Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2043(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0182/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0182/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0229

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 437kWORD 88k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0182/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών, ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για την εκ μέρους τους δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθεώρηση 2 Κλάδος 49 (χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών) και στον κλάδο 52 (αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες) σε όλη την ηπειρωτική Γαλλία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 132 απολυθέντες εργαζόμενοι που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση ακολουθεί τη δικαστική εκκαθάριση της MoryGlobal και αποτελεί τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του στοιχείου α) του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, κατά τη διάρκεια περιόδου τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων οι οποίοι απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 5 146 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 8 528 000 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις γαλλικές αρχές, στις 19 Νοεμβρίου 2015, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 7 Απριλίου 2016 και κοινοποίησε την αξιολόγησή της στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην MoryGlobal συνδέονται με τη γενική πτώση της παραγωγής στην Ευρώπη, η οποία οδήγησε σε μείωση του όγκου προς μεταφορά και σε πόλεμο τιμών στον τομέα των οδικών μεταφορών, με αποτέλεσμα τη σταθερή επιδείνωση των περιθωρίων εκμετάλλευσης και σειρά ζημιών για τον τομέα στη Γαλλία από το 2007, που ακολουθήθηκε από κύμα πτωχεύσεων, μεταξύ των οποίων και η πτώχευση της Mory-Ducros και αργότερα της MoryGlobal, η οποία επαναπροσέλαβε 2 107 πρώην εργαζομένους της Mory-Ducros·

4.  επισημαίνει ότι η στήριξη του ΕΤΠ για 2 513 πρώην εργαζομένους της Mory-Ducros, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2015(4), ανέρχεται σε 6 052 200 EUR·

5.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, στον κλάδο «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών» έχουν υποβληθεί 2 άλλες αιτήσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ: EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros και EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, και οι δυο λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και αφορούν 2 804 απολύσεις στον εν λόγω τομέα· σημειώνει ότι αρκετά μέτρα στις δύο αιτήσεις είναι παρόμοια·

6.  σημειώνει το γεγονός ότι οι γαλλικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 23 Απριλίου 2015, πριν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Γαλλία έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα κοινωνικών μέτρων, στο οποίο συμμετέχει επίσης οικονομικά η εταιρεία MoryGlobal, προτού χορηγηθεί η συμπληρωματική εισφορά από το ΕΤΠ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η βοήθεια που ζητήθηκε από το ΕΤΠ δεν περιλαμβάνει μέτρα δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, δηλαδή επιδόματα, αλλά προσανατολίζεται σε μέτρα που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη μελλοντική επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται·

8.  σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες από το ΕΤΠ που πρόκειται να παρασχεθούν, αποτελούνται από παροχή συμβουλών και καθοδήγηση από ομάδα ειδικών συμβούλων, οι οποίες υπηρεσίες προστίθενται στο πρόγραμμα κοινωνικών μέτρων και τη σύμβαση Contrat de Sécurisation Professionnelle που χρηματοδοτείται από το γαλλικό κράτος για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να επανενταχθούν στην απασχόληση· σημειώνει ότι οι τρεις ανάδοχοι που συνθέτουν την ομάδα των συμβούλων είναι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες στους εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Mory-Ducros· αναμένει ότι η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές θα τηρήσουν απαρέγκλιτα την αρχή βάσει της οποίας οι πληρωμές στους φορείς θα πραγματοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται·

9.  σημειώνει ότι οι ανάδοχοι (BPI, Sodie και AFPA Transitions) επικουρούν τους απολυμένους εργαζομένους και τους βοηθούν να βρουν λύσεις για να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να βρουν νέα απασχόληση, μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως συλλογικές και ατομικές συναντήσεις ενημέρωσης, μεταβατική απασχόληση και υποστήριξη με στόχο νέα εργασία·

10.  θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με πιθανή συνέπεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· εκτιμά συνεπώς ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 19 % των δικαιούχων που αναμένεται να επωφεληθούν από τις προτεινόμενες δράσεις, έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΤΠ·

11.  σημειώνει ότι η Γαλλία ανέφερε ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών είχε καταρτισθεί κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται και με τους κοινωνικούς εταίρους·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Γαλλία έχει παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ως συνδυασμένο μέτρο προσαρμογής σε παγκόσμιες προκλήσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, όπως υπογραμμίζεται στη μελέτη «European Globalisation Adjustment Fund 2007-2014 European Implementation Assessment» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2007-2014 Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής)(5)·

13.  σημειώνει ότι οι ανάδοχοι που συνθέτουν την ομάδα των συμβούλων είναι οι ίδιοι με εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες στους εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Mory-Ducros· καλεί την Επιτροπή να παράσχει αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας της τρέχουσας υποστήριξης προς τους απολυμένους εργαζόμενους της Mory- Ducros, επειδή η σημερινή αίτηση αποτελεί συνέχεια της αίτησης EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros και επειδή οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται από τους ίδιους αναδόχους·

14.  λαμβάνει υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας δεδομένου ότι η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ των 28 στον τομέα υπηρεσιών των χερσαίων μεταφορών·

15.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και ότι είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

16.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ προστίθεται στα εθνικά μέτρα και δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών ή των επιχειρήσεων·

17.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

18.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, από την Γαλλία) (ΕΕ L 117 της 8.5.2015, σ. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016) 558763_EN.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/989.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου