Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2696(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0583/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0583/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0224

Pieņemtie teksti
PDF 406kWORD 83k
Ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 12. maija rezolūcija par turpmākajiem pasākumiem un pašreizējo stāvokli saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam (2016/2696(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā dokumentu “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”, kas tika pieņemta ANO ilgtspējīgas attīstības augstākā līmeņa sanāksmē Ņujorkā 2015. gada 25. septembrī,

–  ņemot vērā trešo starptautisko konferenci par attīstības finansēšanu, kas notika Adisabebā 2015. gada 13.–16. jūlijā,

–  ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības mērķu rādītāju starpaģentūru ekspertu grupas (IAEG–SDG) ziņojumu, kas publicēts 2015. gada 17. decembrī un ko 47. sesijā 2016. gada martā pieņēma ANO Statistikas komisija,

–  ņemot vērā ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes (ECOSOC) augsta līmeņa tikšanos, kas notiks 2016. gada 18.–22. jūlijā, un kuras tēma būs "Attīstības programmas laikposmam pēc 2015. gada īstenošana: no apņemšanās uz rezultātiem”,

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 19. maija rezolūciju par attīstības finansēšanu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 25. novembra rezolūciju par ES un globālo regulējumu attīstības jomā pēc 2015. gada(2),

–  ņemot vērā Parīzes nolīgumu, kuru pieņēma 21. pušu konferencē (COP21) Parīzē 2015. gada 12. decembrī,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 7. pantu, kurā atkārtoti ir apstiprināts, ka ES „nodrošina politikas un darbību saskaņotību, ņemot vērā visus tās mērķus”,

–  ņemot vērā to, ka tiek izstrādāta ES globālā ārpolitikas un drošības politikas stratēģija, kas būs Eiropas Savienības globāla mēroga darbību pamatā,

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 24. novembra rezolūciju par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķus(3),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 26. oktobra secinājumus par politikas saskaņotību attīstībai,

–  ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” pārskatīšanu — "Jauna pieeja laikposmam pēc 2020. gada",

–  ņemot vērā Parīzes deklarāciju par palīdzības efektivitāti, Akras rīcības programmu un deklarāciju un rīcības plānu, kas pieņemti 2011. gada decembrī Busanā ceturtajā augsta līmeņa forumā par palīdzības efektivitāti,

–  ņemot vērā Eiropas Konsensu attīstības jomā un tā paredzamo pārskatīšanu,

–  ņemot vērā LESD 208. pantu, kurā noteikts princips par politikas saskaņotību attīstībai un kas jāievēro visos ES ārpolitikas virzienos,

–  ņemot vērā Stambulā, Turcijā 2016. gada 23.–24. maijā rīkojamā pasaules humānās palīdzības samita rezultātus,

–  ņemot vērā Attīstības komitejas 2016. gada 29. marta vēstuli starptautiskās sadarbības un attīstības komisāram jautājumā par turpmākajiem pasākumiem un pašreizējo stāvokli saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijā Nr. 70/1 aicināts lemt par turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz mērķiem un uzdevumiem un novērtēt pašreizējo stāvokli, izmantojot globālu rādītāju kopumu; tā kā ANO ģenerālsekretārs tika pilnvarots sagatavot ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ikgadējo progresa ziņojumu, lai atbalstītu lemšanu par turpmākajiem pasākumiem un pašreizējo stāvokli augsta līmeņa politiskajā forumā ilgtspējīgas attīstības jautājumos (HLPF); tā kā IAM progresa ziņojuma pamatā ir valstu statistikas sistēmu sagatavoti dati un dažādos līmeņos iegūta informācija;

B.  tā kā Statistikas komisijas 46. sesijā (2015. gada 3.–6. martā) tika apstiprināts ceļvedis globālu rādītāju sistēmas izstrādei un ieviešanai;

C.  tā kā IAM starpaģentūru ekspertu grupa (IAEG–SDG), kurai uzdots pilnībā izstrādāt priekšlikumu par rādītāju sistēmu Attīstības programmas laikposmam pēc 2015. gada mērķu un uzdevumu uzraudzīšanai, ir ierosinājusi rādītājus programmas 2030. gadam pārskatīšanai, un par tiem panākta vienošanās ANO Statistikas komisijas 47. sesijā 2016. gada martā;

D.  tā kā ierosinātie 230 ilgtspējīgas attīstības mērķu rādītāji ir labs sākumpunkts un stabils ietvars, lai lemtu par turpmākajiem pasākumiem un pašreizējo stāvokli virzībā uz 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu;

