Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2696(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0583/2016

Внесени текстове :

B8-0583/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0224

Приети текстове
PDF 475kWORD 88k
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2016 г. относно последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г. и нейния преглед (2016/2696(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид документа, озаглавен „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, приет на срещата на високо равнище на ООН по въпросите на устойчивото развитие на 25 септември 2015 г. в Ню Йорк,

—  като взе предвид Третата международна конференция за финансиране на развитието, проведена в Адис Абеба на 13—16 юли 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на Междуведомствената експертна група по показателите за целите за устойчиво развитие (МЕГ—ЦУР), публикуван на 17 декември 2015 г. и приет на 47-ото заседание на Статистическата комисия на ООН през март 2016 г.,

—  като взе предвид заседанието на високо равнище на Икономическия и социален съвет на ООН, което ще се проведе на 18—22 юли 2016 г. под надслов „Изпълнение на Програмата за развитие за периода след 2015 г.: преминаване от ангажименти към резултати“,

—  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно финансиране на развитието(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно ЕС и рамката за световно развитие в периода след 2015 г.(2),

—  като взе предвид Парижкото споразумение, прието на 21-вата конференция на страните (COP21) в Париж на 12 декември 2015 г.,

—  като взе предвид член 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който потвърждава, че ЕС „следи за съгласуваността между различните си политики и действия, като отчита всички свои цели“,

—  като взе предвид текущата работа по разработването на глобалната стратегия на ЕС в областта на външната политика и политиката на сигурност, която ще ръководи глобалните действия на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2015 г. относно ролята на ЕС в рамките на ООН – как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС(3),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 октомври 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие,

—  като взе предвид преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ — „Новият подход за периода след 2020 г.“,

—  като взе предвид Парижката декларация за ефективност на помощта, Програмата за действие от Акра и декларацията и плана за действие, приети от Форума на високо равнище за ефективността на помощта, проведен в Пусан през декември 2011 г.,

—  като взе предвид Европейския консенсус за развитие и предстоящото му преразглеждане,

—  като взе предвид член 208 от ДФЕС, който изисква принципът на съгласуваност на политиките за развитие да бъде вземан предвид във всички външни политики на ЕС,

—  като взе предвид резултатите от Световната среща на върха по хуманитарните въпроси, която ще се проведе в Истанбул, Турция, на 23—24 май 2016 г.,

—  като взе предвид писмото от 29 март 2016 г. на своята комисия по развитие до члена на Комисията, отговарящ по въпросите на международното сътрудничество и развитие, относно последващите действия във връзка с целите за устойчиво развитие и техния преглед,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Резолюция 70/1 на Общото събрание на ООН призовава последващите действия във връзка с общите и конкретните цели и тяхното преразглеждане да се осъществяват, като се използва набор от глобални показатели; като има предвид, че на генералния секретар на ООН беше възложен мандат за изготвянето на годишен доклад за напредъка по целите за устойчиво развитие (ЦУР), за да се предостави подкрепа за последващите действия и прегледа по време на Политическия форум на високо равнище за устойчивото развитие (Политическия форум на високо равнище); като има предвид, че докладът за напредъка по ЦУР трябва да се основава на данни, изготвени от националните статистически системи, и сведения, събрани на различни нива;

Б.  като има предвид, че на своето 46-о заседание (3—6 март 2015 г.) Статистическата комисия одобри пътна карта за разработването и прилагането на глобална рамка от показатели;

В.  като има предвид, че Междуведомствената експертна група по показателите за целите за устойчиво развитие (МЕГ—ЦУР), натоварена с цялостното разработване на предложение за рамката от показатели за мониторинг на общите и конкретните цели на Програмата за развитие за периода след 2015 г., предложи показатели за прегледа на Програмата до 2030 г., които бяха одобрени на 47-ото заседание на Статистическата комисия на ООН през март 2016 г.;

Г.  като има предвид, че предлаганият набор от показатели по целите за устойчиво развитие до 2030 г. представлява добра отправна точка и солидна рамка за последващите действия и прегледа на напредъка към постигане на 17-те ЦУР;

