Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2696(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0583/2016

Předložené texty :

B8-0583/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/05/2016 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0224

Přijaté texty
PDF 340kWORD 86k
Čtvrtek, 12. května 2016 - Štrasburk Konečné znění
Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2016 o sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (2016/2696(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dokument s názvem „Přeměna našeho světa:„ “Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, který byl přijat dne 25. září 2015 v New Yorku na summitu Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji,

–  s ohledem na třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která se konala v Addis Abebě ve dnech 13.–16. července 2015,

–  s ohledem na zprávu meziagenturní a odborné skupiny pro ukazatele cílů udržitelného rozvoje, zveřejněnou dne 17. prosince 2015 a přijatou na 47. zasedání Statistické komise OSN v březnu 2016,

–  s ohledem na sekci na vysoké úrovni Ekonomické a sociální rady (ECOSOC) OSN, která se sejde ve dnech 18.–22. července 2016 k tématu „Provádění rozvojové agendy pro období po roce 2015:„ “od závazků k výsledkům“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 o financování rozvoje(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2014 o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015(2),

–  s ohledem na Pařížskou dohodu přijatou v Paříži dne 12. prosince 2015 na 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21),

–  s ohledem na článek 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v němž je zakotveno, že EU zajišťuje soudržnost mezi svými jednotlivými politikami a činnostmi s přihlédnutím ke všem svým cílům,

–  s ohledem na pokračující vývoj globální strategie ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky, jíž se budou řídit globální opatření Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2015 o úloze EU v rámci OSN – jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice(3),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 26. října 2015 o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje,

–  s ohledem na revizi strategie Evropa 2020 – „Nový přístup po roce 2020“,

–  s ohledem na Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci, Akční program z Akkry a na deklaraci a akční plán přijaté na Fóru na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci konaném v Pusanu v prosinci 2011,

–  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji a jeho nadcházející revizi,

–  s ohledem na článek 208 SFEU, který požaduje, aby byla ve všech vnějších politikách EU zohledněna zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje,

–  s ohledem na výsledky Světového humanitárního summitu, který se bude konat v tureckém Istanbulu ve dnech 23.–24. května 2016,

–  s ohledem na dopis Výboru Evropského parlamentu pro rozvoj ze dne 29. března 2016, adresovaný komisaři pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, ve věci sledování a přezkumu cílů udržitelného rozvoje,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rezoluce Valného shromáždění OSN 70/1 vyzývá k tomu, aby byly cíle a záměry sledovány a přezkoumány za pomoci souboru globálních ukazatelů; vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN byl pověřen vypracováním výroční zprávy o pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje za účelem poskytnutí podpory pro sledování a přezkum na politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj; vzhledem k tomu, že zpráva o pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje má vycházet z údajů získaných z vnitrostátních statistických systémů a z informací shromážděných na různých úrovních;

B.  vzhledem k tomu, že Statistická komise na svém 46. zasedání (3.–6. března 2015) podpořila plán rozvoje a provádění rámce globálních ukazatelů;

C.  vzhledem k tomu, že meziagenturní a odborná skupina pro ukazatele cílů udržitelného rozvoje, jež dostala za úkol plně vypracovat návrh rámce ukazatelů pro sledování cílů a záměrů rozvojové agendy pro období po roce 2015, navrhla ukazatele pro přezkum Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, které byly odsouhlaseny na 47. zasedání Statistické komise OSN v březnu 2016;

D.  vzhledem k tomu, že navrhovaný soubor 230 ukazatelů cílů udržitelného rozvoje představuje dobrý odrazový můstek a solidní rámec pro sledování a přezkum pokroku při plnění 17 cílů udržitelného rozvoje;

E.  vzhledem k tomu, že několik ukazatelů ještě není dokončeno, ale signatářské členské státy budou muset vyvinout své vnitrostátní ukazatele v souladu s globálními ukazateli a zároveň s ohledem na své vnitrostátní podmínky;

F.  vzhledem k tomu, že rámec globálních ukazatelů by měl být v červenci 2016 schválen Ekonomickou a sociální radou (ECOSOC) a v září 2016 Valným shromážděním;

G.  vzhledem k tomu, že rozvojová složka Rady pro zahraniční věci se sejde dne 12. května 2016 a měla by připravit postoj EU pro červencové zasedání politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj v roce 2016 a určit, v jakém kontextu se bude odehrávat tematická diskuse ohledně obchodu a rozvoje, se zaměřením na příspěvek EU k soukromému sektoru při provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

H.  vzhledem k tomu, že k zajištění soudržné a integrované podpory provádění nové agendy ze strany rozvojového systému OSN je nezbytné strategické plánování, provádění a podávání zpráv v rámci celého systému;

I.  vzhledem k tomu, že nový univerzální rámec udržitelného rozvoje si žádá větší soudržnost mezi různými politickými oblastmi a subjekty EU, přičemž zajištění integrace třech pilířů udržitelného rozvoje (environmentálního, hospodářského a sociálního) do vnitřních i vnějších politik EU vyžaduje další koordinaci, dialog a společnou práci na všech úrovních v rámci orgánů EU i mezi nimi;

J.  vzhledem k tomu, že součástí zasedání politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj v červenci 2016 budou dobrovolné přezkumy 22 zemí včetně čtyř evropských zemí – Estonska, Finska, Francie a Německa – a tematické přezkumy pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje, včetně průřezových otázek, které se budou opírat o přezkumy funkčních komisí ECOSOC a dalších mezivládních subjektů a fór;

