Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2696(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0583/2016

Texte depuse :

B8-0583/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2016 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0224

Texte adoptate
PDF 265kWORD 87k
Joi, 12 mai 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acțiuni subsecvente și situația la zi a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 12 mai 2016 referitoare la acțiunile subsecvente Agendei 2030 și la evaluarea acesteia (2016/2696(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere documentul intitulat „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, adoptat la Summitul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă la 25 septembrie 2015, la New York,

–  având în vedere cea de-a treia Conferință internațională privind finanțarea pentru dezvoltare, desfășurată în perioada 13-16 iulie 2015 la Addis Abeba,

–  având în vedere raportul grupului de experți interagenții privind indicatorii referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă (IAEG - ODD), publicat la 17 decembrie 2015 și adoptat la cea de-a 47-a sesiune a Comisiei pentru statistică a ONU din martie 2016,

–  având în vedere Segmentul la nivel înalt al Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC) care urmează să se desfășoare în perioada 18-22 iulie 2016 având drept temă „Transpunerea în practică a agendei de dezvoltare post-2015: de la angajamente, la rezultate”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2015 referitoare la finanțarea pentru dezvoltare(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2014 referitoare la UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015(2),

–  având în vedere Acordul de la Paris adoptat la cea de a 21-a Conferință a părților (COP21) de la Paris la 12 decembrie 2015,

–  având în vedere articolul 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care reafirmă faptul că UE „asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, ținând seama de ansamblul obiectivelor Uniunii”,

–  având în vedere dezvoltarea în curs a Strategiei globale a UE privind politica externă și de securitate, care va ghida acțiunile globale ale Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 noiembrie 2015 referitoare la rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele de politică externă ale UE(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 26 octombrie 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării,

–  având în vedere revizuirea Strategiei Europa 2020 - „Noua abordare pentru perioada de după 2020”,

–  având în vedere Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului, Agenda pentru acțiune de la Accra și declarația și planul de acțiune adoptate în cadrul Forumului la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului, organizat la Busan în decembrie 2011,

–  având în vedere Consensul european privind dezvoltarea și viitoarea revizuire a acestuia,

–  având în vedere articolul 208 din TFUE, care prevede că, în toate politicile externe ale Uniunii Europene, trebuie să se țină seama de principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării,

–  având în vedere rezultatele summitului mondial umanitar care va avea loc la Istanbul, Turcia, în perioada 23-24 mai 2016,

–  având în vedere scrisoarea din 29 martie 2016 adresată de Comisia pentru dezvoltare comisarului pentru cooperare internațională și dezvoltare cu privire la acțiunile subsecvente obiectivelor de dezvoltare durabilă și la evaluarea ODD,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Rezoluția 70/1 a Adunării Generale a ONU solicită utilizarea unui set de indicatori la nivel global pentru evaluarea obiectivelor și țintelor și pentru măsurile subsecvente acestora; întrucât Secretarul General al ONU a fost însărcinat să elaboreze un raport intermediar anual privind obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), pentru a contribui la activitatea de evaluare și de adoptare a măsurilor subsecvente a Forumului politic la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă (HLPF); întrucât raportul intermediar privind ODD trebuie să se bazeze pe date generate de sistemele naționale de statistică și pe informații colectate la diferite niveluri;

B.  întrucât, în cadrul celei de-a 46-a sesiuni a sa (3-6 martie 2015), Comisia pentru statistică a aprobat foaia de parcurs pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de indicatori la nivel global;

C.  întrucât grupul de experți interagenții privind indicatorii ODD (IAEG - ODD), însărcinat cu elaborarea unei propuneri de cadru de indicatori pentru monitorizarea obiectivelor și țintelor agendei de dezvoltare post-2015, a propus indicatori pentru revizuirea Agendei 2030, asupra cărora s-a convenit în cadrul celei de a 47-a sesiuni a Comisiei pentru statistică a ONU din martie 2016;

D.  întrucât setul de 230 de indicatori referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă propus reprezintă un bun punct de plecare și un cadru solid pentru monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD);

E.  întrucât mai mulți indicatori nu sunt încă finalizați și, în același timp, statele membre semnatare vor trebui să dezvolte indicatori naționali în conformitate cu indicatorii globali, în funcție de circumstanțele lor naționale;

