Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2667(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0607/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/05/2016 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0223

Teksty przyjęte
PDF 237kWORD 70k
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Status gospodarki rynkowej Chin
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin (2016/2667(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając unijne ustawodawstwo antydumpingowe (rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1)),

–  uwzględniając protokół w sprawie przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie stosunków handlowych UE-Chiny,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska i Chiny są dwoma największymi potęgami handlowymi na świecie, przy czym Chiny są drugim najważniejszym partnerem handlowym UE, która jest z kolei najważniejszym partnerem handlowym Chin, a wartość dziennych przepływów handlowych między tymi dwoma partnerami znacznie przekracza 1 mld EUR;

B.  mając na uwadze, że w 2015 r. wartość chińskich inwestycji w UE po raz pierwszy przekroczyła wartość inwestycji UE w Chinach; mając na uwadze, że rynek chiński jest głównym źródłem rentowności dla wielu unijnych sektorów i znaków towarowych;

C.  mając na uwadze, że kiedy Chiny przystąpiły do WTO, w sekcji 15. protokołu w sprawie przystąpienia wprowadzono ustalenie dotyczące specjalnej metody obliczania dumpingu, która służy za podstawę odmiennego traktowania przywozu z Chin;

D.  mając na uwadze, że każda decyzja co do sposobu traktowania przywozu z Chin od grudnia 2016 r. musi gwarantować zgodność prawa UE z przepisami WTO;

E.  mając na uwadze, że przepisy sekcji 15. protokołu w sprawie przystąpienia Chin do WTO, które pozostaną w mocy po 2016 r., stanowią podstawę prawną do tego, aby po roku 2016 stosować wobec przywozu z Chin niestandardową metodologię;

F.  mając na uwadze stopień, w jakim obecnie państwo wpływa na gospodarkę chińską, decyzje przedsiębiorstw dotyczące cen, kosztów, nakładów i wyników nie odpowiadają sygnałom rynkowym odzwierciedlającym podaż i popyt;

G.  mając na uwadze, że w protokole w sprawie przystąpienia Chiny zobowiązały się między innymi do tego, że pozwolą, aby wszystkie ceny były wyznaczane przez siły rynkowe, oraz mając na uwadze, że UE musi dopilnować, aby Chiny w pełni wywiązały się ze zobowiązań podjętych w ramach WTO;

H.  mając na uwadze, że nadwyżka zdolności produkcyjnych Chin już teraz ma znaczne społeczne, gospodarcze i środowiskowe konsekwencje w UE, czego przejawem był ostatnio negatywny wpływ na sektor stalowy UE, zwłaszcza w Zjednoczonym Królestwie, oraz mając na uwadze, że przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej może mieć istotny wpływ społeczny na miejsca pracy w UE;

I.  mając na uwadze, że 56 z 73 obecnie obowiązujących środków antydumpingowych w UE jest stosowanych do przywozu z Chin;

J.  mając na uwadze, że zakończone niedawno konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej mogą dostarczyć dodatkowych informacji, które być może okażą się przydatne w rozwiązaniu tego problemu;

K.  mając na uwadze, że w komunikacie Komisji z dnia 10 października 2012 r. pt. „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582) wyznaczono cel polegający na zwiększeniu do 2020 r. udziału przemysłu w PKB UE o 20%;

1.  podkreśla wagę partnerstwa UE z Chinami, w którym istotną rolę odgrywa sprawiedliwy handel i inwestycje;

2.  podkreśla, że Chiny nie są gospodarką rynkową i nie spełniają jeszcze pięciu kryteriów przyjętych przez UE do określania gospodarek rynkowych;

3.  apeluje do Komisji, aby uzgodniła z głównymi partnerami handlowymi, również w kontekście zbliżających się szczytów G-7 i G-20, jak najlepiej zapewnić, aby wszystkim przepisom sekcji 15. protokołu w sprawie przystąpienia Chin do WTO, które pozostaną w mocy po 2016 r., nadano w przepisach krajowych pełny sens prawny, oraz aby sprzeciwiła się ona wszelkiemu jednostronnemu przyznaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej;

4.  podkreśla, że na zbliżającym się szczycie UE-Chiny należy omówić kwestie dotyczące statusu gospodarki rynkowej;

5.  wzywa Komisję do należytego uwzględnienia obaw wyrażonych przez przedsiębiorstwa unijne, związki zawodowe i inne zainteresowane strony co do konsekwencji dla miejsc pracy w UE, środowiska, standardów i zrównoważonego wzrostu gospodarczego we wszystkich zainteresowanych sektorach przemysłu wytwórczego oraz konsekwencji dla przemysłu UE ogółem, a także wzywa w tym kontekście do zapewnienia ochrony miejsc pracy w UE;

6.  jest przekonany, że dopóki Chiny nie spełnią wszystkich pięciu unijnych kryteriów wymaganych do tego, aby uznać je za gospodarkę rynkową, UE powinna stosować niestandardową metodologię w dochodzeniach antydumpingowych i antysubsydyjnych wobec przywozu z Chin przy określaniu porównywalności cen, na mocy i przy pełnym zastosowaniu tych części sekcji 15. protokołu w sprawie przystąpienia Chin, które umożliwiają stosowanie niestandardowej metodologii; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku, który byłyby zgodny z tą zasadą;

7.  jednocześnie podkreśla nieuchronną konieczność ogólnej reformy unijnych instrumentów ochrony handlu, aby zagwarantować przedsiębiorstwom unijnym równe warunki działania w stosunku do Chin i innych partnerów handlowych w pełnej zgodności z przepisami WTO; wzywa Radę do szybkiego osiągnięcia porozumienia z Parlamentem w sprawie unowocześnienia unijnych instrumentów ochrony handlu;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

Informacja prawna