Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2043(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0182/2016

Teksty złożone :

A8-0182/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/05/2016 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0229

Teksty przyjęte
PDF 425kWORD 85k
Czwartek, 26 maja 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz francuskich – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal )
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Francję – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0182/2016),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Francja złożyła wniosek EGF/2015/010 FR/MoryGlobal o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 49 NACE Rev. 2 („Transport lądowy oraz transport rurociągowy”), a także w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 52 („Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport”) na całym terytorium Francji metropolitalnej, a także mając na uwadze, że oczekuje się, iż ze środków skorzysta 2132 zwolnionych pracowników kwalifikujących się w ramach wkładu z EFG; mając na uwadze, że wniosek złożono w następstwie sądowego postępowania likwidacyjnego wobec MoryGlobal oraz w związku z wnioskiem nr EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros;

E.  mając na uwadze, że wniosek został złożony zgodnie z kryterium interwencji określonym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, które wymaga co najmniej 500 zwolnień w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, z uwzględnieniem zwolnień pracowników u jego dostawców lub producentów niższego szczebla i osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Francja ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 5 146 800 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 8 528 000 EUR;

2.  zauważa, że Komisja dotrzymała 12-tygodniowego terminu od momentu otrzymania wniosku od władz francuskich w dniu 19 listopada 2015 r. do sfinalizowania oceny zgodności z warunkami przyznania wkładu finansowego w dniu 7 kwietnia 2016 r., którą to ocenę przekazała Parlamentowi tego samego dnia;

3.  uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie MoryGlobal wiążą się z ogólnym spadkiem produkcji w Europie, który doprowadził do ograniczenia ilości towarów wymagających transportu i spowodował wojnę cenową w sektorze transportu drogowego towarów, w wyniku której od 2007 r. marginesy operacyjne stale się pogarszają oraz dochodzi do licznych strat w tym sektorze we Francji, zaś kolejnym następstwem tej sytuacji jest fala upadłości, która dotknęła między innymi przedsiębiorstwo Mory-Ducros, a później MoryGlobal, które zatrudniło 2107 byłych pracowników Mory-Ducros;

4.  wskazuje, że wsparcie z EFG dla 2513 byłych pracowników Mory-Ducros, zatwierdzone w kwietniu 2015 r.(4), wyniosło 6 052 200 EUR;

5.  zauważa, że jak dotąd sektor transportu lądowego oraz transportu rurociągowego był przedmiotem dwóch innych wniosków o wsparcie z EFG: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros i EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich; oba wnioski były uzasadnione światowym kryzysem finansowym i gospodarczym odnoszącym się do liczby 2804 zwolnień w tym sektorze; zauważa, że w tych dwóch wnioskach jest kilka podobnych środków;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Francji rozpoczęły świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 23 kwietnia 2015 r., na długo przed złożeniem wniosku o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Francja wdrożyła program socjalny, w którym uczestniczy finansowo także przedsiębiorstwo MoryGlobal, przed uzyskaniem dofinansowania z EFG; docenia, że wnioskowana pomoc z EFG nie obejmuje środków na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, czyli dodatków, ale jest zorientowana na środki o rzeczywistej wartości dodanej mające służyć umożliwieniu powrotu zwolnionych pracowników na rynek pracy;

8.  zauważa, że współfinansowane ze środków EFG zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone, obejmują porady i wskazówki udzielane przez zespół wyspecjalizowanych konsultantów, które są uzupełnieniem planu socjalnego oraz umowy dotyczącej zabezpieczenia zawodowego (Contrat de Sécurisation Professionnelle) finansowanych przez państwo francuskie, aby pomóc pracownikom w znalezieniu zatrudnienia; zauważa, że trzy podmioty tworzące zespół konsultantów to te same podmioty, które świadczyły usługi na rzecz pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Mory-Ducros; oczekuje, że Komisja i władze francuskie będą ściśle przestrzegały zasady, zgodnie z którą płatności dla agencji dokonywane są na podstawie osiągniętych wyników;

9.  zauważa, że podmioty te (BPI, Sodie i AFPA Transitions) powinny wesprzeć zwolnionych pracowników i pomóc w znalezieniu rozwiązań, które pozwolą im pozostać na rynku pracy i znaleźć nowe miejsca pracy, poprzez zindywidualizowane usługi, takie jak zbiorowe i indywidualne sesje informacyjne, przekwalifikowanie zawodowe oraz udzielanie wsparcia przy poszukiwaniu nowych miejsc pracy;

10.  uważa, że pracownicy w wieku od 55 do 64 lat są bardziej zagrożeni długoterminowym bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy, co może spowodować efekt wykluczenia społecznego; uważa w związku z tym, że ci pracownicy, którzy stanowią ponad 19% beneficjentów objętych proponowanymi działaniami, mają szczególne potrzeby, jeśli chodzi o zapewnienie im zindywidualizowanego podejścia zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG;

11.  zauważa, że Francja wskazała, iż skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z przedstawicielami osób objętych pomocą i z partnerami społecznymi;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Francja przedstawiła wszelkie niezbędne gwarancje, że proponowane działania będą komplementarne z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych jako środek łączony w celu dostosowania się do globalnych wyzwań, aby osiągnąć trwały wzrost gospodarczy, jak podkreślono w ocenie wdrażania na szczeblu europejskim Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014(5);

13.  zauważa, że podmioty tworzące zespół konsultantów to te same podmioty, które świadczyły usługi na rzecz pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Mory-Ducros; apeluje do Komisji, by przedstawiła ocenę kosztów i wyników wsparcia udzielanego obecnie pracownikom zwolnionym z przedsiębiorstwa Mory- Ducros, zważywszy że niniejszy wniosek złożono w związku z wnioskiem EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, a zindywidualizowane usługi świadczone są przez te same podmioty;

14.  uwzględnia wrażliwość konkretnego rynku pracy, ponieważ Francja ma największy udział wartości dodanej w UE-28 w sektorze usług transportu lądowego;

15.  zauważa, że władze francuskie potwierdzają, iż proponowane działania nie otrzymują wsparcia finansowego z innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych i uzupełniają działania finansowane z funduszy strukturalnych;

16.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG jest dodatkowe w stosunku do środków krajowych i nie może zastępować działań, za podjęcie których odpowiedzialne są państwa członkowskie lub przedsiębiorstwa;

17.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dla skuteczności rozpatrywania spraw;

18.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/738 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros z Francji) (Dz.U. L 117 z 8.5.2015, s. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

(wniosek Francji – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2016/989.)

Informacja prawna