Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2696(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0583/2016

Pateikti tekstai :

B8-0583/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0224

Priimti tekstai
PDF 261kWORD 84k
Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 12 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

2016 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tolesnių veiksmų dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir jos peržiūros (2016/2696(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25 d. Niujorke vykusiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais priimtą dokumentą „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 13–16 d. Adis Abeboje vykusią Trečiąją tarptautinę vystymosi finansavimo konferenciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 17 d. paskelbtą ir 2016 m. kovo mėn. 47-ojoje Jungtinių Tautų Statistikos komisijos sesijoje priimtą Tarpagentūrinės ekspertų grupės darnaus vystymosi tikslų rodiklių klausimais ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialinės Tarybos (ECOSOC) aukšto lygio posėdį tema „Laikotarpio po 2015 m. vystymosi darbotvarkės įgyvendinimas. Nuo įsipareigojimų iki rezultatų“, kuris vyks 2016 m. liepos 18–22 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 19 d. rezoliuciją dėl vystymosi finansavimo(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2014 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl ES ir visuotinės vystymosi programos po 2015 m.(2),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. 21-oje JTBKKK šalių konferencijoje (COP 21) priimtą Paryžiaus susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 7 straipsnį, kuriame dar kartą patvirtinama, kad ES „užtikrina savo politikos krypčių ir veiksmų suderinimą atsižvelgdama į visus savo tikslus“,

–  atsižvelgdamas į rengiamą ES visuotinę užsienio ir saugumo politikos strategiją, kuria bus grindžiami Europos Sąjungos visuotiniai veiksmai,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją „ES vaidmuo JT. Kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus“(3),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d. Tarybos išvadas dėl politikos suderinamumo vystymosi labui,

–  atsižvelgdamas į strategijos „Europa 2020“ persvarstymą „Naujas požiūris po 2020 m.“,

–  atsižvelgdamas į Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo, Akros veiksmų darbotvarkę ir deklaraciją bei veiksmų planą, priimtus 2011 m. gruodžio mėn. Pusane, Pietų Korėjoje, vykusiame aukšto lygio forume pagalbos veiksmingumo klausimais,

–  atsižvelgdamas į Europos konsensusą dėl vystymosi ir būsimą jo peržiūrą,

–  atsižvelgdamas į SESV 208 straipsnį, kuriame reikalaujama, jog visų krypčių ES išorės politikoje reikia atsižvelgti į politikos suderinamumo vystymosi labui principą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23–24 d. Stambule, Turkijoje, vyksiančio pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo humanitariniais klausimais rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 29 d. Vystymosi komiteto laišką už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingam Komisijos nariui tolesnių veiksmų dėl darnaus vystymosi tikslų ir jų peržiūros klausimu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 70/1 raginama naudojantis visuotiniais rodikliais imtis tolesnių veiksmų dėl tikslų ir uždavinių ir juos peržiūrėti; kadangi Jungtinių Tautų generalinis sekretorius buvo įgaliotas pateikti metinę darnaus vystymosi tikslų (DVT) pažangos ataskaitą siekiant paremti tolesnius veiksmus ir peržiūrą Aukšto lygio politiniame forume darnaus vystymosi srityje; kadangi DVT pažangos ataskaita turi būti grindžiama nacionalinių statistikos sistemų pateiktais duomenimis ir skirtingais lygmenimis surinkta informacija;

B.  kadangi JT Statistikos komisija savo 46-ojoje sesijoje (2015 m. kovo 3–6 d.) pritarė visuotinė rodiklių sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo planui;

C.  kadangi Tarpagentūrinė ekspertų grupė darnaus vystymosi tikslų rodiklių klausimais, kuriai buvo patikėta parengti visapusišką pasiūlymą dėl rodiklių sistemos, skirtos stebėti laikotarpio po 2015 m. vystymosi darbotvarkės tikslus ir uždavinius, pasiūlė 2030 m. darbotvarkės peržiūros rodiklius, dėl kurių susitarta 2016 m. kovo mėn. vykusioje 47-ojoje JT Statistikos komisijos sesijoje;

D.  kadangi pasiūlyti 230 darnaus vystymosi tikslų rodiklių rinkinys yra tolesnių veiksmų dėl 17 darnaus vystymosi tikslų ir pažangos jų siekiant peržiūros tinkamas atskaitos taškas ir tvirtas pagrindas;

E.  kadangi keli rodikliai dar nėra galutinai parengti, tuo tarpu susitarimą pasirašiusios valstybės narės turės parengti savo nacionalinius rodiklius vadovaudamosi visuotiniais rodikliais ir atsižvelgdamos į savo nacionalines aplinkybes;