F.  întrucât cadrul de indicatori la nivel global ar trebui convenit de Consiliul Economic și Social (ECOSOC) în iulie 2016 și de Adunarea Generală în septembrie 2016;

G.  întrucât componenta „Dezvoltare” a Consiliului Afaceri Externe se va întruni la 12 mai 2016 și ar trebui să pregătească poziția UE pentru reuniunea Forumului politic la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă (HLPF) din luna iulie 2016 și să stabilească contextul în care va avea loc o dezbatere tematică privind comerțul și dezvoltarea, axată pe contribuția UE la sectorul privat pentru punerea în aplicare a Agendei 2030;

H.  întrucât este nevoie de o planificare, o implementare și o raportare strategice la nivelul întregului sistem pentru a asigura un sprijin coerent și integrat pentru punerea în aplicare a noii agende prin sistemul de dezvoltare al ONU;

I.  întrucât noul cadru universal pentru dezvoltare durabilă solicită o mai mare coerență între diferitele domenii de politică și între diferiții actorii ai UE, fiind nevoie, prin urmare, de o mai bună coordonare, un dialog consolidat și o cooperare mai strânsă la toate nivelurile din cadrul instituțiilor UE și între instituțiile UE pentru a asigura integrarea celor trei piloni ai dezvoltării durabile (economic, social și de mediu) în politicile interne și externe ale UE;

J.  întrucât reuniunea HLPF din iulie 2016 va include evaluări voluntare pentru 22 de țări, printre care patru țări europene (Estonia, Finlanda, Franța și Germania), și evaluări tematice ale progreselor înregistrate în privința obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv aspecte transversale, susținute de evaluări realizate de comisiile funcționale ale ECOSOC și de alte organisme și forumuri interguvernamentale,

1.  invită componenta „Dezvoltare” a Consiliului Afaceri Externe să adopte, înainte de ședința HLPF din iulie 2016, o poziție coerentă și comună a UE, luând în considerare poziția Parlamentului, astfel cum este exprimată în prezenta rezoluție; consideră că, pentru credibilitatea UE și dată fiind poziția sa de lider, este fundamentală prezentarea unei poziții comune; este preocupat de faptul că Comisia nu a dat curs solicitării membrilor Comisiei pentru dezvoltare de a publica, înainte de reuniunea HLPF, o comunicare cu privire la acțiunile subsecvente Agendei 2030 și la evaluarea acesteia, care să servească drept bază pentru poziția comună a UE;

2.  salută raportul grupului de experți interagenții privind indicatorii în materie de ODD; consideră că acesta reprezintă o realizare remarcabilă și o bază bună pentru negocieri, dat fiind că indicatorii propuși atrag atenția asupra unui ansamblu divers de probleme structurale;

3.  salută capitolul separat dedicat defalcării datelor și importanța acordată consolidării capacităților naționale de statistică;

4.  recunoaște rolul esențial al HLPF în cadrul procesului de evaluare a punerii în aplicare a ODD; subliniază că acest organism trebuie să asigure o evaluare coordonată și eficientă a nevoilor, precum și adoptarea foilor de parcurs necesare pentru punerea în aplicare eficace a Agendei 2030;

5.  subliniază că Agenda 2030 și ODD reprezintă reînnoirea angajamentului internațional față de eradicarea sărăciei, de redefinirea și modernizarea strategilor noastre de dezvoltare pentru următorii 15 de ani și de garantarea rezultatelor;

6.  invită Comisia să prezinte o propunere de strategie globală de dezvoltare durabilă, care să cuprindă toate domeniile de politică internă și externă relevante, cu un calendar detaliat până în 2030, o evaluare intermediară și o procedură specifică pentru asigurarea implicării depline a Parlamentului, și să includă un plan concret de punere în aplicare prin care să se coordoneze realizarea celor 17 obiective, a celor 169 de ținte și a celor 230 de indicatori la nivel global și să se asigure consecvența cu obiectivele Acordului de la Paris și îndeplinirea acestora; subliniază importanța caracterului universal al obiectivelor, precum și faptul că UE și statele sale membre s-au angajat să aplice pe deplin, în spirit și în literă, toate obiectivele și țintele;

