kā arī par grupas pārdošanas un iegādes darījumiem;
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.aapants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
ba)  gaidāmo Eiropas nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (TIN), kas minēts Komisijas 2012. gada rīcības plānā par cīņas pastiprināšanu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8.aapants – 4.a punkts (jauns)
4.a   Lai iedzīvotājiem palielinātu pārredzamību, Komisija publicē pārskatu apkopojumus par katru valsti, balstoties uz informāciju, kas iekļauta pārskatu par katru valsti centralizētajā reģistrā. To darot, Komisija ievēro 23.a panta noteikumus par konfidencialitāti.
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa
2a)  direktīvas 9. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:
1.  Katras dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei 1. panta 1. punktā minēto informāciju jebkurā no šiem gadījumiem:
1. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei un Komisijai 1. panta 1. punktā minēto informāciju jebkurā no šiem gadījumiem:
Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
9. pants – 2. punkts
2b)  direktīvas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Katras dalībvalsts kompetentās iestādes var pēc savas iniciatīvas paziņot citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm tām zināmu un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm iespējami noderīgu informāciju.
2. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes var pēc savas iniciatīvas paziņot citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai tām zināmu un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm iespējami noderīgu informāciju.
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
23. pants – 2. punkts
4a)  direktīvas 23. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai visu būtisko informāciju, kas vajadzīga, lai izvērtētu, cik efektīva ir saskaņā ar šo direktīvu izveidotā administratīvā sadarbība, apkarojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu.
2. Dalībvalstis paziņo Komisijai visu būtisko informāciju, kas vajadzīga, lai izvērtētu, cik efektīva ir saskaņā ar šo direktīvu izveidotā administratīvā sadarbība, apkarojot nodokļu apiešanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu.
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23. pants – 3. punkts
3.  Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 8., 8.a un 8.aa pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
3.  Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 8., 8.a un 8.aa pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Komisija par šiem rezultātiem pienācīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi, piemēram, iesniedzot konsolidētu gada ziņojumu, kurā analizēts pārskatu sniegšanas procedūras galarezultāts un iegūtie dati. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
23. pants – 3.a punkts (jauns)
5a)  direktīvas 23. pantā iekļauj šādu punktu:
„3.a Komisija katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei konsolidētu ziņojumu par to, kā dalībvalstis novērtējušas automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, un arī par praksē sasniegtajiem rezultātiem.”
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
23. pants – 3.b punkts (jauns)
5b)  direktīvas 23. pantā iekļauj šādu punktu:
„3.b Ja, izvērtējot no pārskatiem par katru valsti iegūtās informācijas publiskošanas sekas, Komisija konstatē, ka tam nebūtu nelabvēlīgas ietekmes uz starptautiskām uzņēmumu grupām, tā nekavējoties sagatavo likumdošanas priekšlikumu, ar ko nodrošina, ka attiecīgā informācija ir publiski pieejama. ”
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5.c punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
24. pants – 1. punkts
5c)  direktīvas 24. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1.  Ja dalībvalsts kompetentā iestāde saņem informāciju no trešās valsts, kas ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un īstenotu minētās dalībvalsts tiesību aktus, kas attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem, minētā iestāde, ciktāl tas atļauts saskaņā ar nolīgumu ar minēto trešo valsti, var sniegt minēto informāciju tām dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurām minētā informācija varētu noderēt, un visām pieprasījuma iesniedzējām iestādēm.
1. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde no trešās valsts saņem informāciju, kas ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un īstenotu minētās dalībvalsts tiesību aktus, kuri attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem, minētā iestāde, ciktāl tas atļauts saskaņā ar nolīgumu ar minēto trešo valsti, var sniegt minēto informāciju tām dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurām minētā informācija varētu noderēt, un visām pieprasījuma iesniedzējām iestādēm, kā arī Komisijai.
Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
27.a pants (jauns)
7a)  direktīvā iekļauj šādu pantu:
„27.a pants
Pārskatīšana
Komisija izvērtē šīs direktīvas efektivitāti līdz ... [trīs gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].”
Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
Pielikums – III pielikums – II iedaļa – 1. punkts - 2. daļa
Ja vienai un tai pašai Starptautisku uzņēmumu grupai ir viena vai vairākas Sastāvā esošas vienības, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā, un ja ir piemērojams viens vai vairāki b) apakšpunktā izklāstītie noteikumi, Starptautiskā uzņēmumu grupa vienu no šādām Sastāvā esošajām vienībām var izraudzīties, lai tā 8.aa panta 1. punkta prasībām atbilstīgu pārskatu par katru valsti attiecībā uz jebkuru no Pārskata fiskālajiem gadiem iesniegtu 8.aa panta 1. punktā norādītajā termiņā un paziņotu dalībvalstij, ka ar šo iesniegšanu ir paredzēts izpildīt pārskatu iesniegšanas prasību attiecībā uz visām šādas Starptautisku uzņēmumu grupas Sastāvā esošajām vienībām, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā. Minētā dalībvalsts saskaņā ar 8.aa panta 2. punktu saņemto pārskatu par katru valsti nosūta jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti norādīto informāciju, vienas vai vairākas Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzliek nodokli par darījumdarbību, kas veikta ar pastāvīgas iestādes starpniecību.
Ja vienai un tai pašai Starptautisku uzņēmumu grupai ir viena vai vairākas Sastāvā esošas vienības, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā, un ja ir piemērojams viens vai vairāki b) apakšpunktā izklāstītie noteikumi, Starptautiskā uzņēmumu grupa vienu no šādām Sastāvā esošajām vienībām (vēlams, to, kurai ir vislielākais apgrozījums) var izraudzīties, lai tā 8.aa panta 1. punkta prasībām atbilstīgu pārskatu par katru valsti attiecībā uz jebkuru no Pārskata fiskālajiem gadiem iesniegtu 8.aa panta 1. punktā norādītajā termiņā un paziņotu dalībvalstij, ka ar šo iesniegšanu ir paredzēts izpildīt pārskatu iesniegšanas prasību attiecībā uz visām šādas Starptautisku uzņēmumu grupas Sastāvā esošajām vienībām, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā. Minētā dalībvalsts saskaņā ar 8.aa panta 2. punktu saņemto pārskatu par katru valsti nosūta jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti norādīto informāciju, vienas vai vairākas Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzliek nodokli par darījumdarbību, kas veikta ar pastāvīgas iestādes starpniecību.
Juridisks paziņojums