F.  kadangi visuotinei rodiklių sistemai turėtų pritarti Ekonominė ir Socialinė Taryba (ECOSOC) 2016 m. liepos mėn. ir Generalinė Asamblėja 2016 m. rugsėjo mėn.;

G.  kadangi 2016 m. gegužės 12 d. susitiksianti už vystymosi klausimus atsakinga Užsienio reikalų tarybos dalis turėtų parengti ES poziciją 2016 m. liepos mėn. vyksiančiam Aukšto lygio politinio forumo susitikimui ir nustatyti, kokiame kontekste vyks teminė diskusija prekybos ir vystymosi klausimais, kurioje dėmesys bus skirtas ES indėliui į privatų sektorių įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m.;

H.  kadangi, siekiant užtikrinti nuoseklią ir integruotą JT vystymosi sistemos pagalbą naujosios darbotvarkės įgyvendinimui, reikia visą sistemą apimančio strateginio planavimo;

I.  kadangi, siekiant užtikrinti naują visuotinę darnaus vystymosi sistemą, reikia užtikrinti didesnį skirtingų politikos sričių ir ES veikėjų darnumą – tam būtinas tolesnis ES institucijų ir jų tarpusavio veiksmų koordinavimas, dialogas ir bendradarbiavimas visais lygmenimis, kad trys darnaus vystymosi ramsčiai (aplinkos, ekonomikos ir socialinis) būtų integruoti į ES vidaus ir išorės politiką;

J.  kadangi 2016 m. liepos mėn. vyksiančiame Aukšto lygio politinio forumo susitikime bus pateiktos savanoriškos 22 šalių, įskaitant keturias ES šalis – Estiją, Suomiją, Prancūziją ir Vokietiją, peržiūros ir teminės darnaus vystymosi tikslų pažangos peržiūros, įskaitant kompleksinius klausimus, kurias papildys ECOSOC funkcinių komisijų ir kitų tarpvyriausybinių organų ir forumų peržiūros;

1.  ragina už vystymosi klausimus atsakingą Užsienio reikalų tarybos dalį prieš 2016 m. liepos mėn. vyksiantį Aukšto lygio politinio forumo susitikimą priimti suderintą bendrą ES poziciją atsižvelgiant į šioje rezoliucijoje išreikštą Parlamento poziciją; mano, jog, siekiant užtikrinti ES patikimumą ir pirmavimą, labai svarbu pateikti bendrą poziciją; yra susirūpinęs dėl to, kad Komisija prieš Aukšto lygio politinio forumo susitikimą nepaskelbė komunikatą dėl tolesnių veiksmų dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir jos peržiūros, kurį paskelbti prašė Vystymosi komiteto nariai ir kuris sudarytų pagrindą bendrai ES pozicijai;

2.  teigiamai vertina Tarpagentūrinės ekspertų grupės darnaus vystymosi tikslų rodiklių klausimais ataskaitą; mano, kad ši ataskaita – puikus pasiekimas ir tinkamas derybų pagrindas, nes pasiūlyti rodikliai atkreipia dėmesį į gerokai įvairesnių struktūrinių klausimų rinkinį;

3.  teigiamai vertina atskirą skyrių dėl duomenų išskaidymo ir tai, kad teikiama reikšmė nacionalinių statistinių pajėgumų stiprinimui;

4.  pripažįsta itin svarbų Aukšto lygio politinio forumo vaidmenį peržiūrint darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą; pabrėžia, kad šis organas turi užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą poreikių įvertinimą ir veiksmų planų, kurių reikia įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m., priėmimą;

5.  pabrėžia, kad Darbotvarkė iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslai yra persvartytas tarptautinis įsipareigojimas panaikinti skurdą, iš naujo apibrėžti ir atnaujinti mūsų būsimų 15 metų vystymosi strategijas bei užtikrinti, kad mes jas įgyvendinsime;

6.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl visa apimančios tvaraus vystymosi strategijos, kuri apimtų visas vidaus ir išorės politikos sritis, ir jos išsamaus tvarkaraščio iki 2030 m., laikotarpio vidurio peržiūros ir konkrečios visapusišką Parlamento dalyvavimą užtikrinančios procedūros, įskaitant konkretų įgyvendinimo planą, pagal kurį būtų koordinuojami veiksmai siekiant įgyvendinti 17 tikslų, 169 uždavinius ir 230 visuotinių rodiklių ir užtikrinamas įgyvendinimas ir atitiktis Paryžiaus susitarimo tikslams; atkreipia dėmesį į tikslų visuotinumo svarbą ir į tai, kad ES ir jos valstybės narės įsipareigojo praktiškai ir entuziastingai visapusiškai įgyvendinti visus tikslus ir uždavinius;

