Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0607/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0223

Priimti tekstai
PDF 248kWORD 69k
Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 12 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Kinijos rinkos ekonomikos statusas
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

2016 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso (2016/2667(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES antidempingo teisės aktus (2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(1)),

–  atsižvelgdamas į Kinijos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją (WTO) protokolą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES ir Kinijos prekybos santykių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Kinija yra dvi iš šalių, vykdančių didžiausios pasaulyje apimties prekybą, Kinija yra antra pagal prekybos apimtį ES prekybos partnerė, ES yra pirma pagal prekybos apimtį Kinijos prekybos partnerė ir jų tarpusavio prekybos srautų apimtis gerokai viršija 1 mlrd. EUR per dieną;

B.  kadangi 2015 m. Kinijos investicijų mastas ES pirmą kartą viršijo ES investicijų mastą Kinijoje; kadangi Kinijos rinka yra pagrindinis įvairių ES pramonės sektorių ir prekių ženklų pelningumo variklis;

C.  kadangi, Kinijai prisijungus prie WTO, šio stojimo susitarimo nuostatos sudarė sąlygas taikyti specifinius dempingo apskaičiavimo metodus, kurie buvo įtraukti į Kinijos stojimo į WTO protokolo 15 skirsnį ir kuriais remiantis importas iš Kinijos vertinamas skirtingai;

D.  kadangi, priimant bet kokį sprendimą dėl importui iš Kinijos taikomos tvarkos po 2016 m. gruodžio mėn., reikia užtikrinti, kad ES teisė atitiktų WTO taisykles;

E.  kadangi po 2016 m. tebegaliosiančiomis Kinijos stojimo į WTO protokolo 15 skirsnio nuostatomis ir toliau bus remiamasi po 2016 m. taikant nestandartinius metodus importui iš Kinijos;

F.  kadangi, atsižvelgiant į dabartinį Kinijos ekonomikai daromos valstybės įtakos mastą, įmonių sprendimai dėl kainų, kaštų, produkcijos ir sąnaudų neatitinka rinkos signalų, rodančių pasiūlą ir paklausą;

G.  kadangi Kinijos stojimo į WTO protokole Kinija įsipareigojo, be kita ko, leisti, kad visas jos kainas nulemtų rinkos veiksniai, ir kadangi ES turi užtikrinti, kad Kinija visapusiškai laikytųsi įsipareigojimų WTO;

H.  kadangi perteklinis Kinijos gamybos pajėgumas jau turi didelių socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių ES, kaip rodo pastaruoju metu daromas labai neigiamas poveikis ES plieno sektoriui, ypač Jungtinėje Karalystėje, ir kadangi rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimo Kinijai socialinis poveikis ES darbo vietoms gali būti labai didelis;

I.  kadangi ES šiuo metu importui iš Kinijos taikomos 56 iš 73 antidempingo priemonių;

J.  kadangi neseniai užbaigtos viešosios konsultacijos dėl galimo rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimo Kinijai galėtų suteikti papildomos informacijos, kuri gali praversti sprendžiant šį klausimą;

K.  kadangi 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikate „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012)0582) nustatytas tikslas iki 2020 m. ES BVP pramonės dalį padidinti 20 proc.,

1.  pakartoja, kad ES ir Kinijos partnerystė, kurioje didelis vaidmuo tenka laisvai ir sąžiningai prekybai ir investicijoms, yra labai svarbi;

2.  pabrėžia, jog Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė ir kad dar netenkinami penki ES nustatyti kriterijai, apibūdinantys rinkos ekonomikos valstybę;

3.  primygtinai ragina Komisiją koordinuoti savo veiklą su svarbiausiomis ES prekybos partnerėmis, taip pat vykstant būsimiems G7 ir G20 aukščiausiojo lygio susitikimams, ir susitarti, kaip būtų geriausia užtikrinti, kad visos po 2016 m. tebegaliosiančios Kinijos stojimo į WTO protokolo 15 skirsnio nuostatos teisiniu požiūriu visapusiškai galiotų pagal atitinkamas šalių procedūras, taip pat nepritarti, kad Kinijai būtų vienašališkai suteiktas rinkos ekonomikos valstybės statusas;

4.  pabrėžia, kad būsimame ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikime reikėtų aptarti su rinkos ekonomikos valstybe susijusius klausimus;

5.  ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į ES pramonės, profesinių sąjungų ir kitų suinteresuotųjų subjektų reiškiamą susirūpinimą dėl pasekmių ES darbo vietoms, aplinkai, standartams ir tvariam ekonomikos augimui visuose paveiktuose gamybos sektoriuose ir visai ES pramonei ir užtikrinti, kad šiuo atveju būtų apsaugotos darbo vietos ES;

6.  yra įsitikinęs, kad tol, kol Kinija neatitiks visų penkių ES kriterijų, kurių reikalaujama laikytis esant rinkos ekonomikos valstybe, ES, atlikdama antidempingo ir prieš subsidijas nukreiptus tyrimus dėl importo iš Kinijos ir siekdama palyginti kainas, laikydamasi visų Kinijos stojimo į WTO protokolo 15 skirsnio dalių nuostatų, kurios suteikia laisvės taikyti nestandartinius metodus, ir užtikrindama visapusišką jų galiojimą, turėtų taikyti nestandartinius metodus; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, atitinkantį šį principą;

7.  taip pat atkreipia dėmesį į neišvengiamą būtinybę vykdyti visuotinę ES prekybos apsaugos priemonių reformą, taip siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ES pramonei ir Kinijai, taip pat kitoms prekybos partnerėms, visapusiškai laikantis WTO taisyklių; ragina Tarybą greitai siekti susitarimo su Parlamentu dėl Sąjungos prekybos apsaugos priemonių modernizavimo;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

Teisinis pranešimas