Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0607/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0223

Приети текстове
PDF 459kWORD 71k
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Статут на пазарна икономика на Китай
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2016 г. относно статут на пазарна икономика за Китай (2016/2667(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид антидъмпинговото законодателство на ЕС (Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност(1)),

—  като взе предвид Протокола за присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО),

—  като взе предвид предходните си резолюции относно търговските отношения между ЕС и Китай,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Китай са две от най-големите търговски сили в света, като Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС, а ЕС е най-големият търговски партньор на Китай, с търговски обмен помежду им, надвишаващ значително 1 млрд. евро дневно;

Б.  като има предвид, че през 2015 г. китайските инвестиции в ЕС за първи път надвишиха инвестициите от ЕС в Китай; като има предвид, че китайският пазар се оказа основен двигател на рентабилността за редица промишлености и марки на ЕС;

В.  като има предвид, че когато Китай се присъедини към СТО, едно споразумение за това присъединяване даваше възможност за специфична методология за изчисляване на дъмпинга, която беше въведена в раздел 15 от Протокола за присъединяване и служи за основа за различно третиране на китайския внос;

Г.  като има предвид, че всяко решение относно вноса от Китай след декември 2016 г. трябва да осигурява съответствие на правото на ЕС с правилата на СТО;

Д.  като има предвид, че разпоредбите на раздел 15 от Протокола за присъединяване на Китай към СТО, които остават в сила след 2016 г., предоставят основание за прилагането на нестандартна методология към вноса от Китай след 2016 г.;

Е.  като има предвид, че при настоящото равнище на държавно влияние върху китайската икономика, решенията на дружествата за цените, разходите, продукцията и суровините не отговарят на сигналите на пазара, отразяващи предлагането и търсенето;

Ж.  като има предвид, че в протокола за присъединяването си Китай се ангажира, наред с другото, да позволи всички негови цени да се определят от пазарните сили, и като има предвид, че ЕС трябва да се увери, че Китай спазва изцяло задълженията си, поети в рамките на СТО;

З.  като има предвид, че производственият свръхкапацитет на Китай вече има силни социални, икономически и екологични последици в ЕС, както пролича от неотдавнашните му вредни последици за стоманодобивния сектор в ЕС, и особено в Обединеното кралство, и като има предвид, че социалното въздействие върху работните места в ЕС от предоставянето на статут на пазарна икономика на Китай би могло да бъде значително;

И.  като има предвид, че 56 от 73-те антидъмпингови мерки, които са в сила в ЕС понастоящем, се прилагат за вноса от Китай;

Й.  като има предвид, че приключилата наскоро публична консултация относно възможността за предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай би могла да предостави допълнителна информация, която може да бъде полезна за третиране на въпроса;

К.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582), се поставя целта за повишаване на дела на промишлеността в БВП на ЕС на 20% до 2020 г.;

1.  Отново посочва значението на партньорството на ЕС с Китай, в което свободната и справедлива търговия и инвестиции играят важна роля;

2.  Подчертава, че Китай не е пазарна икономика и че петте критерия, установени от ЕС за определяне на пазарните икономики, все още не са изпълнени;

3.  Настоятелно призовава Комисията да координира с основните търговски партньори на ЕС, включително в контекста на предстоящите срещи на високо равнище на Г-7 и Г-20, най-добрия начин да се гарантира, че всички разпоредби от раздел 15 от Протокола за присъединяването на Китай към СТО, които остават в сила след 2016 г., ще получат пълноценно правно значение съгласно вътрешните им процедури, и да се противопоставя на всяко едностранно предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай;

4.  Подчертава, че на предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Китай следва да се обсъдят въпросите около предоставянето статут на пазарна икономика на Китай;

5.  Призовава Комисията да отчете надлежно тревогите, изразени от промишлеността, профсъюзите и други заинтересовани страни в ЕС относно последиците за работните места, околната среда, стандартите и устойчивия икономически растеж на ЕС във всички засегнати отрасли на производството, както и за промишлеността на ЕС като цяло, и в този контекст да осигури защитата на работните места в ЕС;

6.  Изразява убеждението си, че докато Китай не изпълни и петте критерия на ЕС, за да отговори на определението за пазарна икономика, ЕС следва да използва нестандартна методология при антидъмпингови и антисубсидийни разследвания на внос от Китай при определянето на сравнимостта на цените, спазвайки и прилагайки пълноценно онези части от раздел 15 от Протокола за присъединяване на Китай, които предоставят възможност за прилагане на нестандартна методология; призовава Комисията да изготви предложение в съответствие с този принцип;

7.  Подчертава успоредно с това непосредствената необходимост за обща реформа на инструментите за търговска защита на ЕС, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция за промишлеността на ЕС с Китай и други търговски партньори, в пълно съответствие с правилата на СТО; призовава Съвета бързо да потърси съгласие с Парламента относно модернизирането на инструментите за търговска защита на Съюза;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

Правна информация