7.  tvirtina, kad dėl ES darnaus vystymosi strategijos ir susijusių įgyvendinimo politikos krypčių turėtų būti plačiai konsultuojamasi su visais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant nacionalinius parlamentus, vietos valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę, vykdant įtraukų procesą;

8.  ragina Komisiją parengti komunikatą dėl tolesnių veiksmų dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir jos peržiūros įtraukiant į jį aiškią informaciją apie ES ir valstybių narių lygmens Darbotvarkės įgyvendinimo struktūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad visi susiję Komisijos generaliniai direktoratai ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) turėtų visapusiškai dalyvauti integruojant Darbotvarkę iki 2030 m. į būsimą strategijos „Europa 2020“ peržiūrą ir būsimą ES visuotinę užsienio ir saugumo politikos strategiją ir užtikrinti tvirtą politikos suderinamumą darnaus vystymosi labui;

9.  pabrėžia, kad Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra turi visapusiškai atspindėti Darbotvarkę iki 2030 m., kurią sudaro esminiai pokyčiai ir visapusiška ES vystymosi politikos pertvarka; primena, kad, siekiant įgyvendinti tikslus ir susijusius uždavinius, itin svarbūs yra tinkamas ir tikslingas pagalbos programavimas ir vystomasis bendradarbiavimas deramai laikantis pagalbos veiksmingumo principų;

10.  pabrėžia, kad ES, siekdama užtikrinti, jog finansavimo mechanizmai ir biudžeto eilutės atitiktų visus Darbotvarkės iki 2030 m. įsipareigojimus, dėl kurių susitarta ES, turi visapusiškai pasinaudoti būsima daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio peržiūra; ragina ES ir valstybes nares nedelsiant iš naujo įsipareigoti oficialiai paramai vystymuisi skirti 0,7 proc. BNP ir pateikti tvarkaraštį, pagal kurį bus palaipsniui didinama oficiali parama vystymuisi, kol sudarys 0,7 proc.;

11.  ragina, laikantis skaidrumo ir tarpusavio atskaitomybės principų, pradėti nuolatinį Aukšto lygio politinio forumo ir Komisijos dialogą apie padarytą pažangą ir reguliariai teikti ataskaitas Parlamentui; tvirtina, kad būtina užtikrinti glaudesnį Komisijos ir Parlamento dialogą Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo klausimais, ypač turint mintyje vystymosi politiką ir politiko suderinamumą vystymosi labui;

12.  prašo Komisijos ir EIVT, aktyviai konsultuojantis su kitais partneriais, pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip geriau integruoti politikos suderinamumą vystymosi labui į Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimą, ir ragina šį naują požiūrį integruoti visose ES institucijose siekiant užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir atsisakyti atskirų izoliuotų požiūrių;

13.  pabrėžia, kad svarbu įtraukti politikos suderinamumo vystymosi labui požiūrį; prašo Komisijos ir EIVT, aktyviai konsultuojantis su kitais partneriais, pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip veiksmingiau integruoti politikos suderinamumą vystymosi labui į ES požiūrį siekiant įgyvendinti 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkę, ir ragina šį naują požiūrį integruoti visose ES institucijose;

14.  ragina Komisiją parengti veiksmingas Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo stebėsenos, peržiūros ir atskaitomybės priemones ir reguliariai teikti Parlamentui ataskaitas; todėl primena, kad būtina sustiprinti Parlamento vykdomą demokratinę kontrolę, galbūt sudarius privalomą tarpinstitucinį susitarimą pagal SESV 295 straipsnį;

15.  ragina Komisiją ir JT specializuotąsias agentūras, fondus ir programas užmegzti aukšto lygio dialogą darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo klausimu ir siekti suderinti ES, JT ir kitų paramos teikėjų politiką, programas ir veiksmus; atkreipia dėmesį į suskaidytų ir prieinamų duomenų svarbą stebint pažangą ir vertinant rezultatus;

16.  ragina JT agentūras ir organus, siekiant veiksmingai integruoti visus tvaraus vystymosi aspektus, JT darbo struktūrose stiprinti politikos suderinamumą vystymosi labui;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0196.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0059.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0403.

Teisinis pranešimas