E.  tā kā vairāki rādītāji vēl nav izstrādāti, bet vienlaikus parakstītājām dalībvalstīm būs jāizstrādā savi valsts rādītāji atbilstoši globāliem rādītājiem, kas pielāgoti attiecīgo valstu apstākļiem;

F.  tā kā par globālu rādītāju sistēmu būs jāvienojas Ekonomikas un sociālo lietu padomē (ECOSOC) 2016. gada jūlijā un 2016. gada septembra Ģenerālajā asamblejā;

G.  tā kā Ārlietu padomes attīstības jautājumiem veltītā sanāksme notiks 2016. gada 12. maijā, un tajā būtu jāsagatavo ES nostāja, gatavojoties HLPF sanāksmei 2016. gada jūlijā, kā arī jānosaka, kā notiks tematiskās diskusijas par tirdzniecību un attīstību, pievēršoties ES palīdzībai privātajam sektoram programmas 2030. gadam īstenošanā;

H.  tā kā ir nepieciešama sistēmas mēroga stratēģiskā plānošana, īstenošana un ziņošana, lai nodrošinātu saskaņotu un integrētu atbalstu jaunās programmas īstenošanai ANO attīstības sistēmā;

I.  tā kā saistībā ar jaunu vispārēju ilgtspējīgas attīstības ietvaru nepieciešama lielāka saskaņotība starp dažādām politikas jomām un ES dalībniekiem, turpmāka koordinēšana, dialogs un kopīgs darbs visos līmeņos ES iestādēs un starp tām, lai nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības triju pīlāru (vides, ekonomikas un sociālā) integrāciju ES iekšpolitikas un ārpolitikas jomās;

J.  tā kā HLPF sanāksmē 2016. gada jūlijā notiks brīvprātīgs pašreizējā stāvokļa izvērtējums attiecībā uz 22 valstīm, tostarp četrām Eiropas valstīm — Igauniju, Somiju, Franciju un Vāciju, kā arī tematiski pārskati par progresu saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tostarp horizontālajiem jautājumiem, kuri balstīsies uz ECOSOC funkcionālo komisiju un citu starpvaldību organizāciju un forumu sagatavotiem pārskatiem,

1.  aicina Ārlietu padomes attīstības jautājumiem veltītā sanāksmē pieņemt saskaņotu un vienotu ES nostāju HLPF 2016. gada jūlija sanāksmei, ņemot vērā šajā rezolūcijā pausto Parlamenta viedokli; uzskata, ka no ES uzticamības un vadošās lomas viedokļa ir ļoti svarīgi paust vienotu nostāju; pauž bažas par to, ka Komisija pirms HLPF sanāksmes nav publicējusi Attīstības komitejas locekļu prasīto paziņojumu par turpmākajiem pasākumiem un pašreizējo stāvokli saistībā ar programmu 2030. gadam, kas būtu pamats ES kopējai nostājai;

2.  atzinīgi vērtē starpaģentūru ekspertu grupas ziņojumu par IAM rādītājiem; uzskata, ka tas ir ievērojams sasniegums un labs pamats sarunām, jo ierosinātie rādītāji vērš uzmanību uz ievērojami dažādākām strukturālām problēmām;

3.  atzinīgi vērtē atsevišķu nodaļu par dalītiem datiem un to, ka liela uzmanība pievērsta valstu statistikas spēju nostiprināšanai;

4.  atzīst HLPF kritiski svarīgo lomu, novērtējot pašreizējo stāvokli ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā; uzsver, ka šai struktūrai jānodrošina saskaņots un efektīvs vajadzību novērtējums un ceļvežu pieņemšana, kas nepieciešams programmas 2030. gadam sekmīgai īstenošanai;

5.  uzsver, ka programma 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķi apliecina atjaunoto starptautisko apņemšanos izskaust nabadzību, aktualizēt un modernizēt attīstības stratēģiju nākamajiem 15 gadiem un panākt tās izpildi;

6.  aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu par visaptverošu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā būtu iekļautas visas attiecīgās iekšpolitikas un ārpolitikas jomas, paredzot detalizētu grafiku līdz 2030. gadam, vidusposma pārskatīšanu un īpašu procedūru, kas nodrošina Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaisti, tostarp konkrētu īstenošanas plānu par to, kā koordinēt 17 uzdevumu, 169 mērķu un 230 globālu rādītāju sasniegšanu un nodrošināt gan atbilstību Parīzes nolīguma mērķiem, gan to sasniegšanu; uzsver, cik svarīgs ir mērķu universālums, kā arī to, ka ES un tās dalībvalstis ir uzņēmušās saistības īstenot visus mērķus pilnībā, praksē un pēc būtības;