7.  insistă asupra faptului că noua strategie de dezvoltare durabilă a UE și politicile de aplicare asociate ar trebui să facă obiectul unei consultări ample cu toate părțile interesate, inclusiv parlamentele naționale, autoritățile locale și societatea civilă, printr-un proces favorabil incluziunii;

8.  solicită Comisiei să prezinte o comunicare cu privire la acțiunile subsecvente Agendei 2030 și la evaluarea acesteia, care să furnizeze informații clare cu privire la structura de punere în aplicare a agendei la nivelul UE și al statelor membre; subliniază că toate Direcțiile Generale competente ale Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) ar trebui să fie pe deplin implicate în procesul de integrare a Agendei 2030 în viitoarea revizuire a Strategiei Europa 2020 și în viitoarea Strategie globală a UE privind politica externă și de securitate, asigurând o coerență puternică a politicilor în favoarea dezvoltării durabile;

9.  subliniază că revizuirea Consensului european privind dezvoltarea trebuie să reflecte pe deplin noua Agendă 2030, care include o schimbare de paradigmă și o veritabilă transformare a politicii de dezvoltare a UE; reamintește că, pentru realizarea obiectivelor și a țintelor aferente, este esențială programarea adecvată și orientată a asistenței în cadrul cooperării pentru dezvoltare, cu respectarea corespunzătoare a principiilor eficacității ajutorului;

10.  subliniază că UE trebuie să profite pe deplin de viitoarea evaluare la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM), pentru a se asigura că mecanismele de finanțare și liniile bugetare reflectă toate angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 și acceptate de UE; invită UE și statele sale membre să își asume din nou fără întârziere angajamentul de a respecta obiectivul de 0,7 % din VNB pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) și să prezinte un calendar privind modul în care se poate crește treptat AOD pentru a ajunge la 0,7 %;

11.  solicită un dialog periodic între HLPF și Comisie cu privire la progresele înregistrate, cu informarea în mod regulat a Parlamentului, în conformitate cu principiile transparenței și răspunderii reciproce; insistă asupra necesității unui dialog consolidat între Comisie și Parlament cu privire la punerea în aplicare a Agendei 2030, în special în ceea ce privește politica de dezvoltare și coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD);

12.  invită Comisia și SEAE ca, în strânsă consultare cu alți parteneri, să prezinte propuneri concrete cu privire la modalitățile de a integra mai eficient coerența politicilor în favoarea dezvoltării în punerea în aplicare a Agendei 2030 și solicită ca această nouă abordare să fie integrată în toate instituțiile UE, pentru a asigura o cooperare eficientă și a depăși abordarea fracționată;

13.  subliniază importanța integrării conceptului de coerență a politicilor în favoarea dezvoltării; invită Comisia și SEAE ca, în strânsă consultare cu alți parteneri, să prezinte propuneri concrete cu privire la modalitățile de a integra mai eficient CPD în abordarea UE privind punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și solicită ca această nouă abordare să fie integrată în toate instituțiile UE;

14.  îndeamnă Comisia să dezvolte mecanisme eficiente de monitorizare, evaluare și responsabilizare pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 și să informeze Parlamentul în mod regulat; reamintește, în acest sens, necesitatea de a spori controlul democratic al Parlamentului, eventual prin intermediul unui acord interinstituțional cu caracter obligatoriu, în temeiul articolul 295 din TFUE;

15.  invită Comisia și agențiile, fondurile și programele specializate ale ONU să instituie un dialog la nivel înalt privind punerea în aplicare a ODD, cu scopul de a coordona politicile, programele și operațiunile UE, ale ONU și ale altor donatori; subliniază importanța datelor defalcate și accesibile pentru monitorizarea progreselor și evaluarea rezultatelor;

16.  invită agențiile și organismele ONU să consolideze coerența politicilor în favoarea dezvoltării în cadrul structurilor de lucru ale ONU, cu scopul de a integra în mod efectiv toate dimensiunile dezvoltării durabile;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Secretarului General al Națiunilor Unite.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0196.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2014)0059.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2015)0403.

Notă juridică