Д.  като има предвид, че някои от показателите все още не са финализирани, а същевременно подписалите държавите членки ще трябва да разработят своите национални показатели в съответствие с глобалните показатели и съобразно националните обстоятелства;

Е.  като има предвид, че глобалната рамка от показатели следва да бъде одобрена от Икономическия и социален съвет през юли 2016 г. и от Общото събрание през септември 2016 г.;

Ж.  като има предвид, че Съветът по външни работи в състав министри на развитието ще заседава на 12 май 2016 г. и следва да подготви позицията на ЕС за заседанието на Политическия форум на високо равнище през юли 2016 г. и да определи в какъв контекст ще се проведе тематичната дискусия относно търговията и развитието, с акцент върху приноса на ЕС към частния сектор при изпълнението на Програмата до 2030 г.;

З.  като има предвид, че всеобхватното стратегическо планиране, изпълнение и докладване са необходими, за да се гарантира последователна и интегрирана подкрепа за изпълнението на новата Програма от системата на ООН за развитие;

И.  като има предвид, че новата универсална рамка за устойчиво развитие призовава за по-голяма съгласуваност между различните области на политики и участници от ЕС, като изисква допълнителна координация, диалог и съвместна работа на всички нива в рамките на и между институциите на ЕС, за да се гарантира интеграцията на трите стълба на устойчивото развитие (екологичен, икономически и социален) във вътрешните и външните политики на ЕС;

Й.  като има предвид, че заседанието на Политическия форум на високо равнище през юли 2016 г. ще включва доброволни прегледи от 22 държави, включително четири европейски държави — Естония, Финландия, Франция и Германия, както и тематични прегледи на напредъка по целите за устойчиво развитие, включително хоризонтални въпроси, подкрепени от прегледи, изготвени от техническите комисии на Икономическия и социален съвет и други междуправителствени организации и форуми;

1.  Призовава Съвета по външни работи в състав министри на развитието да приеме, преди заседанието на Политическия форум на високо равнище през юли 2016 г., съгласувана и обща позиция на ЕС, като вземе предвид позицията на Парламента, изразена в настоящата резолюция; счита, че представянето на обща позиция е от решаващо значение за доверието към ЕС и неговата водеща позиция; изразява загриженост във връзка с това, че Комисията не е публикувала, както беше поискано от членовете на комисията по развитие, съобщение относно последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г. и нейния преглед преди заседанието на Политическия форум на високо равнище, което би послужило като основа за общата позиция на ЕС;

2.  Приветства доклада на Междуведомствената експертна група по показателите за ЦУР; счита, че той представлява забележително постижение и добра основа за преговори, тъй като предложените показатели отделят внимание на много по-разнообразен набор от структурни проблеми;

3.  Приветства отделната глава относно дезагрегацията на данни и значението, което се отдава на укрепването на националния капацитет в областта на статистиката;

4.  Признава ключовата роля на Политическия форум на високо равнище в рамките на прегледа на изпълнението на ЦУР; подчертава, че този орган трябва да осигури координирана и ефикасна оценка на нуждите, както и приемането на пътните карти, необходими за ефективното изпълнение на Програмата до 2030 г.;

5.  Подчертава, че Програмата до 2030 г. и ЦУР представляват подновен международен ангажимент за изкореняване на бедността, за преразглеждане и модернизиране на нашите стратегии за развитие през следващите 15 години и за гарантиране на постигането на резултати;

6.  Призовава Комисията да представи предложение за всеобхватна стратегия за устойчиво развитие, която да обхваща всички съответни вътрешни и външни области на политиката, с подробен график до 2030 г., междинен преглед и специфична процедура, гарантираща пълноправното участие на Парламента, включително конкретен план за изпълнението, координиращ постигането на 17-те общи цели, 169-те конкретни цели и 230-те глобални показателя и осигуряващ съгласуваността с целите на Парижкото споразумение и постигането на резултати по тях; подчертава значението на универсалния характер на целите, както и факта, че ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да изпълнят изцяло всички общи и конкретни цели, на практика и по същество;