7.  uzsver, ka par jauno ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un par saistītajiem īstenošanas politikas virzieniem būtu jāveic plaša apspriešanās ar ieinteresētajām personām, tostarp valstu parlamentiem, vietējām iestādēm un pilsonisko sabiedrību, izmantojot iekļaujošu procesu;

8.  aicina Komisiju iesniegt paziņojumu par turpmākajiem pasākumiem un pašreizējo stāvokli saistībā ar programmu 2030. gadam, sniedzot precīzu informāciju par programmas īstenošanas struktūru ES un dalībvalstu līmenī; uzsver to, ka visiem attiecīgajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) vajadzētu būt pilnībā iesaistītiem programmas 2030. gadam integrācijā stratēģijas “Eiropa 2020” paredzētajā pārskatīšanā un gaidāmajā ES globālajā ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā, nodrošinot ciešu politikas saskaņotību ilgtspējīgai attīstībai;

9.  uzsver, ka Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšanā pilnībā jāatspoguļo jaunā programma 2030. gadam, kas paredz paradigmas maiņu un pilnīgu ES attīstības politikas pārveidošanu; atgādina, ka uzdevumu un saistīto mērķu sasniegšanai īpaši svarīga ir piemērota un mērķtiecīga atbalsta plānošana attīstības sadarbības ietvaros, pienācīgi ievērojot palīdzības efektivitātes principus;

10.  uzsver, ka ES ir pilnībā jāizmanto gaidāmā daudzgadu finanšu shēmas (DFS) vidusposma pārskatīšana, lai nodrošinātu, ka finansēšanas mehānismi un budžeta pozīcijas atspoguļo visas programmas 2030. gadam saistības, par kurām ES ir vienojusies; aicina ES un tās dalībvalstis nekavējoties no jauna apņemties ievērot mērķi 0,7 % no NKI piešķirt oficiālajai attīstības palīdzībai un iesniegt grafiku, kā pakāpeniski palielināt šīs palīdzības apjomu, lai sasniegtu 0,7 % līmeni;

11.  aicina īstenot regulāru HLPF un Komisijas dialogu par sasniegtajiem rezultātiem un regulāri ziņot Parlamentam saskaņā ar pārredzamības un savstarpējas pārskatatbildības principiem; uzsver, ka jāpaplašina dialogs starp Komisiju un Parlamentu par programmas 2030. gadam īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz attīstības politiku un politikas saskaņotību attīstībai;

12.  aicina Komisiju un EĀDD ciešā saziņā ar citiem partneriem nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kā politikas saskaņotību attīstībai efektīvāk integrēt programmas 2030. gadam īstenošanā, un prasa šo jauno pieeju ieviest visās ES iestādēs, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību un pārvarētu resoru pieeju;

13.  uzsver, cik svarīgi ir īstenot koncepciju par politikas saskaņotību attīstībai; aicina Komisiju un EĀDD ciešā saziņā ar citiem partneriem nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kā politikas saskaņotību attīstībai efektīvāk integrēt ES pieejā Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanā, un prasa šo jauno pieeju ieviest visās ES iestādēs;

14.  mudina Komisiju izstrādāt efektīvus uzraudzības, pārskatīšanas un atbildības mehānismus programmas 2030. gadam īstenošanai un regulāri ziņot Parlamentam; šajā sakarībā atgādina par nepieciešamību palielināt Parlamenta veikto demokrātisko kontroli, iespējams, izmantojot saistošu nolīgumu saskaņā ar LESD 295. pantu;

15.  aicina Komisiju un ANO specializētās aģentūras, fondus un programmas izveidot augsta līmeņa dialogu par IAM īstenošanu, lai saskaņotu ES, ANO un citu līdzekļu devēju politiku, programmas un darbības; uzsver dalītu un pieejamu datu nozīmi sasniegtā pārraudzībā un rezultātu novērtēšanā;

16.  uzsver, ka ANO aģentūrām un iestādēm ir jāstiprina politikas saskaņotība attīstībai ANO darba struktūrās, lai efektīvi integrētu visus ilgtspējīgas attīstības aspektus;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0196.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0059.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0403.

Juridisks paziņojums