Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2043(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0182/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0182/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0229

Usvojeni tekstovi
PDF 353kWORD 84k
Četvrtak, 26. svibnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. svibnja 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Francuske – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0182/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Francuska podnijela zahtjev EGF/2015/010 FR/MoryGlobal za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 49. (Kopneni prijevoz i cjevovodni transport) i odjeljak 52. (Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu) NACE-a Rev. 2, diljem kontinentalne Francuske, te budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćena 2132 otpuštena radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a; budući da je zahtjev uslijedio nakon sudske likvidacije poduzeća MoryGlobal te da se nadovezuje na zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Francuska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 5 146 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 8 528 000 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva koji su francuske vlasti podnijele 19. studenoga 2015., nakon čega je 7. travnja 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o toj ocjeni istoga dana obavijestila Parlament;

3.  smatra da su proglašenja radnika viškom u poduzeću MoryGlobal povezana s općim padom proizvodnje materijalnih dobara u Europi zbog kojeg je došlo do smanjenja količine robe za prijevoz te rata cijena u sektoru cestovnog prijevoza, što je dovelo do stalnog pada operativnih marži i do niza gubitaka u tom sektoru u Francuskoj od 2007., nakon čega je uslijedio niz bankrota, uključujući bankrot poduzeća Mory-Ducros te kasnije poduzeća MoryGlobal, koje je ponovno zaposlilo 2107 bivših radnika poduzeća Mory-Ducros;

4.  ističe da potpora iz EGF-a za 2513 bivših radnika poduzeća Mory-Ducros, odobrena u travnju 2015.(4), iznosi 6 052 200 EUR;

5.  napominje da su do danas za sektor kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta podnesena još dva zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a: zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros i zahtjev EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, oba na temelju svjetske financijske i gospodarske krize, koji se odnose na 2804 otpuštanja u tom sektoru; napominje da je u okviru tih dvaju zahtjeva predloženo nekoliko sličnih mjera;

6.  prima na znanje činjenicu da su francuske vlasti pogođenim radnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 23. travnja 2015., prije podnošenja zahtjeva za odobrenje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

7.  pozdravlja činjenicu da je Francuska prije dobivanja dodatnih sredstava iz EGF-a pokrenula socijalni plan, u kojem također financijski sudjeluje MoryGlobal; cijeni što zatražena pomoć iz EGF-a ne uključuje mjere iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u, tj. naknade, već je usmjerena na mjere koje imaju pravu dodanu vrijednost za buduće ponovno uključivanje otpuštenih radnika na tržište rada;

8.  napominje da se usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a sastoje od savjetovanja i usmjeravanja koje pruža tim stručnih savjetnika, uz socijalni plan i ugovor Contrat de Sécurisation Professionnelle koji financira francuska država kako bi pomogla radnicima u ponovnom zapošljavanju; napominje da tri ugovorna suradnika koja vode savjetnički tim ujedno pružaju usluge radnicima koji su proglašeni viškom u poduzeću Mory-Ducros; očekuje da će se Komisija i francuske vlasti strogo držati načela prema kojemu će se isplate agencijama izvršavati na temelju postignutih rezultata;

9.  napominje da će ugovorni suradnici (BPI, Sodie i AFPA Transitions) podupirati otpuštene radnike i pomoći im u pronalasku rješenja koja bi im omogućila ostanak na tržištu rada i pronalazak novih zaposlenja uz pomoć usluga prilagođenim potrebama kao što su zajednički i pojedinačni informativni sastanci, prijelaz s jednog radnog mjesta na drugo te praćenje do zapošljavanja na novom radnom mjestu;

10.  smatra da za radnike između 55 i 64 godina postoji veći rizik od dugotrajne nezaposlenosti i isključenja s tržišta rada, što može rezultirati društvenom isključenošću; stoga smatra da ti radnici, koji čine 19 % korisnika za koje se očekuje da će biti uključeni u predložene mjere, imaju posebne potrebe kada je riječ o pristupu prilagođenom potrebama u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u;

11.  napominje da je Francuska navela da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama izrađen u dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima;

12.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva u kojem se na učinkovit način gospodari resursima; pozdravlja činjenicu da je Francuska pružila sva potrebna jamstva da će predložena djelovanja biti komplementarna djelovanjima koja se financiraju iz strukturnih fondova kao zajednička mjera za prilagodbu globalnim izazovima radi postizanja održivog gospodarskog rasta, kako je istaknuto u ocjeni provedbe Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na europskoj razini za razdoblje od 2007. do 2014.(5);

13.  napominje da ugovorni suradnici koji vode savjetnički tim ujedno pružaju usluge radnicima koji su proglašeni viškom u poduzeću Mory-Ducros; poziva Komisiju da pripremi procjenu isplativosti stalne potpore radnicima poduzeća Mory-Ducros koji su proglašeni viškom s obzirom na to da se trenutačni zahtjev nadovezuje na zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, a usluge prilagođene potrebama pružaju isti ugovorni suradnici;

14.  uzima u obzir osjetljivost tog specifičnog tržišta rada jer Francuska ima najveći udio dodane vrijednosti među 28 država članica EU-a u sektoru usluga kopnenog prijevoza;

15.  napominje da su francuske vlasti potvrdile da za predložena djelovanja nije dodijeljena financijska pomoć iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije te da su komplementarna djelovanjima koja se financiraju iz strukturnih fondova;

16.  ponavlja da se doprinosi iz EGF-a dodjeljuju uz nacionalne mjere te ne smiju zamijeniti djelovanja za koja su nadležne države članice ili poduzeća;

17.  cijeni unaprijeđene postupke koje je Komisija uvela nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

18.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Odluka (EU) 2015/738 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, iz Francuske) (SL L 117, 8.5.2015., str. 47.).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN /2016/558763/ EPRS_IDA (2016)558763_EN.pdf


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

(zahtjev iz Francuske – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Tekst ovog Priloga nije naveden ovdje jer odgovara Završnom aktu Odluke (EU) 2016/989.)

Pravna napomena