1.  žádá rozvojovou složku Rady pro zahraniční věci, aby ještě před červencovým zasedáním politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj v roce 2016 přijala soudržné a společné stanovisko EU a zohlednila přitom stanovisko Parlamentu vyjádřené v tomto usnesení; domnívá se, že pro důvěryhodnost a vedoucí postavení EU je rozhodující představit společný postoj; je znepokojen, že Komise nezveřejnila sdělení ke sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a to ještě před zasedáním politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj, jak ji o to žádali členové Výboru pro rozvoj, které by sloužilo jako podklad pro společný postoj EU;

2.  vitá zprávu meziagenturní a odborné skupiny pro ukazatele cílů udržitelného rozvoje; domnívá se, že tato zpráva je významným úspěchem a dobrým základem pro jednání, protože navrhované ukazatele přitahují pozornost k mnohem rozličnějším obavám strukturálního charakteru;

3.  vitá zvláštní kapitolu o členění údajů a význam, který je přisuzován posílení vnitrostátních statistických kapacit;

4.  uznává zásadní úlohu politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj v přezkumu provádění cílů udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že tento orgán musí zajistit koordinované a účinné posouzení potřeb a přijetí plánů potřebných pro účinné provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

5.  zdůrazňuje, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle udržitelného rozvoje představují obnovený mezinárodní závazek k vymýcení chudoby, novému vymezení a modernizaci našich strategií rozvoje na příštích 15 let a k zaručení toho, že je splníme;

6.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh zastřešující strategie pro udržitelný rozvoj zahrnující všechny relevantní oblasti vnitřní a vnější politiky, a to spolu s podrobným harmonogramem až do roku 2030, přezkumem v polovině období a zvláštním postupem, který zajistí plnou účast Parlamentu, včetně konkrétního plánu provádění, který bude koordinovat splnění 17 cílů udržitelného rozvoje, 169 záměrů a 230 globálních ukazatelů a který zajistí soudržnost s cíli Pařížské dohody a jejich plnění; zdůrazňuje význam univerzálnosti cílů a skutečnost, že EU a její členské státy učinily závazek, že všechny cíle a záměry plně uskuteční, prakticky i ideologicky;

7.  trvá na tom, že nová strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj a související politiky provádění by měly být předmětem široké konzultace se všemi zúčastněnými stranami, včetně vnitrostátních parlamentů, místních orgánů a občanské společnosti, a to prostřednictvím procesu začleňování;

8.  požaduje sdělení Komise ke sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, jež bude obsahovat jasné informace o prováděcí struktuře agendy na úrovni EU i členských států; podtrhuje skutečnost, že by se všechna příslušná generální ředitelství Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) měly plně podílet na integraci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 do nadcházejícího přezkumu strategie Evropa 2020 a nadcházející globální strategie EU ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky, aby tak zajistily silnou soudržnost politik pro udržitelný rozvoj;

9.  zdůrazňuje, že přezkum Evropského konsensu o rozvoji musí plně zohlednit novou Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která zahrnuje změnu paradigmatu a plnohodnotnou transformaci rozvojové politiky EU; připomíná, že pro uskutečnění cílů a souvisejících záměrů je nezbytné přiměřené a cílené programování pomoci v rámci rozvojové spolupráce, a to s náležitým ohledem na zásady účinnosti pomoci;

10.  zdůrazňuje, že EU musí plně využít nadcházejícího přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období s cílem zajistit, aby mechanismus financování a rozpočtové linie zohlednily všechny závazky Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, jež EU schválila; vyzývá EU a její členské státy, aby se neprodleně znovu zavázaly k záměru vyčlenit 0,7 % HND na oficiální rozvojovou pomoc, a předložily časový plán, jak oficiální rozvojovou pomoc postupně zvyšovat, aby bylo možné záměru 0,7 % dosáhnout;

11.  vyzývá k pravidelnému dialogu mezi fórem na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj a Komisí o dosaženém pokroku, jehož součástí bude pravidelné podávání zpráv Parlamentu, v souladu se zásadami transparentnosti a vzájemné odpovědnosti; trvá na tom, že je třeba vést posílený dialog mezi Komisí a Parlamentem o provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, zejména pokud jde o rozvojovou politiku a soudržnost politik ve prospěch rozvoje;

12.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby v rámci úzkých konzultací s dalšími partnery předložily konkrétní návrhy, jak účinněji integrovat soudržnost politik ve prospěch rozvoje do provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a vybízí k začlenění tohoto nového přístupu ve všech orgánech EU, aby bylo možné zajistit účinnou spolupráci a překonat přístup odmítající sdílet informace v rámci jedné instituce (tzv. „silo“ approach);

13.  zdůrazňuje potřebu zahrnout myšlenku soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; vyzývá Komisi a ESVČ, aby v úzké konzultaci s dalšími partnery předložily konkrétní návrhy, jak účinněji integrovat soudržnost politik ve prospěch rozvoje do přístupu EU k provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a vybízí k začlenění tohoto nového přístupu ve všech orgánech EU;

14.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila účinné mechanismy sledování, přezkumu a odpovědnosti pro provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a aby o tom pravidelně podávala Parlamentu zprávy; připomíná v této souvislosti potřebu zvýšit demokratickou kontrolu ze strany Parlamentu, nejspíše pomocí závazné interinstitucionální dohody, podle článku 295 SFEU;

15.  vybízí Komisi a specializované agentury, fondy a programy OSN, aby navázaly dialog na vysoké úrovni o provádění cílů udržitelného rozvoje za účelem koordinace politik, programů a operací EU, OSN a dalších dárců; podtrhuje význam rozčleněných a dostupných údajů pro proces sledování a hodnocení výsledků;

16.  vyzývá agentury a orgány OSN, aby posílily soudržnost politik ve prospěch rozvoje v rámci pracovních struktur OSN, aby bylo možné začlenit účinným způsobem všechny rozměry udržitelného rozvoje;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0196.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2014)0059.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0403.

Právní upozornění