7.  Настоява, че новата стратегия на ЕС за устойчиво развитие и съответните политики за изпълнението й следва да бъдат подложени на широки консултации с всички заинтересовани страни, включително националните парламенти, местните органи и гражданското общество, чрез приобщаващ процес;

8.  Призовава за съобщение на Комисията относно последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г. и нейния преглед, с ясна информация за структурата за изпълнение на Програмата на равнището на ЕС и държавите членки; подчертава факта, че всички съответни генерални дирекции на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) следва да бъдат изцяло ангажирани с интегрирането на Програмата до 2030 г. в предстоящия преглед на стратегията „Европа 2020“ и предстоящата глобална стратегия на ЕС в областта на външната политика и политиката на сигурност, като се осигури добра съгласуваност на политиките за устойчиво развитие;

9.  Подчертава, че преразглеждането на Европейския консенсус за развитие трябва да отразява в пълна степен новата Програма до 2030 г., която включва промяна на модела и цялостно преобразуване на политиката на ЕС за развитие; припомня, че подходящото и целенасочено планиране на помощта в рамките на сътрудничеството за развитие, при надлежно зачитане на принципите за ефективност на помощта, е от съществено значение за постигането на общите цели и свързаните с тях конкретни цели;

10.  Подчертава, че ЕС трябва да се възползва изцяло от предстоящия междинен преглед на многогодишната финансова рамка (МФР), за да се гарантира, че механизмите за финансиране и бюджетните редове отразяват всички ангажименти, поети от ЕС по Програмата до 2030 г.; призовава ЕС и неговите държави членки незабавно да се ангажират отново с целта за предоставяне на 0,7% от брутния национален доход (БНД) за официална помощ за развитие (ОПР) и да представят график за постепенно увеличаване на ОПР с оглед на достигането на 0,7%;

11.  Призовава за провеждането на редовен диалог между Политическия форум на високо равнище и Комисията относно постигнатия напредък, за който редовно да се докладва на Парламента, в съответствие с принципите на прозрачност и взаимна отчетност; настоява, че е необходим засилен диалог между Комисията и Парламента относно изпълнението на Програмата до 2030 г., по-специално що се отнася до политиката за развитие и съгласуваността на политиките за развитие;

12.  Приканва Комисията и ЕСВД, в тесни консултации с други партньори, да представят конкретни предложения за по-ефективното интегриране на съгласуваността на политиките за развитие в изпълнението на Програмата до 2030 г. и призовава този нов подход да бъде възприет във всички институции на ЕС, за да се гарантира ефективно сътрудничество и преодоляване на подхода на изолиране и затваряне;

13.  Подчертава, че е важно да се включи концепцията за съгласуваност на политиките за развитие; приканва Комисията и ЕСВД, в тесни консултации с други партньори, да представят конкретни предложения за по-ефективното интегриране на съгласуваността на политиките за развитие в подхода на ЕС към изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и призовава този нов подход да бъде възприет във всички институции на ЕС;

14.  Настоятелно призовава Комисията да разработи ефективни механизми за мониторинг, преразглеждане и отчетност по отношение на изпълнението на Програмата до 2030 г. и редовно да докладва пред Парламента по този въпрос; припомня в тази връзка необходимостта от увеличаване на демократичния контрол от страна на Парламента, евентуално посредством междуинституционално споразумение със задължителен характер в съответствие с член 295 от ДФЕС;

15.  Приканва Комисията и специализираните агенции, фондове и програми на ООН да установят диалог на високо равнище относно изпълнението на ЦУР с оглед на координирането на политиките, програмите и операциите на ЕС, ООН и други донори; подчертава значението на дезагрегираните и достъпни данни за осъществяването на мониторинг и оценката на резултатите;

16.  Призовава агенциите и органите на ООН да засилят съгласуваността на политиките за развитие в рамките на работните структури на ООН с цел ефективно интегриране на всички измерения на устойчивото развитие;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на генералния секретар на ООН.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0196.
(2) Приети текстове, P8_TA(2014)0059.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0403.

Правна информация